Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
24°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

04.01.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                          

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 04.01.2011 Salı günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9.kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

 

 

 

                                                                                                            Dr.Nevzat DOĞAN 

                                                                                                     İzmit Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

 

1-   Yoklama.

 

2-   07.12.2010 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-   5393 sayılı Belediye Kanununun 24.  maddesi a bendi gereği,   Belediye meclisi üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir dendiğinden ;

 

a)      Plan ve Bütçe Komisyonu

b)      İmar Komisyonu

c)      Çevre ve Sağlık Komisyonu

d)     Eğitim ve Gençlik Komisyonu

e)      Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu

f)       Sosyal Hizmetler Komisyonu

g)      Türlü İşler Komisyonu Üyeliklerinin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.12.2010 tarihli yazısı.

 

4-   5393 sayılı kanunun 25. maddesinde yer alan hüküm gereği, Denetim komisyonu oluşturulması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.12.2010 tarihli yazısı.

 

5-   5393 sayılı kanunun 25. maddesinde kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir. Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, meclis tarafından kararlaştırılır. Denildiğinden Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.12.2010 tarihli yazısı.

 

6-    Litvanya Cumhuriyeti´nin başkenti Vilnius kenti ile  İzmit Belediyesinin kardeş şehir olması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.12.2010 tarihli yazısı.

 

7-   Mağrip Devleti Tiznit Belediyesi ile İzmit Belediyesinin kardeş şehir olması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.12.2010 tarihli yazısı.

8-   Belediyemizin işçi ihbar ve kıdem tazminatları işinde kullanılmak üzere İller Bankasından teminat mektubu alınmak suretiyle yurtiçi Bankalardan kredi kullanılmasına ve bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesi ve teminat mektubunun alınmasında Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 16.12.2010 tarih ve 4968  sayılı yazısı.

 

9-   Kadro derece değişikliği teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 10.12.2010 tarih ve 1550 sayılı yazısı.

 

10-    Belediyemizde Norm Kadro Standartları Cetvelinde verilen Teknik hizmetler sınıfında münhal bulunan mühendis, mimar, ekonomist, tekniker ve teknisyen kadrolarında sözleşmeli personel olarak hali hazırda çalışanlara 01.01.2011 tarihinden itibaren ödenmek üzere verilecek  ücret tespiti ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23.12.2010 tarihli yazısı.

 

11-    Avrupalı 14 kentin yer aldığı 14 Mayıs 2009 tarihinde Brüksel Velocity 2009 kongresinde imzalanan deklarasyon içerisinde İzmit kenti de yer almış olup, söz konusu projeye Çevre ve Orman Bakanlığının şartlı nakdi yardım talep edilmek üzere 5393 sayılı yasanın 38/g bendi ve yine aynı yasanın 18/g bendi gereğince yetki talebi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 24.12.2010 tarih ve 923 sayılı yazısı.

 

12-    İzmit - M.Alipaşa (Yenişehir) mahallesi 1727 ada 13 nolu parselin imar planında "Park Alanı" olan kullanımının bir kısmının "Belediye Hizmet, Kültür ve Sağlık Alanı" yapılmak üzere "Yönetim Merkezi" olarak değiştirilmesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 15.01.2010 tarih 49 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiştir. Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü bahsi geçen "Yönetim Merkezi" olarak değiştirilen alanı, İzmit 4 nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon binası yapmak üzere tahsis talebi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.12.2010 tarihli yazısı.

 

13-    Gündoğdu mahallesi, Cephanelik mevkii G23b-25a-IV.A-B-C-D pafta, 797 ada, 1 nolu parsel imar planlarımızda kapalı spor tesis alanı olarak gözükmektedir. İhalesi yapılan spor kompleksi ile ilgili Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden şartlı nakdi yardım talep edileceğinden, yapılacak olan nakdi yardımları protokol esasları doğrultusunda verileceği için 5393 sayılı Belediye kanununun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına yetki verilmesine, aynı kanunun 18/g maddesine göre şartlı olarak verilecek olan bedelin kabul edilmesi teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 24.12.2010 tarihli yazısı.

