Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
28°C
ETKİNLİK TAKVİMİ
PİŞMAN ÇOCUK AQUAPARK AÇILIŞI
23.08.2017, 16:00

Duyurular

"İzmit Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hükümleri"

Tarih :     Görüntülenme Sayısı: 10412
"İzmit Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hükümleri"
"İzmit Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hükümleri"
       İzmit Belediyesi sınırlan içerisinde, "İzmit Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri"nin Yapı/Yapılaşmaya İlişkin Hükümler kısmında yapılması gereken düzenlemelere ilişkin hazırlanan 1084,32 PİN nolu "1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği" teklifi; Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2015 tarih ve 403 sayılı karan ile tadilen uygun görülmüştür.
 
                                                                                                            KBBMK:13.02.2014/138
 
İZMİT İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ.
 
1. GENEL HÜKÜMLER
 
1.1.  İmar planı kararları ve plan notları kapsamında hüküm getirilmeyen konularda , konumu ve ilgisine göre 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile istisna hükümler taşıyan Yasa ve Yönetmelik koşullarına uyulacaktır.
 
1.2. Bu plan hükümleri içersinde yer almayan hususlarda, İzmit  Belediyesi sınırlarını kapsayan her tür ve ölçekteki imar planı hükümleri ile İmar Yönetmeliği koşullarına uyulacaktır.
 
1.3. Uygulama imar planı kapsamında istisna yasa ve yönetmelikler doğrultusunda hazırlanarak yürürlüğe giren Koruma Amaçlı İmar Planları , Mevzi Planlar , Kıyı Dolgu Planları , Toplu Konut Alanları veya Afetzede Yerleşim Alanları , Köy Yerleşik Alanları gibi çeşitli tür ve ölçekteki planların uygulama hükümleri onay sınırları içinde geçerlidir.
 
2. YAPILANMA DÜZENİ 
 
2.1. GENEL KOŞULLAR
 
2.1.a. Mevcut yapılaşması büyük oranda tamamlanmış yapı adaları ile çevresi bu durumda olan yapı adalarından oluşan alanlarda imar planı üzerinde yalnızca yapılanma düzeni ve maksimum kat sayısı veya kat yüksekliği ifadelendirilmiştir. Bu yapı adalarında  yapılanma oranı ve bahçe mesafeleri ile diğer yapılaşma koşulları için plan notlarında ifade edilen  hükümler esas alınacaktır. Mevcut yapılaşma ve parsel dokusu göz önünde bulundurularak düzenleyici , yönlendirici ve sınırlayıcı etkisinin kullanılabilmesi amacıyla imar planı üzerinde yapı yaklaşma sınırı veya bahçe mesafesi belirtilmiş yapı adalarında ise  imar planı üzerinde belirtilen değerlere uyulacaktır.
 
2.1.b. İmar planı arazi kullanım kararları doğrultusunda  gelişme alanları ile çevresi ve kendi içinde yapılanması düşük oranda gerçekleşmiş alanlarla birlikte , yapısal yoğunluk kararları bölgeye özgü belirlenmiş koşullardan oluşan yapı adalarında , yapılanma düzeni , yapılanma oranı ve bahçe mesafeleri imar planı üzerinde ifadelendirilmiştir. Bu alanlarda yapılanma süreci İmar Planı Kararları , İmar Planı Uygulama Hükümleri ( Plan Notları ) , İmar Yönetmeliği Koşulları sistematiğinde ele alınarak değerlendirilecektir.
 
2.1.c. İmar Planı uygulama hükümleri kapsamında  yerleşme düzeni ifadeleri içinde tanımlanan genel uygulama koşulları ,  Konut ve Ticaret Alanları için uygulanacaktır.
 
2.2.  YAPILANMA DÜZENİ SEMBOLLERİ
 
2.2.a. : A ( Ayrık Düzen )
 Müstakil olarak veya yapı bloğu oluşturarak bina yada binaların belirli koşullar içersinde birbirlerinden ayrılmış düzenini ifade eder.
 
2.2.b. : B ( Bitişik Düzen )
Bir yada birden fazla komşu parseldeki binalara yada mülkiyet sınırına bitişik olarak oluşturulacak yapı düzenini ifade eder.
 
2.2.c. : E ( Emsal )      
 E değeri ; Bir parsel üzerinde oluşacak binanın veya binaların kullanılabilir toplam yapı alanını belirlemek için esas alınacak sayısal değeri ifade eder. Bu değere göre belirlenmiş yapı düzeni ise; imar parseli alanının  belirtilen değer ile çarpımı sonucu  elde edilecek alansal sınırlamanın, o parselde yer alacak bina yada binaların kat alanları toplamında kullanılmasıyla, komşu parsellerden ayrık olmak koşuluyla oluşturulacak yapı düzenini ifade eder.
 
2.2.d. : H.K. ( Hacim Katsayısı )
 HK değeri ; Bir parsel üzerinde oluşacak binanın veya binaların kullanılabilir toplam yapı hacmini belirlemek için esas alınacak sayısal değeri ifade eder.
Bu değere göre belirlenmiş yapı düzeni ise ; imar parseli alanının  belirtilen değer  ile çarpımı sonucu  elde edilecek hacimsel sınırlamanın  , o parselde yer alacak bina yada binaların hacimleri toplamında kullanılmasıyla , komşu parsellerden ayrık olmak koşuluyla oluşturulacak yapı düzenini ifade eder.
 
2.2.e. : M.T.A (Merkezi Ticaret Alanı)       
Yönetim, kültürel ve ticari amaçlı yapılar gibi kentsel hizmetlere ayrılmış alanlar ile büyük oranda konut dışı faaliyetlerin yer aldığı yapı alanlarının imar planı koşulları ve plan notları ile özelleştirilmiş hükümlerini ifade eder. M.T.A ( Merkezi Ticaret Alanı ) yapılanma koşulları T1 ve T2 olarak ifadelendirilmiş ticaret  alanlarını içeren yapı adalarında , yapılanma düzeni ve kat sayısı belirtilerek tanımlanmıştır. Bu alanlardaki yapı yoğunluğu ve bahçe mesafeleri ise uygulama hükümlerinde açıklanan oran , ölçü ve yöntemler esas alınarak belirlenecektir. Bahçe mesafeleri plan üzerinde tanımlanmış alanlarda uygulama hükümlerinde tanımlanan genel koşullara uyulmaz.
 
2.2.f. :  İkincil Ticaret Alanları
 T3 ve TT...  olarak ifadelendirilmiş ticaret alanları ile bu alanları içeren yapı adalarında yapılanma düzeni ve koşulları belirtilerek tanımlanmıştır. Bu alanlarda konut kullanımı ile birlikte, inşaat ve bayındırlık işleri , toptan ve perakende satış yapan işyerleri , lokanta ve oteller , ulaştırma ve haberleşme hizmetleri yürüten iş yerleri , mali kurumlar , sigorta , taşınmaz mallara ait işler ve yardımcı iş hizmetleri sunan işyerleri , tıbbi hizmetler , sosyal , eğlence ve kültür hizmetleri sunan işyerleri ve kişisel hizmetler sunan işyerleri yapılabilir. Bahçe mesafeleri tanımlanmamış yapı adalarında  plan üzerinde yer alan  oranlar esas alınarak uygulama hükümlerinde belirtilen değerler ve yöntemler kullanılacaktır. Bahçe mesafeleri plan üzerinde tanımlanmış alanlarda uygulama hükümlerinde tanımlanan genel koşullara uyulmaz.
 
Ek Taban Alanı Katsayısı  ; konut kullanımına ayrılmayan zemin katlarda imar planı yapılanma koşulları ile getirilmiş   TAKS değerine ilave edilecek oranı ifade eder.
 
 
3. YAPILANMA DÜZENİ UYGULAMA HÜKÜMLERİ
 
3.1. Ayrık Düzen (A)
 
3.1.1.a.  Parsel cepheleri minimum ölçüleri ;
            - İmar planı kat sayısı 4 ( dört ) kata kadar olan yapı adalarında 14m. ,
            - İmar planı kat sayısı 4 ( dört ) katın üzerinde olan yapı adalarında her kat   
                için14m.'nin üzerine 1m. ilave edilerek elde edilecek değer olarak kabul edilecektir.
 
3.1.1.b.  Parsel derinlikleri minimum ölçüleri ;
            - İmar planı kat sayısı 2 ( iki ) kata kadar olan yapı adalarında 18.25m. ,
            - İmar planı kat sayısı 2 ( iki ) katın üzerinde olan yapı adalarında her kat için 
              18.25m.'nin  üzerine 1.50m. ilave edilerek elde edilecek değer olarak kabul    
              edilecektir.
 
3.1.2.a. Yapılanma düzeni , yapılanma oranı ve bahçe mesafeleri imar planı üzerinde ifadelendirilmiş alanlarda yapılacak binaların max. bina cephesi 40m. dir. Cephesi 14m.'nin altında olan parsellerde mimari kullanıma cevap verecek yeterli ölçüyü sağlamak ve fonksiyonel çözümler üretmek amacıyla max. blok boyu 40m.yi aşmamak şartıyla ikili veya çoklu blok düzenlenebilir. Bu durumda ikili blok düzenlemesi yapılan parsellerden en az birisinin cephesinin 14m.'nin altında olması ve ikiden fazla parselde blok düzenlemesi yapıldığında ,  parsellerin ikili blok düzenlemesine uygun şartlar taşımaması esastır.
 
3.1.2.b. İmar planı üzerinde yalnızca yapılanma düzeni ve maksimum kat sayısı veya kat yüksekliği ifadelendirilmiş alanlarda mevcut yapıların yer aldığı parsel derinliklerinin yapı adasının büyük bir oranında minimum derinlik şartını sağlaması durumunda ön bahçe mesafesinin 5m.'nin altında olmaması sağlanacaktır. Mevcut yapılaşma ve parsel dokusunun bu koşulu sağlamadığı durumlarda uygulama hükümlerinin ön bahçe mesafesinin belirlenmesi ile ilgili hükümleri uygulanacaktır. 
                                                                                                                KBBMK:15.01.2015/54
3.1.2.c. İmar planı üzerinde yalnızca yapılanma düzeni ve maksimum kat sayısı veya kat yüksekliği ifadelendirilmiş alanlarda parsel cephesi genişliğinin 14m. nin altında olduğu hallerde veya komşu parsellerdeki mevcut yapılaşma durumu dikkate alınarak dengeli kütle formu oluşturmak ve kentsel dokuya uygun çözümler üretmek amacıyla bina cepheleri toplamı 40m. yi aşmayan bloklar düzenlenebilir. Yapı adası içersindeki parsellerin cephesinin büyük oranda 12m.'nin altında olduğu veya mevcut yapılaşmanın büyük oranda blok olarak oluştuğu yapı adalarında ada hattı boyunca 40m.'yi aşan blok düzenlemeleri yapılabilir.
 
3.1.2.d. Blok düzenlemelerinin zorunlu olduğu yapı adalarında parsellerin yan bahçe - arka bahçe konumunda komşuluk oluşturduğu ve köşe başı parsellerin de bu konumun içinde kaldığı durumlarda , köşe başındaki parsel ve yan bahçe konumunda çakışan  parsellerde yan bahçe mesafesi uygulanarak blok başı oluşturulur.
3.1.2.d.1. Mevcut yapılaşmanın büyük oranda tamamlandığı veya parsel cephelerinin bu düzenleme için yeterli olmadığı ve  blok başı uygulamasının yapılamadığı durumlarda ise blok düzenlemeleri ile ilgili diğer hükümler geçerlidir.
           
            3.1.2.d.2. Mevcut yapılaşmanın büyük oranda tamamlandığı , parsel cephelerinin bu düzenleme için yeterli olmadığı , imar planı yapılanma koşullarının uygulanmasına imkan tanınmadığı,  yapılaşma sonucu kentsel mekanda olumsuzluk içeren fiziki sonuçlar oluşacağı ve blok başı uygulamasının yapılmasının uygun olmadığı durumlarda ise birbiriyle uyumlu blok bütünlemeleri yapılabilir.
 
3.1.2.d.3. Blok başı uygulamasının yapılamadığı ve blok bütünlemelerinin yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda , bütünleşen blok içerisinde yer alan parsellerde yapılanma oranlarını arttırıcı nitelikte olmayan ve yapı yoğunluğu artışına neden olmayan , kentsel mekanda ayırt edici nitelikte özellikler içeren fiziki düzenlemeler yapılabilir.
 
3.1.3.a.  İmar planı üzerinde yalnızca yapılanma düzeni ve maksimum kat sayısı veya kat yüksekliği ifadelendirilmiş alanlardaki blok düzenlemelerinde imar yoluna tecavüzü bulunmayan  ruhsatlı yapıların ön bahçe mesafesi göz önünde bulundurulur. Mevcut yapıların ön cephe hattının imar planı ada hattı ile örtüştüğü  veya tecavüzlü olduğu durumlar ile yapı adası bütününde  mevcut parsel derinlikleri ile orantılı yapıların bulunmadığı yapı adalarındaki blok düzenlemelerinde ise , topoğrafik yapı ve parsel derinlikleri esas alınarak ön bahçe mesafesini belirleyecek istikamet hattı parsel büyüklüklerine göre oluşturulur.
 
3.1.3.b. Parsel derinliklerinin esas alınarak istikamet hattı oluşturulması yöntemiyle belirlenecek ön bahçe mesafelerinde ;  konumuna göre bulunduğu cephedeki veya tüm yapı adasındaki ön bahçe mesafesini belirleyecek parseldeki bina  cephesinin minimum bina cephe ölçüsünü veya  minimum  bina derinliğini  sağlaması esastır. Bu durumda minimum bina cephesi 8m. , bina derinliği ise 10m. kabul edilecektir. Parsel derinliğinin ve cephe ölçülerinin kabul değerlerinin kullanılmasına uygun olmadığı durumlarda istikamet hattını oluşturacak parseldeki yapının bina cephe ölçüsü minimum 6m.'nin altında olmayacak şekilde düzenleme yapılacaktır. 
 
3.1.4.a. İmar planı koşulları ve uygulama hükümlerine göre parselde cephesi 6m.' nin altında bina oluşmaması esastır. Bu durumdaki parsellerde ; bitişiğindeki parsellerin en az bir tanesinde bina olmaması durumunda , bu parsele yapı izni verilebilmesi için öncelikle bitişiğindeki boş parsellerle tevhit.ifraz şartı aranır.
 
3.1.4.b. Tevhit şartının yerine getirilememesi durumunda ; iki tarafında imar planı kararlarına aykırı konumda veya bir tarafında böyle bir bina ile diğer tarafında imar planında belirtilmiş bir yol bulunan parsellere imar planı yapılanma koşullarına göre bina yapılmasına izin verilir.
 
3.1.5.a. Konumuna göre imar planı ve uygulama hükümlerinde belirtilen max. Kat Alanı Kat Sayısını (KAKS) aşmayacak ve  bahçe mesafelerine uyulacak şekilde  imar planı ile getirilen max. kat adedi veya bina yüksekliği (h.max) değerinin altında  Taban Alanı Kat Sayısını (TAKS) aşarak , noksan katlı bina inşa edilebilir.
 
            3.1.6. İmar planı kararları ve plan notları ile getirilmiş olan min. bahçe mesafesinden arta kalan alanın , yapı adası için getirilen max. Taban Alanı Katsayısına tekabül eden alandan düşük olması durumunda , Taban Alanı Katsayısı bahçe mesafelerinin gerektirdiği ölçüde , kısıtlanarak uygulanır.
 
            3.1.7. Ön bahçe mesafesinin 3m.'nin üzerinde olduğu ve yapı adası derinliğinin minimum parsel derinliği koşuluna imkan tanımadığı , imar planında kat sayısı 4 ve altındaki yapı adalarında , parsel derinliği 18m. nin altında olmamak şartıyla yeni ifraz yapılabilir.
 
3.1.7.a. Ön bahçe mesafesi ve arka bahçe mesafesinin uygulanması ile parselde oluşacak binanın 10m. derinliğin altında olması durumunda ; bina derinliğinin 10m.'ye çıkarılması amacıyla  arka bahçe mesafesi kısıtlanarak uygulanabilir. Bu koşulun uygulandığı parsellerde komşu parsellerdeki ruhsatlı binaların arka bahçe mesafesi ile uyum sağlanması ve fiziki durumun uygunsuzluğunun engellenmesi koşulu dışında arka bahçe mesafesi 3m.'nin altında uygulanamaz.
 
3.1.8. Kat Alanı Katsayısı ( K.A.K.S ) : İmar planı üzerindeki kat sayısı  x  T.A.K.S. 
değerini aşamaz.
          
Noksan katlı bina yapılması durumunda konumuna göre imar planı ve uygulama hükümleri ile getirilen bahçe mesafeleri ve K.A.K.S. değeri aşılmamak kaydıyla T.A.K.S. değeri aşılabilir.
 
3.1.9.  Yan bahçe mesafesi ;
-                     1 ( bir ) katlı yapılar için 3m.
-                     2 ( iki ) katlı yapılar için 3m.
-                     3 ( üç ) katlı yapılar için 3m.
-                     4 ( dört ) katlı yapılar için 3m.
-                     4 ( dört ) katın üzerindeki yapılarda fazla her kat için ve su basman kotu altında  
 kazanılan  konut amaçlı kullanılan her kat için , yan bahçe mesafesi  0.50 m 
 artırılarak elde edilecek değer olarak belirlenecektir.
 
3.1.10.a. Bir parselde birden fazla bina yapılabilir. Bu durumda binaların taban alanları toplamı parselin T.A.K.S. değerini,  kat alanları toplamı K.A.K.S. değerini geçemez.
 
3.1.10.b. Bir parselde birden fazla bina yapılması durumunda ; aynı yola veya kesişen yollara cepheli konumda olan yapıların aralarındaki mesafe , yapılanma koşullarında veya uygulama hükümlerinde her bir bina için belirlenmiş yan bahçe mesafelerinin toplamı kadar olacaktır. Yapıların köşe başı olmayıp iki yola cepheli olduğu parsellerde yer alması durumunda aralarındaki mesafe ise yapılanma koşullarında veya uygulama hükümlerinde belirtilen ve her bir bina için belirlenmiş arka bahçe mesafelerinin toplamı kadar olacaktır.
 
3.1.11. Sınır düzeltmesi amaçlı veya sınır düzeltmesi amaçlı düzenleme sonrası parsel sayısı eksilen tevhiden-ifraz işlemlerinde uygulama hükümlerinde yer alan en küçük parsel cephe ve derinlik şartları aranmaz.
 
3.2. Bitişik Düzen (B)
 
3.2.1.a. Parsel cepheleri minimum ölçüleri ;
            - İmar planı kat sayısı 4 ( dört ) kata kadar olan yapı adalarında 8m. ,
            - İmar planı kat sayısı 4 ( dört ) katın üzerinde olan yapı adalarında her kat   
              için 8m.'nin üzerine 1m. ilave edilerek elde edilecek değer ,
            - Köşebaşı parsellerde ön bahçe mesafesi + minimum parsel cephesi olarak kabul edilecektir.
 
3.2.1.b. Parsel derinlikleri minimum ölçüleri ;
            - İmar planı kat sayısı 2 ( iki ) kata kadar olan yapı adalarında 18.25m. ,
            - İmar planı kat sayısı 2 ( iki ) katın üzerinde olan yapı adalarında her kat için 
              18.25m.'nin  üzerine 1.50m. ilave edilerek elde edilecek değer olarak kabul edilecektir.
 
3.2.2.Yapı kütlelerinde algılanabilir formu yakalamak ve kentsel dokuyu  tanımlanmış bir fiziki  çevreden oluşturmak amacıyla ;  blok düzenlemelerinin , bina cepheleri toplamı    50m.' yi aşmayan yapı bloklarından oluşacak şekilde oluşturulması sağlanmalıdır . Mevcut yapılaşmanın büyük oranda bütün bir blok olarak oluştuğu yapı adalarında ise ada hattı boyunca dengeli kütle formu oluşturmak ve kentsel dokuya uygun çözümler üretmek amacıyla bina cepheleri toplamı 50m.'yi aşan blok düzenlemeleri yapılabilir.
 
3.2.3. Parsellerin yan bahçe - arka bahçe konumunda komşuluk oluşturduğu ve köşe başı parsellerin de bu konumun içinde kaldığı durumlarda , köşe başındaki parsel ve yan bahçe konumunda çakışan  parsellerde yan bahçe mesafesi uygulanarak blok başı oluşturulur.
 
3.2.3.a. Bu düzenlemenin uygulanamadığı , mevcut yapılaşmanın büyük oranda tamamlandığı veya parsel cephelerinin yeterli olmadığı durumlarda, minimum bina cephe-derinlik koşulları ve bahçe mesafeleri kullanılarak blok bütünlemeleri sağlanır.
 
3.2.3.b. Mevcut yapılaşmanın büyük oranda tamamlandığı , parsel cephelerinin bu düzenleme için yeterli olmadığı , imar planı yapılanma koşullarının uygulanmasına imkan tanınmadığı , yapılaşma sonucu kentsel mekanda olumsuzluk içeren fiziki sonuçlar oluşacağı ve blok başı uygulamasının yapılmasının uygun olmadığı durumlarda ise birbiriyle uyumlu blok bütünlemeleri yapılabilir.
 
3.2.3.c. Blok başı uygulamasının yapılamadığı ve blok bütünlemelerinin yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda , bütünleşen blok içerisinde yer alan parsellerde yapılanma oranlarını arttırıcı nitelikte olmayan ve yapı yoğunluğu artışına neden olmayan , kentsel mekanda ayırt edici nitelikte özellikler içeren fiziki düzenlemeler yapılabilir.
 
 3.2.4. İmar planı üzerinde yalnızca yapılanma düzeni ve maksimum kat sayısı veya kat yüksekliği ifadelendirilmiş alanlardaki istikamet hatlarının belirlenmesinde imar yoluna ve komşu mülkiyetlere tecavüzü bulunmayan  ruhsatlı yapıların ön bahçe mesafesi göz önünde bulundurulur. Mevcut yapıların ada istikamet hattı oluşturulmasında esas alındığı durumlarda , yapılaşmasını tamamlamış komşu yapı adalarındaki mevcut ruhsatlı yapıların istikamet hatları kullanılabilir.
3.2.4.a. Mevcut yapıların ön cephe hattının imar planı ada hattı ile örtüştüğü  veya tecavüzlü olduğu durumlar ile yapı adası bütününde  mevcut parsel derinlikleri ile orantılı yapıların bulunmadığı yapı adalarındaki  düzenlemelerde ise , topoğrafik yapı ve parsel derinlikleri esas alınarak ön bahçe mesafesini belirleyecek istikamet hattı oluşturulur.
 
3.2.4.b.  Parsel derinliklerinin esas alınarak istikamet hattı oluşturulması yöntemiyle belirlenecek ön bahçe mesafelerinde ;  konumuna göre bulunduğu cephedeki veya tüm yapı adasındaki ön bahçe mesafesini belirleyecek parseldeki bina  cephesinin minimum bina cephe ölçüsünü veya  minimum  bina derinliğini  sağlaması esastır. Bu durumda minimum bina cephesi 8m. , bina derinliği ise 10m. kabul edilecektir. Parsel derinliğinin ve cephe ölçülerinin kabul değerlerinin kullanılmasına uygun olmadığı durumlarda istikamet hattını oluşturacak parseldeki yapının bina cephe ölçüsü minimum 6m.'nin altında olmayacak şekilde düzenleme yapılacaktır. 
 
3.2.5.a. İmar planı koşulları ve uygulama hükümlerinin uygulanması ile cephesi 6m.' nin altında bina oluşmaması esastır. Bina cephesi 6m.'nin altında oluşan parsellerde ; bitişiğindeki parsellerin en az bir tanesinde bina olmaması durumunda , bu parsele yapı izni verilebilmesi için öncelikle bitişiğindeki boş parsellerle ifraz.tevhit şartı aranır.
 
3.2.5.b. Tevhit şartının yerine getirilememesi durumunda ; iki tarafında imar planı kararlarına aykırı konumda veya bir tarafında böyle bir bina ile diğer tarafında imar planında belirtilmiş bir yol bulunan parsellere kullanım standartların altına düşmemek şartıyla imar planı yapılanma koşullarına göre bina yapılmasına izin verilir.
 
3.2.6.a. Ön bahçe mesafesinin 3m.'nin üzerinde olduğu ve yapı adası derinliğinin bu koşula imkan tanımadığı imar planında kat sayısı 4 ve altındaki yapı adalarında , parsel derinliği 18m. nin altında olmamak şartıyla yeni ifraz yapılabilir.
 
3.2.6.b. Ön bahçe mesafesi ve arka bahçe mesafesinin uygulanması ile parselde oluşacak binanın 10m. derinliğin altında olması durumunda ; bina derinliğinin 10m.'ye çıkarılması amacıyla  arka bahçe mesafesi kısıtlanarak uygulanabilir. Bu koşulun uygulandığı parsellerde komşu parsellerdeki ruhsatlı binaların arka bahçe mesafesi ile uyum sağlanması ve fiziki durumun uygunsuzluğunun engellenmesi koşulu dışında arka bahçe mesafesi 3m.'nin altında uygulanamaz.
 
3.2.7.a. Bir parselde birden fazla bina yapılabilir.
 
3.2.7.b. Birbiriyle kesişmeyen iki yola cepheli konumda olan parsellerde birden fazla bina yapılması durumunda  binalar arasındaki mesafe , yapılanma koşullarında veya uygulama hükümlerinde belirtilen ve her bir bina için belirlenmiş arka bahçe mesafelerinin toplamı kadar olacaktır.
 
3.2.8.a. T.A.K.S değerleri verilerek düzenlenmiş yapı adalarında imar planı kararları ve plan notları ile getirilmiş olan min. bahçe mesafesinden arta kalan alanın , yapı adası için getirilen  Taban Alanı Katsayısına tekabül eden alandan düşük olması durumunda , Taban Alanı Katsayısı bahçe mesafelerinin gerektirdiği ölçüde , kısıtlanarak uygulanır.
 
3.2.8.b.  T.A.K.S değerleri verilerek düzenlenmiş yapı adalarında noksan katlı bina yapılması durumunda , konumuna göre imar planı üzerinde veya uygulama hükümlerinde belirtilen bahçe mesafeleri aşılmamak kaydıyla , T.A.K.S değeri aşılabilir.
 
3.2.9. Sınır düzeltmesi amaçlı veya sınır düzeltmesi amaçlı düzenleme sonrası parsel sayısı eksilen tevhiden-ifraz işlemlerinde , uygulama hükümlerinde yer alan en küçük parsel cephe ve derinlik şartları aranmaz.
 
3.3. Emsal (E)
 
3.3.1. İmar planı üzerinde yapılanma düzeni E(Emsal) değerini verilerek belirlenmiş yapı adalarında maksimum bina cephesi ve derinliği ; imar planı ile getirilen max. yükseklik (hmax.), maksimum kat sayısı , yapı yaklaşma sınırları ve plan notları ile getirilen minimum bahçe mesafeleri sınırlarını aşmayacak şekilde binanın alacağı fonksiyona uygun olarak düzenlenir.
 
3.3.2. Yapılanma düzeni Emsal değeri verilerek belirlenmiş tüm yapı adalarında bu değerin karşılığı hesaplanan toplam yapı inşaat alanı esastır. Bu alan imar planı üzerinde belirtilen maksimum katsayısı ve yükseklik sınırları içersinde sayı ve yükseklik şartı aranmaksızın uygulanır.
 
3.3.3. Konut Alanları dışında yapılanma koşulları Emsal değeri verilerek belirlenmiş yapı adalarında komşu parsellerle ikili ve üçlü blok düzenlemeleri yapılamaz.   Her parselin yapılaşma düzeni diğer parsellere göre ayrık olarak düzenlenir. Bu durumda komşu parsellerle olan bahçe mesafesi imar planı üzerinde belirtilen yapı yaklaşma sınırları veya yoksa uygulama hükümlerinde belirtilen değerler esas alınarak uygulanır.
 
3.3.4. Konut Alanı olarak düzenlenmiş yapı adalarında cephesi 14m.nin altında olan parsellerde blok düzenlemesi yapılabilir. Blok düzenlemelerinde  bloğu oluşturan parsellerin cephesinin 14m. nin altında olması esastır. Cephe genişliği 14m.nin altında olan ve blok düzenlemesi içersinde konumlandırılamayan parsellerde ayrık nizam hükümleri geçerlidir.
 
3.3.5. İmar planı üzerinde yapılanma düzeni E ( Emsal) değeri verilerek belirlenmiş konut alanlarında ifraz işlemi , maksimum kat yüksekliği ve sayısı ile ayrık nizam yapılanma koşulları göz önünde bulundurularak uygulama hükümlerinde belirtilen minimum bina cephe ve derinlik şartını sağlayacak ölçüler baz alınarak yapılır.
 
3.3.6. Konut alanları dışındaki fonksiyon alanlarında ifraz işlemi imar planı yapılanma koşulları fonksiyon alanının imar yönetmeliğinde belirtilen minimum parsel büyüklükleri esas alınarak yapılır. İmar yönetmeliğinde tanımlanmamış fonksiyon alanları için imar planı notlarında ayrıca ifade edilmiş ifraz işlemi ile ilgili hükümleri uygulanır. İmar planı uygulama hükümleri ve imar yönetmeliğinde tanımlanmayan ifraz koşulları uygulanmaz.
 
3.4. Hacim Katsayısı (H.K.)
 
3.4.1.a. İmar planı üzerinde yapılanma koşulları H.K. ile belirtilen yapı adalarında;
 
Kullanılabilir Toplam Yapı Hacmi (m3) : Bir parsel üzerinde bulunan binanın veya binaların, kullanılabilir toplam yapı hacminin ne olacağı ;
 
Parsel Alanı ( İmar ) X Hacim katsayısı(H.K.) =...m3 işlemi yapılarak belirlenir.
 
3.4.1.b. Kullanılabilir yapı hacmi hesabında su basman üst kotu ile saçak seviyesi arasındaki hacim hesaplanır. Binaların kot aldığı noktanın konumundan kaynaklanan sebeplerle oluşan ve fonksiyonel kullanımı olmayan ( taşıyıcı sistem elemanları , dolgu alanlar , vs. ) alanlar ile zemin kat fonksiyonu ile ilişkilendirilen bodrum katlar kullanılabilir yapı hacmi hesabına dahil edilmez . Kot farkından kaynaklanan sebeplerle oluşan ve yapı içinde farklı fonksiyon alanlarının kullanımına uygun konumu bulunan bodrum katlar kullanılabilir yapı hacmi hesabına dahil edilir.
 
3.4.2. T.A.K.S. ve maksimum yükseklik sınırlaması getirilen adalarda , kullanılabilir yapı hacmi olarak elde edilen değer kısıtlanarak uygulanır. Sınırlama getirilmemiş adalarda kullanılabilir yapı hacmi taban alanı ve yükseklik şartı aranmaksızın uygulanır.
 
3.5. Merkezi Ticaret Alanı (M.T.A.)
 
3.5.1. T1: Merkezi Ticaret Alanı içersinde, ticari aktivitelerin yoğunlaştığı 1 nolu uygulama alanlarını tanımlar. Bu alanlarda imar planı üzerindeki yapılanma düzeni sembolleri fiziki yapılaşma düzenini ifade eder. İmar planı uygulama hükümlerinde yapılanma düzeni kapsamında T1 hükümleri dışındaki tanımlamalarda yer alan yapı yoğunluğu sınırlamalarını içermez. 
 
3.5.1.a. İmar planı üzerinde T1 tanımlaması getirilmiş olan yapı adalarında yer alan parsellerin zemin katları ve varsa bodrum katları arsa kullanma oranı 1.00 olacak şekilde arsa derinliğince yapılabilir. Zemin katların arsa derinliğince uygulanacağı parsellerde , imar planı üzerinde belirtilen veya uygulama hükümlerinde ifade edilen ön ve yan bahçe mesafelerinin binaların zemin katlarında uygulanması zorunludur.  Bahçe mesafelerinin gerektirdiği durumlarda imar planında veya uygulama hükümlerinde belirtilen ön ve yan bahçe mesafeleri uygulanacak şekilde ve gerektirdiği miktarda zemin kat arsa kullanma oranı kısıtlanarak uygulanır. Daha önceden 20 m. derinlik şartı olan parsellerde bulunan yapıların arka istikamet hattındaki mevcut yapılaşmaya uyulur.
                                                                                                               KBBMK:15.01.2015/54
           
3.5.1.b.  İmar planında kat adedi 4 kata kadar ( 4 kat dahil ) belirlenen ve T1 tanımlaması getirilmiş olan yapı adalarında yer alan binaların zemin katları üzerinde yapılacak normal katlarda ; Arka cephe yapı yaklaşma mesafesi  h/2 koşulunun uygulanması ile 20m. ve daha az bina derinliği elde edilmesi durumunda normal katlarda bina derinliği 20m.'yi  geçmemek şartıyla parsel sınırına olan arka cephe yapı yaklaşma mesafesi minimum 3m. olarak uygulanacaktır.
             Parsel derinliklerinin zemin kat üzerindeki normal katlarda h/2 koşulunun uygulanması ile 20m.'nin üzerinde derinlikte bina yapmaya uygun ölçülere imkan tanıması durumunda , normal katlarda bina derinliği 30m.'yi aşmayacak şekilde arka cephe yapı yaklaşma mesafesi  h/2 koşulu uygulanarak yapılaşma oranı yeniden düzenlenebilir.  Bu koşulun uygulanması ile parsel derinliğinin imar planı üzerinde ifadelendirilmiş arazi kullanım kararlarının ve yapı yoğunluklarının değişmesine neden olunması veya imar planı kat düzeninde olumsuz bütünleşmelere neden olunması durumunda , 20m. derinliğin üzerinde elde edilen ilave alan toplam derinliği 30m.'yi aşmamak üzere imar planı  kat sayısı veya bahçe mesafeleri ile kısıtlanarak yeniden koşullandırılır.
                                                                                                            KBBMK:15.01.2015/54
              3.5.1.c.  İmar planında kat adedi 4 kat üzerinde belirlenmiş ve T1 tanımlaması getirilmiş olan yapı adalarında yer alan binaların zemin katları üzerinde yapılacak normal katlarda , parsel sınırına olan arka cephe yapı yaklaşma mesafesi ; komşu parsellerin tamamında ruhsatlı ve bina derinliği 20m.'nin altında yapılar (20m.dahil) varsa bina derinliği max. 20m.'yi aşmayacak şekilde 3m. olarak uygulanır.  Komşu parsellerin en az birisi boş veya bina derinliği 20m.'nin üzerinde bina varsa , bina derinliği 30 m. yi geçmemek üzere arka cephe yapı yaklaşma mesafesi h / 2 olarak uygulanır. Normal katlarda oluşacak bina derinliği 20m. ve altında olması durumunda arka cephe yapı yaklaşma mesafesi 3m. olarak uygulanacaktır.
Parsel derinliklerinin zemin kat üzerindeki normal katlarda h/2 koşulunun uygulanması ile 20m.'nin üzerinde derinlikte bina yapmaya uygun ölçülere imkan tanıması durumunda , normal katlarda bina derinliği 30m.'yi aşmayacak şekilde arka cephe yapı yaklaşma mesafesi  h/2 koşulu uygulanarak yapılaşma oranı yeniden düzenlenebilir. Bu koşulun uygulanması ile parsel derinliğinin imar planı üzerinde ifadelendirilmiş arazi kullanım kararlarının ve yapı yoğunluklarının değişmesine neden olunması veya imar planı kat düzeninde olumsuz bütünleşmelere neden olunması durumunda 20m. derinliğin üzerinde elde edilen ilave alan , toplam derinliği 30m'yi aşmamak üzere imar planı  kat sayısı veya bahçe mesafeleri ile kısıtlanarak yeniden koşullandırılır.
                                                                                                              KBBMK:15.01.2015/54
3.5.1.d.  Arka cephe hattında yapı yaklaşma mesafesi uygulanmamış ruhsatlı binalar bulunan 20m. ve altında derinliği olan parsellerde , bina derinliği parsel derinliğince oluşturularak arka cephe hattı yapı yaklaşma mesafesi uygulanmaz.
 
3.5.1.e. Bina derinliği 10m.'nin altında oluşan parsellerde arka cephe hattı parsel sınırına 3m.'den az yaklaşmamak üzere komşu parseller göz önünde bulundurularak düzenlenir. Bina derinliğinin 7m.'nin altında kalması ve tevhit koşulunun yerine getirilememesi durumunda arka cephe hattı için çekme mesafesi uygulanmaz.
 
3.5.1.f. Arka cephe hattında minimum 3m.  çekme mesafesi oluşmadan kapı ve pencere açılamaz.
 
3.5.1.g. 40m. ve altında derinliği olan iki yola cepheli parsellerde , bina derinliği max. 40m. olacak  şekilde tek bir blok oluşturulabilir. Bu düzenleme kapsamında kot farkından kaynaklanan bodrum katların oluşması durumunda alt kotta kalan yolda oluşan cephede imar planı kat sayısını arttırıcı oluşumları kısıtlamak ve imar planı kat düzenini değiştirici nitelikte düzenlemelere imkan tanınmasını engellemek amacıyla blok derinliği parçalar oluşacak şekilde kademelendirilmelidir.
 
3.5.2. T2 : Merkezi Ticaret Alanı sınırı içersinde ,  ticari aktiviteler yanında diğer faaliyetlerin de yoğunlaştığı 2 nolu uygulama alanlarını tanımlar. Bu alanlarda imar planı üzerindeki yapılanma düzeni sembolleri fiziki yapılaşma düzenini ifade eder. İmar planı uygulama hükümlerinde yapılanma düzeni kapsamında T2 hükümleri dışındaki tanımlamalarda yer alan yapı yoğunluğu sınırlamalarını içermez.
 
