Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
19°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

Duyurular

İzmit Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği Meclis Kararı yayınlanmıştır.

Tarih :     Görüntülenme Sayısı: 10100
İzmit Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği Meclis Kararı yayınlanmıştır.

İzmit Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği Meclis Kararı yayınlanmıştır. K A R A R =========== KARAR 7- Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memur personel için uygulanmak üzere "Disiplin Amirleri Yönetmeliği" nin görüşülmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.01.2015 tarih ve 34 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde: İZMİT BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç : MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi uyarınca 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince; İzmit Belediyesinde görevli memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam : MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, İzmit Belediyesinde görevli memurlar hakkında uygulanır. Disiplin Amirleri : MADDE 3- (1) Disiplin Amirleri; bu Yönetmeliğin ekli çizelgelerinde gösterilmiştir. Memurların Disiplin İşleri : MADDE 4- (1) Memurların disiplin iş ve işlemlerinde "Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır. Yürürlük : MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik, İzmit Belediye Meclisi kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme: MADDE 6- (1) Bu yönetmeliği; İzmit Belediye Başkanı yürütür.

EK - 1

BELEDİYE DİSİPLİN AMİRLERİ

 

ÜNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

 ÜST DİSİPLİN AMİRİ

Belediye Başkan Yardımcısı

Belediye Başkanı

 

Özel Kalem Müdürü

Belediye Başkanı

 

İç Denetçi

Belediye Başkanı

 

Teftiş Kurulu Müdürü

Belediye Başkanı

 

Birim Müdürleri / İşletme Müdürü, Birim Amirleri

Belediye Başkanı

 

Avukat

Belediye Başkanı

 

Uzman,

Sivil Savunma Uzmanı

Birim Müdürü

Belediye Başkanı

Müfettiş,

Müfettiş Yardımcısı

Teftiş Kurulu Müdürü

Belediye Başkanı

Mali Hizmetler Uzmanı,

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

Mali Hizmetler Müdürü

Belediye Başkanı

Şef, Ayniyat Saymanı, Eğitmen, Muhasebeci ve Diğer Memurlar

Birim Müdürü

Belediye Başkanı

Zabıta Personeli

Zabıta Müdürü

Belediye Başkanı

 

 

Yukarıdaki tabloda belirtilen, Disiplin Amirleri Yönetmeliği" nin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

     İbrahim ELGİN                                                        Güzin TAŞTEKİN                                    Hüseyin POLATTİMUR

Meclis I. Başkan Vekili                                                        Katip                                                              Katip