 

14-    Kocatepe Mahallesi, G23b.23d.2a Uygulama İmar Planı paftası, 4969 ada 4 nolu parsel üzerinde mevcut imar planı üzerinde yer alan "Qtyö+Py" tanımlamasının ve "Qtyu" olarak tanımlı alanlarla arasındaki formasyon sınırının kaldırılarak, imar planı üzerine 03.02.2006 tarihinde Afet İşleri Genel Müdürlüğü´nce onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu´na göre "Qtyu" tanımlamasının getirilmesi şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 27.12.2010 tarih ve 3187 sayılı yazısı.

 

 

15-    Cedit Mahallesi, G23b.24c.2d Uygulama İmar Planı Paftası, 1852 ada, 3 no´lu parselde yer alan "Ortaöğretim Tesisi Alanı"nda Mimarlık ve Tasarım Fakültesine ait ek binanın yapılabilmesi için söz konusu parselin batı cephesinde 10mt,  kuzey cephesinde 5mt olan yapı yaklaşma mesafelerinin 3 metreye düşürülerek planlanması şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü 27.12.2010 tarih ve 3188 sayılı yazısı.

 

16-    Orhan Mahallesi, G23b.24b.4d, G23b.24c.2b, G23b.24d.2b Uygulama İmar Planı paftaları,  3481 ada 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 nolu parseller ile 3469 ada 2,3,4,5,6  nolu parsellerin güney cephesinde 10mt yapı yaklaşma mesafesinin belirlenmesi ve söz konusu yapı adalarının güneyinde yer alan tescilli sur duvarı için belirlenmiş olan "Koruma Alanı Sınırı" nın plan üzerine aktarılması şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü 27.12.2010 tarih ve 3189 sayılı yazısı.

 

17-    Yenidoğan Mahallesi, G23b.24a.4c-3d Uygulama İmar Planı paftaları, 968 ada, 7 nolu parsel, 997 ada 412 ve 413 nolu parseller ile 998 ada 4 nolu parselin güneydoğusunda 10mt kesitte olan imar yollarının arasında kalan kısımlarının "Ağaçlandırılacak Alan" olan kullanımlarının "Az Yoğunluklu Konut Alanı ve Park Alanı" olarak düzenlenmesi şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 27.12.2010 tarih ve 3190 sayılı yazısı.

 

18-    Çayırköy mevkii, G23b.25d.1d Uygulama İmar Planı paftası, "Akaryakıt, Bakım ve LPG İstasyonu Alanı" kullanımına sahip 4427(eski 4406) nolu parselin 30mt kesitteki imar yolundan 25 metre olan yapı yaklaşma mesafesinin "Servis ve Hizmet Birimleri" için 25mt, "Kanopi ve Pompa Tesisleri" için 10mt olarak yeniden düzenlenmesi şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.12.2010 tarih ve 3191 sayılı yazısı.

 

19-    Belediyemiz sınırları içerisinde batıda Eski Gölcük Yolu, kuzeyde D-100 Karayolu, doğuda ve güneyde Yeni Gölcük Yolu ile sınırlı alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yaptırılan ve 16.01.2009 tarih ve 47 sayı ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan "İzmit Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı"nda Merkezi İş Alanı(MİA) olarak tanımlanan alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapım yetkisinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesine devredilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.12.2010 tarih ve 3192 sayılı yazısı.