3.5.2.a.  İmar planında kat adedi 4 kat olarak belirlenmiş ve T2 tanımlaması getirilmiş olan yapı adalarında yer alan parsellerde, zemin katlarda arka bahçe mesafesi , 20 m. bina derinliği şartı aranmaksızın 3 m. olarak uygulanır. Normal katlarda arka cephe yapı yaklaşma mesafesi bina derinliği 20m. yi geçmemek şartıyla 3 m. olarak uygulanır.
             Parsel derinliklerinin zemin kat üzerindeki normal katlarda h/2 koşulunun uygulanması ile 20m.'nin üzerinde derinlikte bina yapmaya uygun ölçülere imkan tanıması durumunda , normal katlarda bina derinliği 30m.'yi aşmayacak şekilde arka cephe yapı yaklaşma mesafesi  h/2 koşulu uygulanarak yapılaşma oranı yeniden düzenlenebilir.  Bu koşulun uygulanması ile parsel derinliğinin imar planı üzerinde ifadelendirilmiş arazi kullanım kararlarının ve yapı yoğunluklarının değişmesine neden olunması veya imar planı kat düzeninde olumsuz bütünleşmelere neden olunması durumunda , 20m. derinliğin üzerinde elde edilen ilave alan toplam derinliği 30m.'yi aşmamak üzere imar planı  kat sayısı veya bahçe mesafeleri ile kısıtlanarak yeniden koşullandırılır.
                                                                                                              KBBMK:15.01.2015/54
3.5.2.b.  İmar planında kat adedi 4 kat üzerinde belirlenmiş ve T2 tanımlaması getirilmiş olan yapı adalarında yer alan binaların zemin katları üzerinde yapılacak normal katlarda , parsel sınırına olan arka cephe yapı yaklaşma mesafesi ; komşu parsellerin tamamında ruhsatlı ve bina derinliği 20m.'nin altında yapılar (20m.dahil) varsa bina derinliği max. 20m.'yi geçmemek, Komşu parsellerin en az birisi boş veya bina derinliği 20m.'nin üzerinde bina varsa , bina derinliği 30 m. yi geçmemek üzere h ( bina yüksekliği ) / 2 olarak uygulanır. Normal katlarda oluşacak bina derinliği 20m. ve altında olması durumunda arka cephe yapı yaklaşma mesafesi 3m. olarak uygulanacaktır.
             Parsel derinliklerinin zemin kat üzerindeki normal katlarda h/2 koşulunun uygulanması ile 20m.'nin üzerinde derinlikte bina yapmaya uygun ölçülere imkan tanıması durumunda , normal katlarda bina derinliği 30m.'yi aşmayacak şekilde arka cephe yapı yaklaşma mesafesi  h/2 koşulu uygulanarak yapılaşma oranı yeniden düzenlenebilir.  Bu koşulun uygulanması ile parsel derinliğinin imar planı üzerinde ifadelendirilmiş arazi kullanım kararlarının ve yapı yoğunluklarının değişmesine neden olunması veya imar planı kat düzeninde olumsuz bütünleşmelere neden olunması durumunda , 20m. derinliğin üzerinde elde edilen ilave alan toplam derinliği 30m.'yi aşmamak üzere imar planı  kat sayısı veya bahçe mesafeleri ile kısıtlanarak yeniden koşullandırılır.
                                                                                                             KBBMK:15.01.2015/54
3.5.2.c. T2  tanımlaması  getirilen yapı adalarında imar planında veya uygulama hükümlerinde belirtilen ön ve yan bahçe mesafelerine uyulması zorunludur.
 
3.5.2.d.  Arka cephe hattında yapı yaklaşma mesafesi uygulanmamış ruhsatlı binalar bulunan 20m. ve altında derinliği olan parsellerde , bina derinliği 20m. ye çıkarılarak , arka cephe hattı yapı yaklaşma mesafesi uygulanmaz.
 
3.5.2.e. Bina derinliği 10m.'nin altında oluşan parsellerde arka cephe hattı parsel sınırına 3m.'den yaklaşmamak üzere komşu parseller göz önünde bulundurularak düzenlenir. Bina derinliğinin 7m.'nin altında kalması ve tevhit koşulunun yerine getirilememesi durumunda arka cephe hattı için çekme mesafesi uygulanmaz.
 
3.5.2.f. Arka cephe hattında minimum 3m.  çekme mesafesi oluşmadan kapı ve pencere açılamaz.
 
3.5.2.g. 40m. ve altında derinliği olan iki yola cepheli parsellerde , bina derinliği max. 40m. olacak  şekilde tek bir blok oluşturulabilir. Bu düzenleme kapsamında kot farkından kaynaklanan bodrum katların oluşması durumunda alt kotta kalan yolda oluşan cephede imar planı kat sayısını arttırıcı oluşumları kısıtlamak ve imar planı kat düzenini değiştirici nitelikte düzenlemelere imkan tanınmasını engellemek amacıyla blok derinliği parçalar oluşacak şekilde kademelendirilmelidir.
3.5.3. Ticaret Alanlarında Binanın tamamının otopark yapılması koşulu ile ilave 1( bir ) kat yapılmasına ilgili Belediyesinin uygun görmesi durumunda izin verilebilir.
                                                                                                               KBBMK:15.01.2015/54
3.6. İkincil Ticaret Alanları
 
Ticari aktiviteler yanında Konut kullanımının yoğun olduğu Konut + Ticaret birlikteliğinin geleneksel uygulama alanlarını tanımlar.
 
3.6.1.a.  T3 sembolü ile ifadelendirilmiş alanlarda  yapılanma düzeni ve yapı yoğunluğu sınırlamalarında, imar planı üzerinde yer alan oran ve koşullar esas alınacaktır. Ayrıca koşullandırılmış özellikli yapılanma şartları içermez.  
 
3.6.1.b.  Bu alanlar içinde yer alan ve 12m. ve daha küçük yollara cepheli parsellerde , yapıların bütünüyle Konut kullanımına ayrılması mümkündür. Yapıların bütününün veya bir kısmının ticaret fonksiyonları içermesi durumunda imar planı yapılanma koşulları ve uygulama hükümlerinde tanımlanan yapı yoğunluğu ve bahçe mesafeleri dışında ayrıcalıklı kullanım hakları kazanılmaz.
 
3.6.1.c. Yapıların bütününün veya bir kısmının ticaret fonksiyonları içermesi durumunda imar planı yapılanma koşulları ve uygulama hükümlerinde tanımlanan yapı yoğunluğu ve bahçe mesafeleri dışında ayrıcalıklı kullanım hakları kazanılmaz.
 
3.6.2. Ek Taban Alanı Katsayısı :Ticari aktiviteler yanında Konut kullanımının yoğun olduğu Konut + Ticaret birlikteliğinde çoğunlukla zemin ve bodrum katların ticari faaliyetlere ayrıldığı geleneksel uygulama alanlarını tanımlar.
 
 
 
        
Ek Taban Alanı Katsayısı (TAKS) getirilmiş olan yapı adalarında ;
 
3.6.2.a. Ek  Taban Alanı Katsayısı (TAKS) , binaların gece ve gündüz konut kullanımına ayrılmayan , sadece işyeri olarak kullanılan zemin ve buna bağlı bodrum katlarında uygulanır. Ancak K.A.K.S. hesabında yer almayan ortak alanların zemin katta ayrılması durumunda arta kalan inşaat alanı hakkı K.A.K.S. değerine ilave edilebilir. Bu değerlendirmeye göre normal katlara ilave edilen inşaat alanı hakkı ile oluşan bina derinliği hiçbir şekilde o yapı adası için getirilen arka bahçe mesafesinin aşılması için kullanılamaz.
 
3.6.2.b. Ek Taban Alanı Katsayısı (TAKS)' nın uygulanacağı parsellerde ; arazi meyilinden dolayı oluşacak bodrum + zemin kat yüksekliğinin , arka komşu sınırında tabi zeminden itibaren  8.50 m.yi  geçmesi durumunda , zemin kat normal katlar sınırında düzenlenecektir.
           
3.6.2.c.  Ek Taban Alanı Katsayısı (TAKS)'nın uygulanacağı parsellerde , konumuna göre imar planı üzerinde belirtilen veya uygulama hükümlerinde tanımlanan ön ve yan bahçe mesafelerinin , binaların zemin katlarında da uygulanması zorunludur. Gereken durumlarda imar planı üzerinde veya uygulama hükümlerinde tanımlanan ön ve yan bahçe mesafeleri uygulanacak şekilde ve gerektirdiği miktarda , Ek Taban Alanı Katsayısı (TAKS) kısıtlanarak uygulanır.
 
3.6.2.d.  Ek Taban Alanı Katsayısı (TAKS)'nın uygulanacağı binaların  zemin katlarının normal katlardan daha derin uygulanacağı durumlarda ; ana bina ile zemin katın daha derin kullanımını sağlayacak  bölümü arasında deprem derzi  bırakılması önerilir.
 
3.6.2.e.  Ek Taban Alanı Katsayısının uygulanacağı binaların zemin katlarında arka bahçe mesafesi şartı aranmaz . Ancak zemin kat kullanım oranının parsel alanından küçük olması durumunda arka bahçe mesafesi min. 3m. olarak uygulanacaktır.
 
3.6.2.f.  Normal katlarda arka cephe yapı yaklaşma sınırı plan notlarının arka bahçe ile ilgili hükümleri doğrultusunda uygulanacaktır.
 
3.6.2.g.  Konumuna göre imar planı veya plan notlarında belirtilmiş  bahçe mesafelerine uyulacak şekilde , imar planı ile getirilen max. kat adedi veya bina yüksekliği (h.max) değerinin altında noksan katlı bina inşa edilebilir. Bu durumda elde edilecek alan o yapı adası için getirilen arka bahçe mesafesinin ihlal edilmemesi kaydıyla normal katlara ilave edilerek kullanılabilir.
 
3.7. Tercihli Ticaret Alanları
 
       T1, T2 ve T3 sembolü ile ifadelendirilmiş ve ilave T sembolü getirilerek tanımlanmış alanlarda 4 olan kat sayısı , tamamı ticaret fonksiyonuna ayrılacak binalar için geçerli olup , parselde yer alacak yapının zemin katının ticaret diğer katlarının konut kullanımına ayrılması durumunda binanın 3 kattan fazla yapılmasına müsaade edilmeyerek imar planı kat sayısı kısıtlanarak uygulanır.
 
4. YAPILANMA KOŞULLARI  ZORUNLU UYGULAMALAR VEYA  TERCİHLİ  ŞARTLAR  İÇEREN ÖZEL HÜKÜMLÜ ALANLAR :
 
4.1. ( S.B.K. )  Su Basman Kotu Zorunlu Uygulanacak Alanlar:  Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu ve drenaj önlemlerinin coğrafi konum nedeniyle yetersiz kaldığı alanlarda , bu duruma bağlı olarak yağış oranı yüksek olan dönemlerde olası su baskınlarına karşı yapıların en az  risk alması için uygulanması zorunlu koşulları tanımlar.
 
4.1.1. Sınırları imar planına esas jeolojik etüt raporlarında tanımlanarak yerleşime uygunluk haritalarında ifadelendirilmiş , yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu veya alan bütününde arazi eğim oranının % 5' in altında olduğu bölgelerde uygulanabilecek  arazi.yapı kotu seviyelerini belirleyen  zorunluluk koşuludur.
 
4.1.2. SBK sembolü bulunan yapı adalarında , imar planı ve uygulama hükümlerinde belirtilen kat sayısı veya  yükseklik  değeri aşılmamak üzere +/. 0.00 noktasına göre 1.00m. su basman kotu uygulaması zorunludur.
 
4.2. ( T.Z.A. )  Tevhit Koşulu Zorunlu Uygulanacak Alanlar:  İmar planı hükümleri doğrultusunda parsellerin derinlik ve cephe ölçüleri göz önünde bulundurularak , yapılaşmanın imar planı ana kararlarına göre şekillendirilmesini sağlamak ve sağlıklı bir fiziki çevre oluşturulması amacıyla ; belirlenen parsellerin birlikte konumlandırılarak elde edilen  parselasyon şemasına göre tevhit şartının getirildiği bu yapı adalarında imar durumunda numaraları belirtilen parsellerin tevhidi zorunludur.
 
4.2.1. Bu alanlarda ;  yapılanmanın ,  oluşturulan parselasyon şemasına göre uygulanmasını engelleyerek , tevhit koşulları içerisinde yer alan parsellerin kendi sınırları içinde yapılanma hakkı elde etmesini sağlayan yönetmelik ve plan notlarında tanımlı uygulama hükümleri geçerli değildir.
 
4.3. ( ÖHB ) Yapılanma Koşulları Özelleştirilmiş Şartlar İçeren Özel Hüküm Bölgeleri:
 
Toplu yapılaşmayı teşvik etmek ve kamu kaynaklarının tasarruflu kullanılmasını sağlamak amacıyla ; belirli büyüklükteki parsellerde uygun şartların oluşması durumunda kullanılacak , ayrıcalıklı yapılanma oranı ve kat düzenini ifade eden ve alan büyüklüklerine göre tercihli koşullar içeren , sınırları imar planı üzerinde gösterim sembolü ile tanımlanmış alanlardır. Emsal artışı sonucu oluşan inşaat alanı artışından dolayı gelecek nüfusun ihtiyacı olan ilave sosyal ve teknik alt yapı alanı aranmaksızın uygulama hükümlerinde yer alan koşullar uygulanabilir. İmar planında ÖHB (Özel Hüküm Bölgesi); olarak belirlenmiş konut alanlarında toplu yapılaşmayı teşvik  etmek  amacıyla, avan projesi Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onaylanması koşuluyla;
 
ÖHB sembolü ile koşullandırılmış Konut Alanlarında;
 
4.3.1. 5000 m² ( 5000m2 dahil ) ile 10000 m² arasında büyüklüğe sahip parseller ;
 
4.3.1.a. Uygulama imar planında T.A.K.S. değeri 0.40'ın altında ve  kat adedi 2 ve daha az olan yapı adalarında ; toplam E değerinin 0.80'i aşmaması şartıyla Emsal değerine 0.10 oranında ilave inşaat alanı hakkı  verilebilir. Ö.H.B alanı içinde yer alıp ,  5000 m2'nin altında büyüklüğü olan parsellerin 0.10 oranındaki ilave inşaat  hakkından yararlanmaları mümkün olmaz.
 
4.3.1.b. Uygulama imar planında  kat adedi 3 ve daha fazla olan yapı adalarında , ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüt raporu hazırlanmak suretiyle Emsal değerine 0.10 oranında ilave inşaat hakkı , imar planı kat sayısı veya yüksekliğine ise 1 kat veya 1 kat karşılığı tanımlanmış yükseklik değeri kadar ilave kat ve yükseklik hakkı verilebilir.
 
4.3.1.c. 5000 m2'nin altında büyüklüğe sahip parseller  Ö.H.B alanı içinde yer alsalar da , bu alanın 4.3.1.a. maddesinde belirtilen ilave inşaat  hakkından yararlanmaları mümkün olmaz. Bu durumda yapılanma imar planı üzerindeki değerler esas alınarak gerçekleştirilecektir.
 
4.3.1.d. Ö.H.B alanı içinde yer alan parsellerde imar planı yapılanma koşullarına göre ifraz yapılabilir ancak büyüklüğü 5000m.2'nin altında olan parsellerde yapılanma imar planı üzerindeki değerler esas alınarak gerçekleştirilecektir.
 
4.3.2. 10000 m² ( 10000 m2 dahil ) ile 10000 m² ' nin üzerinde büyüklüğe sahip   parseller ;
 
4.3.2.a. Uygulama imar planında  kat adedi 2 ve daha az olan yapı adalarında; toplam  E değerinin 0.80'i aşmaması şartıyla Emsal değerine 0.10 oranında ilave inşaat alanı hakkı  verilebilir. 
 
4.3.2.b. Uygulama imar planında  kat adedi 3 ve daha fazla olan yapı adalarında, ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüt raporu hazırlanmak suretiyle  Emsal değerine 0.20 oranında ilave inşaat hakkı , imar planı kat sayısı veya yüksekliğine ise 2 kat veya 2 kat karşılığı tanımlanmış yükseklik değeri kadar ilave kat ve yükseklik hakkı verilebilir.
 
4.3.2.c. 10000 m2'nin altında büyüklüğe sahip parseller  Ö.H.B alanı içinde yer alsalar da , bu alanın 4.3.2.b. maddesinde belirtilen ilave inşaat  hakkından yararlanmaları mümkün olmaz. Bu durumda yapılanma imar planı üzerindeki değerler esas alınarak gerçekleştirilecektir.
 
4.3.2.d. Ö.H.B alanı içinde yer alan parsellerde imar planı yapılanma koşullarına göre ifraz yapılabilir ancak büyüklüğü 10000m.2'nin altında olan parsellerde yapılanma imar planı uygulama hükümlerinin 4.3.1.a , 4.3.1.b ve 4.3.1.d maddeleri esas alınarak gerçekleştirilecektir.
 
4.3.3. Uygulama alanı içerisinde yapılacak yapıların otopark ihtiyacı kendi alanları içerisinde karşılanacaktır.
4.3. Planda (ÖHB) Özel  Hüküm Bölgesi olarak sınırları belirlenmiş alanlarda 14.07.2015 tarihinden önce yürürlükte yer alan plan hükümleri geçerlidir.Planda ÖHB olarak sınırları belirlenmiş alanların büyütülmesine yönelik uygulama yapılamaz.
 
4.4.  ( K.D.G. ) KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANLARINDA: 
 
4.4.1. : Topçular ve Erenler Mahallesi 3. Kentsel Dönüşüm Alanı Sınırı İçerisinde Kalan 5102 Ada, 1 Parsel ve 5103 Ada, 1-2-3-4-5-6-7 Parsellerde;
 
4.4.1.1.  10.000 m2 ve üzerinde büyüklüğe sahip yapı adalarında emsal hakkının  %5 sosyal ve ticari birimler için kullanılabilir.
 
4.4.1.2.  Alanda yapılacak yapıların blok boyları Kocaeli Büyükşehir Belediyesince uygun görülecek avan projeye göre belirlenecek olup, açık çıkmalar  emsale dahil edilmeyecektir.
 
4.4.1.3. Alan içinde mülkiyeti aynı malike ait olmak şartı ile konut ve ticaret alanı kullanımına sahip yapı adaları arasında kat yüksekliği dışında imar hakkı transferi yapılabilir.
 
4.4.1.4.  Blok aralarında zemin altı otoparklar inşaa edilebilir. Bloklar ile bu alanlar arasında yer altı bağlantıları sağlanabilir. Bu alanlar emsale dahil edilmeyecektir.
 
4.4.1.5. Alanda yapılacak yapıların tamamına kot tabii zemin oturum ortalamasından verilecektir. Ancak adaların sahip olduğu topoğrafya dolaysıyla yol ve parsel zemini arasında daha uyumlu ilişki kurabilmek amacıyla binalar ada çevresi veya ada içi yollardan kotlandırılabileceği gibi bir ölçü sınırlamasına bağlı kalmaksızın tesviye yapılarak, binalara tesviye edilmiş zeminden de kot verilebilir.
 
4.4.1.6.  Alanda yer alan 30.000 m2 ve daha büyük kentsel yeşil alanlarda; e: 0.04, hmax:6.50 m yüksekliği geçemeyecek şekilde, temel kazısı gerektirmeyen sökülüp, takılabilir yola ve komşu parsellere yaklaşma sınırı en az 10 metre olmak şartı ile; lokanta, büfe, açık.kapalı spor tesisleri, umumi tuvalet, park,  idari, güvenlik ve işletme binaları yapılabilir. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde trafo, su deposu v.b. Teknik birimler çekme mesafelerine uymak kaydı ile emsal alanına dahil edilmeksizin yeraltında inşa edilebilir.
 
4.4.2. G23b.24b.3b. ve G23b.24b.3c. uygulama imar planı paftası, 5039 ada 1 nolu parselde eğimden dolayı ortaya çıkan katlar emsale dahil edilmek suretiyle iskan edilebilir.
 
4.4.3. Kocaeli Fuar Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" sınırları içerisinde yer alan fuar alanı ulusal yada uluslararası nitelikte ticari maddelerin yada hizmetlerin periyodik süreli yada süresiz sergilendiği alanlardır. Bu alanda plan üzerinde belirlenmiş olan yapılaşma koşulu çerçevesinde; konumları ve büyüklükleri alan için hazırlanacak ve büyükşehir belediye başkanlığınca uygun görülecek kentsel tasarım projesi ile belirlenecek prestij yapıları, gösteri ve sergi yapıları ile servis mekanları, konaklama ve eğlence tesisleri, ibadet tesisleri ile açık ve kapalı spor alanları yer alabilir.
            4.4.3.1. "Kocaeli Fuar Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" sınırları içerisinde yer alan tali iş merkezi alanı dışında kalan tüm kullanımların yapılaşma koşulları plan üzerinde belirlenmiş olup, plan üzerinde belirtilmedi ise yapı yaklaşma mesafeleri tüm kullanımların cephe hatlarından 10.00 m olarak uygulanacaktır.
 
            4.4.3.2. "Kocaeli Fuar Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" sınırları içerisinde yer alan tali iş merkezi alanında, plan üzerinde tanımlanmış bloktan ölçü alınmak suretiyle ruhsatlandırma işlemi yapılacaktır. Ancak bu alanda yer alan mevcut yapının yıkılması sonrası alanda yapılaşma koşulu E:1.20, Hmaks:3 kat olarak uygulanacaktır.
 
5. PASİF FAY ZONU ALANI (F)
 Bu alanlarda; tektonik ağırlıklı ayrıntılı jeoteknik etüt yapılarak, Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nce onaylandıktan sonra uygulama yapılacaktır. Bu etütlerde  jeoloji ve yapısal jeoloji parametreleri belirlenecek, sondaj ve zemin koşulları tanımlanacak, numune alınarak laboratuar deneyleri yapılacak, jeofizik ölçümleri yapılarak fayın geometrisi ortaya çıkarılacaktır.
 
6. PLANDA KAT ADEDİ BELİRTİLEN ANCAK YAPI YÜKSEKLİĞİ ÖZEL KOŞULLARA BAĞLI ALANLAR :
 
6.1. İmar planı üzerinde maksimum yükseklik sınırı getirilmemiş ancak maksimum kat adedi belirtilmiş Dini Tesisler , Eğitim ,  Sağlık , Spor , Sosyal ve Kültürel Tesis Alanları ile İdari Tesisler Alanlarında ( Belediye Hizmet Alanı , Kamu Kuruluşu Alanları , Askeri Tesis Alanları ) tesisin yapımında ilgili yasa , yönetmelik ve TSE standartlarının gerçekleştirilmesine imkan sağlamak amacıyla kat yükseklikleri uygun ölçülerde belirlenecektir.
 
6.2. İmar planında belirtilen maksimum kat adedi karşılığı uygulama hükümleri dışında diğer yasa ve yönetmelik hükümlerinde  belirtilen maksimum saçak yüksekliği sınırını aşan 6.1 bendinde tanımlanmış yapıların , uygulama aşamasında   yasa , yönetmelik ve TSE standartları ile geoteknik etüd  sonuçlarına uymaları sağlanacaktır. Bu durumda imar planında belirtilen maksimum kat adedi aşılamaz.
 
6.3.  İmar planı sosyal donatı alanları dışındaki kamu kurumu alanlarında minimum parsel cephe genişliği ve minimum parsel derinliği büyüklükleri aranmaz . İfraz gerektiren durumlarda , ifrazın gerekçesine ve yapılaşma koşullarına göre parsel cephe ve derinliği büyüklükleri ilgili kuruluşun ihtiyacına göre değerlendirilir.
 
7. KORUNMASI GEREKLİ ANIT OLARAK TESCİLLİ TARİHİ ,  ARKEOLOJİK VE SANAT DEĞERİ OLAN YAPILAR  :
 
7.1. Sit Alanları sınırı dışında yer alan ancak içinde tarihi , arkeolojik ve sanat değeri olan  yapıların bulunduğu Korunması Gereken Kültür Varlığı olarak tescilli parseller ile Koruma Alanları içerisinde yer alan parsellerde ; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ilke kararları ile Bölge Koruma Kurulu kararlarına göre uygulama yapılacaktır.
 
7.2. Bu tür yapıların bulunduğu yapı adaları üzerinde belirtilen maksimum kat sayısı ve maksimum yükseklik değerleri tescilli yapıların dışındaki parseller için geçerlidir. Tescilli parsellerde uygulama yapının mimari özellikleri ve Koruma Kurulu kararı doğrultusunda olacaktır.
 
7.3. Sit Alanları sınırı dışında yer alan ancak içinde tescilli Korunması Gereken Tabiat Varlığı bulunan  parseller ile bu parsellerin Koruma Alanı sınırları içinde yer alan parsellerde ;  Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu kararlarına göre uygulama yapılacaktır.
 
7.4. Sit Alanı sınırları içindeki uygulamalar koruma amaçlı imar planı hükümleri doğrultusunda olacaktır.
 
 
 
8. İMAR PLANI ÜZERİNDE ARAZİ KULLANIM KARARI TANIMLANMIŞ KONUT VE TİCARET ALANI DIŞINDAKİ FONKSİYON ALANLARI :
 
8.1. SANAYİ ALANLARI :  İmar planında , her türlü sanayi tesisi için ayrılmış olan alanlardır. Bu alanlarda ; sanayi , ağır sanayi tesisleri ve  sanayiye yönelik hizmet verecek diğer yapı ve tesisler yer alabilir. Sanayi kuruluşunun üretim yapısı ve çeşidine göre hammadde ve ürün depoları dışında bu alanlarda depolama yapılamaz.
 
8.1.a. Sanayi Alanlarında 2000m2'nin altında parsel oluşturulamaz.
 
8.2. SANAYİ VE DEPOLAMA ALANLARI: İmar planında , her türlü sanayi ve depolama veya sadece depolama tesisleri için ayrılmış olan alanlardır. Bu alanlarda ana ve ara mallar ile tüketim malları üretilen  sanayi yapıları ve depoları veya sadece depolama tesisleri yapılabilir.
 
8.2.a. Sanayi ve Depolama Alanlarında 2000m2'nin altında parsel oluşturulamaz.
 
8.3. AKARYAKIT , CNG VE LPG İKMAL İSTASYONU ALANLARI;
 
8.3.1. AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU ALANLARI:  Karayolunda seyreden araçların akaryakıt , yağ , basınçlı hava gibi ihtiyaçlarının sağlandığı ve taşıtlarla ilgili bazı basit teçhizat parçalarının satışı ile büfe , cafe , çayhane ve dinlenme alanları gibi servis hizmetlerinin verildiği yerdir.
İmar planı üzerinde Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak ayrılmış alanlarda ; ilave bir kullanım tanımlandığı durumlar veya ilgili yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş ek tesis hakları dışında farklı amaçlara yönelik yapı ve tesisler inşa edilemez.
 
8.3.1.a.  Akaryakıt ve Servis İstasyonlarında pompa tesisleri ile kanopi ayaklarının imar planı üzerinde belirtilen yapı yaklaşma sınırları ile bahçe mesafeleri içersinde düzenlenmeleri esastır. 
 
8.3.1.b. Akaryakıt ve Servis İstasyonlarında kanopi ve sundurma olarak kullanılan yapılarda çatı örtüsü görevi yapan kısımlar imar planı cephe hattını geçmeyecek şekilde yapı yaklaşma sınırları dışında bahçe mesafeleri içerisine max. 5m. taşabilir.
Karayolu kenarında yapılacak tesislerde karayolu ile kamulaştırma sınırının çakıştığı durumlarda , kanopi veya sundurma örtüsü iz düşümünün uç noktası karayolu istimlak sınırına 5m.'den daha az mesafede olamaz. 
 
8.3.2. SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) İKMAL İSTASYONLARI :   
Sıvılaştırılmış petrol gazlarının  sabit tanklarda depolandığı , yakıt olarak sıvılaştırılmış petrol gazlarının  kullanan sabit depolu karayolu taşıtlarına ikmal hizmetlerinin verildiği istasyonlardır.
 
8.3.3. SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ (CNG) DOLUM İSTASYONLARI : Propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonlar veya bunların karışımının üretildiği ve basınç altında depolandığı ve depolama tanklarının bulunduğu ikmal istasyonlarıdır.
 
8.3.4. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde , Karayolları Kenarında Yapılacak tesislerde "Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik" ve bu Yönetmelikte yapılan değişikliklerde belirlenen koşullar  ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı' nın ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.
 
8.3.5. LPG ve CNG İkmal İstasyonlarının akaryakıt istasyonları dışında müstakil olarak kurulmaları halinde bu istasyonlarda akaryakıt satışı yapılamaz.
 
8.3.6.  Akaryakıt  Servis , LPG , CNG İkmal  İstasyonu Alanlarında parsel alanı 1500 m²' den az olamaz. Bu fonksiyonların birlikte yer aldığı alanlarda parsel büyüklüğünün
1500 m2'nin altında olmaması kaydıyla TSE standartları ile Enerji Piyasasını düzenleyen yönetmelik ve standartlara uyulacaktır.
 
8.3.7. Akaryakıt  Servis , LPG ve CNG İkmal  İstasyonu Alanlarında E: 0.30 ; hmax: 7.00 m.'yi geçemez.
 
8.4. KÜÇÜK SANAYİ ALANLARI : İmar planında küçük sanatlara yönelik atölyeler ve  imalathaneler  için ayrılmış alanlardır. Bu alanlar içerisinde daha çok  imalat ve  hizmetler sektörüne üretim yapan tesisler ile Sanayi Sektörünün alt ürünlerinin imal edildiği  atölyeler yer alabilir.
 
8.4.a. Küçük Sanayi Alanlarında 500m2'nin altında parsel oluşturulamaz.
 
8.5. KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI: Kokusuz , atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike yaratmayan imalathaneler ile patlayıcı , parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların yapılabileceği alanlardır.
 
8.5.a. Konut Dışı Kentsel Alanlarında 2000m2'nin altında parsel oluşturulamaz.
 
8.6. KENTSEL ÇALIŞMA ALANI (KÇA): İmar planında, her türlü ticari yapılar, konaklama tesisleri, özel ya da resmi sağlık, eğitim, spor, sosyal ve kültürel tesisler, ibadet yerleri, idari ve sosyal tesisler ile teknik altyapı alanları için ayrılmış olan alanlardır.
             Bu alanlarda çevre sağlığı açısından tehlike ya da olumsuzluk arz eden görüntü, gürültü, hava kirliliği oluşturan imalathaneler ile sanayi alanlarının depolama ihtiyaçlarını karşılayan yapılar yer alamaz.  
 
8.6.a. Kentsel çalışma alanlarında yer alan parsellerin genişliği 40 m.'den , derinliği          50 m.' den , büyüklüğü 2000 m².den  az olamaz.
 
8.7. GÜNÜBİRLİK TESİS ALANLARI: Bu alanlarda kamping ve konaklama ünitesi içermeyen , wc , kafe.bar , pastane , lokanta , çayhane , açık spor alanları , gösteri ve eğlence alanları , özellik taşıyan  ürünlerin  sergi ve satış üniteleri ve bunun gibi günübirlik kullanıma ait yapı ve tesisler yapılabilir.
 
8.7.a. Yapılanma düzeni ve koşulları imar planı üzerinde belirtilmiş alanlar dışında imar planı üzerinde yapılaşma şartları tanımlanmamış Günübirlik Tesis Alanlarında  yapılanma oranı E : 0.20 ' yi , yapı yüksekliği  hmax. = 7.00 m.'yi geçemez.
 
8.8. FUAR ALANLARI:
8.8.1. Bu alanlarda her tür tanıtım ve sergilemeye yönelik üniteler ve bunların satış birimleri , lunaparklar , hayvanat bahçesi , botanik bahçesi , açık spor alanları , kapalı spor tesisleri , wc ,   kafe.bar , pastane , lokanta , çayhane , golf alanları , açık gösteri ve eğlence alanları , kültürel tesisler , rekreasyon alanları , piknik alanları ile idari binalar yapılabilir.
 
8.8.2. Tanımlanan farklı aktivite alanlarının gerektirdiği fonksiyonel içerikte yapısal elemanlar dışındaki hizmet ve idari birimlerin yer aldığı yapılarda ,  E: 0.20 yi ,                 hmax : 5.50m. (1 kat)' yi geçemez.
 
8.8.3. Bu alanlar 3194 Sayılı İmar Kanununun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğinde tanımlanan kentsel , sosyal ve teknik alt yapı alanlarına dahil değildir.
            
8.9. ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL SAĞLIK TESİS  ALANLARI: Mülkiyeti Gerçek veya Tüzel kişiliklere ait parseller üzerinde eğitim ve sağlık amaçlı tesislerin kurulabilmesi için imar planı üzerinde kendine özgü fiziksel özelliklerini oluşturacak yapısal şartları içeren imar planı yapılaşma koşulları özelleştirilmiş alanları kapsar.
 
Bu alanlar 3194 Sayılı İmar Kanununun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğinde tanımlanan Kentsel, Sosyal ve Teknik Alt yapı alanlarına dahil değildir. Ancak bu alanların büyüklükleri  adı geçen Yönetmeliğin Kentsel , Sosyal ve Teknik Alt Yapı standartlarına ilişkin (Ek.1a) ve (Ek.1c) tablolarında belirtilen alan büyüklüklerinin altına düşemez .
 
8.9.1. Özel Eğitim Tesisleri Alanında ; Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılan okul öncesi eğitim , ilköğretim , ortaöğretim kurumları ( ortaokul , lise ) özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi , dershaneler , öğrenci etüt eğitim merkezleri ve benzeri kurumlar yer alabilir.
 
8.9.2. Özel Sağlık Tesisleri Alanında ; Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılan kentsel sağlık hizmetleri için gerekli yataklı ve yataksız tüm tesisler ile bunlara hizmet eden yardımcı tesis ve alanları bünyesinde barındıran yapılar yer alabilir. Bu alanlarda yer alan tesisler bütünüyle özel hastaneler yönetmeliğinde tanımlı koşulları içeren özelliklere sahip olmalıdır.
 
8.9.3. Özel Eğitim ve Özel Sağlık Tesisi  Alanlarında imar planı koşulları , ilgili yönetmeliklerde belirtilen şartları sağlayacak fiziki yapıya imkan tanıyan özelleştirilmiş hükümler içerebilir.
 
8.9.4. Özel Yurt Alanında ; Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılan ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilere hizmet veren alanlardır.
 
8.10. AĞAÇLANDIRILACAK ALANLAR: İmar planı sınırları içerisinde topoğrafik ve jeolojik nedenler ile bölgenin doğal karakteri gereği yapılaşması kısıtlı veya uygun olmayan alanları içerir.
 
8.10.1. Bu alanların Jeolojik ve Jeoteknik Nedenlerle Sakıncalı Alan sınırlarında yer alan kısımlarında  yapı yapılamaz. Yeni inşaat ve ilaveler yapılmasına ve mevcut yapıların esaslı tamir ve tadillerine izin verilmez.
 
8.10.2. 2500 m2'den daha küçük parsel oluşturmak amacıyla ifraz yapılamaz.
 
8.11. KENTSEL AKTİF YEŞİL ALANLAR: İmar planı üzerinde Park , Çocuk Bahçesi , Dinlenme , Gezinti ve Eğlence alanı gibi tanımlarla ifadelendirilmiş veya yeşil alan sembolü ile gösterilmiş alanları kapsar.
           Bu alanlarda dinlenme , gezinti ve eğlenceye amaçlı faaliyetler içeren  , çocuk oyun bahçesi , açık spor ve gösteri alanları ile bunlarla ilgili tesisler , büfe , açık çayhane , pergole , havuz , wc , duş ve soyunma kabinleri yer alabilir.
           Fonksiyonel aktivite için gerekli kapalı alan oranı ; E:0.03 ,  hmax : 4.50m.  max. 1kat koşulunu geçemez.
           Kentsel Aktif Yeşil Alanların bitişiğindeki  parsellerde yer alacak  yapılar ile bu alanlar arasındaki mesafe 3m.'den az olamaz.
 
8.12. REKREASYON ALANLARI ( Bölge Parkları ): Bu alanlar mevcut kent dokusu ile kentsel gelişme alanları arasında kalan veya belirli bir büyüklüğün üzerinde bütünleşik aktiviteler içeren aktif yeşil alan ihtiyacını karşılamaya yönelik , doğal bitki örtüsünün korunarak geliştirileceği ve içine kapalı alan kullanımı gerektirmeyen  botanik parkı , açık hava müzesi , arboretum , çay bahçesi , amfi tiyatro , koşu parkuru , açık spor tesisleri gibi faaliyetlerin yer alabileceği alanlar olup , bekçi kulübesi , wc , gibi zorunlu alt yapı ve üst yapı tesisleri içeren fonksiyonu özelleştirilmiş kentsel ölçekte donatı alanlarıdır.
  Fonksiyonel aktivite için gerekli kapalı alan oranı ; E:0.03  ,  hmax : 4.50m.     max.1kat koşulunu geçemez.
    Bölge Parkları bitişiğinde bulunan parsellerde yer alacak yapılar ile bu alanlar arasındaki mesafe 3m.'den az olamaz.
 
8.13. NATO BORU HATTI VE KORUMA KUŞAĞI ALANI :  NATO'ya ait akaryakıt taşıyıcı boru hattı ve koruma kuşağının koordinatları verilmiş güzergahı ile yapılaşması kısıtlanan veya engellenen özelleştirilmiş gösterim sembolü ile ifadelendirilen alanını tanımlar. 
 
8.13.1. Nato Boru Hattı güzergahı ile imar planlarında yer alan imar yollarının ve yapılaşmaya açık alanların kesiştiği yada hat çizgisi boyunca çakıştığı durumlarda ; Milli Savunma Bakanlığı NATO E.N.F. Daire Başkanlığı' ndan alınacak görüş ve proje doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
 
8.13.2.  11.14.1. maddesinde tanımlanan konumdaki imar yolları ve parsellerde Milli Savunma Bakanlığı NATO E.N.F. Daire Başkanlığı' ndan alınan görüş doğrultusunda yapılacak uygulamanın ardından , bu konumdaki parsellere ve bu yollardan cephe alan parsellere yapılaşma izni verilebilir.
 
8.14. BOTAŞ BORU HATTI VE KORUMA KUŞAĞI ALANI :  BOTAŞ'a ait doğalgaz taşıyıcı boru hattı ve koruma kuşağının koordinatları verilmiş güzergahı ile yapılaşması kısıtlanan veya engellenen özelleştirilmiş gösterim sembolü ile ifadelendirilen alanını tanımlar. 
BOTAŞ Boru Hattı güzergahı ile imar planlarında yer alan imar yollarının ve yapılaşmaya açık alanların kesiştiği yada hat çizgisi boyunca çakıştığı durumlarda ; BOTAŞ Genel Müdürlüğünden alınacak görüş doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
 
8.15. ENERJİ NAKİL HATTI VE KORUMA KUŞAĞI ALANI : Elektrik enerjisi naklini sağlayan taşıyıcı iletken hattın ve koruma kuşağının koordinatları verilmiş güzergahı ile yapılaşması kısıtlanan veya engellenen özelleştirilmiş gösterim sembolü ile ifadelendirilen alanını tanımlar. 
Bu alanlarda yapı yüksekliği konusunda ilgili kuruluşun (SEDAŞ) görüşü alınacak ve " TEDAŞ Kuvvetli Akım Tesisler Yönetmeliği" hükümlerine uyulacaktır.
 