 

20-    Şirintepe Mahallesi, G23b.23d.1c uygulama imar planı paftasında x:4514492-4514140, y:488252-488635 koordinatları arasında yer alan "Bölge Parkı"nın ekolojik park olarak düzenlenmesi projesinin sürdürülebilir olmasını ve bölgede oluşacak yeme-içme-dinlenme- konaklama servislerine hizmet etmesini sağlamak amacıyla x:4514456-4514200, y:488390-488170 koordinatları arasında kalan 1595m² yüzölçümlü, yerinde kullanılmayan ve imar planı üzerinde "Belediye Kreşi" olarak tanımlanan "Belediye Hizmet Alanı" kullanımının "Belediye Hizmet, Ticaret ve Sosyal-Kültürel Tesis Alanı" olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 09.12.2010 tarihli raporu.

  

21-    Karabaş Mahallesi, G23b.24c.1c-2d uygulama imar planı paftaları, 1045 ada, "Akaryakıt ve Bakım İstasyonu" kullanımına sahip 125 nolu parselin formunun yeniden düzenlenmesini, kullanımının "MİA-2 tanımlı Ticaret Alanı" olarak değiştirilmesini ve "E: 0.30, Hmax:  olan yapılaşma koşullarının "3/A-4/-" olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 27.12.2010 tarihli raporu.

 

22-    Güvenliğin sağlanma işinin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliğinden çıkartılarak Zabıta Müdürlüğü bünyesine alınması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.12.2010 tarihli raporu.

 

23-    Yenidoğan mahallesi, 19M-1-b pafta, 2180 ada, 1 nolu parselin 192/2600 (192,00m2 ) oranındaki hissemizin Maliye Hazinesi adına bedelsiz devrine ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.12.2010 tarihli raporu.

 

24-    Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Ömerağa mahallesi, 13 pafta, 281 ada, 15 nolu parseldeki Pertev Paşa hamamının restorasyon karşılığı kiralanması işi ile ilgili protokol yapmak üzere 5393 sayılı Belediye kanununun 75. maddesine göre Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.12.2010 tarihli raporu.

 

25-    Alikahya 164 ada, kuzeyinde Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altındaki 2070,00 m2 alanın açık otopark olarak 10 yıl süre ile kiraya verilmesi ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.12.2010 tarihli raporu.

 

26-    Karabaş Mahallesi 1045 ada 108 parselin güneyindeki imar planında otopark olarak gözüken alanın açık otopark olarak kiraya verilmesi ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.12.2010 tarihli raporu.

 

27-    5393 sayılı Belediye yasasının 18 (e ) maddesine dayalı olarak Hatipköy Kuruçeşme mevkii 272 nolu bölme içerisindeki 21,4 hektarlık Devlet Ormanının Belediyemize tahsis edilmesi, tahsisle ilgili olarak hazırlanan protokolün kabul edilmesi, Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesi, bölge halkı için yapılması planlanan Rekreasyon projesinin uygulanması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.12.2010 tarihli raporu.

 

28-    İzmit Belediyesi pazar yerleri ve Seyyar Esnaf Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu.

 

29-    İlçemizde kurulmakta olan pazar yerlerinde 2011 yılında uygulanacak olan; yer devir, tahsis ve basılı evrak ücretlerinin tespit edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon                                                             raporu.

 

30-    Zabıta personelinin fazla mesai ücretinin belirlenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon  raporu.

 

  

31-    Çağdaş belediyecilikte esas olan; engelli yurttaşlarımızın engelli hallerini hissetmeden her yurttaş gibi eşit yaşam koşullarından soyutlanmadan belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanmasıdır. İzmit´te engelli yurttaşlarımızın bu hizmet alımlarında büyük sorunları vardır. Bu sorunların tespiti ve çözüm yollarının hayata geçirilmesi teklifi ile ilgili Çevre ve Sağlık ile Sosyal Hizmetler Komisyonlarının raporu.

 

32-    İzmit´ imizin görünüşünü olumsuz etkileyen binaların ve işyerlerinin güzelleştirilmesi ve vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi bakımından Belediyemizin yapabileceklerinin neler olabileceğinin tespitinin yapılması teklifi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyon raporu.