8.16. AFET SONRASI TOPLANMA , GEÇİCİ İSKAN , ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİM MERKEZİ OLARAK KULLANILACAK ALAN SINIRI:   
Bu sınır içerisinde yer alan açık alanlar afet sonrasında , acil yardım ve iyileştirme süreci içinde , ilgili kurumlar tarafından  başlıkta belirtilen amaçlar doğrultusunda , imar planı kararlarında değişiklik yapılmaksızın  değerlendirilebilir.
                
8.17. JEOLOJİK VE JEOTEKNİK NEDENLERLE SAKINCALI ALANLAR:
Bu alanlar imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt sonuçlarına göre yerleşime açılması ve yapı yapılması sakıncalı alan olarak tanımlanmıştır.
 
8.17.1. Bu alanlarda yer alan parsellerde ifraz yapılamaz.
 
8.17.2.  Arazinin takviyesine yönelik tesislerden başka yapı yapılamaz.
 
8.17.3. Yeni inşaat ve ilaveler yapılmasına ve mevcut yapıların esaslı tamir ve tadillerine izin verilmez.
 
8.17.4. Bu alanlarda yapılacak zemin etüdü çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayından sonra geçerlilik kazanır.
 
8.17.5. Jeolojik ve jeoteknik nedenlerle kısmen sakıncalı olan imar parsellerinde , parselin tamamı üzerinden K.A.K.S. değeri hesap edilir.
 
8.18. ÜNİVERSİTE ALANLARI: 2547 sayılı yükseköğretim kanunu kapsamında kurulmuş, alanı belirlenmiş ve bu plan kapsamında gösterilen ya da henüz kurulmamış ve alanı belli olmayan ancak planın hedef yılı içinde ve planlama kararları açısından kurulması önerilen yükseköğretim kurumu alanlarıdır.
 
8.19. TERMİNAL VE KIRSAL TERMİNAL ALANI (OTOGAR):  Bu alanlarda ; yolcu taşımalarında araçların indirme , bindirme , aktarma yaptıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme , haberleşme ve şehir ulaşımı hizmetlerinin sağlandığı , diğer sosyal hizmetlerin de verilebilmesi için gerekli yapı ve teçhizatlarında bulunduğu, araçların akaryakıt, yağ, basınçlı hava gibi ihtiyaçların sağlandığı , taşıtlarla ilgili bazı basit teçhizat parçaları ile hizmetlerin verildiği , bakım. onarım , yağlama ve yıkama gibi işlerin yapıldığı , konaklama amaçlı motel binasının da bulunduğu tesisler yer alabilir.
 
8.20. İZAYDAŞ ÇÖP DEPOLAMA ALANI: Çöp depolama sahasında İZAYDAŞ " İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme Anonim Şirketi" İzmit Çevre Entegre Projesi kapsamında ilgili idarece yaptırılan vaziyet planına ve T.C. Çevre Bakanlığı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre uygulama yapılacaktır. Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanı olarak belirlenen alanda İZAYDAŞ  ile entegre olacak tesisler dışında bir tesis yapılamaz.
 
8.21. ( EST )   "ENTEGRE SAĞLIK TESİS ALANI " : 03.07. 2005 tarih ve 5396 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa bir ek madde eklenmesi hakkında Kanun ve bu kanuna dayalı 22.07.2006 tarih ve 26236 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık  Tesislerinin,  Kiralama  Karşılığı Yaptırılması  İle  Tesislerdeki  Tıbbi  Hizmet  Alanları  Dışındaki Hizmet  ve  Alanların  İşletilmesi  Karşılığında  Yenilenmesine Dair  Yönetmeliğin  4.  Maddesinde  belirtilen  bu alanlarda;
 
8.21.a. Entegre  sağlık  kampüsü,  eğitim  araştırma hastanesi,  devlet  hastanesi,  özel  dal  hastanesi,  gün hastanesi,  sağlık  ocağı,  klinik  otel,  rehabilitasyon  merkezi, kanser  araştırma  merkezi,  aşı  eğitim  merkezi,  aşı  üretim merkezi,  aşı  araştırma.geliştirme  merkezi,  ana  çocuk  sağlığı ve  aile  planlaması  merkezi,  toplum  sağlığı  merkezi,  organ ve  doku  bankası,  bölgesel  kan  merkezi,  kan  ürünleri üretim  tesisi,  ağız  ve  diş  sağlığı  merkezi,  tüm  kara, hava  ve  deniz  teçhizatları  dahil  olmak  üzere  112  acil servis  komuta  kontrol  merkezi  ile  destek  birimleri  dahil  ilgili tesisin  her  türlü  bölümleri  ve  bunlarla  sınırlı  olmamak kaydıyla,  bakanlığın  yapmak  ve  yaptırmakla  yükümlü olduğu  ek  binalar  dahil  sağlıkla  ilgili  diğer  tüm  tesisler  ile,
 
8.21.b. Tıbbi hizmetler dışında ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak otopark,  otel,  banka şubesi,  restoran, kafeterya,  konferans ve kültür merkezi, internet ve iletişim merkezi,  yaşlı bakım evi,  kreş,  personel servisi,  taksi hizmetleri ve benzeri ulaştırma hizmetleri, zayıflama ve diyet merkezi gibi ön proje ile tanımlanacak olan,  sağlık tesisi konsepti ile uyumlu alanlar ile sağlık tesis alanının gereksinimi ve tamamlayıcısı niteliğinde diğer ticari tesisler yapılabilir. Tıbbi hizmetler dışındaki bu tesisler hiçbir surette sağlık tesis alanının genel niteliğini bozucu olamaz.
 
8.22. TÜMÜLÜS KORUMA ALANI : 2863/5226 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun ilgili yönetmeliği ile ilgili kurul kararlarına göre uygulama yapılacak ve Tümülüslerin noktasal olarak korunmasının sağlanmasının dışında bulunduğu alan ve çevresinin bir bütün olarak değerlendirilip korunabilmesi için belirlenen alanlardır.
 
8.23. Karadenizliler Mahallesi, G24.a.21.a nazım, G24.a.21.a.1.b, 1.c, 2.a ve 2.d uygulama imar planı paftaları 500 625-501 057 yatay-4 517 368-4 517 837 düşey koordinatları arasında yer alan 39, 40, 41, 42, 43, 44, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 90, 91, 107, 9131 nolu parseller ile 62, 63, 84, 85, 92, 8968, 8976, 9110, 9135 nolu parsellerin bir kısmını kapsayan alanda yer alacak yapıların Hmax: 15.50 ve yapı yaklaşma mesafesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesince uygun görülecek avan proje ile belirlenecektir.
                                                                                                  KBBMK:14.08.2014/503
 
9.  KISITLI UYGULAMA HÜKÜMLERİ İÇEREN KOŞULLAR :
9.1. Yapı adalarının  yapılanma koşullarını belirtir sembollerin plan üzerine işlenemeyecek kadar küçük olması durumunda ;  çevresinde yaya yolları ile bağlantılı olduğu yapı adalarının yapılanma koşulları geçerlidir.
 
9.2. Aynı yapı adası üzerinde yer almakla birlikte , farklı fonksiyon kararları getirilmiş olan parsellerin  yapılanma koşullarını belirtir sembollerin  plan üzerine işlenmeyecek kadar küçük olması durumunda , bulunduğu yapı adası için getirilmiş olan yapılanma koşulları geçerlidir.
 
9.3. Teknik Alt Yapı Alanlarında Elektrik , Doğalgaz , İçme ve Kullanma Suyu , Kanalizasyon ve her türlü Ulaştırma , Haberleşme , Arıtma ve Atıkların bertaraf edilmesi  hizmetleri için kapalı ve açık tesisler yer alabilir. Yapılaşma altyapı tesisinin hizmet faaliyetinin gerektirdiği ölçü ve bu tesise ait güvenlik sınırları içinde , yatırımcı kuruluş tarafından gerekli görülen ölçü ve standartta gerçekleşecektir.
 
9.4. Kapalı Otopark Alanları haftanın belirli günlerinde pazar yeri olarak kullanılabilir.
 
9.5. Sınırları Belediye Meclisi tarafından belirlenmiş Kentsel Dönüşüm Alanında; konut bloklarında zemin katlar +1.50 kotuna kadar tesis edilebilir, bloklar giriş akslarındaki tabii zemin kotundan kot alabilir.
 
9.6. G23b.24c nazım imar  planı,  G23b.24c.2a ,  G23b.24c.2b ,  G23b.24c.2c ,  G23b.24c.2d ,  uygulama  imar  planı  paftaları ,  3746 ,  3687,  3688,  3689,  3690  ve  3691  nolu  adalarda  yer  alan  KBB  Kadıköy  Katlı  Otopark  ve  Kapalı Pazar  Alanının  bir  kısmı  bölgenin  pazar  alanı  ihtiyacını  gidermek  amacıyla  kapalı  pazar  alanı, düğün salonu  ve  işyeri  olarak  düzenlenebilir.  Alanda yapılaşma koşulu yapılacak zemin etütlerine bağlı olarak KBB İmar Daire Başkanlığı'nca uygun görülecek vaziyet planı ile belirlenecektir.  Ancak hiçbir koşulda yapı yüksekliği 6  katı  geçemez.
 
9.7.G23b.25c.1d uygulama imar planı paftası, 3076 ada 16.17 nolu parsellerin güneybatısındaki tescil harici alan 3076 ada 16 ve 17 nolu parsellerdeki eğitim tesis alanlarının ihtiyaçları doğrultusunda bahsi geçen eğitim tesis alanlarının bahçe duvarları içerisine alınmak suretiyle bu tesislerin kullanımına yönelik düzenlenebilir.
 
 
 
 
 
 
 
 
10. YAPI/YAPILAŞMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER
 
10.1. YAPI/YAPILAŞMAYA İLİŞKİN TANIMLAR
 
10.1.1.İmar Planı Önceliği ve İstisnalar: İmar Planı ve Plan hükümleri öncelikli olup, burada yer almayan hususlarda ilgili yönetmelikler geçerlidir.
 
10.1.2. Düğün Salonları: Bünyesinde düğün, nişan vb. organizasyonların yapıldığı aynı zamanda diğer sosyal etkinliklerinde düzenlenebildiği yapılardır. İmar planlarında tamamı ticaret, turizm, kentsel çalışma alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı ve sosyo kültürel tesis alanı olan ada ve parsellerde giriş katında veya giriş katı ile irtibatlı en fazla bir kat aşağıda yapılabilir. Üst katlarda yapılması durumunda bitişik kısımlarda konut, hastane, yurt gibi bağımsız bölümler varsa bu kısımlarda yeterli ses yalıtımı yapılmalıdır. Sosyokültürel tesis alanlarında yapıldığında binanın tamamı bu fonksiyona ayrılabilir. Salon alanı en az 300 m² olacak olup, iç yüksekliklerinin 3.50 m' den az olmaması gerekmektedir.
 
10.1.3. Pergola: Bahçelerde, ön bahçe mesafesi içerisinde parsel sınırına 3.00 m' den fazla, yan ve arka parsel sınırına 2.00 m' den fazla yaklaşmamak koşulu ile en fazla 2.80 m net iç yüksekliğinde, gölge vermek, bitki sardırmak amacıyla hafif malzemeden yanları açık, üstü aralıklı güneş kesicilerle boşluklu olarak düzenlenen mekânlardır.
           
10.1.4.Kameriye: Bahçelerde, ön bahçe mesafesi içerisinde parsel sınırına 3.00 m' den fazla, yan ve arka bahçelerde, parsel sınırına 2.00 m' den fazla yaklaşmamak koşulu ile en fazla 2.80 m net iç yüksekliğinde, küçük köşk biçiminde yapılan, üstü kapalı, yanları açık veya kısmen kafeslerle örülü, yeşilliklerle sarılan süslü yapıdır.
 
10.1.5.Basit Tamir ve Tadil: Yapılarda binanın taşıyıcı sistemini değiştirmeyen veya etkilemeyen, diğer bağımsız bölümlere zararı dokunmayan ve kullanım amacını değiştirmeyen; Yapılarda derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme, duvar ve tavan kaplamaları işleri, Elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile baca, saçak, çatı onarımı ve kiremit aktarımı işleri, İç dekorasyon işleri, zemin katta bulunan işyerlerinin imar durumuna aykırı olmayan vitrin değişikliği işlemleri, Bina cephesi izolasyonu ve mantolama işleri, Kendi bağımsız bölümü içerisindeki bölme duvarlarının kaldırılması işleri, Korkuluk, pergola, çardak, kameriye, derinliği 1,00 m' yi geçmeyen süs havuzları basit tamir ve tadillerdir. Basit tamir ve tadilatlar ruhsata tabi değildir. Bu işlerden iskele kurmayı gerektirenler için belediyeye yazılı bilgi verilmesi zorunludur.
 
10.1.6. İmar Durumu:  Belediyesi tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin belirlediği norm ve standarda uygun olarak düzenlenen; uygulamaya esas olmak üzere, parselin imar planı, plan hükümleri ve yönetmelik hükümlerine göre yapılanma şartlarını ve zeminin durumunu gösterir belgedir. İmar şartlarında bir değişiklik olmadığı taktirde geçerlilik süresi 1 yıldır. İdareye başvuru tarihinden itibaren imar durum belgesi en geç iki iş günü içinde verilir. İmar durumunun süresi dolduktan sonraki herhangi bir zamanda ilgilisinin talep etmesi halinde,  imar planlarında ve zemin durumunda değişiklik yoksa,  imar durumu vizesi yapılarak süresi 1 yıl daha uzatılır. Böyle durumlarda imar durumu harcının maximum 1/5' i kadar vize ücreti talep edilir. Zemin durumu ile ilgili gerekli bilgiler imar durumunda gösterilecektir ve bunun için ayrı bir zemin durum belgesi talep edilmeyecektir.
 
10.1.7. Arsa Aplikasyon Krokisi: Kadastro Müdürlükleri,  lisanslı harita büroları veya lisanlı harita büroları bulunmuyor ise serbest çalışan Harita ve Kadastro Mühendisleri tarafından ekinde tescile esas belgesini bulundurmak koşuluyla hazırlanan belgedir. Arsa köşe koordinatlarının gerekli dönüşümler yapılarak ITRF sisteminde hesaplanması ve zemine aplike edilmesi zorunludur.
 
10.1.8. Yol ve Arsa Kotu Tutanağı (Plankote): Serbest çalışan Harita ve Kadastro Mühendisleri tarafından hazırlanıp belediyesince onaylanan, parsellerin en az köşe, eğim değişim ve imar durumunda gösterilen ön, yan, arka bahçe mesafeleri kırık noktalarının, oluşmuş kaldırım ve yolların elipsoidal veya ortometrik sistemde kotlarının ve koordinatlarının gösterildiği sayısal ve basılı olarak hazırlanan belgedir. Bu belgenin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin belirlediği norm ve standarda uygun olarak hazırlanması zorunludur.
 
10.1.9.Ortak Alanlar: Binaların giriş holleri, ışıklıklar, hava bacaları, saçaklar, tesisat galerileri, açık ve kapalı merdivenler, yangın merdivenleri, asansörler, kalorifer dairesi, kapıcı dairesi, kömürlük, çatılar, çatı kaplama yüzeyleri (çatı arası piyes olan binalarda) sığınak ve otopark gibi ortak kullanıma açık alanlardır.
 
10.1.10.Sundurma: Yağmur ve güneşten korunmak için bir duvar önüne bitişik veya  müstakil olarak yapılan ve  bitişik olduğu bina ile birlikte kullanılan örtü elemanıdır. Konut ve ticari yapılarda sundurma binanın cephesinde ön bahçe mesafesi içerisinde parsel sınırına 3.00 m' den fazla, yan ve arka parsel sınırına 2.00 m' den fazla yaklaşmamak koşulu ile, taşıyıcı eleman (hafif malzeme) üzerine, çatıyla örtülü  en az iki tarafı açık olmak şartıyla yapılabilir. Diğer yapılarda çekme mesafesi içinde yapılamaz. Sundurmalar, duvar vb. elemanlarla bölünemez ve etrafı kapatılamaz. Genişliği konut ve ticari yapılarda 7.00 m' den, diğer yapılarda 12 m.'den fazla olamaz. Her halükarda ait olduğu binanın taban alanının  konutlarda %15' ini, konut dışı binalarda %25'ini  geçemez. Ayrıca Taks alanına dahil değildir.
 
10.1.11.Kargomatikler : İlçe Belediyelerinin sorumluluk ve tasarrufundaki kamu malı olarak terkinli yerlerde  ancak tarihi ve doğal dokuyu bozmayacak, yaya ile taşıt trafiğini olumsuz yönde  etkilemeyecek, yol ve yeşil alanları işgal etmeyecek, yaya kullanım alanlarına taşmayacak, arka tarafta bulunan bina cephelerini kapatmayacak ve binaların girişini engellemeyecek şekilde söz konusu  yerin karakterini muhafaza etmek şartı ile Posta Teşkilatının görüşü değerlendirilerek  konulmalıdır. Büyükşehir uhdesine rast gelen yerlerde Büyükşehir Belediyesi, diğer yollarda ise  ilçe  Belediyesinin Kent Estetiği  biriminden görüş alarak öngörülen yerlere konulabilir. Kargomatikler ruhsata tabi değildir. Ebatları ise PTT Kurumunun standartlarına uygun olarak yapılacaktır.
 
10.1.12.Motif Çıkma: Yapıların cephesinde söve, niş gibi dekoratif hareketlilik ve estetiği sağlamak amacıyla yapılan, hiç bir şekilde kullanım alanını artırmayan, zemin katta kendi parsel hududu dışına taşmayan, hangi kata yapılırsa yapılsın 0.30 m'yi geçmeyen mimari bir ögedir. Motif çıkmalar emsal alanına dahil edilmez.
 
10.1.13.Alışveriş merkezleri: Bir yapı veya alan bütünlüğü olan, içinde büyük mağaza ve/veya beslenme, giyinme, eğlenme, dinlenme, kültürel ve benzeri ihtiyaçların bir kısmının veya tamamının karşılandığı diğer işyerleri bulunan, merkezî bir yönetime ve ortak kullanım alanları ile yönetmelikle belirlenen diğer niteliklere sahip işletmedir. Alışveriş merkezlerinde, acil tıbbi müdahale ünitesi, ibadet yeri, bebek bakım odası, mescit, çocuk oyun alanı gibi ortak kullanım alanları oluşturulur. Alışveriş merkezlerinde, satış alanının en az binde beşine tekabül eden alanın sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla ayrılması zorunludur.
 
10.1.14. Yapı Denetimli olarak yapılacak yapıların Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri ile ilgili Belediyeler tarafından yapılacak işlemlerde Yapı Denetim Kuruluşlarının ilgili Teknik elemanlarınca takip edilmesi zorunludur.
10.1.15.Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni aşamasında Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nde belirtilen bilgi, belge ve formlar dışında belediye tarafından başka bir ek belge talep edilemez.
10.1.16.Parsel sayısı aynı kalmak koşulu ile sınır ve alan düzenlemesi için yapılacak ifraz tevhit işlemlerinde minimum parsel büyüklüğü ve cephe şartı koşulu aranmaz.
 
10.2. YAPI/YAPILAŞMAYA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER
 
10.2.1. Bodrum katta yer alıp; zemin kattaki bir bağımsız bölüm veya bölümlerle irtibatlı olan ve ayrı bir bağımsız bölüm oluşturmayan kısımlar, son kattaki bağımsız bölüm ile irtibatlı olan ve ayrı bir bağımsız bölüm oluşturmayan çatı arası piyesler, Eğitim, sağlık, konaklama, eğlence ve kültürel amaçlı inşa edilen yapıların bodrum katlarında yapılan ana fonksiyonun tamamlayıcısı olan ve servis niteliği taşıyan üniteler, bodrum kat/katlarda yapılacak ortak alan depolar, otoparklar ile her bağımsız bölüm için 4 m2' yi geçmeyen kömürlük ya da depo Kat alanı katsayısı ( KAKS, EMSAL ) alanına dahil edilmez.
Binanın ihtiyacı karşılandıktan sonra, çekme mesafeleri dışına taşmamak kaydıyla bodrum katlarda  yapılan ticari otoparklar taks ve emsal alanına dahil edilmez. bu şekilde yapılacak olan ticari otoparklar için tapuya ticari otopark  kullanılması amacıyla şerh düşülmek suretiyle ayrı bağımsız bölüm oluşturulabilir.
 
10.2.2. İmar planlarında 12 m ve daha az genişliğe sahip yollara cepheli ticaret alanlarında veya 12 m'den fazla genişliğe sahip yollara cepheli konut alanlarında ticaretin gelişme durumuna bakılarak zemin katın ticari veya konut amaçlı kullanıp kullanılmamasına karar vermeye belediye yetkilidir.
 
10.2.3. Kat yüksekliği: Binanın herhangi bir katının döşeme üstünden bir üstteki katının döşeme üstüne kadar olan mesafesidir. Kat yükseklikleri uygulama imar planında daha fazla belirlenmemiş ise genel olarak; Ticaret bölgelerinde ve zemin kat ticaret olarak belirlenen yerlerde zemin katlarda 4.50 m., asma katlı zemin katlarda 6.50 m; diğer katlarda 3.80 m., konut bölgelerinde ise zemin katlarda 4.00 m., asma katlı zemin katlarda 6.50 m., diğer katlarda 3.50 m. kabul edilerek uygulama yapılabilir.
Bu bentte belirtilen kat yükseklikleri dikkate alınmadan bina yüksekliği verilen planlarda bu bende göre değerlendirme yapılıp bina yüksekliği revize edilinceye kadar uygulamalar bu bentte belirtilen kat yükseklikleri ile plandaki veya planda belirlenmemişse yönetmelikle belirlenen kat adedinin çarpılması sonucu bulunan bina yüksekliğine göre gerçekleştirilebilir. Ancak bir adada aynı yoldan yüz alan parsellerin dörtte üçünün yürürlükteki planın kat adedine göre yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkül dikkate alınır.
 
10.2.4. Binaların bitişik olarak yapılması durumunda her bir bina için bırakılacak minimum derz boşluğu, 6m. yüksekliğe kadar en az 0,3 cm. olacak ve bu değere 6m. den sonraki her 3m. lik yükseklik için en az 0,10 mm. eklenecektir.
 
10.2.5. Asma Kat:  İç yüksekliği en az 5.50 m. ve en fazla 6.50 m. olan, ait olduğu bağımsız bölümü tamamlayan ve bu bölümden bağlantı sağlanan kattır. Asma katlar, iç yüksekliği 2.40 m. den az olmamak, yola bakan cephe veya cephelere 3.00 m. den fazla yaklaşmamak üzere yapılabilirler. İmar planlarında konut alanı olarak gösterilen yerlerde aynı yol güzergahındaki mevcut yapılaşmaya bakılarak asma kat yapılıp yapılamayacağına karar vermeye Belediye yetkilidir.
 
10.2.6. Konutlarda bağımsız bölüm net inşaat alanı 50 m2 den az olamaz. Ancak, küçük parsellerdeki yapılaşmalarda kat alanının bu koşullara elverişli olmadığı durumlarda bu koşul aranmaz.
 
10.2.7. Planda ticaret alanı olarak ayrılan yerlerde zemin katın haricindeki katlar konut olarak değerlendirilebilir.İmar Planında Konut kullanımına ayrılmış olan Konut alanlarında ilgili standartlarına ve mevzuatlara uyulmak koşulu  ile, binanın tamamı anaokulu veya kreş  yapılabilir.
 
10.2.8.Parsellerin ön bahçe mesafesi içerisinde; çıkma özelliği olmayıp zemine oturan, ön parsel sınırına 3.00 m' den fazla,  yan ve arka parsel sınırına 2.00 m' den fazla yaklaşmamak koşulu ile yapılan sundurma ve teraslar, trafolar, jeneratörler, süs havuzları ile sanayi tesisleri, okul, kamu yapıları ve kooperatif gibi toplu konut sitelerinde; 9 m2 büyüklüğü aşmayan bekçi kulübeleri dışında herhangi bir yapı yapılamaz. Zemin teraslarının konutlarda taban alanının %15 i diğer kullanımlarda ise %25'i TAKS a dahil edilmez.
 
10.2.9. İmar planında konut ve ticaret alanı kullanımında olup üst katları konut olarak kullanılan yapı adalarında arka bahçe mesafesi h/2 olarak belirlenir. Çekme mesafelerinin ayrılması sonrası bina derinliğinin 10 m' den az kalması halinde bina derinliği en çok 10 m olacak şekilde arka bahçe mesafesi 2 m' ye kadar azaltılabilir.
h/2nin kullanımında;
* 1 ( bir ) katlı yapılar için 3m.
* 2 ( iki ) katlı yapılar için 3.25m.
* 3 ( üç ) katlı yapılar için 4.75m.
* 4 ( dört ) katlı yapılar için 6.25m.
* 4 ( dört ) katın üzerindeki yapılarda her kat için 6.25m.'nin üzerine 1.50m. eklenerek elde edilecek değerden daha az yapılamaz.
 
10.2.10. Bodrum katlarda iskan edilen katlar da dahil, 4 kata kadar (4 kat dahil) olan binalarda yan bahçe mesafeleri en az 3.00 m' dir. 4 kattan fazla her kat için ve su basman kotu altında kazanılan bağımsız olarak kullanılan konut amaçlı her kat için, yan bahçe mesafesi 0.50 m artırılır.
 
10.2.11. İmar planlarında ön bahçe mesafesi belirlenmemiş aynı yol güzergahı üzerindeki yapı adalarında mevcut yapılaşmaya göre istikamet hattı esas alınır. Bitişik yapı düzeninde veya ayrık yapı düzeninde olup, ikili veya üçlü blok teşekkül etmiş yerlerde mevcut yapılaşmaya göre oluşan istikamet hattı esas alınır. İstikamet hattı Belediyesinin, İmar, Planlama ve Harita birimlerince birlikte belirlenir. İstikamet hattı istikamet veren bina veya binalarla birlikte imar durumunda gösterilir. Mevzuata aykırı yapılmış yapılar istikamet hattına esas teşkil edemez.
 
10.2.12. İmar planı ile farklı yükseklik, farklı kullanım kararı veya farklı yapı nizamı getirilmiş imar parselleri tevhid edilemez. Ancak konut ve ticaret bölgelerinde; belediyesinin uygun görmesi, en az parsel derinliklerinin sağlanamaması durumunda tevhidden sonra, tevhid öncesi yapılabilecek yapı inşaat alanını artırmamak koşulu ile parseller tevhid edilebilir.
 
10.2.13. İfraz-tevhid yolu ile imar yoluna cephesi olmayan parsel ihdası yapılamaz. Ancak ileride komşu parsellerle ifraz ve tevhid edilmek üzere yola cephesi olsun veya olmasın artık parsel oluşturulabilir.  Ayrıca yapılaşmanın teşekkül ettiği bölgelerde herhangi bir yapının komşu parsel sınırına tecavüzlü olmasından dolayı yapılacak sınır düzeltmesine yönelik ifraz ve tevhid işlemlerinde parsel cephe şartı aranmaz.
Bina yapılacak olan parsele komşu parseldeki  binanın tecavüzü var ise,  bu parsellerde tevhid - ifraz  yapılması esastır. Ancak parseline tecavüz edilen parsel sahibinin de noter onaylı taahhütname ile mevcut durumu kabul etmesi ve ileride yapılacak tevhid - ifraza itirazda bulunmayacağını beyan ve taahhüt etmesi halinde inşaat izni verilebilir.
 
10.2.14. Konut alanlarında, ayrık nizamda ön ve arka parsel cephelerinin ortalamasının 14.00 m'nin altında olması veya komşu parselin muvafakati halinde, birkaç parseli birlikte mütalaa ederek blok düzenlemeye belediye yetkilidir. Blok nizam düzenlemelerinde imar mevzuatına aykırı yapılar dikkate alınmaz.
 
10.2.15. Yürürlükte bulunan planlara uygun olarak 3194 sayılı İmar Kanununun 15., 16. ve  18.madde uygulaması yapılarak elde edilmiş parsellerin bulunduğu alanda, parsel sahiplerinin bilgisi dışında  idarelerin tasarrufu ile yapılan plan değişikliği sonrası, yolun genişlemesi ve bedelsiz kamuya terk ettirilmesi durumunda söz konusu parsel için Emsal/ KAKS ve TAKS imar yolundan dolayı terkten önce sahip olduğu alan üzerinden verilir.
 
10.2.16. İmar planında yer alan bitişik nizamlı konut ve ticaret alanı kullanımına sahip yapı adalarında imar planında TAKS belirlenmemişse, çekme mesafelerinden sonra kalan alanın tamamı, blok boylarıyla alakalı ölçülere uymak suretiyle, TAKS olarak kullanılacaktır. Bu değer Emsal/KAKS  belirlenmesi için kullanılmayacaktır.
 
10.2.17. İmar Planında Konut kullanımı dışında yer alan kullanımlarda bina derinlikleri, yükseklikleri ve cephe boyları planda yer alan yapılaşma koşulları dışında herhangi bir sınırlandırmaya tabi değildir.
 
10.2.18. İmar planlarında yapılaşma koşulu Emsal (E) değeri verilmek suretiyle belirlenen Konut ve Ticaret Alanlarında da bina derinlikleri ve cephe boyları konusunda herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecektir.
 
10.2.19. Parselin köşe kotlarının ve cephe aldığı yol ve/veya yolların siyah kotlarını gösteren plankote, Belediyesinin onaylaması koşulu ile serbest çalışan bir Harita Mühendisi tarafından hazırlanır.
Binalara kot verilmesinde, aşağıdaki esaslara uyulur. Yapılaşmanın tamamlandığı yerlerde aşağıdaki esaslardan hangisinin uygulanacağına Belediye karar verir.
 
10.2.19.1. Tek Yola Cepheli Parsellerde Kotlandırma: Genel olarak, binaların cephe aldığı yolun tretuvar seviyesinden (bordür taşı üst seviyesinden) kot verilir.
Tretuvar seviyesi, yol seviyesinin 0.30 m üstü olarak kabul edilir. Henüz oluşmamış yollarda kot talebi halinde, bordür üst seviyesi, Belediye tarafından hazırlanan projesine göre en geç 20 gün içinde belirlenir.
Binalara kot verilirken parselin kot aldığı yol cephesinin bina veya binaların köşeleri hizasındaki en yüksek tretuvar seviyesi ''röper''  kabul edilir. Ayrıca yola bakmayan binaların köşe kotlarının aritmetik ortalaması alınarak her bina için +0,00 kotu bulunur. 
Ayrık yapı nizamına tabi yerlerin dışında kalan parsellerin kot aldığı yol cephesinin köşe kotları arasında 4,50 m veya daha fazla kot farkı bulunması halinde, binanın oturacağı alan kademelendirilmek ve her kademenin orta noktasına rastlayan bordür taşı üst seviyesi (+ 0.00) kabul edilmek suretiyle kot belirlenir.
Ancak, her kademenin kendi hizasındaki en düşük bordür kotundan itibaren yüksekliği en çok 3,50 m m olmak zorundadır. Kademeli kotlandırmada her kademe, cephe boyunca  8.00 m' den aşağı olamaz.
Son kademenin 8,00  m' den az olması durumunda, bir önceki kademe seviyesine uyulur. Ayrıca her kademedeki bina bölümü kendi ( + 0.00) kotuna göre, İmar Planı ile belirlenen saçak seviyesini geçemez. Köşe başı parsellerde kademeli kotlandırma yalnız, bina köşeleri arasındaki kot farkının en fazla olduğu yol cephesinde uygulanır.
 
10.2.19.2. Köşe başı parsellerde kot, yolların farklı genişlikte olduğu durumda geniş yoldan ve bina köşeleri hizasındaki en yüksek tretuvar seviyesinden verilir.
Yolların aynı genişlikte ve yollar arasındaki kot farkının en çok 1.50 m olduğu durumlarda yolların kesiştiği tretuvar üst seviyesinden kot verilir.
Aynı genişlikte yolların kesişmesi sonucu meydana gelen ve yollar arasında 1.50 m' den fazla kot farkı bulunan, İmar Planında ön cephesi işaretlenmeyen köşe başı parsellerde kot, yollar üzerindeki kat nizamı, bitişik parsellerin kot durumu, parsel cepheleri uzunlukları ile yapı yoğunluğu dikkate alınarak Belediyesince belirlenen parsel ön cephesindeki bina köşeleri hizasındaki en yüksek tretuvar seviyesinden verilir.
Röper noktası ve parselin yol cephesine rastlayan köşe kotları arasında 3.50 m veya daha fazla kot farkı olması durumunda  10.2.19.1 maddesi hükümleri doğrultusunda kademe yapılır.
 
10.2.19.3. Köşe başı olmayıp iki yola cepheli ve yoldan kotlandırma yapılan parsellerde bina derinliği 20 metrenin altında olan parsellerde üst yoldan kotlandırma yapılır. Bina derinliği 20 metreden fazla olan parsellerde  ilk 20 metre üst yoldan geriye kalan kısım  8 metreden az olmamak kaydıyla alt yoldan kotlandırılır. 8 m' den az olan kısım ilk 20 m' ye dahil edilir. İki yolun kot alınan noktaları arasında  3,5 m' den az kot farkı varsa,  bina derinliğine bakılmaksızın kademe şartı aranmaz.
 
10.2.19.4.Arazinin meyilli olması durumunda, parselin tabii zemini yoldan yüksek ve ön bahçe mesafesi 8.00 m veya daha fazla veya parselin tabii zemini yoldan aşağıda ve ön bahçe mesafesi 10.00 m veya daha fazla ise tabii zeminden kot verilir.
 
10.2.19.5. Tabii zemin ortalaması alınarak kotlandırılacak yola göre yüksek olan parsellerde, tabii zemin kotu, o parseller için bordür seviyesinden verilecek kotu (3.00) m' den fazla geçemez. Ancak yapılaşmanın büyük oranda teşekkül ettiği yapı adalarında uygulanacak şekle belediye yetkilidir.
Bir yola cepheli veya birden fazla yola cepheli olup, üzerinde birden fazla yapı yapılması mümkün olan parsellerde kot, her binanın köşe kotlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunur. Ancak, yola nazaran (3.00) m' den yüksek olan parsellerde, tabii zemin kotu  belediyenin imar birimince yapı adasının tamamının bu madde hükümleri çerçevesinde etüdü sonucu belirlenir.
 
10.2.19.6. Üzerinde birden fazla yapı yapılması mümkün olan parsellerde her bina için kotlandırma maddelerinin hangisinin uygulanacağı ayrı ayrı değerlendirilir.
 
10.19.7. Tabii zeminden kotlandırma yapılan parsellerin tesviyesi:
Ön bahçelerin tesviyesi:
          a) Yol eğimi  %15'den az olan parsellerde: Parsel sınırı ile bina cephesi arası yol seviyesine kadar  tesviye edilebilir.
           b) % 15'den daha fazla  yol eğimli parsellerde : İlgili Belediyesinin kontrolünde doğal eğimi bozmadan Peyzaj çalışmasına izin verilebilir.
           c) Köşe başı parsellerin yol cepheleri bina cephe hattı boyunca, komşu parsel sınırına kadar yaya kaldırımı eğimince tesviye edilir.
Arka bahçelerin tesviyesi:
         a) Tabii zemini (±0.00) kotunun üstündeki arka bahçe zemininin bu kota kadar kazılması esastır. Ancak, kayalık zeminlerde veya parsel arka sınırındaki ortalama tabii zeminin (+2.00) kotundan yukarıda olması halinde, gerekli önlemler alınarak bina arka cephesinden itibaren (3.00) m.'lik şeridin tesviyesi ile yetinilir. İstinad duvarı ile gerekli önlemler alınır.
b) Tabii zemin kotu (±0.00) kotunun altında kalan arka bahçelerde bina köşelerinden en düşük kottakinin seviyesinin en fazla (0.50) m. altına kadar kazı yapılabilir. Ancak hiçbir şekilde parselin arka köşelerine isabet eden en düşük  kotun altına inilemez.
c) Arka bahçenin bina dışındaki diğer kısımlarında arazinin doğal eğimine uygun olarak tesviye yapılabileceği gibi teraslama da yapılabilir. Ayrıca, arka bahçelerde (2.00) m.'den fazla olmamak ve (±0.00) kotunu geçmemek koşuluyla dolgu yapılabilir.
 Yan bahçelerin tesviyesi:
        a)  (±0.00) kotunu aşan yan bahçelerde, zeminin bu kota kadar kazılması esastır. (±0.00) kotunun altındaki yan bahçeler, arka bahçe tesviye kotunun altına inilmemek suretiyle kazı yapılabilir ve tesviye edilebilir. Tabii zemini arka bahçe tesviye kotunun da altında kalan yan bahçeler arka bahçe tesviye kotuna kadar doldurulur.
Parsel köşe ve bina köşelerinden en az birine isabet eden tabii zemin kotu, (+ 0.00) kotunun altında ise, arka ve yan bahçede en düşük parsel kotuna kadar kazı yapılabilir.
Komşu  parsel  sınırı ile yapı yaklaşma arasında kalan ve birden fazla bina yapılan parsellerde;  iki bina  arasında kalan bahçe mesafelerinde (±0.00) kotu veya parselin en düşük kotuna kadar kazı ve  teraslama yapılabilir.
 
10.2.20. Yoldan kotlandırma yapılan parsellerde köşe ve bina köşelerinden en az birine isabet eden tabii zemin kotu , (+ 0.00) kotunun altında ise, arka ve yan bahçede en düşük parsel kotuna kadar kazı yapılabilir.
10.2.21.Zemin kat taban seviyeleri, binaların kot aldığı cephesinde (+ 0.00 ) kotunun (röper noktası) altına düşemez ve (+ 1.00) kotunun üzerine çıkamaz. Bitişik yapı nizamına tabi yerlerde ön bahçe mesafesinin azami %20'lik eğimle bodrum kata girişe müsait olmaması durumunda bodrum katta öncelikle otopark yapmak koşulu ile ve bodrum tamamının ortak alan olarak kullanılması koşulu ile zemin kat taban kotu (+2.00) kotuna kadar yükseltilebilir.
           
10.2.22. Yol cephelerinden giriş alan binalarda, girişin hizasındaki bordür taşı üst seviyesinin altında giriş yapılamaz. Ancak yol cephesinden giriş alan binaların zemin kat taban kotunun tabii zeminden minimum 0.50 m yükseklikte kalmak koşulu ile kot aldığı  (+0.00)   kotunun altında olmasına izin verilir. Bitişik nizama tabi yerlerde ise Belediyenin uygun görmesi halinde bu madde hükmü uygulanır. Tesviye kotlarının uygun olması durumunda bodrum katlardan bina girişi yapılabilir.
 
10.2.23. Ön bahçeleri parsel kenarında set teşkil eden ya da meyilinden dolayı tabii zemini düşük parsellerin ön bahçelerinde civar teşekkülüne bakılmaksızın köprülü bina girişi yapılabilir. Yola göre ön bahçeleri az meyilli parsellerde, köprülü giriş ancak civar teşekkülde varsa yapılabilir. Bina dışında tertiplenen köprü ve merdivenler, umumi bina giriş kapısından maksimum 1/3 oranında geniş yapılabilir. Köprülerin altı ve üstü hiçbir şekilde kullanılamaz. Merdivenlerin her iki tarafında da engellilerle ilgili TSE standartlarına uygun korkuluk ve küpeşte yapılması, ayrıca sahanlık ve merdiven döşemelerinde ve kaplamalarında da TSE standartlarına  uyulması zorunludur.
 
10.2.24. Yan cepheden köprü şeklindeki geçitlerle yola bağlanma zorunluluğu olan hallerde, köprü genişliği en fazla 1.80 m olacaktır. Bu köprülerin bina yan yüzüne yapışık ve konsol olarak inşa edilmeleri mecburidir.
 
10.2.25. Binalara girişi sağlayan köprü ve giriş şeridi ile yaya kaldırımı ve bina girişi arasında kot farkı olduğu durumlarda ve binalara girişin merdivenlerle sağlanmasının zorunlu olduğu hallerde, merdivenlerin yanı sıra, özürlülerin de kullanımını sağlamak amacıyla standardına uygun rampa yapılması zorunludur. Ayrıca, döşeme kaplamalarında kaymayı önleyen, tekerlekli sandalye ve koltuk değneği hareketlerini güçleştirmeyen standardına uygun malzeme kullanılması zorunludur.
 
10.2.26. Konut dışı alanlarda, aynı parselde yada komşu parsellerde bulunan binalar arasında en az 5 kata hizmet edecek (her 5 kat için en fazla bir adet olmak üzere) şekilde genişliği (3.00) m' den fazla, tabi zeminden yüksekliği hiçbir noktada (5.00) m' den az olmamak ve geçiş dışında başka amaçla kullanılmamak koşulu ile köprü geçişler yapılabilir. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ve Estetik Kurulu' nun görüşü doğrultusunda, arasından yol geçen parsellerde bulunan binalar arasında yapılacak bu geçişlerin genişliği en fazla (4.00) m, en yüksek yol kotundan kiriş altı net yüksekliği (5.00) m' den az olmayacaktır. Yapılacak bu geçişler başka amaçla kullanılmayacak olup üzerleri şeffaf malzeme ile kapatılabilir. Arasından yol geçen parsellerde, ilgili altyapı kurumlarının uygun görüsü alınmak kaydıyla ve idare tarafından gelecekte yapılacak altyapı yatırımlarına engel olması halinde, ilgilisinin hiçbir hak iddia edilmeksizin kaldıracağını taahhüt etmesi şartıyla, yol altından da benzer  şekilde geçişler yapılabilir. Yol altından veya üstünden düzenlenecek olan geçişler,  Ulaşım Daire Başkanlığı ve Alt Yapı ve Koordinasyon Daire Başkanlığı  gerekli gördüğü yerlerde, aynı zamanda kamunun da kullanacağı şekilde alt veya üst geçit olarak düzenlenecektir.
 
10.2.27. Bahçe duvarlarının yüksekliği binaların yol tarafındaki cephe hatlarının önünde  1.00  m yi, diğer cephelerde ise 1.50 metreyi geçemez. Ayrıca üzerine 1.00 metreyi aşmayan parmaklık yapılabilir. Yerleşik alanlarda dikenli tel kullanılmaz.
Okul, hastane, cezaevi, ibadet yerleri, elçilik, sefarethane, açık hava sineması ve benzeri gibi özellik arz eden bina ve tesislerin bahçe duvarları ile sanayi, konut dışı kentsel çalışma alanı, küçük sanayi vb. bölgelerinde yapılacak bahçe duvarları bu madde hükmüne tabi olmayıp, yapım şeklini takdire varsa Estetik Kurul ilke kararları doğrultusunda Belediye yetkilidir.
Tabi zemini yoldan yüksek ve meyilli parsellerin ön bahçelerinde civarın karakterine uygun olarak yapılacak bahçe duvarı yüksekliğini ve ön bahçe dolgu miktarını belirlemeye belediye yetkilidir.    
10.2.28. Parsel sınırlarında, hafriyattan dolayı kot farkının 1.50 m' yi aştığı kısımlarda istinat duvarı yapılması mecburidir. Bir parselde, yapı ruhsatı esnasında istinat duvarı yapılacak ise gerekli proje ve hesaplarının düzenlenerek, istinat duvarı için de ayrıca ruhsat alınması mecburidir.
Dik, eğimli ve tehlike arz eden; tabii zemini yoldan aşağıda veya tabii zemini yola göre yüksek olan parseller ile özellik arz eden durumlarda ve herhangi bir sebeple Belediyesinin gerekli görmesi halinde, öncelikle parselin yola cephe aldığı kısımlarında, statik proje ve hesaplara dayalı olarak istinat duvarı yapılması ve yapılacak olan istinat duvarının ruhsatlandırılması zorunludur. Parselde yapılması gereken istinat duvarı tamamlanmadan, esas binaya başlanamaz. İstinat duvarları, zemin özellikleri göz önünde bulundurularak gerekli drenaj ve çeşitli tahkiklerin yapılması sonucunda Karayolları Genel Müdürlüğü'nün istinat duvarları ile ilgili mevzuatı ve diğer meri mevzuat hükümlerine uygun olacak şekilde, ilgili Belediyesinin de onayının alınması sonucu projelendirilecektir.
 
10.2.29. Binalarda, son kat üst döşemesi uzatılarak çatı saçakları; kendi bahçesi içindeki bina girişlerinde ve zemin kattaki dükkan, mağaza gibi bağımsız bölümlerde giriş saçakları varsa estetik kurul ilke kararlarına uyulmak koşuluyla yapılabilir. Giriş saçaklarının altları ve üstleri hiçbir şekilde kapalı alan haline dönüştürülemez.
Çatı saçakları: Genel olarak çatı saçak genişlikleri 1.20 m' yi geçemez. Binada çıkma yapılması halinde  ise  saçak  genişliği   çıkmadan  itibaren  0.50 m' yi aşamaz. Çatı saçakları parsel sınırına 1.50 m'den fazla yaklaşamaz.
Yapılaşma olduğu takdirde, mevcut binalarla uyum sağlaması için, saçak yapılıp yapılmayacağı ve saçak genişliği, belediyesince tayin olunur. Mevcut saçaklı yapılara kat ilavesi yapıldığı takdirde bu saçaklar, yönetmeliğin çıkmalar hakkındaki hükümlerine göre düzeltilmedikçe yapının devamına izin verilmez.
Ayrıca, zemin katta ve dış cephelerde bina sahasına dahil edilmeyen boşluklar oluşturularak yapılan binalarda bu boşluklar üzerine yapılacak saçak uçlarının arası 1,20 m veya daha az  ise bu saçaklar birleştirilebilir..
Giriş saçakları: Binaların esas giriş kapıları üzerine kendi parsel sınırları içinde kalmak, yüksekliği yol cephelerinde kapı hizasındaki en yüksek tretuvar seviyesinden, diğer cephelerde tesviye edilmiş en yüksek zeminden itibaren konutlarda 2.40 m' den az ve genişliği 1.50 m' den fazla olmamak koşuluyla giriş saçakları yapılabilir.
Diğer yapılarda giriş saçaklarının yükseklik ve genişliğini belirlemeye belediye yetkilidir.
Ön bahçesi bulunmayan veya yeterli olmayan parsellerin yol cephelerinde saçak yapılıp yapılmayacağını ve uygulanacak şekli takdire, yukarıdaki ölçülere uyulmak suretiyle belediye yetkilidir. 
 
10.2.30.  Binalarda eğik veya teras çatı yapılmasına; civarın karakterine, mevcut yapılaşmaya, binanın  durum ve ihtiyacı da dikkate alınarak, çatı örtüsü malzemesinin cinsini ve şeklini tayin etmeye, varsa öncelikle Estetik Kurul ilke kararları doğrultusunda Belediyesinin teknik birimleri yetkilidir. Evvelce yapılmış yapılar için de bu yetki kullanılır.
Binaların eğik veya teras çatı planları mimari proje ile birlikte, Belediyeye sunulacak olup Belediyenin uygun görmesi halinde uygulanacaktır. Bu planlarda asansör kulesi, merdiven evi, güneş kolektörü, anten, hava ve duman bacaları, havalandırma sistemleri, vb. elemanlar gösterilecek, çatı ve teras meyiller ile tüm bitiş malzemelerinin renk, cins ve niteliği ayrıca belirtilecektir.
Ayrıca çatılarda taşıyıcı sistemin ve çözümünün statik projede gösterilmesi zorunludur.
Çatıların tasarımı, çatılarda kullanılacak malzemelerin seçimi vb. hususlarda, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uyulması zorunludur.
 
10.2.31.  Eğik Çatılarda çatı eğimi maksimum % 45 olacak ve her türlü çatı şeklinde mahya yüksekliği 5.50 m' yi geçmeyecektir. Çatı arası piyeslerinde asgari iç yükseklik şartı aranmaz.
Çatı eğimleri, son kat tavan döşeme kotu röper alınarak en dış saçak ucundan başlatılacaktır. Çatı eğimi sadece tek cephesi bulunan yapılar hariç, en az iki yönde olacaktır. %45'lik eğimin içerisinde kalmak ve üstü örtülmemek koşulu ile piyesin üstünde teras çatı yapılabilir. Bitişik Nizam uygulanan yerlerde, bitişik komşu tarafına çatı meyili verilemez.
Çatı eğimine göre Afet Yönetmeliğine ve TSE standartlarına uygun kalkan duvar yapılacaktır.
Çatı aralarında bağımsız bölüm yapılamaz. Bu bölümlerde asansör kulesi, güneş kolektörleri, antenler, havalandırma sistemleri vb. gibi tesisler ile çatı eğimi içinde kalmak koşulu ile son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyesler yapılabilir. Ancak hiçbir koşulda çatı arası piyeslerin kapalı alanları, bağlı bulunduğu bağımsız bölümün alanını aşamaz. Ayrıca çatı arası piyesi ile birlikte bağımsız bölüm oluşturan kullanımlara bağımsız bölüm girişi tek olarak oluşturulacak olup, bu giriş istenildiği takdirde çatı arasından da verilebilir.
Son kat tavan döşemesi ile çatı örtüsü arasında kalan bu hacimler ilave kat döşemeleri yapılmak sureti ile bölünemezler.
Son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyeslerin aydınlatılması, havalandırılması ve önünde yer alan teraslara çıkışın sağlanması amacıyla çatı örtüsü üzerinde çıkma, çıkıntı yapılabilir. Bu çıkıntılar en dıştaki saçak ucundan itibaren minimum 2.00 m çekilerek başlatılacak, çıkıntıların (mahya) yüksekliği hiçbir yerde ait olduğu döşeme üst kotundan 3.50 m' den fazla yükseltilemeyecektir. Bu çıkıntıların toplam genişliği, ait olduğu cephenin 1/2' sini aşamaz.
Ayrıca çatı piyeslerinde teras yapılabilir. Konut yapılarında yapılacak teraslar ait olduğu kat alanının  % 30'unu geçemez. Diğer yapılarda bu koşul aranmaz.
Çatı üzerinde birden fazla çıkıntı yapılması halinde iki çıkıntı arasında mesafe şartı aranmaz. Birden fazla bağımsız bölümü olan binalarda teraslar arasındaki mesafe şartı olmayıp, uygun güvenlik önlemleri alınması esastır.
 
            10.2.32. Merdiven evi, ışıklıklar ve hava bacaları çatı mahyasını 0.50 m' den fazla aşamaz.
Sadece asansör kuleleri, duman bacaları, güneş kolektörleri, havalandırma ve anten gibi tesislerin yüksekliği ilgili T.S.E. standartları ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'in gerektirdiği ölçülerde yapılabilir. Ayrıca, Ticari amaçlı yapılan binalarda klima santrallerini ve ünitelerini  ilgili TSE standartlarına veya diğer teknik standartlara aykırı olmadığını  belgelendirilmek kaydıyla yaptırmaya belediye yetkilidir.Tescilli yapılar, anıtlar, kamu yararına yapılan yapılar ile dini yapıların çatı örtüleri ile bunların esaslı tamir veya tadil işlemleri bu kayıtlara tabi değildir.
Otel, pansiyon, iş hanı ve benzeri binalarda odalar gerektiğinde ışıklığa açılabilir. Her türlü binada hava bacalarının asgari ölçüsü 2 piyese kadar (0.45 m x 0.45 m), 2' den fazla piyes olması durumunda bir kenarı 0,45 m' den az olmamak üzere 0,36 m2' den az olamaz. Hava bacası gerektiren her piyeste ayrı hava bacası yapılabilir. Hava bacalarını şönt baca tipinde düzenlemek mümkün değildir. Doğal yol ile havalandırmanın mümkün olmadığı durumlarda standartlarına uygun olmak kaydıyla mekanik havalandırma sistemi uygulanabilir.
Asgari ölçüde bir ışıklık veya hava bacasından her katta en çok 4 piyes faydalanabilir. Bu piyeslerin adetlerinin artması halinde, 4' den fazla her piyes için ışıklık veya hava bacası ölçüsü aynı nispette artırılır.
 
10.2.33. Teras çatılarda, binanın bitişik olmayan cephelerinde 0.90 m yüksekliğinde uygun malzemeyle parapet duvarı ya da korkuluk yapılması, bitişik nizamda ise, bitişik  bina tarafına 0.90 m' den az olmamak üzere tekniğine uygun duvar yapılması zorunludur. Teras çatılarda tekniğine uygun ısı ve su izolasyonu yapılacaktır.
Teras çatının üzeri,  hiçbir şekilde kapatılamaz.
 
10.2.34.Tüm binalarda merdivenlerin  basamak yüksekliği 0,175 m.' den  fazla olamaz.
Basamak genişliği 2a + b = 60 ila 64 formülüne göre hesaplanır.Formüldeki ; a= yükseklik,   b= genişliktir. Ancak bu genişlik 0.27 m.' den az olamaz.
 
10.2.35.Umumi ve resmi binalar ile işyeri yapılarında bulunan balansmanlı merdivenlerde basamak genişliği en dar  kenarda 0.15 m (Birden fazla bağımsız  bölümü bulunan konut yapılarında basamak genişliği en dar  kenarı 0.10 m' ye kadar indirilebilir.) basamak ortasında 0.27 m' den az olamaz.
 
10.2.36. Kat mülkiyetine göre tek bağımsız bölüm teşkil edilen (dubleks, tripleks...vb.) yapılarda ve işyerlerinde bulunan balansmanlı merdivenlerde 10.2.34. ve 10.2.35., maddelerinde  belirtilen koşullar aranmaz.
 
10.2.37. İç merdivenler ile servis merdivenlerinde basamak yüksekliği en çok 0,175 m, basamak genişliği minimum 0.25 m  yapılabilir.
 
10.2.38. Evvelce yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yapılmış yapılara Yönetmelik hükümlerine  göre kat ilavesi yapılması halinde, mevcut merdiven ölçüleri ilave katlar için de aynen uygulanabilir.
 
10.2.39.Binalardaki tüm  merdivenlerin basamak ve sahanlık ölçüleri ile  korkuluk ve küpeştelerin tasarım esasları ve buralarda kullanılacak malzeme seçimi ile ilgili diğer hususlarda, ''Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'' hükümleri geçerlidir.
 
10.2.40. Ortak merdiven ve sahanlık genişlikleri konut yapılarında 1.20 m' den, diğer yapılarda 1.50 m' den az olamaz. Ancak kat alanı 100 m² ve bodrum hariç 4 katı geçmeyen işyeri yapılarında merdiven kolu ve bina giriş koridoru 1.20 m. yapılabilir. Çatıya ve bodrum katına ulaşan ortak merdivenlerde de bu ölçülere uyulur. Bu ölçüler iç merdivenler ile servis merdivenlerinde 1.00 m' ye indirilebilir. Bodrum katta bağımsız bölüm veya ortak alan bulunmaması durumunda, ortak merdivenin bodrum kata indirilmesi zorunlu değildir. Kat mülkiyetine göre tek bağımsız bölüm teşkil edilen (dubleks, tripleks, vb.) yapılarda merdiven evlerinin çatıya ve bodruma ulaştırılması zorunlu olmayıp, çatıya çıkışı sağlayacak gemici merdiveni bulunması yeterlidir. 
 
10.2.41.Yangın merdiveni, kitle içinde ya da komşu parsel sınırına 1.50 m' den daha fazla yaklaşmamak kaydıyla, ''Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'' esaslarına uygun olarak düzenlenir. Ön bahçeli veya bahçesiz parsellerdeki binaların yol cephelerinde kitle dışına ve/veya çıkma  hattı dışına taşan yangın merdiveni tertiplenemez.Binalara Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni verilmeden önce,  yapı ruhsatına esas projeler, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre kontrol edilerek  belediyesince onaylanacaktır.
 
10.2.42. Yan ve Arka cephe hattından sonra en çok 1.20 m olmak ve parselin arka hududuna yaklaşma mesafesi 3.00 m' den az olmamak kaydı ile kapalı çıkma yapılabilir          
 
10.2.43.5.00 m ön bahçeli binalarda, açık ve kapalı çıkma hattından parselin yol sınırına olan mesafe en az 3.80 m olacaktır. 5.00 m' den az olan ön bahçeli binalarda bu mesafe civarındaki mimari ve yapılaşma durumuna göre Belediyesince tayin edilir. Ancak, yapılacak açık ve kapalı çıkma hiçbir şekilde 1.20 m' yi aşamaz.
 
10.2.44.Açık çıkmanın Bitişik nizamda, bitişik olduğu komşu parsel sınırına olan mesafesi en az 2.00 m olacaktır. Bitişik parselin dolu olması durumunda, bu mesafe Belediyesince bitişik olduğu komşu parsellerdeki yapılaşmaya uygun olarak belirlenir.                     
 
10.2.45.Açık çıkmalar parsel sınırlarına mesafe 2.00 m' den az olmamak kaydı ile arka ve yan bahçe mesafelerine 1.20 m taşabilir. Ancak yan bahçelerde yapılacak açık çıkmalar binanın yan cephesinin 1/2'sini aşamaz.Açık çıkmalar hiçbir şekilde 1.20 m'yi aşamaz.
 
10.2.46.Ön bahçesi bulunmayan ya da yeterli olmayan teşekkül etmiş yapı adalarında yol, meydan,  yeşil alan gibi kamu kullanımına ayrılmış yerler üzerinde parsel sınırı dışında, yasal açıdan korunan, imar mevzuatına uygun sayılan çıkmalı bina yapılmış ise, yeni yapılacak binalarda da açık veya kapalı çıkma yapılabilir.
 
10.2.47.Çıkma izni verilmesine esas olacak, teşekkül etmiş bölge şartı, her yapı adası için ayrı aranır. Bir yapı adasının bir kenarında bu fıkrada belirtilen şekilde çıkmalı bina var ise, adanın sadece o kenarı çıkmalı teşekkül etmiş sayılır.
 
10.2.48.Genişliği 10 metrenin altında olan yollarda  çıkma parsel sınırı dışına, yola taşamaz.
 
10.2.49. Ön bahçe mesafesi 5,00 metrenin altında olan parsellerde bitişik olduğu komşu parsellerde, çıkmalı yapılaşma teşekkül etmiş ise, yaklaşma mesafeleri aynı koşullarda olmak üzere açık ve kapalı çıkma yapılabilir.
 
10.2.50.Evvelce yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yapılmış ruhsatlı yapılara yeni mevzuat hükümlerine göre kat ilavesi yapılması halinde, mevcut açık ya da kapalı çıkma ölçüleri ilave katlar için de aynen uygulanabilir.
 
10.2.51.Birden çok yol, meydan yeşil alan vb. cephesi olan parsellerde çıkma izni, her cephe için adanın çıkmalı teşekkül etmiş olmasına bağlı olarak verilir. Bu hükme göre yapılacak açık ve kapalı çıkmalarda, 10.2.42, 10.2.43, 10.2.44, 10.2.45, 10.2.46, 10.2.47. ve 10.2.48, 10.2.49, 10.2.50.,  maddelerinde ifade edilen şartlara uyulur.
 
10.2.52.Kalorifersiz binalarda ayrılması zorunlu olan odunluk, kömürlük veya depo, varsa bodrum katların herhangi birinde, aksi takdirde zemin katta veya bahçede yapılacak müştemilatlarda tertiplenmesi gereklidir. Ayrıca aynı özelliklerde olmak ve ana koridor veya merdivenle irtibatı bulunmamak kaydı ile konut içinde de tertiplenmesi mümkündür.
 
10.2.53.Konut kullanımlı olup bağımsız bölüm sayısı 30'dan fazla olan ve katı yakıt kullanan kaloriferli veya kalorifersiz binalar için bir adet kapıcı dairesi veya site yönetim odası yapılması zorunludur. Birden fazla yapı bulunan ve toplam bağımsız bölüm sayısı 30'dan fazla olan parsellerde de bu hüküm uygulanır, ancak bağımsız bölüm sayısının 75'i aşması halinde ikinci bir kapıcı dairesi veya site yönetim odası yapılır. Ayrıca, birden fazla yapının bulunduğu parsellerde 60'dan fazla bağımsız bölümü olan her bir bina için mutlaka ayrı bir kapıcı dairesi veya site yönetim odası yapılır.
Yakıt olarak akaryakıt veya doğalgaz kullanılan konut kullanımlı binalar için bağımsız bölüm sayısının 50'den fazla olması halinde bir, 150'den fazla olması halinde 2 kapıcı dairesi veya site yönetim odası yapılması zorunludur. İlave her 150 daire için ek bir kapıcı dairesi veya site yönetim odası yapılır.
 
 10.2.54.Site Yönetim Odaları; bina içerisinde veya dışında en az 15 m2 büyüklüğünde ve hava alabilecek şekilde düzenlenecektir.
 
10.2.55.Zemin kata bağlı piyes olarak kullanılan bodrum katlar hariç, iskan edilen bodrum katlar ile birlikte kat adedi 5 ve daha fazla olan umumi binalar dışındaki yapılarda, bodrumdan başlayan ve giriş dahil tüm katlara hizmet veren asansör yapılması zorunludur. Asansör yapılması zorunlu olan kat adedi dışında kat adedine sahip yapılarda ayrıca asansör boşluğu bırakılması gerekmemektedir. Binalarda tesis edilecek asansörlerde TSE standartlarına uyulması zorunludur.
Tek asansörlü olup asansör yapılması zorunlu olan binalarda; asansör boşluğu dar kenarı (1,20) m. ve alanı (1,80) m2 den, kapı genişliği ise (0,90) m. den az olamaz. Asansör kapısının açıldığı sahanlıkların genişliği, asansör kapısı sürgülü ise en az (1,20) m., asansör kapısı dışa açılan kapı ise en az (1,50) m. olmalıdır. Birden fazla asansör bulunan binalarda, asansör sayısının yarısı kadar asansörün bu fıkrada belirtilen ölçülerde yapılması şarttır.
Türk Standartları Enstitüsü standartlarının yukarıdaki ölçü ve miktarlardan küçük olması halinde bu madde hükümleri geçerlidir. Asansör yapılması zorunlu olmayan binalarda asansör ölçüleri bu madde hükümlerine tabii değildir. Engelli ve servis amaçlı yapılan taşıyıcı liftlerde asansör ölçülerinin standartlara uygunluğu aranmaz. Ancak, yapılacak mekanik tasarım ile ilgili kendi ölçüleri aranır.
 
10.2.56.Binanın bodrum katında düzenlenen sığınak, kalorifer ve kapıcı dairesi gibi ortak yerlerden bağımsız bölüm girişi yapılamaz. Ayrıca bodrum kapısı tamamen tretuvar üzerinde kalan fazla meyilli yollar dışında yapılacak ön bahçesiz binalarda yol cephesinde bodrum girişi yapılamaz.
Bağımsız bölüm teşkil etmeyen zemin katla irtibatlı bodrum katlardan da giriş verilebilir.
 
10.2.57.Konutlarda zemin kata bağlı tesis edilen kapalı piyes alanları hiçbir koşulda, bağlı bulunduğu bağımsız bölümün alanını aşamaz. Ancak ortak merdivenin bodruma inmediği durumlarda bağımsız bölüm kat alanı merdiven alanı kadar aşılabilir. İşyerlerinde ise bağlı bulunduğu piyes alanını aşabilir.
 
10.2.58.Konutların, toprağa dayalı ve iskân edilebilen bodrum katlarının zorunlu piyeslerinden olan, oturma odası ve bir yatak odasının pencere açılmak suretiyle, doğal aydınlatma ve havalandırmasının sağlandığı dış duvarları, en fazla 0,90 m zemine gömülebilir. Bodrum katlarının zemine bağlantılı piyes olarak düzenlenmesi halinde, oturma odası ve 1 yatak odasının zemin katta düzenlenmesi ve asgari mesken şartlarının sağlanması kaydıyla bodrum kattaki piyeslerinde en fazla 0.90 m zemine gömülme şartı aranmaz.
 
10.2.59.Bir binada kot alınan röper noktası veya noktalarına göre, arazi eğiminden dolayı, birden fazla bodrum kat kazanılamaz. Birden fazla bodrum kat yapılması zorunlu olduğu takdirde, binanın inşa tekniği nedeniyle oturacağı en düşük zemin seviyesindeki bodrum katın taban kotundan itibaren; iskan edilen toplam kat adedi: (İmar Planında belirtilmiş veya bu Yönetmeliğe göre verilecek kat adedi) + 1 katı  (bodrum) geçemez. Birden fazla bodrum katın iskan edilmesi istendiğinde üst katlardan kat eksiltilmesi zorunludur.
 
10.2.60.Öncelikle binanın ihtiyacı olan otopark alanını karşılamak koşuluyla otopark yapmak üzere, Binanın otopark alanı ihtiyacı dışında kalan kısımlarında ticari amaçlı otopark yapmak üzere, Eğitim, sağlık, konaklama, eğlence ve kültürel amaçlı inşa edilen yapılarda ana fonksiyonun tamamlayıcısı olan ve servis niteliği taşıyan üniteler yapmak üzere, birden fazla bodrum kat yapılabilir. Bu tür kullanımlarda üst katlardan kat eksiltme zorunluluğu aranmaz. Parsel alanı içinde genel otopark ihtiyacının karşılanması durumunda bodrum katlarda ayrıca otopark yapılması koşulu aranmaz.
 
10.2.61.Tamamı otopark olarak yapılacak binalar ile bodrum katlarda ticari amaçlı yapılan otoparklar dışındaki otoparklar ortak alan niteliğinde olup, bağımsız bölüm teşkil edilemez. Binanın otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla bodrum katlarda yapılacak otoparklarda yan ve arka bahçelerde tabii zeminin altında gömülü olma şartı aranmaz. Açığa çıkan otoparklarda komşu parsele bakan cephelerde duvar örülmesine karar vermeye belediye yetkilidir.
 
10.2.62. İmar Planlarında açık otopark olarak tanımlı olan alanlarda Ukome görüşü almak, İlgili Belediyesinden vaziyet planı onayı ve  yapılacak yapı ile ilgili gerekli  (statik,  mimari,  tesisat v.b. gibi. )  tüm projelerini hazırlayarak ruhsat almak ve üstü hiç bir koşulda kapatılmamak koşulu ve civarındaki yapılaşma koşullarının ön gördüğü hmax yüksekliği kadar Mekanik Otoparklar yapılabilir.
 
10.2.63. Katlı otopark alanı, Ticaret alanı ve 10,00 metre ve üzerindeki yollara cepheli Konut alanı kullanımına sahip en az 500 m2 taban alanlı yapı yapılabilecek parsellerde ticaret amaçlı kullanılan zemin katın dışında kalan diğer katların tamamı otopark yapılmak koşuluyla; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Daire Başkanlığı'nın uygun görüşü alınmak suretiyle meri imar planında yer alan kat yüksekliğine plan değişikliğine gerek kalmaksızın bir kat ilave edilir. Bu plan hükmü ile ilave alınacak kat için meri planda yer alan KAKS/Emsal değeri bir katı karşılayacak şekilde yine plan değişikliğine gerek kalmaksızın artırılır.
Ancak yukarıda ifade edilen şekilde elde edilen kat ile yapılan yapılar zemin kat dışında hiçbir surette otopark amacı dışında kullanılamaz. Bu durum söz konusu yapının yer aldığı parselin tapu kütüğüne işletilecektir. Bu plan hükmüne dayanılarak yapılan yapıların cepheleri ile ilgili tasarımlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Kurulu'nun uygun göreceği proje çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
Ayrıca mekanik katlı otopark sistemi yapılmak istendiğinde; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Daire Başkanlığı'nın uygun görüşü alınmak suretiyle, taban alanı kısıtlaması gözetilmeksizin, çekme mesafeleri ihlal edilmemek şartıyla meri planda yer alan kat yüksekliğine ve KAKS/Emsal değerine bakılmaksızın, bitişik olarak yapılacağı yapının saçak kotu yüksekliğini geçmeyecek şekilde yapılmasına müsaade edilecektir. Ayrık olarak yapılacak mekanik katlı otoparklarda ise kat yüksekliği bitişiğinde yer alan parsellerde ki en yüksek yapının saçak kotu esas alınarak belirlenecek olup, bu tür durumlarda çekme mesafeleri ihlal edilmemek şartıyla KAKS/Emsal değeri aşılabilir. Bu yapıların da cepheleri ile ilgili tasarımlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Kurulu'nun uygun göreceği proje çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
 
10.2.64.Tüm binanın ihtiyacı olan hizmetlere ayrılan ortak alanlar (sığınak, kalorifer dairesi, kapıcı dairesi, kömürlük, su deposu, hidrofor, otopark vb) minimum ölçüleri aşmamak ve bağımsız bölüm oluşturmamak koşuluyla bodrum katların herhangi birinin tamamında ya da bir bölümünde yapılabilir.
 
10.2.65. 3.00 m veya daha fazla ön bahçeli binalarda bodrum katın otopark kullanımına tahsis edilmesi ve bina ön cephesinin en düşük zemin kotunda otopark girişi koşullarının sağlanması halinde, yol cephesinden otopark girişi yapılması mümkündür. Bodrum katlardan birinde düzenlenen bu otoparklara yol cephesinden %20 eğimi aşmamak kaydıyla hafriyat veya dolgu şeklinde rampa yapılabilir. Ayrıca maksimum %20 rampa eğimi ile ulaşılamayan durumlarda bağımsız bölüm oluşturmamak suretiyle 2.bodrum katlarda otopark zorunluluğu aranmaz.
 
10.2.66.Bodrum katlarla ilgili olarak getirilmiş düzenlemeler ve muafiyetler, İSKİ havzası için geçerli değildir. Bu alanlarda bodrum kat, ana binanın izdüşümünü aşmayacak şekilde düzenlenecektir.
 
10.2.67.Üzerinde mevcut binalar bulunan parsellerin ifrazında mevcut binaların K.A.K.S. değeri dikkate alınır. Ancak 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden önce bir parselde birden fazla inşaat ruhsatlı binanın mevcut olduğu ya da yapı ruhsatı alıp bir kısmının yapılması veya bu binaların bir veya ve bu binaların bir veya bir kaçının deprem esnasında enkaz haline gelmesi veya ağır hasarlı raporu tanzim edilmesi sonucu yıkılması durumunda, imar planı veya yönetmelik değişikliği nedeniyle yıkılan kısımlardaki kat maliklerinin hak kaybına uğramamaları için yıkımla ilgili belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla mevcut bina veya binaların bulunduğu parselde yönetmelikte yer alan minimum çekme mesafeleri ya da planda gösterilen mesafeleri ve TAKS değeri sağlandıktan sonra kalan kısım ifraz edilebilir.
 
10.2.68.İmar uygulamalarında mevcut yapılaşma veya kadastral yapıya uyulması durumunda yol aksını, yol genişliğini değiştirmemek koşuluyla 2 m. ye kadar değiştirmeye Belediye yetkilidir.
 
10.2.69.Konumuna göre imar planı ve uygulama hükümlerinde belirtilen max. Kat Alanı Kat Sayısını (KAKS) aşmayacak ve bahçe mesafelerine uyulacak şekilde imar planı ile getirilen max. kat adedi veya bina yüksekliği (h.max) değerinin altında Taban Alanı Kat Sayısını (TAKS) aşarak, noksan katlı bina inşa edilebilir. İmar planı kat sayısı sınırı altında noksan katlı projelendirilen ve bu koşula uygun olarak bina yapılan parsellerde, imar planı kararları ile getirilen max kat adedine veya bina yüksekliğine (h.max) göre bina yapılması ancak mevcut noksan katlı binanın yıkılarak yeniden projelendirilmesi yolu ile olur. Noksan katlı projelendirilerek yapılmış yapının mevcut hali üzerine hiçbir şekilde ilave kat yapılamaz. Bu hüküm bitişik nizama tabi konut alanlarında uygulanmaz. Bir parselde birden fazla bina yapılacaksa ise; bu hükmün tüm binalar için uygulanma zorunluluğu yoktur.
 
10.2.70. Binaların ağaç dikimine müsait olan ön, yan ve arka bahçelerine yapı inşaat alanının her 50 m² ' si için ve bir ağaca 10 m² yer ayrılmak sureti ile ağaç dikilmesi zorunludur.
Ağaç dikimine müsait bahçesi bulunmayan binalarda ise yapı inşaat alanının her 50 m²  'si için bir ağaç olmak üzere belediyenin göstereceği kamu kullanımına ait (park, ağaçlandırma alanı vb.) Alanlara ağaç dikilecektir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin işlemler Belediyesince yapılır. Ağaç dikiminin gerçekleştiğine dair park ve bahçeler müdürlüğünce düzenlenecek onaylı belge ibraz edilmeden yapılara yapı kullanma izni verilemez.
Bu maddede belirtilen uygulama,  mutlaka ağaç dikme ve diktirme zorunluluğu şeklinde olup, hiçbir şekilde bedele dönüştürülemez.
 
10.2.71.Akaryakıt  servis , CNG ve LPG ikmal istasyonu bölgelerinde parsel genişliği 40 .00 m'den, parsel derinliği 30 m'den, parsel büyüklüğü 1500 m²'den az olamaz. Bu ölçülerin tespitinde, köşe başına rastlayan parsellerde yol tarafındaki yan bahçe yerine, o yol için tayin edilmiş ön bahçe mesafesi alınır. Bu fonksiyonlardan sadece biri yapılmak istendiğinde de bu değer sağlanacaktır.
 
10.2.72.Bankamatik cihazlarının kullanımı nedeniyle yaya kaldırımları yaya sirkülâsyonunu olumsuz yönde etkileyecek şekilde işgal etmesine izin verilmez. Bankaların bankamatik cihazlarının kullanımı ile ilgili her türlü sirkülasyonunu kendi mülkiyetleri içinde yola taşmayacak şekilde çözmeleri esastır. Binaların yol cephelerine tesis edilecek bankamatik cihazları için, binanın kendi mülkiyet sınırları içinde cephe boyunca en az 1.00 m geriye doğru çekilmek suretiyle yer ayrılması ve cephesi de çevresi ile uyumlu bir şekilde düzenlenerek kapatılması mecburidir. Ancak, bankamatik kurulacak binaların, ayrıca tali bir yola, parka veya yeşil alana cephesinin bulunması halinde, yaya kullanım alanlarını ve diğer bina girişlerini engellemeyecek şekilde kendi mülkiyetlerinin dışında düzenleme yapılmasına karar vermeye ve uygulanacak şekli takdire varsa estetik kurul ilke kararları ve UKOME görüşü doğrultusunda belediye yetkilidir. Evvelce yapılmış bankamatikler için de bu hüküm uygulanır.
 
10.2.73. Bir parselin bulunduğu yapı adasında yer alan diğer parsellerde imar planı ve yönetmelik hükümlerine uygun bina bulunması halinde, bu parselde yapılacak olan yapıların yapı derinliği ve buna bağlı çekme mesafeleri diğer parsellerdeki mevcut yapıların derinlikleri ve çekme mesafeleri ile ahenk teşkil edecek şekilde Belediyesince tespit edilir.
 
10.2.74.İmar planlarında ticaret bölgesi olarak gösterilen  bitişik nizam yapı adalarında yapılacak binaların gece ve gündüz ikamete ayrılmayan, sadece işyeri olarak kullanılan zemin katları, bodrumları ile birlikte ön ve yan bahçe mesafelerine tecavüz etmemek kaydı ile, arsa derinliğince yapılabilir. Şu kadar ki; meyilli arsalarda bu yüksekliğin, arka komşu sınırında tabii zeminden itibaren (8.50) m' yi geçmesi halinde, bu miktarı aşan kısmı arka komşu sınırından en az (3.00) m geriden başlatılır.
 
10.2.75. Bir parselde aynı anda veya ayrı ayrı zamanlarda,  yönetmelikteki hükümlere uyulması ve hepsinin tek bir ruhsata  bağlanması koşulu ile birden fazla yapı yapılabilir. Ancak binaların birbirine olan mesafeleri, İmar Planı, planda yoksa Yönetmelikte her bina için ayrı ayrı belirlenen bahçe mesafelerinin toplamından az olamaz. Bir parselde birden fazla yapı yapılacaksa yapılardan en az birine başlanmış olması yapıların 2 yıl içinde başlandığı anlamına gelir.
 
10.2.76.Bu plan notlarının uygulanması sırasında, tereddüt edilen hususlarda Büyükşehir Belediyesi'nin görüşüne başvurulur. Bu gibi durumlarda; Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği görüş doğrultusunda uygulama yapılması zorunludur."İzmit Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hükümleri"
       İzmit Belediyesi sınırlan içerisinde, "İzmit Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri"nin Yapı/Yapılaşmaya İlişkin Hükümler kısmında yapılması gereken düzenlemelere ilişkin hazırlanan 1084,32 PİN nolu "1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği" teklifi; Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2015 tarih ve 403 sayılı karan ile tadilen uygun görülmüştür.
 
                                                                                                            KBBMK:13.02.2014/138
 
İZMİT İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ.
 
1. GENEL HÜKÜMLER
 
1.1.  İmar planı kararları ve plan notları kapsamında hüküm getirilmeyen konularda , konumu ve ilgisine göre 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile istisna hükümler taşıyan Yasa ve Yönetmelik koşullarına uyulacaktır.
 
1.2. Bu plan hükümleri içersinde yer almayan hususlarda, İzmit  Belediyesi sınırlarını kapsayan her tür ve ölçekteki imar planı hükümleri ile İmar Yönetmeliği koşullarına uyulacaktır.
 
1.3. Uygulama imar planı kapsamında istisna yasa ve yönetmelikler doğrultusunda hazırlanarak yürürlüğe giren Koruma Amaçlı İmar Planları , Mevzi Planlar , Kıyı Dolgu Planları , Toplu Konut Alanları veya Afetzede Yerleşim Alanları , Köy Yerleşik Alanları gibi çeşitli tür ve ölçekteki planların uygulama hükümleri onay sınırları içinde geçerlidir.
 
2. YAPILANMA DÜZENİ 
 
2.1. GENEL KOŞULLAR
 
2.1.a. Mevcut yapılaşması büyük oranda tamamlanmış yapı adaları ile çevresi bu durumda olan yapı adalarından oluşan alanlarda imar planı üzerinde yalnızca yapılanma düzeni ve maksimum kat sayısı veya kat yüksekliği ifadelendirilmiştir. Bu yapı adalarında  yapılanma oranı ve bahçe mesafeleri ile diğer yapılaşma koşulları için plan notlarında ifade edilen  hükümler esas alınacaktır. Mevcut yapılaşma ve parsel dokusu göz önünde bulundurularak düzenleyici , yönlendirici ve sınırlayıcı etkisinin kullanılabilmesi amacıyla imar planı üzerinde yapı yaklaşma sınırı veya bahçe mesafesi belirtilmiş yapı adalarında ise  imar planı üzerinde belirtilen değerlere uyulacaktır.
 
2.1.b. İmar planı arazi kullanım kararları doğrultusunda  gelişme alanları ile çevresi ve kendi içinde yapılanması düşük oranda gerçekleşmiş alanlarla birlikte , yapısal yoğunluk kararları bölgeye özgü belirlenmiş koşullardan oluşan yapı adalarında , yapılanma düzeni , yapılanma oranı ve bahçe mesafeleri imar planı üzerinde ifadelendirilmiştir. Bu alanlarda yapılanma süreci İmar Planı Kararları , İmar Planı Uygulama Hükümleri ( Plan Notları ) , İmar Yönetmeliği Koşulları sistematiğinde ele alınarak değerlendirilecektir.
 
2.1.c. İmar Planı uygulama hükümleri kapsamında  yerleşme düzeni ifadeleri içinde tanımlanan genel uygulama koşulları ,  Konut ve Ticaret Alanları için uygulanacaktır.
 
2.2.  YAPILANMA DÜZENİ SEMBOLLERİ
 
2.2.a. : A ( Ayrık Düzen )
 Müstakil olarak veya yapı bloğu oluşturarak bina yada binaların belirli koşullar içersinde birbirlerinden ayrılmış düzenini ifade eder.
 
2.2.b. : B ( Bitişik Düzen )
Bir yada birden fazla komşu parseldeki binalara yada mülkiyet sınırına bitişik olarak oluşturulacak yapı düzenini ifade eder.
 
2.2.c. : E ( Emsal )      
 E değeri ; Bir parsel üzerinde oluşacak binanın veya binaların kullanılabilir toplam yapı alanını belirlemek için esas alınacak sayısal değeri ifade eder. Bu değere göre belirlenmiş yapı düzeni ise; imar parseli alanının  belirtilen değer ile çarpımı sonucu  elde edilecek alansal sınırlamanın, o parselde yer alacak bina yada binaların kat alanları toplamında kullanılmasıyla, komşu parsellerden ayrık olmak koşuluyla oluşturulacak yapı düzenini ifade eder.
 
2.2.d. : H.K. ( Hacim Katsayısı )
 HK değeri ; Bir parsel üzerinde oluşacak binanın veya binaların kullanılabilir toplam yapı hacmini belirlemek için esas alınacak sayısal değeri ifade eder.
Bu değere göre belirlenmiş yapı düzeni ise ; imar parseli alanının  belirtilen değer  ile çarpımı sonucu  elde edilecek hacimsel sınırlamanın  , o parselde yer alacak bina yada binaların hacimleri toplamında kullanılmasıyla , komşu parsellerden ayrık olmak koşuluyla oluşturulacak yapı düzenini ifade eder.
 
2.2.e. : M.T.A (Merkezi Ticaret Alanı)       
Yönetim, kültürel ve ticari amaçlı yapılar gibi kentsel hizmetlere ayrılmış alanlar ile büyük oranda konut dışı faaliyetlerin yer aldığı yapı alanlarının imar planı koşulları ve plan notları ile özelleştirilmiş hükümlerini ifade eder. M.T.A ( Merkezi Ticaret Alanı ) yapılanma koşulları T1 ve T2 olarak ifadelendirilmiş ticaret  alanlarını içeren yapı adalarında , yapılanma düzeni ve kat sayısı belirtilerek tanımlanmıştır. Bu alanlardaki yapı yoğunluğu ve bahçe mesafeleri ise uygulama hükümlerinde açıklanan oran , ölçü ve yöntemler esas alınarak belirlenecektir. Bahçe mesafeleri plan üzerinde tanımlanmış alanlarda uygulama hükümlerinde tanımlanan genel koşullara uyulmaz.
 
2.2.f. :  İkincil Ticaret Alanları
 T3 ve TT...  olarak ifadelendirilmiş ticaret alanları ile bu alanları içeren yapı adalarında yapılanma düzeni ve koşulları belirtilerek tanımlanmıştır. Bu alanlarda konut kullanımı ile birlikte, inşaat ve bayındırlık işleri , toptan ve perakende satış yapan işyerleri , lokanta ve oteller , ulaştırma ve haberleşme hizmetleri yürüten iş yerleri , mali kurumlar , sigorta , taşınmaz mallara ait işler ve yardımcı iş hizmetleri sunan işyerleri , tıbbi hizmetler , sosyal , eğlence ve kültür hizmetleri sunan işyerleri ve kişisel hizmetler sunan işyerleri yapılabilir. Bahçe mesafeleri tanımlanmamış yapı adalarında  plan üzerinde yer alan  oranlar esas alınarak uygulama hükümlerinde belirtilen değerler ve yöntemler kullanılacaktır. Bahçe mesafeleri plan üzerinde tanımlanmış alanlarda uygulama hükümlerinde tanımlanan genel koşullara uyulmaz.
 
Ek Taban Alanı Katsayısı  ; konut kullanımına ayrılmayan zemin katlarda imar planı yapılanma koşulları ile getirilmiş   TAKS değerine ilave edilecek oranı ifade eder.
 
 
3. YAPILANMA DÜZENİ UYGULAMA HÜKÜMLERİ
 
3.1. Ayrık Düzen (A)
 
3.1.1.a.  Parsel cepheleri minimum ölçüleri ;
            - İmar planı kat sayısı 4 ( dört ) kata kadar olan yapı adalarında 14m. ,
            - İmar planı kat sayısı 4 ( dört ) katın üzerinde olan yapı adalarında her kat   
                için14m.'nin üzerine 1m. ilave edilerek elde edilecek değer olarak kabul edilecektir.
 
3.1.1.b.  Parsel derinlikleri minimum ölçüleri ;
            - İmar planı kat sayısı 2 ( iki ) kata kadar olan yapı adalarında 18.25m. ,
            - İmar planı kat sayısı 2 ( iki ) katın üzerinde olan yapı adalarında her kat için 
              18.25m.'nin  üzerine 1.50m. ilave edilerek elde edilecek değer olarak kabul    
              edilecektir.
 
3.1.2.a. Yapılanma düzeni , yapılanma oranı ve bahçe mesafeleri imar planı üzerinde ifadelendirilmiş alanlarda yapılacak binaların max. bina cephesi 40m. dir. Cephesi 14m.'nin altında olan parsellerde mimari kullanıma cevap verecek yeterli ölçüyü sağlamak ve fonksiyonel çözümler üretmek amacıyla max. blok boyu 40m.yi aşmamak şartıyla ikili veya çoklu blok düzenlenebilir. Bu durumda ikili blok düzenlemesi yapılan parsellerden en az birisinin cephesinin 14m.'nin altında olması ve ikiden fazla parselde blok düzenlemesi yapıldığında ,  parsellerin ikili blok düzenlemesine uygun şartlar taşımaması esastır.
 
3.1.2.b. İmar planı üzerinde yalnızca yapılanma düzeni ve maksimum kat sayısı veya kat yüksekliği ifadelendirilmiş alanlarda mevcut yapıların yer aldığı parsel derinliklerinin yapı adasının büyük bir oranında minimum derinlik şartını sağlaması durumunda ön bahçe mesafesinin 5m.'nin altında olmaması sağlanacaktır. Mevcut yapılaşma ve parsel dokusunun bu koşulu sağlamadığı durumlarda uygulama hükümlerinin ön bahçe mesafesinin belirlenmesi ile ilgili hükümleri uygulanacaktır. 
                                                                                                                KBBMK:15.01.2015/54
3.1.2.c. İmar planı üzerinde yalnızca yapılanma düzeni ve maksimum kat sayısı veya kat yüksekliği ifadelendirilmiş alanlarda parsel cephesi genişliğinin 14m. nin altında olduğu hallerde veya komşu parsellerdeki mevcut yapılaşma durumu dikkate alınarak dengeli kütle formu oluşturmak ve kentsel dokuya uygun çözümler üretmek amacıyla bina cepheleri toplamı 40m. yi aşmayan bloklar düzenlenebilir. Yapı adası içersindeki parsellerin cephesinin büyük oranda 12m.'nin altında olduğu veya mevcut yapılaşmanın büyük oranda blok olarak oluştuğu yapı adalarında ada hattı boyunca 40m.'yi aşan blok düzenlemeleri yapılabilir.
 
3.1.2.d. Blok düzenlemelerinin zorunlu olduğu yapı adalarında parsellerin yan bahçe - arka bahçe konumunda komşuluk oluşturduğu ve köşe başı parsellerin de bu konumun içinde kaldığı durumlarda , köşe başındaki parsel ve yan bahçe konumunda çakışan  parsellerde yan bahçe mesafesi uygulanarak blok başı oluşturulur.
3.1.2.d.1. Mevcut yapılaşmanın büyük oranda tamamlandığı veya parsel cephelerinin bu düzenleme için yeterli olmadığı ve  blok başı uygulamasının yapılamadığı durumlarda ise blok düzenlemeleri ile ilgili diğer hükümler geçerlidir.
           
            3.1.2.d.2. Mevcut yapılaşmanın büyük oranda tamamlandığı , parsel cephelerinin bu düzenleme için yeterli olmadığı , imar planı yapılanma koşullarının uygulanmasına imkan tanınmadığı,  yapılaşma sonucu kentsel mekanda olumsuzluk içeren fiziki sonuçlar oluşacağı ve blok başı uygulamasının yapılmasının uygun olmadığı durumlarda ise birbiriyle uyumlu blok bütünlemeleri yapılabilir.
 
3.1.2.d.3. Blok başı uygulamasının yapılamadığı ve blok bütünlemelerinin yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda , bütünleşen blok içerisinde yer alan parsellerde yapılanma oranlarını arttırıcı nitelikte olmayan ve yapı yoğunluğu artışına neden olmayan , kentsel mekanda ayırt edici nitelikte özellikler içeren fiziki düzenlemeler yapılabilir.
 
3.1.3.a.  İmar planı üzerinde yalnızca yapılanma düzeni ve maksimum kat sayısı veya kat yüksekliği ifadelendirilmiş alanlardaki blok düzenlemelerinde imar yoluna tecavüzü bulunmayan  ruhsatlı yapıların ön bahçe mesafesi göz önünde bulundurulur. Mevcut yapıların ön cephe hattının imar planı ada hattı ile örtüştüğü  veya tecavüzlü olduğu durumlar ile yapı adası bütününde  mevcut parsel derinlikleri ile orantılı yapıların bulunmadığı yapı adalarındaki blok düzenlemelerinde ise , topoğrafik yapı ve parsel derinlikleri esas alınarak ön bahçe mesafesini belirleyecek istikamet hattı parsel büyüklüklerine göre oluşturulur.
 
3.1.3.b. Parsel derinliklerinin esas alınarak istikamet hattı oluşturulması yöntemiyle belirlenecek ön bahçe mesafelerinde ;  konumuna göre bulunduğu cephedeki veya tüm yapı adasındaki ön bahçe mesafesini belirleyecek parseldeki bina  cephesinin minimum bina cephe ölçüsünü veya  minimum  bina derinliğini  sağlaması esastır. Bu durumda minimum bina cephesi 8m. , bina derinliği ise 10m. kabul edilecektir. Parsel derinliğinin ve cephe ölçülerinin kabul değerlerinin kullanılmasına uygun olmadığı durumlarda istikamet hattını oluşturacak parseldeki yapının bina cephe ölçüsü minimum 6m.'nin altında olmayacak şekilde düzenleme yapılacaktır. 
 
3.1.4.a. İmar planı koşulları ve uygulama hükümlerine göre parselde cephesi 6m.' nin altında bina oluşmaması esastır. Bu durumdaki parsellerde ; bitişiğindeki parsellerin en az bir tanesinde bina olmaması durumunda , bu parsele yapı izni verilebilmesi için öncelikle bitişiğindeki boş parsellerle tevhit.ifraz şartı aranır.
 
3.1.4.b. Tevhit şartının yerine getirilememesi durumunda ; iki tarafında imar planı kararlarına aykırı konumda veya bir tarafında böyle bir bina ile diğer tarafında imar planında belirtilmiş bir yol bulunan parsellere imar planı yapılanma koşullarına göre bina yapılmasına izin verilir.
 
3.1.5.a. Konumuna göre imar planı ve uygulama hükümlerinde belirtilen max. Kat Alanı Kat Sayısını (KAKS) aşmayacak ve  bahçe mesafelerine uyulacak şekilde  imar planı ile getirilen max. kat adedi veya bina yüksekliği (h.max) değerinin altında  Taban Alanı Kat Sayısını (TAKS) aşarak , noksan katlı bina inşa edilebilir.
 
            3.1.6. İmar planı kararları ve plan notları ile getirilmiş olan min. bahçe mesafesinden arta kalan alanın , yapı adası için getirilen max. Taban Alanı Katsayısına tekabül eden alandan düşük olması durumunda , Taban Alanı Katsayısı bahçe mesafelerinin gerektirdiği ölçüde , kısıtlanarak uygulanır.
 
            3.1.7. Ön bahçe mesafesinin 3m.'nin üzerinde olduğu ve yapı adası derinliğinin minimum parsel derinliği koşuluna imkan tanımadığı , imar planında kat sayısı 4 ve altındaki yapı adalarında , parsel derinliği 18m. nin altında olmamak şartıyla yeni ifraz yapılabilir.
 
3.1.7.a. Ön bahçe mesafesi ve arka bahçe mesafesinin uygulanması ile parselde oluşacak binanın 10m. derinliğin altında olması durumunda ; bina derinliğinin 10m.'ye çıkarılması amacıyla  arka bahçe mesafesi kısıtlanarak uygulanabilir. Bu koşulun uygulandığı parsellerde komşu parsellerdeki ruhsatlı binaların arka bahçe mesafesi ile uyum sağlanması ve fiziki durumun uygunsuzluğunun engellenmesi koşulu dışında arka bahçe mesafesi 3m.'nin altında uygulanamaz.
 
3.1.8. Kat Alanı Katsayısı ( K.A.K.S ) : İmar planı üzerindeki kat sayısı  x  T.A.K.S. 
değerini aşamaz.
          
Noksan katlı bina yapılması durumunda konumuna göre imar planı ve uygulama hükümleri ile getirilen bahçe mesafeleri ve K.A.K.S. değeri aşılmamak kaydıyla T.A.K.S. değeri aşılabilir.
 
3.1.9.  Yan bahçe mesafesi ;
-                     1 ( bir ) katlı yapılar için 3m.
-                     2 ( iki ) katlı yapılar için 3m.
-                     3 ( üç ) katlı yapılar için 3m.
-                     4 ( dört ) katlı yapılar için 3m.
-                     4 ( dört ) katın üzerindeki yapılarda fazla her kat için ve su basman kotu altında  
 kazanılan  konut amaçlı kullanılan her kat için , yan bahçe mesafesi  0.50 m 
 artırılarak elde edilecek değer olarak belirlenecektir.
 
3.1.10.a. Bir parselde birden fazla bina yapılabilir. Bu durumda binaların taban alanları toplamı parselin T.A.K.S. değerini,  kat alanları toplamı K.A.K.S. değerini geçemez.
 
3.1.10.b. Bir parselde birden fazla bina yapılması durumunda ; aynı yola veya kesişen yollara cepheli konumda olan yapıların aralarındaki mesafe , yapılanma koşullarında veya uygulama hükümlerinde her bir bina için belirlenmiş yan bahçe mesafelerinin toplamı kadar olacaktır. Yapıların köşe başı olmayıp iki yola cepheli olduğu parsellerde yer alması durumunda aralarındaki mesafe ise yapılanma koşullarında veya uygulama hükümlerinde belirtilen ve her bir bina için belirlenmiş arka bahçe mesafelerinin toplamı kadar olacaktır.
 
3.1.11. Sınır düzeltmesi amaçlı veya sınır düzeltmesi amaçlı düzenleme sonrası parsel sayısı eksilen tevhiden-ifraz işlemlerinde uygulama hükümlerinde yer alan en küçük parsel cephe ve derinlik şartları aranmaz.
 
3.2. Bitişik Düzen (B)
 
3.2.1.a. Parsel cepheleri minimum ölçüleri ;
            - İmar planı kat sayısı 4 ( dört ) kata kadar olan yapı adalarında 8m. ,
            - İmar planı kat sayısı 4 ( dört ) katın üzerinde olan yapı adalarında her kat   
              için 8m.'nin üzerine 1m. ilave edilerek elde edilecek değer ,
            - Köşebaşı parsellerde ön bahçe mesafesi + minimum parsel cephesi olarak kabul edilecektir.
 
3.2.1.b. Parsel derinlikleri minimum ölçüleri ;
            - İmar planı kat sayısı 2 ( iki ) kata kadar olan yapı adalarında 18.25m. ,
            - İmar planı kat sayısı 2 ( iki ) katın üzerinde olan yapı adalarında her kat için 
              18.25m.'nin  üzerine 1.50m. ilave edilerek elde edilecek değer olarak kabul edilecektir.
 
3.2.2.Yapı kütlelerinde algılanabilir formu yakalamak ve kentsel dokuyu  tanımlanmış bir fiziki  çevreden oluşturmak amacıyla ;  blok düzenlemelerinin , bina cepheleri toplamı    50m.' yi aşmayan yapı bloklarından oluşacak şekilde oluşturulması sağlanmalıdır . Mevcut yapılaşmanın büyük oranda bütün bir blok olarak oluştuğu yapı adalarında ise ada hattı boyunca dengeli kütle formu oluşturmak ve kentsel dokuya uygun çözümler üretmek amacıyla bina cepheleri toplamı 50m.'yi aşan blok düzenlemeleri yapılabilir.
 
3.2.3. Parsellerin yan bahçe - arka bahçe konumunda komşuluk oluşturduğu ve köşe başı parsellerin de bu konumun içinde kaldığı durumlarda , köşe başındaki parsel ve yan bahçe konumunda çakışan  parsellerde yan bahçe mesafesi uygulanarak blok başı oluşturulur.
 
3.2.3.a. Bu düzenlemenin uygulanamadığı , mevcut yapılaşmanın büyük oranda tamamlandığı veya parsel cephelerinin yeterli olmadığı durumlarda, minimum bina cephe-derinlik koşulları ve bahçe mesafeleri kullanılarak blok bütünlemeleri sağlanır.
 
3.2.3.b. Mevcut yapılaşmanın büyük oranda tamamlandığı , parsel cephelerinin bu düzenleme için yeterli olmadığı , imar planı yapılanma koşullarının uygulanmasına imkan tanınmadığı , yapılaşma sonucu kentsel mekanda olumsuzluk içeren fiziki sonuçlar oluşacağı ve blok başı uygulamasının yapılmasının uygun olmadığı durumlarda ise birbiriyle uyumlu blok bütünlemeleri yapılabilir.
 
3.2.3.c. Blok başı uygulamasının yapılamadığı ve blok bütünlemelerinin yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda , bütünleşen blok içerisinde yer alan parsellerde yapılanma oranlarını arttırıcı nitelikte olmayan ve yapı yoğunluğu artışına neden olmayan , kentsel mekanda ayırt edici nitelikte özellikler içeren fiziki düzenlemeler yapılabilir.
 
 3.2.4. İmar planı üzerinde yalnızca yapılanma düzeni ve maksimum kat sayısı veya kat yüksekliği ifadelendirilmiş alanlardaki istikamet hatlarının belirlenmesinde imar yoluna ve komşu mülkiyetlere tecavüzü bulunmayan  ruhsatlı yapıların ön bahçe mesafesi göz önünde bulundurulur. Mevcut yapıların ada istikamet hattı oluşturulmasında esas alındığı durumlarda , yapılaşmasını tamamlamış komşu yapı adalarındaki mevcut ruhsatlı yapıların istikamet hatları kullanılabilir.
3.2.4.a. Mevcut yapıların ön cephe hattının imar planı ada hattı ile örtüştüğü  veya tecavüzlü olduğu durumlar ile yapı adası bütününde  mevcut parsel derinlikleri ile orantılı yapıların bulunmadığı yapı adalarındaki  düzenlemelerde ise , topoğrafik yapı ve parsel derinlikleri esas alınarak ön bahçe mesafesini belirleyecek istikamet hattı oluşturulur.
 
3.2.4.b.  Parsel derinliklerinin esas alınarak istikamet hattı oluşturulması yöntemiyle belirlenecek ön bahçe mesafelerinde ;  konumuna göre bulunduğu cephedeki veya tüm yapı adasındaki ön bahçe mesafesini belirleyecek parseldeki bina  cephesinin minimum bina cephe ölçüsünü veya  minimum  bina derinliğini  sağlaması esastır. Bu durumda minimum bina cephesi 8m. , bina derinliği ise 10m. kabul edilecektir. Parsel derinliğinin ve cephe ölçülerinin kabul değerlerinin kullanılmasına uygun olmadığı durumlarda istikamet hattını oluşturacak parseldeki yapının bina cephe ölçüsü minimum 6m.'nin altında olmayacak şekilde düzenleme yapılacaktır. 
 
3.2.5.a. İmar planı koşulları ve uygulama hükümlerinin uygulanması ile cephesi 6m.' nin altında bina oluşmaması esastır. Bina cephesi 6m.'nin altında oluşan parsellerde ; bitişiğindeki parsellerin en az bir tanesinde bina olmaması durumunda , bu parsele yapı izni verilebilmesi için öncelikle bitişiğindeki boş parsellerle ifraz.tevhit şartı aranır.
 
3.2.5.b. Tevhit şartının yerine getirilememesi durumunda ; iki tarafında imar planı kararlarına aykırı konumda veya bir tarafında böyle bir bina ile diğer tarafında imar planında belirtilmiş bir yol bulunan parsellere kullanım standartların altına düşmemek şartıyla imar planı yapılanma koşullarına göre bina yapılmasına izin verilir.
 
3.2.6.a. Ön bahçe mesafesinin 3m.'nin üzerinde olduğu ve yapı adası derinliğinin bu koşula imkan tanımadığı imar planında kat sayısı 4 ve altındaki yapı adalarında , parsel derinliği 18m. nin altında olmamak şartıyla yeni ifraz yapılabilir.
 
3.2.6.b. Ön bahçe mesafesi ve arka bahçe mesafesinin uygulanması ile parselde oluşacak binanın 10m. derinliğin altında olması durumunda ; bina derinliğinin 10m.'ye çıkarılması amacıyla  arka bahçe mesafesi kısıtlanarak uygulanabilir. Bu koşulun uygulandığı parsellerde komşu parsellerdeki ruhsatlı binaların arka bahçe mesafesi ile uyum sağlanması ve fiziki durumun uygunsuzluğunun engellenmesi koşulu dışında arka bahçe mesafesi 3m.'nin altında uygulanamaz.
 
3.2.7.a. Bir parselde birden fazla bina yapılabilir.
 
3.2.7.b. Birbiriyle kesişmeyen iki yola cepheli konumda olan parsellerde birden fazla bina yapılması durumunda  binalar arasındaki mesafe , yapılanma koşullarında veya uygulama hükümlerinde belirtilen ve her bir bina için belirlenmiş arka bahçe mesafelerinin toplamı kadar olacaktır.
 
3.2.8.a. T.A.K.S değerleri verilerek düzenlenmiş yapı adalarında imar planı kararları ve plan notları ile getirilmiş olan min. bahçe mesafesinden arta kalan alanın , yapı adası için getirilen  Taban Alanı Katsayısına tekabül eden alandan düşük olması durumunda , Taban Alanı Katsayısı bahçe mesafelerinin gerektirdiği ölçüde , kısıtlanarak uygulanır.
 
3.2.8.b.  T.A.K.S değerleri verilerek düzenlenmiş yapı adalarında noksan katlı bina yapılması durumunda , konumuna göre imar planı üzerinde veya uygulama hükümlerinde belirtilen bahçe mesafeleri aşılmamak kaydıyla , T.A.K.S değeri aşılabilir.
 
3.2.9. Sınır düzeltmesi amaçlı veya sınır düzeltmesi amaçlı düzenleme sonrası parsel sayısı eksilen tevhiden-ifraz işlemlerinde , uygulama hükümlerinde yer alan en küçük parsel cephe ve derinlik şartları aranmaz.
 
3.3. Emsal (E)
 
3.3.1. İmar planı üzerinde yapılanma düzeni E(Emsal) değerini verilerek belirlenmiş yapı adalarında maksimum bina cephesi ve derinliği ; imar planı ile getirilen max. yükseklik (hmax.), maksimum kat sayısı , yapı yaklaşma sınırları ve plan notları ile getirilen minimum bahçe mesafeleri sınırlarını aşmayacak şekilde binanın alacağı fonksiyona uygun olarak düzenlenir.
 
3.3.2. Yapılanma düzeni Emsal değeri verilerek belirlenmiş tüm yapı adalarında bu değerin karşılığı hesaplanan toplam yapı inşaat alanı esastır. Bu alan imar planı üzerinde belirtilen maksimum katsayısı ve yükseklik sınırları içersinde sayı ve yükseklik şartı aranmaksızın uygulanır.
 
3.3.3. Konut Alanları dışında yapılanma koşulları Emsal değeri verilerek belirlenmiş yapı adalarında komşu parsellerle ikili ve üçlü blok düzenlemeleri yapılamaz.   Her parselin yapılaşma düzeni diğer parsellere göre ayrık olarak düzenlenir. Bu durumda komşu parsellerle olan bahçe mesafesi imar planı üzerinde belirtilen yapı yaklaşma sınırları veya yoksa uygulama hükümlerinde belirtilen değerler esas alınarak uygulanır.
 
3.3.4. Konut Alanı olarak düzenlenmiş yapı adalarında cephesi 14m.nin altında olan parsellerde blok düzenlemesi yapılabilir. Blok düzenlemelerinde  bloğu oluşturan parsellerin cephesinin 14m. nin altında olması esastır. Cephe genişliği 14m.nin altında olan ve blok düzenlemesi içersinde konumlandırılamayan parsellerde ayrık nizam hükümleri geçerlidir.
 
3.3.5. İmar planı üzerinde yapılanma düzeni E ( Emsal) değeri verilerek belirlenmiş konut alanlarında ifraz işlemi , maksimum kat yüksekliği ve sayısı ile ayrık nizam yapılanma koşulları göz önünde bulundurularak uygulama hükümlerinde belirtilen minimum bina cephe ve derinlik şartını sağlayacak ölçüler baz alınarak yapılır.
 
3.3.6. Konut alanları dışındaki fonksiyon alanlarında ifraz işlemi imar planı yapılanma koşulları fonksiyon alanının imar yönetmeliğinde belirtilen minimum parsel büyüklükleri esas alınarak yapılır. İmar yönetmeliğinde tanımlanmamış fonksiyon alanları için imar planı notlarında ayrıca ifade edilmiş ifraz işlemi ile ilgili hükümleri uygulanır. İmar planı uygulama hükümleri ve imar yönetmeliğinde tanımlanmayan ifraz koşulları uygulanmaz.
 
3.4. Hacim Katsayısı (H.K.)
 
3.4.1.a. İmar planı üzerinde yapılanma koşulları H.K. ile belirtilen yapı adalarında;
 
Kullanılabilir Toplam Yapı Hacmi (m3) : Bir parsel üzerinde bulunan binanın veya binaların, kullanılabilir toplam yapı hacminin ne olacağı ;
 
Parsel Alanı ( İmar ) X Hacim katsayısı(H.K.) =...m3 işlemi yapılarak belirlenir.
 
3.4.1.b. Kullanılabilir yapı hacmi hesabında su basman üst kotu ile saçak seviyesi arasındaki hacim hesaplanır. Binaların kot aldığı noktanın konumundan kaynaklanan sebeplerle oluşan ve fonksiyonel kullanımı olmayan ( taşıyıcı sistem elemanları , dolgu alanlar , vs. ) alanlar ile zemin kat fonksiyonu ile ilişkilendirilen bodrum katlar kullanılabilir yapı hacmi hesabına dahil edilmez . Kot farkından kaynaklanan sebeplerle oluşan ve yapı içinde farklı fonksiyon alanlarının kullanımına uygun konumu bulunan bodrum katlar kullanılabilir yapı hacmi hesabına dahil edilir.
 
3.4.2. T.A.K.S. ve maksimum yükseklik sınırlaması getirilen adalarda , kullanılabilir yapı hacmi olarak elde edilen değer kısıtlanarak uygulanır. Sınırlama getirilmemiş adalarda kullanılabilir yapı hacmi taban alanı ve yükseklik şartı aranmaksızın uygulanır.
 
3.5. Merkezi Ticaret Alanı (M.T.A.)
 
3.5.1. T1: Merkezi Ticaret Alanı içersinde, ticari aktivitelerin yoğunlaştığı 1 nolu uygulama alanlarını tanımlar. Bu alanlarda imar planı üzerindeki yapılanma düzeni sembolleri fiziki yapılaşma düzenini ifade eder. İmar planı uygulama hükümlerinde yapılanma düzeni kapsamında T1 hükümleri dışındaki tanımlamalarda yer alan yapı yoğunluğu sınırlamalarını içermez. 
 
3.5.1.a. İmar planı üzerinde T1 tanımlaması getirilmiş olan yapı adalarında yer alan parsellerin zemin katları ve varsa bodrum katları arsa kullanma oranı 1.00 olacak şekilde arsa derinliğince yapılabilir. Zemin katların arsa derinliğince uygulanacağı parsellerde , imar planı üzerinde belirtilen veya uygulama hükümlerinde ifade edilen ön ve yan bahçe mesafelerinin binaların zemin katlarında uygulanması zorunludur.  Bahçe mesafelerinin gerektirdiği durumlarda imar planında veya uygulama hükümlerinde belirtilen ön ve yan bahçe mesafeleri uygulanacak şekilde ve gerektirdiği miktarda zemin kat arsa kullanma oranı kısıtlanarak uygulanır. Daha önceden 20 m. derinlik şartı olan parsellerde bulunan yapıların arka istikamet hattındaki mevcut yapılaşmaya uyulur.
                                                                                                               KBBMK:15.01.2015/54
           
3.5.1.b.  İmar planında kat adedi 4 kata kadar ( 4 kat dahil ) belirlenen ve T1 tanımlaması getirilmiş olan yapı adalarında yer alan binaların zemin katları üzerinde yapılacak normal katlarda ; Arka cephe yapı yaklaşma mesafesi  h/2 koşulunun uygulanması ile 20m. ve daha az bina derinliği elde edilmesi durumunda normal katlarda bina derinliği 20m.'yi  geçmemek şartıyla parsel sınırına olan arka cephe yapı yaklaşma mesafesi minimum 3m. olarak uygulanacaktır.
             Parsel derinliklerinin zemin kat üzerindeki normal katlarda h/2 koşulunun uygulanması ile 20m.'nin üzerinde derinlikte bina yapmaya uygun ölçülere imkan tanıması durumunda , normal katlarda bina derinliği 30m.'yi aşmayacak şekilde arka cephe yapı yaklaşma mesafesi  h/2 koşulu uygulanarak yapılaşma oranı yeniden düzenlenebilir.  Bu koşulun uygulanması ile parsel derinliğinin imar planı üzerinde ifadelendirilmiş arazi kullanım kararlarının ve yapı yoğunluklarının değişmesine neden olunması veya imar planı kat düzeninde olumsuz bütünleşmelere neden olunması durumunda , 20m. derinliğin üzerinde elde edilen ilave alan toplam derinliği 30m.'yi aşmamak üzere imar planı  kat sayısı veya bahçe mesafeleri ile kısıtlanarak yeniden koşullandırılır.
                                                                                                            KBBMK:15.01.2015/54
              3.5.1.c.  İmar planında kat adedi 4 kat üzerinde belirlenmiş ve T1 tanımlaması getirilmiş olan yapı adalarında yer alan binaların zemin katları üzerinde yapılacak normal katlarda , parsel sınırına olan arka cephe yapı yaklaşma mesafesi ; komşu parsellerin tamamında ruhsatlı ve bina derinliği 20m.'nin altında yapılar (20m.dahil) varsa bina derinliği max. 20m.'yi aşmayacak şekilde 3m. olarak uygulanır.  Komşu parsellerin en az birisi boş veya bina derinliği 20m.'nin üzerinde bina varsa , bina derinliği 30 m. yi geçmemek üzere arka cephe yapı yaklaşma mesafesi h / 2 olarak uygulanır. Normal katlarda oluşacak bina derinliği 20m. ve altında olması durumunda arka cephe yapı yaklaşma mesafesi 3m. olarak uygulanacaktır.
Parsel derinliklerinin zemin kat üzerindeki normal katlarda h/2 koşulunun uygulanması ile 20m.'nin üzerinde derinlikte bina yapmaya uygun ölçülere imkan tanıması durumunda , normal katlarda bina derinliği 30m.'yi aşmayacak şekilde arka cephe yapı yaklaşma mesafesi  h/2 koşulu uygulanarak yapılaşma oranı yeniden düzenlenebilir. Bu koşulun uygulanması ile parsel derinliğinin imar planı üzerinde ifadelendirilmiş arazi kullanım kararlarının ve yapı yoğunluklarının değişmesine neden olunması veya imar planı kat düzeninde olumsuz bütünleşmelere neden olunması durumunda 20m. derinliğin üzerinde elde edilen ilave alan , toplam derinliği 30m'yi aşmamak üzere imar planı  kat sayısı veya bahçe mesafeleri ile kısıtlanarak yeniden koşullandırılır.
                                                                                                              KBBMK:15.01.2015/54
3.5.1.d.  Arka cephe hattında yapı yaklaşma mesafesi uygulanmamış ruhsatlı binalar bulunan 20m. ve altında derinliği olan parsellerde , bina derinliği parsel derinliğince oluşturularak arka cephe hattı yapı yaklaşma mesafesi uygulanmaz.
 
3.5.1.e. Bina derinliği 10m.'nin altında oluşan parsellerde arka cephe hattı parsel sınırına 3m.'den az yaklaşmamak üzere komşu parseller göz önünde bulundurularak düzenlenir. Bina derinliğinin 7m.'nin altında kalması ve tevhit koşulunun yerine getirilememesi durumunda arka cephe hattı için çekme mesafesi uygulanmaz.
 
3.5.1.f. Arka cephe hattında minimum 3m.  çekme mesafesi oluşmadan kapı ve pencere açılamaz.
 
3.5.1.g. 40m. ve altında derinliği olan iki yola cepheli parsellerde , bina derinliği max. 40m. olacak  şekilde tek bir blok oluşturulabilir. Bu düzenleme kapsamında kot farkından kaynaklanan bodrum katların oluşması durumunda alt kotta kalan yolda oluşan cephede imar planı kat sayısını arttırıcı oluşumları kısıtlamak ve imar planı kat düzenini değiştirici nitelikte düzenlemelere imkan tanınmasını engellemek amacıyla blok derinliği parçalar oluşacak şekilde kademelendirilmelidir.
 
3.5.2. T2 : Merkezi Ticaret Alanı sınırı içersinde ,  ticari aktiviteler yanında diğer faaliyetlerin de yoğunlaştığı 2 nolu uygulama alanlarını tanımlar. Bu alanlarda imar planı üzerindeki yapılanma düzeni sembolleri fiziki yapılaşma düzenini ifade eder. İmar planı uygulama hükümlerinde yapılanma düzeni kapsamında T2 hükümleri dışındaki tanımlamalarda yer alan yapı yoğunluğu sınırlamalarını içermez.
 
3.5.2.a.  İmar planında kat adedi 4 kat olarak belirlenmiş ve T2 tanımlaması getirilmiş olan yapı adalarında yer alan parsellerde, zemin katlarda arka bahçe mesafesi , 20 m. bina derinliği şartı aranmaksızın 3 m. olarak uygulanır. Normal katlarda arka cephe yapı yaklaşma mesafesi bina derinliği 20m. yi geçmemek şartıyla 3 m. olarak uygulanır.
             Parsel derinliklerinin zemin kat üzerindeki normal katlarda h/2 koşulunun uygulanması ile 20m.'nin üzerinde derinlikte bina yapmaya uygun ölçülere imkan tanıması durumunda , normal katlarda bina derinliği 30m.'yi aşmayacak şekilde arka cephe yapı yaklaşma mesafesi  h/2 koşulu uygulanarak yapılaşma oranı yeniden düzenlenebilir.  Bu koşulun uygulanması ile parsel derinliğinin imar planı üzerinde ifadelendirilmiş arazi kullanım kararlarının ve yapı yoğunluklarının değişmesine neden olunması veya imar planı kat düzeninde olumsuz bütünleşmelere neden olunması durumunda , 20m. derinliğin üzerinde elde edilen ilave alan toplam derinliği 30m.'yi aşmamak üzere imar planı  kat sayısı veya bahçe mesafeleri ile kısıtlanarak yeniden koşullandırılır.
                                                                                                              KBBMK:15.01.2015/54
3.5.2.b.  İmar planında kat adedi 4 kat üzerinde belirlenmiş ve T2 tanımlaması getirilmiş olan yapı adalarında yer alan binaların zemin katları üzerinde yapılacak normal katlarda , parsel sınırına olan arka cephe yapı yaklaşma mesafesi ; komşu parsellerin tamamında ruhsatlı ve bina derinliği 20m.'nin altında yapılar (20m.dahil) varsa bina derinliği max. 20m.'yi geçmemek, Komşu parsellerin en az birisi boş veya bina derinliği 20m.'nin üzerinde bina varsa , bina derinliği 30 m. yi geçmemek üzere h ( bina yüksekliği ) / 2 olarak uygulanır. Normal katlarda oluşacak bina derinliği 20m. ve altında olması durumunda arka cephe yapı yaklaşma mesafesi 3m. olarak uygulanacaktır.
             Parsel derinliklerinin zemin kat üzerindeki normal katlarda h/2 koşulunun uygulanması ile 20m.'nin üzerinde derinlikte bina yapmaya uygun ölçülere imkan tanıması durumunda , normal katlarda bina derinliği 30m.'yi aşmayacak şekilde arka cephe yapı yaklaşma mesafesi  h/2 koşulu uygulanarak yapılaşma oranı yeniden düzenlenebilir.  Bu koşulun uygulanması ile parsel derinliğinin imar planı üzerinde ifadelendirilmiş arazi kullanım kararlarının ve yapı yoğunluklarının değişmesine neden olunması veya imar planı kat düzeninde olumsuz bütünleşmelere neden olunması durumunda , 20m. derinliğin üzerinde elde edilen ilave alan toplam derinliği 30m.'yi aşmamak üzere imar planı  kat sayısı veya bahçe mesafeleri ile kısıtlanarak yeniden koşullandırılır.
                                                                                                             KBBMK:15.01.2015/54
3.5.2.c. T2  tanımlaması  getirilen yapı adalarında imar planında veya uygulama hükümlerinde belirtilen ön ve yan bahçe mesafelerine uyulması zorunludur.
 
3.5.2.d.  Arka cephe hattında yapı yaklaşma mesafesi uygulanmamış ruhsatlı binalar bulunan 20m. ve altında derinliği olan parsellerde , bina derinliği 20m. ye çıkarılarak , arka cephe hattı yapı yaklaşma mesafesi uygulanmaz.
 
3.5.2.e. Bina derinliği 10m.'nin altında oluşan parsellerde arka cephe hattı parsel sınırına 3m.'den yaklaşmamak üzere komşu parseller göz önünde bulundurularak düzenlenir. Bina derinliğinin 7m.'nin altında kalması ve tevhit koşulunun yerine getirilememesi durumunda arka cephe hattı için çekme mesafesi uygulanmaz.
 
3.5.2.f. Arka cephe hattında minimum 3m.  çekme mesafesi oluşmadan kapı ve pencere açılamaz.
 
3.5.2.g. 40m. ve altında derinliği olan iki yola cepheli parsellerde , bina derinliği max. 40m. olacak  şekilde tek bir blok oluşturulabilir. Bu düzenleme kapsamında kot farkından kaynaklanan bodrum katların oluşması durumunda alt kotta kalan yolda oluşan cephede imar planı kat sayısını arttırıcı oluşumları kısıtlamak ve imar planı kat düzenini değiştirici nitelikte düzenlemelere imkan tanınmasını engellemek amacıyla blok derinliği parçalar oluşacak şekilde kademelendirilmelidir.
3.5.3. Ticaret Alanlarında Binanın tamamının otopark yapılması koşulu ile ilave 1( bir ) kat yapılmasına ilgili Belediyesinin uygun görmesi durumunda izin verilebilir.
                                                                                                               KBBMK:15.01.2015/54
3.6. İkincil Ticaret Alanları
 
Ticari aktiviteler yanında Konut kullanımının yoğun olduğu Konut + Ticaret birlikteliğinin geleneksel uygulama alanlarını tanımlar.
 
3.6.1.a.  T3 sembolü ile ifadelendirilmiş alanlarda  yapılanma düzeni ve yapı yoğunluğu sınırlamalarında, imar planı üzerinde yer alan oran ve koşullar esas alınacaktır. Ayrıca koşullandırılmış özellikli yapılanma şartları içermez.  
 
3.6.1.b.  Bu alanlar içinde yer alan ve 12m. ve daha küçük yollara cepheli parsellerde , yapıların bütünüyle Konut kullanımına ayrılması mümkündür. Yapıların bütününün veya bir kısmının ticaret fonksiyonları içermesi durumunda imar planı yapılanma koşulları ve uygulama hükümlerinde tanımlanan yapı yoğunluğu ve bahçe mesafeleri dışında ayrıcalıklı kullanım hakları kazanılmaz.
 
3.6.1.c. Yapıların bütününün veya bir kısmının ticaret fonksiyonları içermesi durumunda imar planı yapılanma koşulları ve uygulama hükümlerinde tanımlanan yapı yoğunluğu ve bahçe mesafeleri dışında ayrıcalıklı kullanım hakları kazanılmaz.
 
3.6.2. Ek Taban Alanı Katsayısı :Ticari aktiviteler yanında Konut kullanımının yoğun olduğu Konut + Ticaret birlikteliğinde çoğunlukla zemin ve bodrum katların ticari faaliyetlere ayrıldığı geleneksel uygulama alanlarını tanımlar.
 
 
 
        
Ek Taban Alanı Katsayısı (TAKS) getirilmiş olan yapı adalarında ;
 
3.6.2.a. Ek  Taban Alanı Katsayısı (TAKS) , binaların gece ve gündüz konut kullanımına ayrılmayan , sadece işyeri olarak kullanılan zemin ve buna bağlı bodrum katlarında uygulanır. Ancak K.A.K.S. hesabında yer almayan ortak alanların zemin katta ayrılması durumunda arta kalan inşaat alanı hakkı K.A.K.S. değerine ilave edilebilir. Bu değerlendirmeye göre normal katlara ilave edilen inşaat alanı hakkı ile oluşan bina derinliği hiçbir şekilde o yapı adası için getirilen arka bahçe mesafesinin aşılması için kullanılamaz.
 
3.6.2.b. Ek Taban Alanı Katsayısı (TAKS)' nın uygulanacağı parsellerde ; arazi meyilinden dolayı oluşacak bodrum + zemin kat yüksekliğinin , arka komşu sınırında tabi zeminden itibaren  8.50 m.yi  geçmesi durumunda , zemin kat normal katlar sınırında düzenlenecektir.
           
3.6.2.c.  Ek Taban Alanı Katsayısı (TAKS)'nın uygulanacağı parsellerde , konumuna göre imar planı üzerinde belirtilen veya uygulama hükümlerinde tanımlanan ön ve yan bahçe mesafelerinin , binaların zemin katlarında da uygulanması zorunludur. Gereken durumlarda imar planı üzerinde veya uygulama hükümlerinde tanımlanan ön ve yan bahçe mesafeleri uygulanacak şekilde ve gerektirdiği miktarda , Ek Taban Alanı Katsayısı (TAKS) kısıtlanarak uygulanır.
 
3.6.2.d.  Ek Taban Alanı Katsayısı (TAKS)'nın uygulanacağı binaların  zemin katlarının normal katlardan daha derin uygulanacağı durumlarda ; ana bina ile zemin katın daha derin kullanımını sağlayacak  bölümü arasında deprem derzi  bırakılması önerilir.
 
3.6.2.e.  Ek Taban Alanı Katsayısının uygulanacağı binaların zemin katlarında arka bahçe mesafesi şartı aranmaz . Ancak zemin kat kullanım oranının parsel alanından küçük olması durumunda arka bahçe mesafesi min. 3m. olarak uygulanacaktır.
 
3.6.2.f.  Normal katlarda arka cephe yapı yaklaşma sınırı plan notlarının arka bahçe ile ilgili hükümleri doğrultusunda uygulanacaktır.
 
3.6.2.g.  Konumuna göre imar planı veya plan notlarında belirtilmiş  bahçe mesafelerine uyulacak şekilde , imar planı ile getirilen max. kat adedi veya bina yüksekliği (h.max) değerinin altında noksan katlı bina inşa edilebilir. Bu durumda elde edilecek alan o yapı adası için getirilen arka bahçe mesafesinin ihlal edilmemesi kaydıyla normal katlara ilave edilerek kullanılabilir.
 
3.7. Tercihli Ticaret Alanları
 
       T1, T2 ve T3 sembolü ile ifadelendirilmiş ve ilave T sembolü getirilerek tanımlanmış alanlarda 4 olan kat sayısı , tamamı ticaret fonksiyonuna ayrılacak binalar için geçerli olup , parselde yer alacak yapının zemin katının ticaret diğer katlarının konut kullanımına ayrılması durumunda binanın 3 kattan fazla yapılmasına müsaade edilmeyerek imar planı kat sayısı kısıtlanarak uygulanır.
 
4. YAPILANMA KOŞULLARI  ZORUNLU UYGULAMALAR VEYA  TERCİHLİ  ŞARTLAR  İÇEREN ÖZEL HÜKÜMLÜ ALANLAR :
 
4.1. ( S.B.K. )  Su Basman Kotu Zorunlu Uygulanacak Alanlar:  Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu ve drenaj önlemlerinin coğrafi konum nedeniyle yetersiz kaldığı alanlarda , bu duruma bağlı olarak yağış oranı yüksek olan dönemlerde olası su baskınlarına karşı yapıların en az  risk alması için uygulanması zorunlu koşulları tanımlar.
 
4.1.1. Sınırları imar planına esas jeolojik etüt raporlarında tanımlanarak yerleşime uygunluk haritalarında ifadelendirilmiş , yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu veya alan bütününde arazi eğim oranının % 5' in altında olduğu bölgelerde uygulanabilecek  arazi.yapı kotu seviyelerini belirleyen  zorunluluk koşuludur.
 
4.1.2. SBK sembolü bulunan yapı adalarında , imar planı ve uygulama hükümlerinde belirtilen kat sayısı veya  yükseklik  değeri aşılmamak üzere +/. 0.00 noktasına göre 1.00m. su basman kotu uygulaması zorunludur.
 
4.2. ( T.Z.A. )  Tevhit Koşulu Zorunlu Uygulanacak Alanlar:  İmar planı hükümleri doğrultusunda parsellerin derinlik ve cephe ölçüleri göz önünde bulundurularak , yapılaşmanın imar planı ana kararlarına göre şekillendirilmesini sağlamak ve sağlıklı bir fiziki çevre oluşturulması amacıyla ; belirlenen parsellerin birlikte konumlandırılarak elde edilen  parselasyon şemasına göre tevhit şartının getirildiği bu yapı adalarında imar durumunda numaraları belirtilen parsellerin tevhidi zorunludur.
 
4.2.1. Bu alanlarda ;  yapılanmanın ,  oluşturulan parselasyon şemasına göre uygulanmasını engelleyerek , tevhit koşulları içerisinde yer alan parsellerin kendi sınırları içinde yapılanma hakkı elde etmesini sağlayan yönetmelik ve plan notlarında tanımlı uygulama hükümleri geçerli değildir.
 
4.3. ( ÖHB ) Yapılanma Koşulları Özelleştirilmiş Şartlar İçeren Özel Hüküm Bölgeleri:
 
Toplu yapılaşmayı teşvik etmek ve kamu kaynaklarının tasarruflu kullanılmasını sağlamak amacıyla ; belirli büyüklükteki parsellerde uygun şartların oluşması durumunda kullanılacak , ayrıcalıklı yapılanma oranı ve kat düzenini ifade eden ve alan büyüklüklerine göre tercihli koşullar içeren , sınırları imar planı üzerinde gösterim sembolü ile tanımlanmış alanlardır. Emsal artışı sonucu oluşan inşaat alanı artışından dolayı gelecek nüfusun ihtiyacı olan ilave sosyal ve teknik alt yapı alanı aranmaksızın uygulama hükümlerinde yer alan koşullar uygulanabilir. İmar planında ÖHB (Özel Hüküm Bölgesi); olarak belirlenmiş konut alanlarında toplu yapılaşmayı teşvik  etmek  amacıyla, avan projesi Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onaylanması koşuluyla;
 
ÖHB sembolü ile koşullandırılmış Konut Alanlarında;
 
4.3.1. 5000 m² ( 5000m2 dahil ) ile 10000 m² arasında büyüklüğe sahip parseller ;
 
4.3.1.a. Uygulama imar planında T.A.K.S. değeri 0.40'ın altında ve  kat adedi 2 ve daha az olan yapı adalarında ; toplam E değerinin 0.80'i aşmaması şartıyla Emsal değerine 0.10 oranında ilave inşaat alanı hakkı  verilebilir. Ö.H.B alanı içinde yer alıp ,  5000 m2'nin altında büyüklüğü olan parsellerin 0.10 oranındaki ilave inşaat  hakkından yararlanmaları mümkün olmaz.
 
4.3.1.b. Uygulama imar planında  kat adedi 3 ve daha fazla olan yapı adalarında , ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüt raporu hazırlanmak suretiyle Emsal değerine 0.10 oranında ilave inşaat hakkı , imar planı kat sayısı veya yüksekliğine ise 1 kat veya 1 kat karşılığı tanımlanmış yükseklik değeri kadar ilave kat ve yükseklik hakkı verilebilir.
 
4.3.1.c. 5000 m2'nin altında büyüklüğe sahip parseller  Ö.H.B alanı içinde yer alsalar da , bu alanın 4.3.1.a. maddesinde belirtilen ilave inşaat  hakkından yararlanmaları mümkün olmaz. Bu durumda yapılanma imar planı üzerindeki değerler esas alınarak gerçekleştirilecektir.
 
4.3.1.d. Ö.H.B alanı içinde yer alan parsellerde imar planı yapılanma koşullarına göre ifraz yapılabilir ancak büyüklüğü 5000m.2'nin altında olan parsellerde yapılanma imar planı üzerindeki değerler esas alınarak gerçekleştirilecektir.
 
4.3.2. 10000 m² ( 10000 m2 dahil ) ile 10000 m² ' nin üzerinde büyüklüğe sahip   parseller ;
 
4.3.2.a. Uygulama imar planında  kat adedi 2 ve daha az olan yapı adalarında; toplam  E değerinin 0.80'i aşmaması şartıyla Emsal değerine 0.10 oranında ilave inşaat alanı hakkı  verilebilir. 
 
4.3.2.b. Uygulama imar planında  kat adedi 3 ve daha fazla olan yapı adalarında, ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüt raporu hazırlanmak suretiyle  Emsal değerine 0.20 oranında ilave inşaat hakkı , imar planı kat sayısı veya yüksekliğine ise 2 kat veya 2 kat karşılığı tanımlanmış yükseklik değeri kadar ilave kat ve yükseklik hakkı verilebilir.
 
4.3.2.c. 10000 m2'nin altında büyüklüğe sahip parseller  Ö.H.B alanı içinde yer alsalar da , bu alanın 4.3.2.b. maddesinde belirtilen ilave inşaat  hakkından yararlanmaları mümkün olmaz. Bu durumda yapılanma imar planı üzerindeki değerler esas alınarak gerçekleştirilecektir.
 
4.3.2.d. Ö.H.B alanı içinde yer alan parsellerde imar planı yapılanma koşullarına göre ifraz yapılabilir ancak büyüklüğü 10000m.2'nin altında olan parsellerde yapılanma imar planı uygulama hükümlerinin 4.3.1.a , 4.3.1.b ve 4.3.1.d maddeleri esas alınarak gerçekleştirilecektir.
 
4.3.3. Uygulama alanı içerisinde yapılacak yapıların otopark ihtiyacı kendi alanları içerisinde karşılanacaktır.
4.3. Planda (ÖHB) Özel  Hüküm Bölgesi olarak sınırları belirlenmiş alanlarda 14.07.2015 tarihinden önce yürürlükte yer alan plan hükümleri geçerlidir.Planda ÖHB olarak sınırları belirlenmiş alanların büyütülmesine yönelik uygulama yapılamaz.
 
4.4.  ( K.D.G. ) KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANLARINDA: 
 
4.4.1. : Topçular ve Erenler Mahallesi 3. Kentsel Dönüşüm Alanı Sınırı İçerisinde Kalan 5102 Ada, 1 Parsel ve 5103 Ada, 1-2-3-4-5-6-7 Parsellerde;
 
4.4.1.1.  10.000 m2 ve üzerinde büyüklüğe sahip yapı adalarında emsal hakkının  %5 sosyal ve ticari birimler için kullanılabilir.
 
4.4.1.2.  Alanda yapılacak yapıların blok boyları Kocaeli Büyükşehir Belediyesince uygun görülecek avan projeye göre belirlenecek olup, açık çıkmalar  emsale dahil edilmeyecektir.
 
4.4.1.3. Alan içinde mülkiyeti aynı malike ait olmak şartı ile konut ve ticaret alanı kullanımına sahip yapı adaları arasında kat yüksekliği dışında imar hakkı transferi yapılabilir.
 
4.4.1.4.  Blok aralarında zemin altı otoparklar inşaa edilebilir. Bloklar ile bu alanlar arasında yer altı bağlantıları sağlanabilir. Bu alanlar emsale dahil edilmeyecektir.
 
4.4.1.5. Alanda yapılacak yapıların tamamına kot tabii zemin oturum ortalamasından verilecektir. Ancak adaların sahip olduğu topoğrafya dolaysıyla yol ve parsel zemini arasında daha uyumlu ilişki kurabilmek amacıyla binalar ada çevresi veya ada içi yollardan kotlandırılabileceği gibi bir ölçü sınırlamasına bağlı kalmaksızın tesviye yapılarak, binalara tesviye edilmiş zeminden de kot verilebilir.
 
4.4.1.6.  Alanda yer alan 30.000 m2 ve daha büyük kentsel yeşil alanlarda; e: 0.04, hmax:6.50 m yüksekliği geçemeyecek şekilde, temel kazısı gerektirmeyen sökülüp, takılabilir yola ve komşu parsellere yaklaşma sınırı en az 10 metre olmak şartı ile; lokanta, büfe, açık.kapalı spor tesisleri, umumi tuvalet, park,  idari, güvenlik ve işletme binaları yapılabilir. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde trafo, su deposu v.b. Teknik birimler çekme mesafelerine uymak kaydı ile emsal alanına dahil edilmeksizin yeraltında inşa edilebilir.
 
4.4.2. G23b.24b.3b. ve G23b.24b.3c. uygulama imar planı paftası, 5039 ada 1 nolu parselde eğimden dolayı ortaya çıkan katlar emsale dahil edilmek suretiyle iskan edilebilir.
 
4.4.3. Kocaeli Fuar Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" sınırları içerisinde yer alan fuar alanı ulusal yada uluslararası nitelikte ticari maddelerin yada hizmetlerin periyodik süreli yada süresiz sergilendiği alanlardır. Bu alanda plan üzerinde belirlenmiş olan yapılaşma koşulu çerçevesinde; konumları ve büyüklükleri alan için hazırlanacak ve büyükşehir belediye başkanlığınca uygun görülecek kentsel tasarım projesi ile belirlenecek prestij yapıları, gösteri ve sergi yapıları ile servis mekanları, konaklama ve eğlence tesisleri, ibadet tesisleri ile açık ve kapalı spor alanları yer alabilir.
            4.4.3.1. "Kocaeli Fuar Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" sınırları içerisinde yer alan tali iş merkezi alanı dışında kalan tüm kullanımların yapılaşma koşulları plan üzerinde belirlenmiş olup, plan üzerinde belirtilmedi ise yapı yaklaşma mesafeleri tüm kullanımların cephe hatlarından 10.00 m olarak uygulanacaktır.
 
            4.4.3.2. "Kocaeli Fuar Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" sınırları içerisinde yer alan tali iş merkezi alanında, plan üzerinde tanımlanmış bloktan ölçü alınmak suretiyle ruhsatlandırma işlemi yapılacaktır. Ancak bu alanda yer alan mevcut yapının yıkılması sonrası alanda yapılaşma koşulu E:1.20, Hmaks:3 kat olarak uygulanacaktır.
 
5. PASİF FAY ZONU ALANI (F)
 Bu alanlarda; tektonik ağırlıklı ayrıntılı jeoteknik etüt yapılarak, Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nce onaylandıktan sonra uygulama yapılacaktır. Bu etütlerde  jeoloji ve yapısal jeoloji parametreleri belirlenecek, sondaj ve zemin koşulları tanımlanacak, numune alınarak laboratuar deneyleri yapılacak, jeofizik ölçümleri yapılarak fayın geometrisi ortaya çıkarılacaktır.
 
6. PLANDA KAT ADEDİ BELİRTİLEN ANCAK YAPI YÜKSEKLİĞİ ÖZEL KOŞULLARA BAĞLI ALANLAR :
 
6.1. İmar planı üzerinde maksimum yükseklik sınırı getirilmemiş ancak maksimum kat adedi belirtilmiş Dini Tesisler , Eğitim ,  Sağlık , Spor , Sosyal ve Kültürel Tesis Alanları ile İdari Tesisler Alanlarında ( Belediye Hizmet Alanı , Kamu Kuruluşu Alanları , Askeri Tesis Alanları ) tesisin yapımında ilgili yasa , yönetmelik ve TSE standartlarının gerçekleştirilmesine imkan sağlamak amacıyla kat yükseklikleri uygun ölçülerde belirlenecektir.
 
6.2. İmar planında belirtilen maksimum kat adedi karşılığı uygulama hükümleri dışında diğer yasa ve yönetmelik hükümlerinde  belirtilen maksimum saçak yüksekliği sınırını aşan 6.1 bendinde tanımlanmış yapıların , uygulama aşamasında   yasa , yönetmelik ve TSE standartları ile geoteknik etüd  sonuçlarına uymaları sağlanacaktır. Bu durumda imar planında belirtilen maksimum kat adedi aşılamaz.
 
6.3.  İmar planı sosyal donatı alanları dışındaki kamu kurumu alanlarında minimum parsel cephe genişliği ve minimum parsel derinliği büyüklükleri aranmaz . İfraz gerektiren durumlarda , ifrazın gerekçesine ve yapılaşma koşullarına göre parsel cephe ve derinliği büyüklükleri ilgili kuruluşun ihtiyacına göre değerlendirilir.
 
7. KORUNMASI GEREKLİ ANIT OLARAK TESCİLLİ TARİHİ ,  ARKEOLOJİK VE SANAT DEĞERİ OLAN YAPILAR  :
 
7.1. Sit Alanları sınırı dışında yer alan ancak içinde tarihi , arkeolojik ve sanat değeri olan  yapıların bulunduğu Korunması Gereken Kültür Varlığı olarak tescilli parseller ile Koruma Alanları içerisinde yer alan parsellerde ; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ilke kararları ile Bölge Koruma Kurulu kararlarına göre uygulama yapılacaktır.
 
7.2. Bu tür yapıların bulunduğu yapı adaları üzerinde belirtilen maksimum kat sayısı ve maksimum yükseklik değerleri tescilli yapıların dışındaki parseller için geçerlidir. Tescilli parsellerde uygulama yapının mimari özellikleri ve Koruma Kurulu kararı doğrultusunda olacaktır.
 
7.3. Sit Alanları sınırı dışında yer alan ancak içinde tescilli Korunması Gereken Tabiat Varlığı bulunan  parseller ile bu parsellerin Koruma Alanı sınırları içinde yer alan parsellerde ;  Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu kararlarına göre uygulama yapılacaktır.
 
7.4. Sit Alanı sınırları içindeki uygulamalar koruma amaçlı imar planı hükümleri doğrultusunda olacaktır.
 
 
 
8. İMAR PLANI ÜZERİNDE ARAZİ KULLANIM KARARI TANIMLANMIŞ KONUT VE TİCARET ALANI DIŞINDAKİ FONKSİYON ALANLARI :
 
8.1. SANAYİ ALANLARI :  İmar planında , her türlü sanayi tesisi için ayrılmış olan alanlardır. Bu alanlarda ; sanayi , ağır sanayi tesisleri ve  sanayiye yönelik hizmet verecek diğer yapı ve tesisler yer alabilir. Sanayi kuruluşunun üretim yapısı ve çeşidine göre hammadde ve ürün depoları dışında bu alanlarda depolama yapılamaz.
 
8.1.a. Sanayi Alanlarında 2000m2'nin altında parsel oluşturulamaz.
 
8.2. SANAYİ VE DEPOLAMA ALANLARI: İmar planında , her türlü sanayi ve depolama veya sadece depolama tesisleri için ayrılmış olan alanlardır. Bu alanlarda ana ve ara mallar ile tüketim malları üretilen  sanayi yapıları ve depoları veya sadece depolama tesisleri yapılabilir.
 
8.2.a. Sanayi ve Depolama Alanlarında 2000m2'nin altında parsel oluşturulamaz.
 
8.3. AKARYAKIT , CNG VE LPG İKMAL İSTASYONU ALANLARI;
 
8.3.1. AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU ALANLARI:  Karayolunda seyreden araçların akaryakıt , yağ , basınçlı hava gibi ihtiyaçlarının sağlandığı ve taşıtlarla ilgili bazı basit teçhizat parçalarının satışı ile büfe , cafe , çayhane ve dinlenme alanları gibi servis hizmetlerinin verildiği yerdir.
İmar planı üzerinde Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak ayrılmış alanlarda ; ilave bir kullanım tanımlandığı durumlar veya ilgili yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş ek tesis hakları dışında farklı amaçlara yönelik yapı ve tesisler inşa edilemez.
 
8.3.1.a.  Akaryakıt ve Servis İstasyonlarında pompa tesisleri ile kanopi ayaklarının imar planı üzerinde belirtilen yapı yaklaşma sınırları ile bahçe mesafeleri içersinde düzenlenmeleri esastır. 
 
8.3.1.b. Akaryakıt ve Servis İstasyonlarında kanopi ve sundurma olarak kullanılan yapılarda çatı örtüsü görevi yapan kısımlar imar planı cephe hattını geçmeyecek şekilde yapı yaklaşma sınırları dışında bahçe mesafeleri içerisine max. 5m. taşabilir.
Karayolu kenarında yapılacak tesislerde karayolu ile kamulaştırma sınırının çakıştığı durumlarda , kanopi veya sundurma örtüsü iz düşümünün uç noktası karayolu istimlak sınırına 5m.'den daha az mesafede olamaz. 
 
8.3.2. SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) İKMAL İSTASYONLARI :   
Sıvılaştırılmış petrol gazlarının  sabit tanklarda depolandığı , yakıt olarak sıvılaştırılmış petrol gazlarının  kullanan sabit depolu karayolu taşıtlarına ikmal hizmetlerinin verildiği istasyonlardır.
 
8.3.3. SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ (CNG) DOLUM İSTASYONLARI : Propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonlar veya bunların karışımının üretildiği ve basınç altında depolandığı ve depolama tanklarının bulunduğu ikmal istasyonlarıdır.
 
8.3.4. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde , Karayolları Kenarında Yapılacak tesislerde "Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik" ve bu Yönetmelikte yapılan değişikliklerde belirlenen koşullar  ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı' nın ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.
 
8.3.5. LPG ve CNG İkmal İstasyonlarının akaryakıt istasyonları dışında müstakil olarak kurulmaları halinde bu istasyonlarda akaryakıt satışı yapılamaz.
 
8.3.6.  Akaryakıt  Servis , LPG , CNG İkmal  İstasyonu Alanlarında parsel alanı 1500 m²' den az olamaz. Bu fonksiyonların birlikte yer aldığı alanlarda parsel büyüklüğünün
1500 m2'nin altında olmaması kaydıyla TSE standartları ile Enerji Piyasasını düzenleyen yönetmelik ve standartlara uyulacaktır.
 
8.3.7. Akaryakıt  Servis , LPG ve CNG İkmal  İstasyonu Alanlarında E: 0.30 ; hmax: 7.00 m.'yi geçemez.
 
8.4. KÜÇÜK SANAYİ ALANLARI : İmar planında küçük sanatlara yönelik atölyeler ve  imalathaneler  için ayrılmış alanlardır. Bu alanlar içerisinde daha çok  imalat ve  hizmetler sektörüne üretim yapan tesisler ile Sanayi Sektörünün alt ürünlerinin imal edildiği  atölyeler yer alabilir.
 
8.4.a. Küçük Sanayi Alanlarında 500m2'nin altında parsel oluşturulamaz.
 
8.5. KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI: Kokusuz , atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike yaratmayan imalathaneler ile patlayıcı , parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların yapılabileceği alanlardır.
 
8.5.a. Konut Dışı Kentsel Alanlarında 2000m2'nin altında parsel oluşturulamaz.
 
8.6. KENTSEL ÇALIŞMA ALANI (KÇA): İmar planında, her türlü ticari yapılar, konaklama tesisleri, özel ya da resmi sağlık, eğitim, spor, sosyal ve kültürel tesisler, ibadet yerleri, idari ve sosyal tesisler ile teknik altyapı alanları için ayrılmış olan alanlardır.
             Bu alanlarda çevre sağlığı açısından tehlike ya da olumsuzluk arz eden görüntü, gürültü, hava kirliliği oluşturan imalathaneler ile sanayi alanlarının depolama ihtiyaçlarını karşılayan yapılar yer alamaz.  
 
8.6.a. Kentsel çalışma alanlarında yer alan parsellerin genişliği 40 m.'den , derinliği          50 m.' den , büyüklüğü 2000 m².den  az olamaz.
 
8.7. GÜNÜBİRLİK TESİS ALANLARI: Bu alanlarda kamping ve konaklama ünitesi içermeyen , wc , kafe.bar , pastane , lokanta , çayhane , açık spor alanları , gösteri ve eğlence alanları , özellik taşıyan  ürünlerin  sergi ve satış üniteleri ve bunun gibi günübirlik kullanıma ait yapı ve tesisler yapılabilir.
 
8.7.a. Yapılanma düzeni ve koşulları imar planı üzerinde belirtilmiş alanlar dışında imar planı üzerinde yapılaşma şartları tanımlanmamış Günübirlik Tesis Alanlarında  yapılanma oranı E : 0.20 ' yi , yapı yüksekliği  hmax. = 7.00 m.'yi geçemez.
 
8.8. FUAR ALANLARI:
8.8.1. Bu alanlarda her tür tanıtım ve sergilemeye yönelik üniteler ve bunların satış birimleri , lunaparklar , hayvanat bahçesi , botanik bahçesi , açık spor alanları , kapalı spor tesisleri , wc ,   kafe.bar , pastane , lokanta , çayhane , golf alanları , açık gösteri ve eğlence alanları , kültürel tesisler , rekreasyon alanları , piknik alanları ile idari binalar yapılabilir.
 
8.8.2. Tanımlanan farklı aktivite alanlarının gerektirdiği fonksiyonel içerikte yapısal elemanlar dışındaki hizmet ve idari birimlerin yer aldığı yapılarda ,  E: 0.20 yi ,                 hmax : 5.50m. (1 kat)' yi geçemez.
 
8.8.3. Bu alanlar 3194 Sayılı İmar Kanununun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğinde tanımlanan kentsel , sosyal ve teknik alt yapı alanlarına dahil değildir.
            
8.9. ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL SAĞLIK TESİS  ALANLARI: Mülkiyeti Gerçek veya Tüzel kişiliklere ait parseller üzerinde eğitim ve sağlık amaçlı tesislerin kurulabilmesi için imar planı üzerinde kendine özgü fiziksel özelliklerini oluşturacak yapısal şartları içeren imar planı yapılaşma koşulları özelleştirilmiş alanları kapsar.
 
Bu alanlar 3194 Sayılı İmar Kanununun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğinde tanımlanan Kentsel, Sosyal ve Teknik Alt yapı alanlarına dahil değildir. Ancak bu alanların büyüklükleri  adı geçen Yönetmeliğin Kentsel , Sosyal ve Teknik Alt Yapı standartlarına ilişkin (Ek.1a) ve (Ek.1c) tablolarında belirtilen alan büyüklüklerinin altına düşemez .
 
8.9.1. Özel Eğitim Tesisleri Alanında ; Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılan okul öncesi eğitim , ilköğretim , ortaöğretim kurumları ( ortaokul , lise ) özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi , dershaneler , öğrenci etüt eğitim merkezleri ve benzeri kurumlar yer alabilir.
 
8.9.2. Özel Sağlık Tesisleri Alanında ; Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılan kentsel sağlık hizmetleri için gerekli yataklı ve yataksız tüm tesisler ile bunlara hizmet eden yardımcı tesis ve alanları bünyesinde barındıran yapılar yer alabilir. Bu alanlarda yer alan tesisler bütünüyle özel hastaneler yönetmeliğinde tanımlı koşulları içeren özelliklere sahip olmalıdır.
 
8.9.3. Özel Eğitim ve Özel Sağlık Tesisi  Alanlarında imar planı koşulları , ilgili yönetmeliklerde belirtilen şartları sağlayacak fiziki yapıya imkan tanıyan özelleştirilmiş hükümler içerebilir.
 
8.9.4. Özel Yurt Alanında ; Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılan ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilere hizmet veren alanlardır.
 
8.10. AĞAÇLANDIRILACAK ALANLAR: İmar planı sınırları içerisinde topoğrafik ve jeolojik nedenler ile bölgenin doğal karakteri gereği yapılaşması kısıtlı veya uygun olmayan alanları içerir.
 
8.10.1. Bu alanların Jeolojik ve Jeoteknik Nedenlerle Sakıncalı Alan sınırlarında yer alan kısımlarında  yapı yapılamaz. Yeni inşaat ve ilaveler yapılmasına ve mevcut yapıların esaslı tamir ve tadillerine izin verilmez.
 
8.10.2. 2500 m2'den daha küçük parsel oluşturmak amacıyla ifraz yapılamaz.
 
8.11. KENTSEL AKTİF YEŞİL ALANLAR: İmar planı üzerinde Park , Çocuk Bahçesi , Dinlenme , Gezinti ve Eğlence alanı gibi tanımlarla ifadelendirilmiş veya yeşil alan sembolü ile gösterilmiş alanları kapsar.
           Bu alanlarda dinlenme , gezinti ve eğlenceye amaçlı faaliyetler içeren  , çocuk oyun bahçesi , açık spor ve gösteri alanları ile bunlarla ilgili tesisler , büfe , açık çayhane , pergole , havuz , wc , duş ve soyunma kabinleri yer alabilir.
           Fonksiyonel aktivite için gerekli kapalı alan oranı ; E:0.03 ,  hmax : 4.50m.  max. 1kat koşulunu geçemez.
           Kentsel Aktif Yeşil Alanların bitişiğindeki  parsellerde yer alacak  yapılar ile bu alanlar arasındaki mesafe 3m.'den az olamaz.
 
8.12. REKREASYON ALANLARI ( Bölge Parkları ): Bu alanlar mevcut kent dokusu ile kentsel gelişme alanları arasında kalan veya belirli bir büyüklüğün üzerinde bütünleşik aktiviteler içeren aktif yeşil alan ihtiyacını karşılamaya yönelik , doğal bitki örtüsünün korunarak geliştirileceği ve içine kapalı alan kullanımı gerektirmeyen  botanik parkı , açık hava müzesi , arboretum , çay bahçesi , amfi tiyatro , koşu parkuru , açık spor tesisleri gibi faaliyetlerin yer alabileceği alanlar olup , bekçi kulübesi , wc , gibi zorunlu alt yapı ve üst yapı tesisleri içeren fonksiyonu özelleştirilmiş kentsel ölçekte donatı alanlarıdır.
  Fonksiyonel aktivite için gerekli kapalı alan oranı ; E:0.03  ,  hmax : 4.50m.     max.1kat koşulunu geçemez.
    Bölge Parkları bitişiğinde bulunan parsellerde yer alacak yapılar ile bu alanlar arasındaki mesafe 3m.'den az olamaz.
 
8.13. NATO BORU HATTI VE KORUMA KUŞAĞI ALANI :  NATO'ya ait akaryakıt taşıyıcı boru hattı ve koruma kuşağının koordinatları verilmiş güzergahı ile yapılaşması kısıtlanan veya engellenen özelleştirilmiş gösterim sembolü ile ifadelendirilen alanını tanımlar. 
 
8.13.1. Nato Boru Hattı güzergahı ile imar planlarında yer alan imar yollarının ve yapılaşmaya açık alanların kesiştiği yada hat çizgisi boyunca çakıştığı durumlarda ; Milli Savunma Bakanlığı NATO E.N.F. Daire Başkanlığı' ndan alınacak görüş ve proje doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
 
8.13.2.  11.14.1. maddesinde tanımlanan konumdaki imar yolları ve parsellerde Milli Savunma Bakanlığı NATO E.N.F. Daire Başkanlığı' ndan alınan görüş doğrultusunda yapılacak uygulamanın ardından , bu konumdaki parsellere ve bu yollardan cephe alan parsellere yapılaşma izni verilebilir.
 
8.14. BOTAŞ BORU HATTI VE KORUMA KUŞAĞI ALANI :  BOTAŞ'a ait doğalgaz taşıyıcı boru hattı ve koruma kuşağının koordinatları verilmiş güzergahı ile yapılaşması kısıtlanan veya engellenen özelleştirilmiş gösterim sembolü ile ifadelendirilen alanını tanımlar. 
BOTAŞ Boru Hattı güzergahı ile imar planlarında yer alan imar yollarının ve yapılaşmaya açık alanların kesiştiği yada hat çizgisi boyunca çakıştığı durumlarda ; BOTAŞ Genel Müdürlüğünden alınacak görüş doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
 
8.15. ENERJİ NAKİL HATTI VE KORUMA KUŞAĞI ALANI : Elektrik enerjisi naklini sağlayan taşıyıcı iletken hattın ve koruma kuşağının koordinatları verilmiş güzergahı ile yapılaşması kısıtlanan veya engellenen özelleştirilmiş gösterim sembolü ile ifadelendirilen alanını tanımlar. 
Bu alanlarda yapı yüksekliği konusunda ilgili kuruluşun (SEDAŞ) görüşü alınacak ve " TEDAŞ Kuvvetli Akım Tesisler Yönetmeliği" hükümlerine uyulacaktır.
 
8.16. AFET SONRASI TOPLANMA , GEÇİCİ İSKAN , ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİM MERKEZİ OLARAK KULLANILACAK ALAN SINIRI:   
Bu sınır içerisinde yer alan açık alanlar afet sonrasında , acil yardım ve iyileştirme süreci içinde , ilgili kurumlar tarafından  başlıkta belirtilen amaçlar doğrultusunda , imar planı kararlarında değişiklik yapılmaksızın  değerlendirilebilir.
                
8.17. JEOLOJİK VE JEOTEKNİK NEDENLERLE SAKINCALI ALANLAR:
Bu alanlar imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt sonuçlarına göre yerleşime açılması ve yapı yapılması sakıncalı alan olarak tanımlanmıştır.
 
8.17.1. Bu alanlarda yer alan parsellerde ifraz yapılamaz.
 
8.17.2.  Arazinin takviyesine yönelik tesislerden başka yapı yapılamaz.
 
8.17.3. Yeni inşaat ve ilaveler yapılmasına ve mevcut yapıların esaslı tamir ve tadillerine izin verilmez.
 
8.17.4. Bu alanlarda yapılacak zemin etüdü çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayından sonra geçerlilik kazanır.
 
8.17.5. Jeolojik ve jeoteknik nedenlerle kısmen sakıncalı olan imar parsellerinde , parselin tamamı üzerinden K.A.K.S. değeri hesap edilir.
 
8.18. ÜNİVERSİTE ALANLARI: 2547 sayılı yükseköğretim kanunu kapsamında kurulmuş, alanı belirlenmiş ve bu plan kapsamında gösterilen ya da henüz kurulmamış ve alanı belli olmayan ancak planın hedef yılı içinde ve planlama kararları açısından kurulması önerilen yükseköğretim kurumu alanlarıdır.
 
8.19. TERMİNAL VE KIRSAL TERMİNAL ALANI (OTOGAR):  Bu alanlarda ; yolcu taşımalarında araçların indirme , bindirme , aktarma yaptıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme , haberleşme ve şehir ulaşımı hizmetlerinin sağlandığı , diğer sosyal hizmetlerin de verilebilmesi için gerekli yapı ve teçhizatlarında bulunduğu, araçların akaryakıt, yağ, basınçlı hava gibi ihtiyaçların sağlandığı , taşıtlarla ilgili bazı basit teçhizat parçaları ile hizmetlerin verildiği , bakım. onarım , yağlama ve yıkama gibi işlerin yapıldığı , konaklama amaçlı motel binasının da bulunduğu tesisler yer alabilir.
 
8.20. İZAYDAŞ ÇÖP DEPOLAMA ALANI: Çöp depolama sahasında İZAYDAŞ " İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme Anonim Şirketi" İzmit Çevre Entegre Projesi kapsamında ilgili idarece yaptırılan vaziyet planına ve T.C. Çevre Bakanlığı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre uygulama yapılacaktır. Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluş Alanı olarak belirlenen alanda İZAYDAŞ  ile entegre olacak tesisler dışında bir tesis yapılamaz.
 
8.21. ( EST )   "ENTEGRE SAĞLIK TESİS ALANI " : 03.07. 2005 tarih ve 5396 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa bir ek madde eklenmesi hakkında Kanun ve bu kanuna dayalı 22.07.2006 tarih ve 26236 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık  Tesislerinin,  Kiralama  Karşılığı Yaptırılması  İle  Tesislerdeki  Tıbbi  Hizmet  Alanları  Dışındaki Hizmet  ve  Alanların  İşletilmesi  Karşılığında  Yenilenmesine Dair  Yönetmeliğin  4.  Maddesinde  belirtilen  bu alanlarda;
 
8.21.a. Entegre  sağlık  kampüsü,  eğitim  araştırma hastanesi,  devlet  hastanesi,  özel  dal  hastanesi,  gün hastanesi,  sağlık  ocağı,  klinik  otel,  rehabilitasyon  merkezi, kanser  araştırma  merkezi,  aşı  eğitim  merkezi,  aşı  üretim merkezi,  aşı  araştırma.geliştirme  merkezi,  ana  çocuk  sağlığı ve  aile  planlaması  merkezi,  toplum  sağlığı  merkezi,  organ ve  doku  bankası,  bölgesel  kan  merkezi,  kan  ürünleri üretim  tesisi,  ağız  ve  diş  sağlığı  merkezi,  tüm  kara, hava  ve  deniz  teçhizatları  dahil  olmak  üzere  112  acil servis  komuta  kontrol  merkezi  ile  destek  birimleri  dahil  ilgili tesisin  her  türlü  bölümleri  ve  bunlarla  sınırlı  olmamak kaydıyla,  bakanlığın  yapmak  ve  yaptırmakla  yükümlü olduğu  ek  binalar  dahil  sağlıkla  ilgili  diğer  tüm  tesisler  ile,
 
8.21.b. Tıbbi hizmetler dışında ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak otopark,  otel,  banka şubesi,  restoran, kafeterya,  konferans ve kültür merkezi, internet ve iletişim merkezi,  yaşlı bakım evi,  kreş,  personel servisi,  taksi hizmetleri ve benzeri ulaştırma hizmetleri, zayıflama ve diyet merkezi gibi ön proje ile tanımlanacak olan,  sağlık tesisi konsepti ile uyumlu alanlar ile sağlık tesis alanının gereksinimi ve tamamlayıcısı niteliğinde diğer ticari tesisler yapılabilir. Tıbbi hizmetler dışındaki bu tesisler hiçbir surette sağlık tesis alanının genel niteliğini bozucu olamaz.
 
8.22. TÜMÜLÜS KORUMA ALANI : 2863/5226 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun ilgili yönetmeliği ile ilgili kurul kararlarına göre uygulama yapılacak ve Tümülüslerin noktasal olarak korunmasının sağlanmasının dışında bulunduğu alan ve çevresinin bir bütün olarak değerlendirilip korunabilmesi için belirlenen alanlardır.
 
8.23. Karadenizliler Mahallesi, G24.a.21.a nazım, G24.a.21.a.1.b, 1.c, 2.a ve 2.d uygulama imar planı paftaları 500 625-501 057 yatay-4 517 368-4 517 837 düşey koordinatları arasında yer alan 39, 40, 41, 42, 43, 44, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 90, 91, 107, 9131 nolu parseller ile 62, 63, 84, 85, 92, 8968, 8976, 9110, 9135 nolu parsellerin bir kısmını kapsayan alanda yer alacak yapıların Hmax: 15.50 ve yapı yaklaşma mesafesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesince uygun görülecek avan proje ile belirlenecektir.
                                                                                                  KBBMK:14.08.2014/503
 
9.  KISITLI UYGULAMA HÜKÜMLERİ İÇEREN KOŞULLAR :
9.1. Yapı adalarının  yapılanma koşullarını belirtir sembollerin plan üzerine işlenemeyecek kadar küçük olması durumunda ;  çevresinde yaya yolları ile bağlantılı olduğu yapı adalarının yapılanma koşulları geçerlidir.
 
9.2. Aynı yapı adası üzerinde yer almakla birlikte , farklı fonksiyon kararları getirilmiş olan parsellerin  yapılanma koşullarını belirtir sembollerin  plan üzerine işlenmeyecek kadar küçük olması durumunda , bulunduğu yapı adası için getirilmiş olan yapılanma koşulları geçerlidir.
 
9.3. Teknik Alt Yapı Alanlarında Elektrik , Doğalgaz , İçme ve Kullanma Suyu , Kanalizasyon ve her türlü Ulaştırma , Haberleşme , Arıtma ve Atıkların bertaraf edilmesi  hizmetleri için kapalı ve açık tesisler yer alabilir. Yapılaşma altyapı tesisinin hizmet faaliyetinin gerektirdiği ölçü ve bu tesise ait güvenlik sınırları içinde , yatırımcı kuruluş tarafından gerekli görülen ölçü ve standartta gerçekleşecektir.
 
9.4. Kapalı Otopark Alanları haftanın belirli günlerinde pazar yeri olarak kullanılabilir.
 
9.5. Sınırları Belediye Meclisi tarafından belirlenmiş Kentsel Dönüşüm Alanında; konut bloklarında zemin katlar +1.50 kotuna kadar tesis edilebilir, bloklar giriş akslarındaki tabii zemin kotundan kot alabilir.
 
9.6. G23b.24c nazım imar  planı,  G23b.24c.2a ,  G23b.24c.2b ,  G23b.24c.2c ,  G23b.24c.2d ,  uygulama  imar  planı  paftaları ,  3746 ,  3687,  3688,  3689,  3690  ve  3691  nolu  adalarda  yer  alan  KBB  Kadıköy  Katlı  Otopark  ve  Kapalı Pazar  Alanının  bir  kısmı  bölgenin  pazar  alanı  ihtiyacını  gidermek  amacıyla  kapalı  pazar  alanı, düğün salonu  ve  işyeri  olarak  düzenlenebilir.  Alanda yapılaşma koşulu yapılacak zemin etütlerine bağlı olarak KBB İmar Daire Başkanlığı'nca uygun görülecek vaziyet planı ile belirlenecektir.  Ancak hiçbir koşulda yapı yüksekliği 6  katı  geçemez.
 
9.7.G23b.25c.1d uygulama imar planı paftası, 3076 ada 16.17 nolu parsellerin güneybatısındaki tescil harici alan 3076 ada 16 ve 17 nolu parsellerdeki eğitim tesis alanlarının ihtiyaçları doğrultusunda bahsi geçen eğitim tesis alanlarının bahçe duvarları içerisine alınmak suretiyle bu tesislerin kullanımına yönelik düzenlenebilir.
 
 
 
 
 
 
 
 
10. YAPI/YAPILAŞMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER
 
10.1. YAPI/YAPILAŞMAYA İLİŞKİN TANIMLAR
 
10.1.1.İmar Planı Önceliği ve İstisnalar: İmar Planı ve Plan hükümleri öncelikli olup, burada yer almayan hususlarda ilgili yönetmelikler geçerlidir.
 
10.1.2. Düğün Salonları: Bünyesinde düğün, nişan vb. organizasyonların yapıldığı aynı zamanda diğer sosyal etkinliklerinde düzenlenebildiği yapılardır. İmar planlarında tamamı ticaret, turizm, kentsel çalışma alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı ve sosyo kültürel tesis alanı olan ada ve parsellerde giriş katında veya giriş katı ile irtibatlı en fazla bir kat aşağıda yapılabilir. Üst katlarda yapılması durumunda bitişik kısımlarda konut, hastane, yurt gibi bağımsız bölümler varsa bu kısımlarda yeterli ses yalıtımı yapılmalıdır. Sosyokültürel tesis alanlarında yapıldığında binanın tamamı bu fonksiyona ayrılabilir. Salon alanı en az 300 m² olacak olup, iç yüksekliklerinin 3.50 m' den az olmaması gerekmektedir.
 
10.1.3. Pergola: Bahçelerde, ön bahçe mesafesi içerisinde parsel sınırına 3.00 m' den fazla, yan ve arka parsel sınırına 2.00 m' den fazla yaklaşmamak koşulu ile en fazla 2.80 m net iç yüksekliğinde, gölge vermek, bitki sardırmak amacıyla hafif malzemeden yanları açık, üstü aralıklı güneş kesicilerle boşluklu olarak düzenlenen mekânlardır.
           
10.1.4.Kameriye: Bahçelerde, ön bahçe mesafesi içerisinde parsel sınırına 3.00 m' den fazla, yan ve arka bahçelerde, parsel sınırına 2.00 m' den fazla yaklaşmamak koşulu ile en fazla 2.80 m net iç yüksekliğinde, küçük köşk biçiminde yapılan, üstü kapalı, yanları açık veya kısmen kafeslerle örülü, yeşilliklerle sarılan süslü yapıdır.
 
10.1.5.Basit Tamir ve Tadil: Yapılarda binanın taşıyıcı sistemini değiştirmeyen veya etkilemeyen, diğer bağımsız bölümlere zararı dokunmayan ve kullanım amacını değiştirmeyen; Yapılarda derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme, duvar ve tavan kaplamaları işleri, Elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile baca, saçak, çatı onarımı ve kiremit aktarımı işleri, İç dekorasyon işleri, zemin katta bulunan işyerlerinin imar durumuna aykırı olmayan vitrin değişikliği işlemleri, Bina cephesi izolasyonu ve mantolama işleri, Kendi bağımsız bölümü içerisindeki bölme duvarlarının kaldırılması işleri, Korkuluk, pergola, çardak, kameriye, derinliği 1,00 m' yi geçmeyen süs havuzları basit tamir ve tadillerdir. Basit tamir ve tadilatlar ruhsata tabi değildir. Bu işlerden iskele kurmayı gerektirenler için belediyeye yazılı bilgi verilmesi zorunludur.
 
10.1.6. İmar Durumu:  Belediyesi tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin belirlediği norm ve standarda uygun olarak düzenlenen; uygulamaya esas olmak üzere, parselin imar planı, plan hükümleri ve yönetmelik hükümlerine göre yapılanma şartlarını ve zeminin durumunu gösterir belgedir. İmar şartlarında bir değişiklik olmadığı taktirde geçerlilik süresi 1 yıldır. İdareye başvuru tarihinden itibaren imar durum belgesi en geç iki iş günü içinde verilir. İmar durumunun süresi dolduktan sonraki herhangi bir zamanda ilgilisinin talep etmesi halinde,  imar planlarında ve zemin durumunda değişiklik yoksa,  imar durumu vizesi yapılarak süresi 1 yıl daha uzatılır. Böyle durumlarda imar durumu harcının maximum 1/5' i kadar vize ücreti talep edilir. Zemin durumu ile ilgili gerekli bilgiler imar durumunda gösterilecektir ve bunun için ayrı bir zemin durum belgesi talep edilmeyecektir.
 
10.1.7. Arsa Aplikasyon Krokisi: Kadastro Müdürlükleri,  lisanslı harita büroları veya lisanlı harita büroları bulunmuyor ise serbest çalışan Harita ve Kadastro Mühendisleri tarafından ekinde tescile esas belgesini bulundurmak koşuluyla hazırlanan belgedir. Arsa köşe koordinatlarının gerekli dönüşümler yapılarak ITRF sisteminde hesaplanması ve zemine aplike edilmesi zorunludur.
 
10.1.8. Yol ve Arsa Kotu Tutanağı (Plankote): Serbest çalışan Harita ve Kadastro Mühendisleri tarafından hazırlanıp belediyesince onaylanan, parsellerin en az köşe, eğim değişim ve imar durumunda gösterilen ön, yan, arka bahçe mesafeleri kırık noktalarının, oluşmuş kaldırım ve yolların elipsoidal veya ortometrik sistemde kotlarının ve koordinatlarının gösterildiği sayısal ve basılı olarak hazırlanan belgedir. Bu belgenin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin belirlediği norm ve standarda uygun olarak hazırlanması zorunludur.
 
10.1.9.Ortak Alanlar: Binaların giriş holleri, ışıklıklar, hava bacaları, saçaklar, tesisat galerileri, açık ve kapalı merdivenler, yangın merdivenleri, asansörler, kalorifer dairesi, kapıcı dairesi, kömürlük, çatılar, çatı kaplama yüzeyleri (çatı arası piyes olan binalarda) sığınak ve otopark gibi ortak kullanıma açık alanlardır.
 
10.1.10.Sundurma: Yağmur ve güneşten korunmak için bir duvar önüne bitişik veya  müstakil olarak yapılan ve  bitişik olduğu bina ile birlikte kullanılan örtü elemanıdır. Konut ve ticari yapılarda sundurma binanın cephesinde ön bahçe mesafesi içerisinde parsel sınırına 3.00 m' den fazla, yan ve arka parsel sınırına 2.00 m' den fazla yaklaşmamak koşulu ile, taşıyıcı eleman (hafif malzeme) üzerine, çatıyla örtülü  en az iki tarafı açık olmak şartıyla yapılabilir. Diğer yapılarda çekme mesafesi içinde yapılamaz. Sundurmalar, duvar vb. elemanlarla bölünemez ve etrafı kapatılamaz. Genişliği konut ve ticari yapılarda 7.00 m' den, diğer yapılarda 12 m.'den fazla olamaz. Her halükarda ait olduğu binanın taban alanının  konutlarda %15' ini, konut dışı binalarda %25'ini  geçemez. Ayrıca Taks alanına dahil değildir.
 
10.1.11.Kargomatikler : İlçe Belediyelerinin sorumluluk ve tasarrufundaki kamu malı olarak terkinli yerlerde  ancak tarihi ve doğal dokuyu bozmayacak, yaya ile taşıt trafiğini olumsuz yönde  etkilemeyecek, yol ve yeşil alanları işgal etmeyecek, yaya kullanım alanlarına taşmayacak, arka tarafta bulunan bina cephelerini kapatmayacak ve binaların girişini engellemeyecek şekilde söz konusu  yerin karakterini muhafaza etmek şartı ile Posta Teşkilatının görüşü değerlendirilerek  konulmalıdır. Büyükşehir uhdesine rast gelen yerlerde Büyükşehir Belediyesi, diğer yollarda ise  ilçe  Belediyesinin Kent Estetiği  biriminden görüş alarak öngörülen yerlere konulabilir. Kargomatikler ruhsata tabi değildir. Ebatları ise PTT Kurumunun standartlarına uygun olarak yapılacaktır.
 
10.1.12.Motif Çıkma: Yapıların cephesinde söve, niş gibi dekoratif hareketlilik ve estetiği sağlamak amacıyla yapılan, hiç bir şekilde kullanım alanını artırmayan, zemin katta kendi parsel hududu dışına taşmayan, hangi kata yapılırsa yapılsın 0.30 m'yi geçmeyen mimari bir ögedir. Motif çıkmalar emsal alanına dahil edilmez.
 
10.1.13.Alışveriş merkezleri: Bir yapı veya alan bütünlüğü olan, içinde büyük mağaza ve/veya beslenme, giyinme, eğlenme, dinlenme, kültürel ve benzeri ihtiyaçların bir kısmının veya tamamının karşılandığı diğer işyerleri bulunan, merkezî bir yönetime ve ortak kullanım alanları ile yönetmelikle belirlenen diğer niteliklere sahip işletmedir. Alışveriş merkezlerinde, acil tıbbi müdahale ünitesi, ibadet yeri, bebek bakım odası, mescit, çocuk oyun alanı gibi ortak kullanım alanları oluşturulur. Alışveriş merkezlerinde, satış alanının en az binde beşine tekabül eden alanın sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla ayrılması zorunludur.
 
10.1.14. Yapı Denetimli olarak yapılacak yapıların Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri ile ilgili Belediyeler tarafından yapılacak işlemlerde Yapı Denetim Kuruluşlarının ilgili Teknik elemanlarınca takip edilmesi zorunludur.
10.1.15.Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni aşamasında Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nde belirtilen bilgi, belge ve formlar dışında belediye tarafından başka bir ek belge talep edilemez.
10.1.16.Parsel sayısı aynı kalmak koşulu ile sınır ve alan düzenlemesi için yapılacak ifraz tevhit işlemlerinde minimum parsel büyüklüğü ve cephe şartı koşulu aranmaz.
 
10.2. YAPI/YAPILAŞMAYA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER
 
10.2.1. Bodrum katta yer alıp; zemin kattaki bir bağımsız bölüm veya bölümlerle irtibatlı olan ve ayrı bir bağımsız bölüm oluşturmayan kısımlar, son kattaki bağımsız bölüm ile irtibatlı olan ve ayrı bir bağımsız bölüm oluşturmayan çatı arası piyesler, Eğitim, sağlık, konaklama, eğlence ve kültürel amaçlı inşa edilen yapıların bodrum katlarında yapılan ana fonksiyonun tamamlayıcısı olan ve servis niteliği taşıyan üniteler, bodrum kat/katlarda yapılacak ortak alan depolar, otoparklar ile her bağımsız bölüm için 4 m2' yi geçmeyen kömürlük ya da depo Kat alanı katsayısı ( KAKS, EMSAL ) alanına dahil edilmez.
Binanın ihtiyacı karşılandıktan sonra, çekme mesafeleri dışına taşmamak kaydıyla bodrum katlarda  yapılan ticari otoparklar taks ve emsal alanına dahil edilmez. bu şekilde yapılacak olan ticari otoparklar için tapuya ticari otopark  kullanılması amacıyla şerh düşülmek suretiyle ayrı bağımsız bölüm oluşturulabilir.
 
10.2.2. İmar planlarında 12 m ve daha az genişliğe sahip yollara cepheli ticaret alanlarında veya 12 m'den fazla genişliğe sahip yollara cepheli konut alanlarında ticaretin gelişme durumuna bakılarak zemin katın ticari veya konut amaçlı kullanıp kullanılmamasına karar vermeye belediye yetkilidir.
 
10.2.3. Kat yüksekliği: Binanın herhangi bir katının döşeme üstünden bir üstteki katının döşeme üstüne kadar olan mesafesidir. Kat yükseklikleri uygulama imar planında daha fazla belirlenmemiş ise genel olarak; Ticaret bölgelerinde ve zemin kat ticaret olarak belirlenen yerlerde zemin katlarda 4.50 m., asma katlı zemin katlarda 6.50 m; diğer katlarda 3.80 m., konut bölgelerinde ise zemin katlarda 4.00 m., asma katlı zemin katlarda 6.50 m., diğer katlarda 3.50 m. kabul edilerek uygulama yapılabilir.
Bu bentte belirtilen kat yükseklikleri dikkate alınmadan bina yüksekliği verilen planlarda bu bende göre değerlendirme yapılıp bina yüksekliği revize edilinceye kadar uygulamalar bu bentte belirtilen kat yükseklikleri ile plandaki veya planda belirlenmemişse yönetmelikle belirlenen kat adedinin çarpılması sonucu bulunan bina yüksekliğine göre gerçekleştirilebilir. Ancak bir adada aynı yoldan yüz alan parsellerin dörtte üçünün yürürlükteki planın kat adedine göre yapılaşmış olması halinde mevcut teşekkül dikkate alınır.
 
10.2.4. Binaların bitişik olarak yapılması durumunda her bir bina için bırakılacak minimum derz boşluğu, 6m. yüksekliğe kadar en az 0,3 cm. olacak ve bu değere 6m. den sonraki her 3m. lik yükseklik için en az 0,10 mm. eklenecektir.
 
10.2.5. Asma Kat:  İç yüksekliği en az 5.50 m. ve en fazla 6.50 m. olan, ait olduğu bağımsız bölümü tamamlayan ve bu bölümden bağlantı sağlanan kattır. Asma katlar, iç yüksekliği 2.40 m. den az olmamak, yola bakan cephe veya cephelere 3.00 m. den fazla yaklaşmamak üzere yapılabilirler. İmar planlarında konut alanı olarak gösterilen yerlerde aynı yol güzergahındaki mevcut yapılaşmaya bakılarak asma kat yapılıp yapılamayacağına karar vermeye Belediye yetkilidir.
 
10.2.6. Konutlarda bağımsız bölüm net inşaat alanı 50 m2 den az olamaz. Ancak, küçük parsellerdeki yapılaşmalarda kat alanının bu koşullara elverişli olmadığı durumlarda bu koşul aranmaz.
 
10.2.7. Planda ticaret alanı olarak ayrılan yerlerde zemin katın haricindeki katlar konut olarak değerlendirilebilir.İmar Planında Konut kullanımına ayrılmış olan Konut alanlarında ilgili standartlarına ve mevzuatlara uyulmak koşulu  ile, binanın tamamı anaokulu veya kreş  yapılabilir.
 
10.2.8.Parsellerin ön bahçe mesafesi içerisinde; çıkma özelliği olmayıp zemine oturan, ön parsel sınırına 3.00 m' den fazla,  yan ve arka parsel sınırına 2.00 m' den fazla yaklaşmamak koşulu ile yapılan sundurma ve teraslar, trafolar, jeneratörler, süs havuzları ile sanayi tesisleri, okul, kamu yapıları ve kooperatif gibi toplu konut sitelerinde; 9 m2 büyüklüğü aşmayan bekçi kulübeleri dışında herhangi bir yapı yapılamaz. Zemin teraslarının konutlarda taban alanının %15 i diğer kullanımlarda ise %25'i TAKS a dahil edilmez.
 
10.2.9. İmar planında konut ve ticaret alanı kullanımında olup üst katları konut olarak kullanılan yapı adalarında arka bahçe mesafesi h/2 olarak belirlenir. Çekme mesafelerinin ayrılması sonrası bina derinliğinin 10 m' den az kalması halinde bina derinliği en çok 10 m olacak şekilde arka bahçe mesafesi 2 m' ye kadar azaltılabilir.
h/2nin kullanımında;
* 1 ( bir ) katlı yapılar için 3m.
* 2 ( iki ) katlı yapılar için 3.25m.
* 3 ( üç ) katlı yapılar için 4.75m.
* 4 ( dört ) katlı yapılar için 6.25m.
* 4 ( dört ) katın üzerindeki yapılarda her kat için 6.25m.'nin üzerine 1.50m. eklenerek elde edilecek değerden daha az yapılamaz.
 
10.2.10. Bodrum katlarda iskan edilen katlar da dahil, 4 kata kadar (4 kat dahil) olan binalarda yan bahçe mesafeleri en az 3.00 m' dir. 4 kattan fazla her kat için ve su basman kotu altında kazanılan bağımsız olarak kullanılan konut amaçlı her kat için, yan bahçe mesafesi 0.50 m artırılır.
 
10.2.11. İmar planlarında ön bahçe mesafesi belirlenmemiş aynı yol güzergahı üzerindeki yapı adalarında mevcut yapılaşmaya göre istikamet hattı esas alınır. Bitişik yapı düzeninde veya ayrık yapı düzeninde olup, ikili veya üçlü blok teşekkül etmiş yerlerde mevcut yapılaşmaya göre oluşan istikamet hattı esas alınır. İstikamet hattı Belediyesinin, İmar, Planlama ve Harita birimlerince birlikte belirlenir. İstikamet hattı istikamet veren bina veya binalarla birlikte imar durumunda gösterilir. Mevzuata aykırı yapılmış yapılar istikamet hattına esas teşkil edemez.
 
10.2.12. İmar planı ile farklı yükseklik, farklı kullanım kararı veya farklı yapı nizamı getirilmiş imar parselleri tevhid edilemez. Ancak konut ve ticaret bölgelerinde; belediyesinin uygun görmesi, en az parsel derinliklerinin sağlanamaması durumunda tevhidden sonra, tevhid öncesi yapılabilecek yapı inşaat alanını artırmamak koşulu ile parseller tevhid edilebilir.
 
10.2.13. İfraz-tevhid yolu ile imar yoluna cephesi olmayan parsel ihdası yapılamaz. Ancak ileride komşu parsellerle ifraz ve tevhid edilmek üzere yola cephesi olsun veya olmasın artık parsel oluşturulabilir.  Ayrıca yapılaşmanın teşekkül ettiği bölgelerde herhangi bir yapının komşu parsel sınırına tecavüzlü olmasından dolayı yapılacak sınır düzeltmesine yönelik ifraz ve tevhid işlemlerinde parsel cephe şartı aranmaz.
Bina yapılacak olan parsele komşu parseldeki  binanın tecavüzü var ise,  bu parsellerde tevhid - ifraz  yapılması esastır. Ancak parseline tecavüz edilen parsel sahibinin de noter onaylı taahhütname ile mevcut durumu kabul etmesi ve ileride yapılacak tevhid - ifraza itirazda bulunmayacağını beyan ve taahhüt etmesi halinde inşaat izni verilebilir.
 
10.2.14. Konut alanlarında, ayrık nizamda ön ve arka parsel cephelerinin ortalamasının 14.00 m'nin altında olması veya komşu parselin muvafakati halinde, birkaç parseli birlikte mütalaa ederek blok düzenlemeye belediye yetkilidir. Blok nizam düzenlemelerinde imar mevzuatına aykırı yapılar dikkate alınmaz.
 
10.2.15. Yürürlükte bulunan planlara uygun olarak 3194 sayılı İmar Kanununun 15., 16. ve  18.madde uygulaması yapılarak elde edilmiş parsellerin bulunduğu alanda, parsel sahiplerinin bilgisi dışında  idarelerin tasarrufu ile yapılan plan değişikliği sonrası, yolun genişlemesi ve bedelsiz kamuya terk ettirilmesi durumunda söz konusu parsel için Emsal/ KAKS ve TAKS imar yolundan dolayı terkten önce sahip olduğu alan üzerinden verilir.
 
10.2.16. İmar planında yer alan bitişik nizamlı konut ve ticaret alanı kullanımına sahip yapı adalarında imar planında TAKS belirlenmemişse, çekme mesafelerinden sonra kalan alanın tamamı, blok boylarıyla alakalı ölçülere uymak suretiyle, TAKS olarak kullanılacaktır. Bu değer Emsal/KAKS  belirlenmesi için kullanılmayacaktır.
 
10.2.17. İmar Planında Konut kullanımı dışında yer alan kullanımlarda bina derinlikleri, yükseklikleri ve cephe boyları planda yer alan yapılaşma koşulları dışında herhangi bir sınırlandırmaya tabi değildir.
 
10.2.18. İmar planlarında yapılaşma koşulu Emsal (E) değeri verilmek suretiyle belirlenen Konut ve Ticaret Alanlarında da bina derinlikleri ve cephe boyları konusunda herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecektir.
 
10.2.19. Parselin köşe kotlarının ve cephe aldığı yol ve/veya yolların siyah kotlarını gösteren plankote, Belediyesinin onaylaması koşulu ile serbest çalışan bir Harita Mühendisi tarafından hazırlanır.
Binalara kot verilmesinde, aşağıdaki esaslara uyulur. Yapılaşmanın tamamlandığı yerlerde aşağıdaki esaslardan hangisinin uygulanacağına Belediye karar verir.
 
10.2.19.1. Tek Yola Cepheli Parsellerde Kotlandırma: Genel olarak, binaların cephe aldığı yolun tretuvar seviyesinden (bordür taşı üst seviyesinden) kot verilir.
Tretuvar seviyesi, yol seviyesinin 0.30 m üstü olarak kabul edilir. Henüz oluşmamış yollarda kot talebi halinde, bordür üst seviyesi, Belediye tarafından hazırlanan projesine göre en geç 20 gün içinde belirlenir.
Binalara kot verilirken parselin kot aldığı yol cephesinin bina veya binaların köşeleri hizasındaki en yüksek tretuvar seviyesi ''röper''  kabul edilir. Ayrıca yola bakmayan binaların köşe kotlarının aritmetik ortalaması alınarak her bina için +0,00 kotu bulunur. 
Ayrık yapı nizamına tabi yerlerin dışında kalan parsellerin kot aldığı yol cephesinin köşe kotları arasında 4,50 m veya daha fazla kot farkı bulunması halinde, binanın oturacağı alan kademelendirilmek ve her kademenin orta noktasına rastlayan bordür taşı üst seviyesi (+ 0.00) kabul edilmek suretiyle kot belirlenir.
Ancak, her kademenin kendi hizasındaki en düşük bordür kotundan itibaren yüksekliği en çok 3,50 m m olmak zorundadır. Kademeli kotlandırmada her kademe, cephe boyunca  8.00 m' den aşağı olamaz.
Son kademenin 8,00  m' den az olması durumunda, bir önceki kademe seviyesine uyulur. Ayrıca her kademedeki bina bölümü kendi ( + 0.00) kotuna göre, İmar Planı ile belirlenen saçak seviyesini geçemez. Köşe başı parsellerde kademeli kotlandırma yalnız, bina köşeleri arasındaki kot farkının en fazla olduğu yol cephesinde uygulanır.
 
10.2.19.2. Köşe başı parsellerde kot, yolların farklı genişlikte olduğu durumda geniş yoldan ve bina köşeleri hizasındaki en yüksek tretuvar seviyesinden verilir.
Yolların aynı genişlikte ve yollar arasındaki kot farkının en çok 1.50 m olduğu durumlarda yolların kesiştiği tretuvar üst seviyesinden kot verilir.
Aynı genişlikte yolların kesişmesi sonucu meydana gelen ve yollar arasında 1.50 m' den fazla kot farkı bulunan, İmar Planında ön cephesi işaretlenmeyen köşe başı parsellerde kot, yollar üzerindeki kat nizamı, bitişik parsellerin kot durumu, parsel cepheleri uzunlukları ile yapı yoğunluğu dikkate alınarak Belediyesince belirlenen parsel ön cephesindeki bina köşeleri hizasındaki en yüksek tretuvar seviyesinden verilir.
Röper noktası ve parselin yol cephesine rastlayan köşe kotları arasında 3.50 m veya daha fazla kot farkı olması durumunda  10.2.19.1 maddesi hükümleri doğrultusunda kademe yapılır.
 
10.2.19.3. Köşe başı olmayıp iki yola cepheli ve yoldan kotlandırma yapılan parsellerde bina derinliği 20 metrenin altında olan parsellerde üst yoldan kotlandırma yapılır. Bina derinliği 20 metreden fazla olan parsellerde  ilk 20 metre üst yoldan geriye kalan kısım  8 metreden az olmamak kaydıyla alt yoldan kotlandırılır. 8 m' den az olan kısım ilk 20 m' ye dahil edilir. İki yolun kot alınan noktaları arasında  3,5 m' den az kot farkı varsa,  bina derinliğine bakılmaksızın kademe şartı aranmaz.
 
10.2.19.4.Arazinin meyilli olması durumunda, parselin tabii zemini yoldan yüksek ve ön bahçe mesafesi 8.00 m veya daha fazla veya parselin tabii zemini yoldan aşağıda ve ön bahçe mesafesi 10.00 m veya daha fazla ise tabii zeminden kot verilir.
 
10.2.19.5. Tabii zemin ortalaması alınarak kotlandırılacak yola göre yüksek olan parsellerde, tabii zemin kotu, o parseller için bordür seviyesinden verilecek kotu (3.00) m' den fazla geçemez. Ancak yapılaşmanın büyük oranda teşekkül ettiği yapı adalarında uygulanacak şekle belediye yetkilidir.
Bir yola cepheli veya birden fazla yola cepheli olup, üzerinde birden fazla yapı yapılması mümkün olan parsellerde kot, her binanın köşe kotlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunur. Ancak, yola nazaran (3.00) m' den yüksek olan parsellerde, tabii zemin kotu  belediyenin imar birimince yapı adasının tamamının bu madde hükümleri çerçevesinde etüdü sonucu belirlenir.
 
10.2.19.6. Üzerinde birden fazla yapı yapılması mümkün olan parsellerde her bina için kotlandırma maddelerinin hangisinin uygulanacağı ayrı ayrı değerlendirilir.
 
10.19.7. Tabii zeminden kotlandırma yapılan parsellerin tesviyesi:
Ön bahçelerin tesviyesi:
          a) Yol eğimi  %15'den az olan parsellerde: Parsel sınırı ile bina cephesi arası yol seviyesine kadar  tesviye edilebilir.
           b) % 15'den daha fazla  yol eğimli parsellerde : İlgili Belediyesinin kontrolünde doğal eğimi bozmadan Peyzaj çalışmasına izin verilebilir.
           c) Köşe başı parsellerin yol cepheleri bina cephe hattı boyunca, komşu parsel sınırına kadar yaya kaldırımı eğimince tesviye edilir.
Arka bahçelerin tesviyesi:
         a) Tabii zemini (±0.00) kotunun üstündeki arka bahçe zemininin bu kota kadar kazılması esastır. Ancak, kayalık zeminlerde veya parsel arka sınırındaki ortalama tabii zeminin (+2.00) kotundan yukarıda olması halinde, gerekli önlemler alınarak bina arka cephesinden itibaren (3.00) m.'lik şeridin tesviyesi ile yetinilir. İstinad duvarı ile gerekli önlemler alınır.
b) Tabii zemin kotu (±0.00) kotunun altında kalan arka bahçelerde bina köşelerinden en düşük kottakinin seviyesinin en fazla (0.50) m. altına kadar kazı yapılabilir. Ancak hiçbir şekilde parselin arka köşelerine isabet eden en düşük  kotun altına inilemez.
c) Arka bahçenin bina dışındaki diğer kısımlarında arazinin doğal eğimine uygun olarak tesviye yapılabileceği gibi teraslama da yapılabilir. Ayrıca, arka bahçelerde (2.00) m.'den fazla olmamak ve (±0.00) kotunu geçmemek koşuluyla dolgu yapılabilir.
 Yan bahçelerin tesviyesi:
        a)  (±0.00) kotunu aşan yan bahçelerde, zeminin bu kota kadar kazılması esastır. (±0.00) kotunun altındaki yan bahçeler, arka bahçe tesviye kotunun altına inilmemek suretiyle kazı yapılabilir ve tesviye edilebilir. Tabii zemini arka bahçe tesviye kotunun da altında kalan yan bahçeler arka bahçe tesviye kotuna kadar doldurulur.
Parsel köşe ve bina köşelerinden en az birine isabet eden tabii zemin kotu, (+ 0.00) kotunun altında ise, arka ve yan bahçede en düşük parsel kotuna kadar kazı yapılabilir.
Komşu  parsel  sınırı ile yapı yaklaşma arasında kalan ve birden fazla bina yapılan parsellerde;  iki bina  arasında kalan bahçe mesafelerinde (±0.00) kotu veya parselin en düşük kotuna kadar kazı ve  teraslama yapılabilir.
 
10.2.20. Yoldan kotlandırma yapılan parsellerde köşe ve bina köşelerinden en az birine isabet eden tabii zemin kotu , (+ 0.00) kotunun altında ise, arka ve yan bahçede en düşük parsel kotuna kadar kazı yapılabilir.
10.2.21.Zemin kat taban seviyeleri, binaların kot aldığı cephesinde (+ 0.00 ) kotunun (röper noktası) altına düşemez ve (+ 1.00) kotunun üzerine çıkamaz. Bitişik yapı nizamına tabi yerlerde ön bahçe mesafesinin azami %20'lik eğimle bodrum kata girişe müsait olmaması durumunda bodrum katta öncelikle otopark yapmak koşulu ile ve bodrum tamamının ortak alan olarak kullanılması koşulu ile zemin kat taban kotu (+2.00) kotuna kadar yükseltilebilir.
           
10.2.22. Yol cephelerinden giriş alan binalarda, girişin hizasındaki bordür taşı üst seviyesinin altında giriş yapılamaz. Ancak yol cephesinden giriş alan binaların zemin kat taban kotunun tabii zeminden minimum 0.50 m yükseklikte kalmak koşulu ile kot aldığı  (+0.00)   kotunun altında olmasına izin verilir. Bitişik nizama tabi yerlerde ise Belediyenin uygun görmesi halinde bu madde hükmü uygulanır. Tesviye kotlarının uygun olması durumunda bodrum katlardan bina girişi yapılabilir.
 
10.2.23. Ön bahçeleri parsel kenarında set teşkil eden ya da meyilinden dolayı tabii zemini düşük parsellerin ön bahçelerinde civar teşekkülüne bakılmaksızın köprülü bina girişi yapılabilir. Yola göre ön bahçeleri az meyilli parsellerde, köprülü giriş ancak civar teşekkülde varsa yapılabilir. Bina dışında tertiplenen köprü ve merdivenler, umumi bina giriş kapısından maksimum 1/3 oranında geniş yapılabilir. Köprülerin altı ve üstü hiçbir şekilde kullanılamaz. Merdivenlerin her iki tarafında da engellilerle ilgili TSE standartlarına uygun korkuluk ve küpeşte yapılması, ayrıca sahanlık ve merdiven döşemelerinde ve kaplamalarında da TSE standartlarına  uyulması zorunludur.
 
10.2.24. Yan cepheden köprü şeklindeki geçitlerle yola bağlanma zorunluluğu olan hallerde, köprü genişliği en fazla 1.80 m olacaktır. Bu köprülerin bina yan yüzüne yapışık ve konsol olarak inşa edilmeleri mecburidir.
 
10.2.25. Binalara girişi sağlayan köprü ve giriş şeridi ile yaya kaldırımı ve bina girişi arasında kot farkı olduğu durumlarda ve binalara girişin merdivenlerle sağlanmasının zorunlu olduğu hallerde, merdivenlerin yanı sıra, özürlülerin de kullanımını sağlamak amacıyla standardına uygun rampa yapılması zorunludur. Ayrıca, döşeme kaplamalarında kaymayı önleyen, tekerlekli sandalye ve koltuk değneği hareketlerini güçleştirmeyen standardına uygun malzeme kullanılması zorunludur.
 
10.2.26. Konut dışı alanlarda, aynı parselde yada komşu parsellerde bulunan binalar arasında en az 5 kata hizmet edecek (her 5 kat için en fazla bir adet olmak üzere) şekilde genişliği (3.00) m' den fazla, tabi zeminden yüksekliği hiçbir noktada (5.00) m' den az olmamak ve geçiş dışında başka amaçla kullanılmamak koşulu ile köprü geçişler yapılabilir. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ve Estetik Kurulu' nun görüşü doğrultusunda, arasından yol geçen parsellerde bulunan binalar arasında yapılacak bu geçişlerin genişliği en fazla (4.00) m, en yüksek yol kotundan kiriş altı net yüksekliği (5.00) m' den az olmayacaktır. Yapılacak bu geçişler başka amaçla kullanılmayacak olup üzerleri şeffaf malzeme ile kapatılabilir. Arasından yol geçen parsellerde, ilgili altyapı kurumlarının uygun görüsü alınmak kaydıyla ve idare tarafından gelecekte yapılacak altyapı yatırımlarına engel olması halinde, ilgilisinin hiçbir hak iddia edilmeksizin kaldıracağını taahhüt etmesi şartıyla, yol altından da benzer  şekilde geçişler yapılabilir. Yol altından veya üstünden düzenlenecek olan geçişler,  Ulaşım Daire Başkanlığı ve Alt Yapı ve Koordinasyon Daire Başkanlığı  gerekli gördüğü yerlerde, aynı zamanda kamunun da kullanacağı şekilde alt veya üst geçit olarak düzenlenecektir.
 
10.2.27. Bahçe duvarlarının yüksekliği binaların yol tarafındaki cephe hatlarının önünde  1.00  m yi, diğer cephelerde ise 1.50 metreyi geçemez. Ayrıca üzerine 1.00 metreyi aşmayan parmaklık yapılabilir. Yerleşik alanlarda dikenli tel kullanılmaz.
Okul, hastane, cezaevi, ibadet yerleri, elçilik, sefarethane, açık hava sineması ve benzeri gibi özellik arz eden bina ve tesislerin bahçe duvarları ile sanayi, konut dışı kentsel çalışma alanı, küçük sanayi vb. bölgelerinde yapılacak bahçe duvarları bu madde hükmüne tabi olmayıp, yapım şeklini takdire varsa Estetik Kurul ilke kararları doğrultusunda Belediye yetkilidir.
Tabi zemini yoldan yüksek ve meyilli parsellerin ön bahçelerinde civarın karakterine uygun olarak yapılacak bahçe duvarı yüksekliğini ve ön bahçe dolgu miktarını belirlemeye belediye yetkilidir.    
10.2.28. Parsel sınırlarında, hafriyattan dolayı kot farkının 1.50 m' yi aştığı kısımlarda istinat duvarı yapılması mecburidir. Bir parselde, yapı ruhsatı esnasında istinat duvarı yapılacak ise gerekli proje ve hesaplarının düzenlenerek, istinat duvarı için de ayrıca ruhsat alınması mecburidir.
Dik, eğimli ve tehlike arz eden; tabii zemini yoldan aşağıda veya tabii zemini yola göre yüksek olan parseller ile özellik arz eden durumlarda ve herhangi bir sebeple Belediyesinin gerekli görmesi halinde, öncelikle parselin yola cephe aldığı kısımlarında, statik proje ve hesaplara dayalı olarak istinat duvarı yapılması ve yapılacak olan istinat duvarının ruhsatlandırılması zorunludur. Parselde yapılması gereken istinat duvarı tamamlanmadan, esas binaya başlanamaz. İstinat duvarları, zemin özellikleri göz önünde bulundurularak gerekli drenaj ve çeşitli tahkiklerin yapılması sonucunda Karayolları Genel Müdürlüğü'nün istinat duvarları ile ilgili mevzuatı ve diğer meri mevzuat hükümlerine uygun olacak şekilde, ilgili Belediyesinin de onayının alınması sonucu projelendirilecektir.
 
10.2.29. Binalarda, son kat üst döşemesi uzatılarak çatı saçakları; kendi bahçesi içindeki bina girişlerinde ve zemin kattaki dükkan, mağaza gibi bağımsız bölümlerde giriş saçakları varsa estetik kurul ilke kararlarına uyulmak koşuluyla yapılabilir. Giriş saçaklarının altları ve üstleri hiçbir şekilde kapalı alan haline dönüştürülemez.
Çatı saçakları: Genel olarak çatı saçak genişlikleri 1.20 m' yi geçemez. Binada çıkma yapılması halinde  ise  saçak  genişliği   çıkmadan  itibaren  0.50 m' yi aşamaz. Çatı saçakları parsel sınırına 1.50 m'den fazla yaklaşamaz.
Yapılaşma olduğu takdirde, mevcut binalarla uyum sağlaması için, saçak yapılıp yapılmayacağı ve saçak genişliği, belediyesince tayin olunur. Mevcut saçaklı yapılara kat ilavesi yapıldığı takdirde bu saçaklar, yönetmeliğin çıkmalar hakkındaki hükümlerine göre düzeltilmedikçe yapının devamına izin verilmez.
Ayrıca, zemin katta ve dış cephelerde bina sahasına dahil edilmeyen boşluklar oluşturularak yapılan binalarda bu boşluklar üzerine yapılacak saçak uçlarının arası 1,20 m veya daha az  ise bu saçaklar birleştirilebilir..
Giriş saçakları: Binaların esas giriş kapıları üzerine kendi parsel sınırları içinde kalmak, yüksekliği yol cephelerinde kapı hizasındaki en yüksek tretuvar seviyesinden, diğer cephelerde tesviye edilmiş en yüksek zeminden itibaren konutlarda 2.40 m' den az ve genişliği 1.50 m' den fazla olmamak koşuluyla giriş saçakları yapılabilir.
Diğer yapılarda giriş saçaklarının yükseklik ve genişliğini belirlemeye belediye yetkilidir.
Ön bahçesi bulunmayan veya yeterli olmayan parsellerin yol cephelerinde saçak yapılıp yapılmayacağını ve uygulanacak şekli takdire, yukarıdaki ölçülere uyulmak suretiyle belediye yetkilidir. 
 
10.2.30.  Binalarda eğik veya teras çatı yapılmasına; civarın karakterine, mevcut yapılaşmaya, binanın  durum ve ihtiyacı da dikkate alınarak, çatı örtüsü malzemesinin cinsini ve şeklini tayin etmeye, varsa öncelikle Estetik Kurul ilke kararları doğrultusunda Belediyesinin teknik birimleri yetkilidir. Evvelce yapılmış yapılar için de bu yetki kullanılır.
Binaların eğik veya teras çatı planları mimari proje ile birlikte, Belediyeye sunulacak olup Belediyenin uygun görmesi halinde uygulanacaktır. Bu planlarda asansör kulesi, merdiven evi, güneş kolektörü, anten, hava ve duman bacaları, havalandırma sistemleri, vb. elemanlar gösterilecek, çatı ve teras meyiller ile tüm bitiş malzemelerinin renk, cins ve niteliği ayrıca belirtilecektir.
Ayrıca çatılarda taşıyıcı sistemin ve çözümünün statik projede gösterilmesi zorunludur.
Çatıların tasarımı, çatılarda kullanılacak malzemelerin seçimi vb. hususlarda, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uyulması zorunludur.
 
10.2.31.  Eğik Çatılarda çatı eğimi maksimum % 45 olacak ve her türlü çatı şeklinde mahya yüksekliği 5.50 m' yi geçmeyecektir. Çatı arası piyeslerinde asgari iç yükseklik şartı aranmaz.
Çatı eğimleri, son kat tavan döşeme kotu röper alınarak en dış saçak ucundan başlatılacaktır. Çatı eğimi sadece tek cephesi bulunan yapılar hariç, en az iki yönde olacaktır. %45'lik eğimin içerisinde kalmak ve üstü örtülmemek koşulu ile piyesin üstünde teras çatı yapılabilir. Bitişik Nizam uygulanan yerlerde, bitişik komşu tarafına çatı meyili verilemez.
Çatı eğimine göre Afet Yönetmeliğine ve TSE standartlarına uygun kalkan duvar yapılacaktır.
Çatı aralarında bağımsız bölüm yapılamaz. Bu bölümlerde asansör kulesi, güneş kolektörleri, antenler, havalandırma sistemleri vb. gibi tesisler ile çatı eğimi içinde kalmak koşulu ile son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyesler yapılabilir. Ancak hiçbir koşulda çatı arası piyeslerin kapalı alanları, bağlı bulunduğu bağımsız bölümün alanını aşamaz. Ayrıca çatı arası piyesi ile birlikte bağımsız bölüm oluşturan kullanımlara bağımsız bölüm girişi tek olarak oluşturulacak olup, bu giriş istenildiği takdirde çatı arasından da verilebilir.
Son kat tavan döşemesi ile çatı örtüsü arasında kalan bu hacimler ilave kat döşemeleri yapılmak sureti ile bölünemezler.
Son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyeslerin aydınlatılması, havalandırılması ve önünde yer alan teraslara çıkışın sağlanması amacıyla çatı örtüsü üzerinde çıkma, çıkıntı yapılabilir. Bu çıkıntılar en dıştaki saçak ucundan itibaren minimum 2.00 m çekilerek başlatılacak, çıkıntıların (mahya) yüksekliği hiçbir yerde ait olduğu döşeme üst kotundan 3.50 m' den fazla yükseltilemeyecektir. Bu çıkıntıların toplam genişliği, ait olduğu cephenin 1/2' sini aşamaz.
Ayrıca çatı piyeslerinde teras yapılabilir. Konut yapılarında yapılacak teraslar ait olduğu kat alanının  % 30'unu geçemez. Diğer yapılarda bu koşul aranmaz.
Çatı üzerinde birden fazla çıkıntı yapılması halinde iki çıkıntı arasında mesafe şartı aranmaz. Birden fazla bağımsız bölümü olan binalarda teraslar arasındaki mesafe şartı olmayıp, uygun güvenlik önlemleri alınması esastır.
 
            10.2.32. Merdiven evi, ışıklıklar ve hava bacaları çatı mahyasını 0.50 m' den fazla aşamaz.
Sadece asansör kuleleri, duman bacaları, güneş kolektörleri, havalandırma ve anten gibi tesislerin yüksekliği ilgili T.S.E. standartları ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'in gerektirdiği ölçülerde yapılabilir. Ayrıca, Ticari amaçlı yapılan binalarda klima santrallerini ve ünitelerini  ilgili TSE standartlarına veya diğer teknik standartlara aykırı olmadığını  belgelendirilmek kaydıyla yaptırmaya belediye yetkilidir.Tescilli yapılar, anıtlar, kamu yararına yapılan yapılar ile dini yapıların çatı örtüleri ile bunların esaslı tamir veya tadil işlemleri bu kayıtlara tabi değildir.
Otel, pansiyon, iş hanı ve benzeri binalarda odalar gerektiğinde ışıklığa açılabilir. Her türlü binada hava bacalarının asgari ölçüsü 2 piyese kadar (0.45 m x 0.45 m), 2' den fazla piyes olması durumunda bir kenarı 0,45 m' den az olmamak üzere 0,36 m2' den az olamaz. Hava bacası gerektiren her piyeste ayrı hava bacası yapılabilir. Hava bacalarını şönt baca tipinde düzenlemek mümkün değildir. Doğal yol ile havalandırmanın mümkün olmadığı durumlarda standartlarına uygun olmak kaydıyla mekanik havalandırma sistemi uygulanabilir.
Asgari ölçüde bir ışıklık veya hava bacasından her katta en çok 4 piyes faydalanabilir. Bu piyeslerin adetlerinin artması halinde, 4' den fazla her piyes için ışıklık veya hava bacası ölçüsü aynı nispette artırılır.
 
10.2.33. Teras çatılarda, binanın bitişik olmayan cephelerinde 0.90 m yüksekliğinde uygun malzemeyle parapet duvarı ya da korkuluk yapılması, bitişik nizamda ise, bitişik  bina tarafına 0.90 m' den az olmamak üzere tekniğine uygun duvar yapılması zorunludur. Teras çatılarda tekniğine uygun ısı ve su izolasyonu yapılacaktır.
Teras çatının üzeri,  hiçbir şekilde kapatılamaz.
 
10.2.34.Tüm binalarda merdivenlerin  basamak yüksekliği 0,175 m.' den  fazla olamaz.
Basamak genişliği 2a + b = 60 ila 64 formülüne göre hesaplanır.Formüldeki ; a= yükseklik,   b= genişliktir. Ancak bu genişlik 0.27 m.' den az olamaz.
 
10.2.35.Umumi ve resmi binalar ile işyeri yapılarında bulunan balansmanlı merdivenlerde basamak genişliği en dar  kenarda 0.15 m (Birden fazla bağımsız  bölümü bulunan konut yapılarında basamak genişliği en dar  kenarı 0.10 m' ye kadar indirilebilir.) basamak ortasında 0.27 m' den az olamaz.
 
10.2.36. Kat mülkiyetine göre tek bağımsız bölüm teşkil edilen (dubleks, tripleks...vb.) yapılarda ve işyerlerinde bulunan balansmanlı merdivenlerde 10.2.34. ve 10.2.35., maddelerinde  belirtilen koşullar aranmaz.
 
10.2.37. İç merdivenler ile servis merdivenlerinde basamak yüksekliği en çok 0,175 m, basamak genişliği minimum 0.25 m  yapılabilir.
 
10.2.38. Evvelce yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yapılmış yapılara Yönetmelik hükümlerine  göre kat ilavesi yapılması halinde, mevcut merdiven ölçüleri ilave katlar için de aynen uygulanabilir.
 
10.2.39.Binalardaki tüm  merdivenlerin basamak ve sahanlık ölçüleri ile  korkuluk ve küpeştelerin tasarım esasları ve buralarda kullanılacak malzeme seçimi ile ilgili diğer hususlarda, ''Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'' hükümleri geçerlidir.
 
10.2.40. Ortak merdiven ve sahanlık genişlikleri konut yapılarında 1.20 m' den, diğer yapılarda 1.50 m' den az olamaz. Ancak kat alanı 100 m² ve bodrum hariç 4 katı geçmeyen işyeri yapılarında merdiven kolu ve bina giriş koridoru 1.20 m. yapılabilir. Çatıya ve bodrum katına ulaşan ortak merdivenlerde de bu ölçülere uyulur. Bu ölçüler iç merdivenler ile servis merdivenlerinde 1.00 m' ye indirilebilir. Bodrum katta bağımsız bölüm veya ortak alan bulunmaması durumunda, ortak merdivenin bodrum kata indirilmesi zorunlu değildir. Kat mülkiyetine göre tek bağımsız bölüm teşkil edilen (dubleks, tripleks, vb.) yapılarda merdiven evlerinin çatıya ve bodruma ulaştırılması zorunlu olmayıp, çatıya çıkışı sağlayacak gemici merdiveni bulunması yeterlidir. 
 
10.2.41.Yangın merdiveni, kitle içinde ya da komşu parsel sınırına 1.50 m' den daha fazla yaklaşmamak kaydıyla, ''Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'' esaslarına uygun olarak düzenlenir. Ön bahçeli veya bahçesiz parsellerdeki binaların yol cephelerinde kitle dışına ve/veya çıkma  hattı dışına taşan yangın merdiveni tertiplenemez.Binalara Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni verilmeden önce,  yapı ruhsatına esas projeler, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre kontrol edilerek  belediyesince onaylanacaktır.
 
10.2.42. Yan ve Arka cephe hattından sonra en çok 1.20 m olmak ve parselin arka hududuna yaklaşma mesafesi 3.00 m' den az olmamak kaydı ile kapalı çıkma yapılabilir          
 
10.2.43.5.00 m ön bahçeli binalarda, açık ve kapalı çıkma hattından parselin yol sınırına olan mesafe en az 3.80 m olacaktır. 5.00 m' den az olan ön bahçeli binalarda bu mesafe civarındaki mimari ve yapılaşma durumuna göre Belediyesince tayin edilir. Ancak, yapılacak açık ve kapalı çıkma hiçbir şekilde 1.20 m' yi aşamaz.
 
10.2.44.Açık çıkmanın Bitişik nizamda, bitişik olduğu komşu parsel sınırına olan mesafesi en az 2.00 m olacaktır. Bitişik parselin dolu olması durumunda, bu mesafe Belediyesince bitişik olduğu komşu parsellerdeki yapılaşmaya uygun olarak belirlenir.                     
 
10.2.45.Açık çıkmalar parsel sınırlarına mesafe 2.00 m' den az olmamak kaydı ile arka ve yan bahçe mesafelerine 1.20 m taşabilir. Ancak yan bahçelerde yapılacak açık çıkmalar binanın yan cephesinin 1/2'sini aşamaz.Açık çıkmalar hiçbir şekilde 1.20 m'yi aşamaz.
 
10.2.46.Ön bahçesi bulunmayan ya da yeterli olmayan teşekkül etmiş yapı adalarında yol, meydan,  yeşil alan gibi kamu kullanımına ayrılmış yerler üzerinde parsel sınırı dışında, yasal açıdan korunan, imar mevzuatına uygun sayılan çıkmalı bina yapılmış ise, yeni yapılacak binalarda da açık veya kapalı çıkma yapılabilir.
 
10.2.47.Çıkma izni verilmesine esas olacak, teşekkül etmiş bölge şartı, her yapı adası için ayrı aranır. Bir yapı adasının bir kenarında bu fıkrada belirtilen şekilde çıkmalı bina var ise, adanın sadece o kenarı çıkmalı teşekkül etmiş sayılır.
 
10.2.48.Genişliği 10 metrenin altında olan yollarda  çıkma parsel sınırı dışına, yola taşamaz.
 
10.2.49. Ön bahçe mesafesi 5,00 metrenin altında olan parsellerde bitişik olduğu komşu parsellerde, çıkmalı yapılaşma teşekkül etmiş ise, yaklaşma mesafeleri aynı koşullarda olmak üzere açık ve kapalı çıkma yapılabilir.
 
10.2.50.Evvelce yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yapılmış ruhsatlı yapılara yeni mevzuat hükümlerine göre kat ilavesi yapılması halinde, mevcut açık ya da kapalı çıkma ölçüleri ilave katlar için de aynen uygulanabilir.
 
10.2.51.Birden çok yol, meydan yeşil alan vb. cephesi olan parsellerde çıkma izni, her cephe için adanın çıkmalı teşekkül etmiş olmasına bağlı olarak verilir. Bu hükme göre yapılacak açık ve kapalı çıkmalarda, 10.2.42, 10.2.43, 10.2.44, 10.2.45, 10.2.46, 10.2.47. ve 10.2.48, 10.2.49, 10.2.50.,  maddelerinde ifade edilen şartlara uyulur.
 
10.2.52.Kalorifersiz binalarda ayrılması zorunlu olan odunluk, kömürlük veya depo, varsa bodrum katların herhangi birinde, aksi takdirde zemin katta veya bahçede yapılacak müştemilatlarda tertiplenmesi gereklidir. Ayrıca aynı özelliklerde olmak ve ana koridor veya merdivenle irtibatı bulunmamak kaydı ile konut içinde de tertiplenmesi mümkündür.
 
10.2.53.Konut kullanımlı olup bağımsız bölüm sayısı 30'dan fazla olan ve katı yakıt kullanan kaloriferli veya kalorifersiz binalar için bir adet kapıcı dairesi veya site yönetim odası yapılması zorunludur. Birden fazla yapı bulunan ve toplam bağımsız bölüm sayısı 30'dan fazla olan parsellerde de bu hüküm uygulanır, ancak bağımsız bölüm sayısının 75'i aşması halinde ikinci bir kapıcı dairesi veya site yönetim odası yapılır. Ayrıca, birden fazla yapının bulunduğu parsellerde 60'dan fazla bağımsız bölümü olan her bir bina için mutlaka ayrı bir kapıcı dairesi veya site yönetim odası yapılır.
Yakıt olarak akaryakıt veya doğalgaz kullanılan konut kullanımlı binalar için bağımsız bölüm sayısının 50'den fazla olması halinde bir, 150'den fazla olması halinde 2 kapıcı dairesi veya site yönetim odası yapılması zorunludur. İlave her 150 daire için ek bir kapıcı dairesi veya site yönetim odası yapılır.
 
 10.2.54.Site Yönetim Odaları; bina içerisinde veya dışında en az 15 m2 büyüklüğünde ve hava alabilecek şekilde düzenlenecektir.
 
10.2.55.Zemin kata bağlı piyes olarak kullanılan bodrum katlar hariç, iskan edilen bodrum katlar ile birlikte kat adedi 5 ve daha fazla olan umumi binalar dışındaki yapılarda, bodrumdan başlayan ve giriş dahil tüm katlara hizmet veren asansör yapılması zorunludur. Asansör yapılması zorunlu olan kat adedi dışında kat adedine sahip yapılarda ayrıca asansör boşluğu bırakılması gerekmemektedir. Binalarda tesis edilecek asansörlerde TSE standartlarına uyulması zorunludur.
Tek asansörlü olup asansör yapılması zorunlu olan binalarda; asansör boşluğu dar kenarı (1,20) m. ve alanı (1,80) m2 den, kapı genişliği ise (0,90) m. den az olamaz. Asansör kapısının açıldığı sahanlıkların genişliği, asansör kapısı sürgülü ise en az (1,20) m., asansör kapısı dışa açılan kapı ise en az (1,50) m. olmalıdır. Birden fazla asansör bulunan binalarda, asansör sayısının yarısı kadar asansörün bu fıkrada belirtilen ölçülerde yapılması şarttır.
Türk Standartları Enstitüsü standartlarının yukarıdaki ölçü ve miktarlardan küçük olması halinde bu madde hükümleri geçerlidir. Asansör yapılması zorunlu olmayan binalarda asansör ölçüleri bu madde hükümlerine tabii değildir. Engelli ve servis amaçlı yapılan taşıyıcı liftlerde asansör ölçülerinin standartlara uygunluğu aranmaz. Ancak, yapılacak mekanik tasarım ile ilgili kendi ölçüleri aranır.
 
10.2.56.Binanın bodrum katında düzenlenen sığınak, kalorifer ve kapıcı dairesi gibi ortak yerlerden bağımsız bölüm girişi yapılamaz. Ayrıca bodrum kapısı tamamen tretuvar üzerinde kalan fazla meyilli yollar dışında yapılacak ön bahçesiz binalarda yol cephesinde bodrum girişi yapılamaz.
Bağımsız bölüm teşkil etmeyen zemin katla irtibatlı bodrum katlardan da giriş verilebilir.
 
10.2.57.Konutlarda zemin kata bağlı tesis edilen kapalı piyes alanları hiçbir koşulda, bağlı bulunduğu bağımsız bölümün alanını aşamaz. Ancak ortak merdivenin bodruma inmediği durumlarda bağımsız bölüm kat alanı merdiven alanı kadar aşılabilir. İşyerlerinde ise bağlı bulunduğu piyes alanını aşabilir.
 
10.2.58.Konutların, toprağa dayalı ve iskân edilebilen bodrum katlarının zorunlu piyeslerinden olan, oturma odası ve bir yatak odasının pencere açılmak suretiyle, doğal aydınlatma ve havalandırmasının sağlandığı dış duvarları, en fazla 0,90 m zemine gömülebilir. Bodrum katlarının zemine bağlantılı piyes olarak düzenlenmesi halinde, oturma odası ve 1 yatak odasının zemin katta düzenlenmesi ve asgari mesken şartlarının sağlanması kaydıyla bodrum kattaki piyeslerinde en fazla 0.90 m zemine gömülme şartı aranmaz.
 
10.2.59.Bir binada kot alınan röper noktası veya noktalarına göre, arazi eğiminden dolayı, birden fazla bodrum kat kazanılamaz. Birden fazla bodrum kat yapılması zorunlu olduğu takdirde, binanın inşa tekniği nedeniyle oturacağı en düşük zemin seviyesindeki bodrum katın taban kotundan itibaren; iskan edilen toplam kat adedi: (İmar Planında belirtilmiş veya bu Yönetmeliğe göre verilecek kat adedi) + 1 katı  (bodrum) geçemez. Birden fazla bodrum katın iskan edilmesi istendiğinde üst katlardan kat eksiltilmesi zorunludur.
 
10.2.60.Öncelikle binanın ihtiyacı olan otopark alanını karşılamak koşuluyla otopark yapmak üzere, Binanın otopark alanı ihtiyacı dışında kalan kısımlarında ticari amaçlı otopark yapmak üzere, Eğitim, sağlık, konaklama, eğlence ve kültürel amaçlı inşa edilen yapılarda ana fonksiyonun tamamlayıcısı olan ve servis niteliği taşıyan üniteler yapmak üzere, birden fazla bodrum kat yapılabilir. Bu tür kullanımlarda üst katlardan kat eksiltme zorunluluğu aranmaz. Parsel alanı içinde genel otopark ihtiyacının karşılanması durumunda bodrum katlarda ayrıca otopark yapılması koşulu aranmaz.
 
10.2.61.Tamamı otopark olarak yapılacak binalar ile bodrum katlarda ticari amaçlı yapılan otoparklar dışındaki otoparklar ortak alan niteliğinde olup, bağımsız bölüm teşkil edilemez. Binanın otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla bodrum katlarda yapılacak otoparklarda yan ve arka bahçelerde tabii zeminin altında gömülü olma şartı aranmaz. Açığa çıkan otoparklarda komşu parsele bakan cephelerde duvar örülmesine karar vermeye belediye yetkilidir.
 
10.2.62. İmar Planlarında açık otopark olarak tanımlı olan alanlarda Ukome görüşü almak, İlgili Belediyesinden vaziyet planı onayı ve  yapılacak yapı ile ilgili gerekli  (statik,  mimari,  tesisat v.b. gibi. )  tüm projelerini hazırlayarak ruhsat almak ve üstü hiç bir koşulda kapatılmamak koşulu ve civarındaki yapılaşma koşullarının ön gördüğü hmax yüksekliği kadar Mekanik Otoparklar yapılabilir.
 
10.2.63. Katlı otopark alanı, Ticaret alanı ve 10,00 metre ve üzerindeki yollara cepheli Konut alanı kullanımına sahip en az 500 m2 taban alanlı yapı yapılabilecek parsellerde ticaret amaçlı kullanılan zemin katın dışında kalan diğer katların tamamı otopark yapılmak koşuluyla; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Daire Başkanlığı'nın uygun görüşü alınmak suretiyle meri imar planında yer alan kat yüksekliğine plan değişikliğine gerek kalmaksızın bir kat ilave edilir. Bu plan hükmü ile ilave alınacak kat için meri planda yer alan KAKS/Emsal değeri bir katı karşılayacak şekilde yine plan değişikliğine gerek kalmaksızın artırılır.
Ancak yukarıda ifade edilen şekilde elde edilen kat ile yapılan yapılar zemin kat dışında hiçbir surette otopark amacı dışında kullanılamaz. Bu durum söz konusu yapının yer aldığı parselin tapu kütüğüne işletilecektir. Bu plan hükmüne dayanılarak yapılan yapıların cepheleri ile ilgili tasarımlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Kurulu'nun uygun göreceği proje çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
Ayrıca mekanik katlı otopark sistemi yapılmak istendiğinde; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Daire Başkanlığı'nın uygun görüşü alınmak suretiyle, taban alanı kısıtlaması gözetilmeksizin, çekme mesafeleri ihlal edilmemek şartıyla meri planda yer alan kat yüksekliğine ve KAKS/Emsal değerine bakılmaksızın, bitişik olarak yapılacağı yapının saçak kotu yüksekliğini geçmeyecek şekilde yapılmasına müsaade edilecektir. Ayrık olarak yapılacak mekanik katlı otoparklarda ise kat yüksekliği bitişiğinde yer alan parsellerde ki en yüksek yapının saçak kotu esas alınarak belirlenecek olup, bu tür durumlarda çekme mesafeleri ihlal edilmemek şartıyla KAKS/Emsal değeri aşılabilir. Bu yapıların da cepheleri ile ilgili tasarımlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Kurulu'nun uygun göreceği proje çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
 
10.2.64.Tüm binanın ihtiyacı olan hizmetlere ayrılan ortak alanlar (sığınak, kalorifer dairesi, kapıcı dairesi, kömürlük, su deposu, hidrofor, otopark vb) minimum ölçüleri aşmamak ve bağımsız bölüm oluşturmamak koşuluyla bodrum katların herhangi birinin tamamında ya da bir bölümünde yapılabilir.
 
10.2.65. 3.00 m veya daha fazla ön bahçeli binalarda bodrum katın otopark kullanımına tahsis edilmesi ve bina ön cephesinin en düşük zemin kotunda otopark girişi koşullarının sağlanması halinde, yol cephesinden otopark girişi yapılması mümkündür. Bodrum katlardan birinde düzenlenen bu otoparklara yol cephesinden %20 eğimi aşmamak kaydıyla hafriyat veya dolgu şeklinde rampa yapılabilir. Ayrıca maksimum %20 rampa eğimi ile ulaşılamayan durumlarda bağımsız bölüm oluşturmamak suretiyle 2.bodrum katlarda otopark zorunluluğu aranmaz.
 
10.2.66.Bodrum katlarla ilgili olarak getirilmiş düzenlemeler ve muafiyetler, İSKİ havzası için geçerli değildir. Bu alanlarda bodrum kat, ana binanın izdüşümünü aşmayacak şekilde düzenlenecektir.
 
10.2.67.Üzerinde mevcut binalar bulunan parsellerin ifrazında mevcut binaların K.A.K.S. değeri dikkate alınır. Ancak 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden önce bir parselde birden fazla inşaat ruhsatlı binanın mevcut olduğu ya da yapı ruhsatı alıp bir kısmının yapılması veya bu binaların bir veya ve bu binaların bir veya bir kaçının deprem esnasında enkaz haline gelmesi veya ağır hasarlı raporu tanzim edilmesi sonucu yıkılması durumunda, imar planı veya yönetmelik değişikliği nedeniyle yıkılan kısımlardaki kat maliklerinin hak kaybına uğramamaları için yıkımla ilgili belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla mevcut bina veya binaların bulunduğu parselde yönetmelikte yer alan minimum çekme mesafeleri ya da planda gösterilen mesafeleri ve TAKS değeri sağlandıktan sonra kalan kısım ifraz edilebilir.
 
10.2.68.İmar uygulamalarında mevcut yapılaşma veya kadastral yapıya uyulması durumunda yol aksını, yol genişliğini değiştirmemek koşuluyla 2 m. ye kadar değiştirmeye Belediye yetkilidir.
 
10.2.69.Konumuna göre imar planı ve uygulama hükümlerinde belirtilen max. Kat Alanı Kat Sayısını (KAKS) aşmayacak ve bahçe mesafelerine uyulacak şekilde imar planı ile getirilen max. kat adedi veya bina yüksekliği (h.max) değerinin altında Taban Alanı Kat Sayısını (TAKS) aşarak, noksan katlı bina inşa edilebilir. İmar planı kat sayısı sınırı altında noksan katlı projelendirilen ve bu koşula uygun olarak bina yapılan parsellerde, imar planı kararları ile getirilen max kat adedine veya bina yüksekliğine (h.max) göre bina yapılması ancak mevcut noksan katlı binanın yıkılarak yeniden projelendirilmesi yolu ile olur. Noksan katlı projelendirilerek yapılmış yapının mevcut hali üzerine hiçbir şekilde ilave kat yapılamaz. Bu hüküm bitişik nizama tabi konut alanlarında uygulanmaz. Bir parselde birden fazla bina yapılacaksa ise; bu hükmün tüm binalar için uygulanma zorunluluğu yoktur.
 
10.2.70. Binaların ağaç dikimine müsait olan ön, yan ve arka bahçelerine yapı inşaat alanının her 50 m² ' si için ve bir ağaca 10 m² yer ayrılmak sureti ile ağaç dikilmesi zorunludur.
Ağaç dikimine müsait bahçesi bulunmayan binalarda ise yapı inşaat alanının her 50 m²  'si için bir ağaç olmak üzere belediyenin göstereceği kamu kullanımına ait (park, ağaçlandırma alanı vb.) Alanlara ağaç dikilecektir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin işlemler Belediyesince yapılır. Ağaç dikiminin gerçekleştiğine dair park ve bahçeler müdürlüğünce düzenlenecek onaylı belge ibraz edilmeden yapılara yapı kullanma izni verilemez.
Bu maddede belirtilen uygulama,  mutlaka ağaç dikme ve diktirme zorunluluğu şeklinde olup, hiçbir şekilde bedele dönüştürülemez.
 
10.2.71.Akaryakıt  servis , CNG ve LPG ikmal istasyonu bölgelerinde parsel genişliği 40 .00 m'den, parsel derinliği 30 m'den, parsel büyüklüğü 1500 m²'den az olamaz. Bu ölçülerin tespitinde, köşe başına rastlayan parsellerde yol tarafındaki yan bahçe yerine, o yol için tayin edilmiş ön bahçe mesafesi alınır. Bu fonksiyonlardan sadece biri yapılmak istendiğinde de bu değer sağlanacaktır.
 
10.2.72.Bankamatik cihazlarının kullanımı nedeniyle yaya kaldırımları yaya sirkülâsyonunu olumsuz yönde etkileyecek şekilde işgal etmesine izin verilmez. Bankaların bankamatik cihazlarının kullanımı ile ilgili her türlü sirkülasyonunu kendi mülkiyetleri içinde yola taşmayacak şekilde çözmeleri esastır. Binaların yol cephelerine tesis edilecek bankamatik cihazları için, binanın kendi mülkiyet sınırları içinde cephe boyunca en az 1.00 m geriye doğru çekilmek suretiyle yer ayrılması ve cephesi de çevresi ile uyumlu bir şekilde düzenlenerek kapatılması mecburidir. Ancak, bankamatik kurulacak binaların, ayrıca tali bir yola, parka veya yeşil alana cephesinin bulunması halinde, yaya kullanım alanlarını ve diğer bina girişlerini engellemeyecek şekilde kendi mülkiyetlerinin dışında düzenleme yapılmasına karar vermeye ve uygulanacak şekli takdire varsa estetik kurul ilke kararları ve UKOME görüşü doğrultusunda belediye yetkilidir. Evvelce yapılmış bankamatikler için de bu hüküm uygulanır.
 
10.2.73. Bir parselin bulunduğu yapı adasında yer alan diğer parsellerde imar planı ve yönetmelik hükümlerine uygun bina bulunması halinde, bu parselde yapılacak olan yapıların yapı derinliği ve buna bağlı çekme mesafeleri diğer parsellerdeki mevcut yapıların derinlikleri ve çekme mesafeleri ile ahenk teşkil edecek şekilde Belediyesince tespit edilir.
 
10.2.74.İmar planlarında ticaret bölgesi olarak gösterilen  bitişik nizam yapı adalarında yapılacak binaların gece ve gündüz ikamete ayrılmayan, sadece işyeri olarak kullanılan zemin katları, bodrumları ile birlikte ön ve yan bahçe mesafelerine tecavüz etmemek kaydı ile, arsa derinliğince yapılabilir. Şu kadar ki; meyilli arsalarda bu yüksekliğin, arka komşu sınırında tabii zeminden itibaren (8.50) m' yi geçmesi halinde, bu miktarı aşan kısmı arka komşu sınırından en az (3.00) m geriden başlatılır.
 
10.2.75. Bir parselde aynı anda veya ayrı ayrı zamanlarda,  yönetmelikteki hükümlere uyulması ve hepsinin tek bir ruhsata  bağlanması koşulu ile birden fazla yapı yapılabilir. Ancak binaların birbirine olan mesafeleri, İmar Planı, planda yoksa Yönetmelikte her bina için ayrı ayrı belirlenen bahçe mesafelerinin toplamından az olamaz. Bir parselde birden fazla yapı yapılacaksa yapılardan en az birine başlanmış olması yapıların 2 yıl içinde başlandığı anlamına gelir.
 
10.2.76.Bu plan notlarının uygulanması sırasında, tereddüt edilen hususlarda Büyükşehir Belediyesi'nin görüşüne başvurulur. Bu gibi durumlarda; Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği görüş doğrultusunda uygulama yapılması zorunludur.