Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
21°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

Açık Teklif Usulü Taşınmaz Satış İhalesi

İhale Konusu Açık Teklif Usulü Taşınmaz Satış İhalesi
Kayıt No  
İlgili Müdürlük/Birim Müdürlükler
İhale Türü Muhtelif Satış
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı  
İhale Durumu İhale Süreci Devam Ediyor
Açıklama
İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49 ve 50 maddeleri doğrultusunda Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
SIRA NO MAHALLESİ ALANI HİSSE DURUMU İMAR DURUMU KULLANIM AMACI TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİHİ SAATİ VE USULÜ
1 DURHASAN 4983 ADA 7 PARSEL 1097,41 TAM TİCARET ALANI ARSA 1.700.000.00-TL+KDV 51.000.00 TL 01.04.2013                         Saat 11:00                              Açık Teklif Usulü
2 HATİP 5015 ADA 17 PARSEL 211 TAM KONUT ALANI ARSA 42.200,00 TL 1.266,00 TL 01.04.2013                         Saat 11:05                              Açık Teklif Usulü
3 ARIZLI 162 ADA 3 PARSEL 376 TAM KONUT ALANI ARSA 94.000,00 TL 2.820,00 TL 01.04.2013                         Saat 11:10                              Açık Teklif Usulü
4 TURGUT 3519 ADA 8 PARSEL 422 TAM KONUT ALANI ARSA 211.000,00 TL 6.330,00 TL 01.04.2013                         Saat 11:15                              Açık Teklif Usulü
5 CEDİT MAHALLESİ 1086 ADA 85 PARSEL 108,18 TAM KONUT ALANI ARSA 17.310,00 TL 519,30 TL 01.04.2013                         Saat 11:20                              Açık Teklif Usulü
6 GÜNDOĞDU MAHALLESİ 410 ADA 3 PARSEL 255 TAM KONUT ALANI ARSA 39.525,00 TL 1.185,75 TL 01.04.2013                         Saat 11:25                              Açık Teklif Usulü
İHALE GÜNÜ VE YERİ: İhale 01.04.2013 Pazartesi günü yukarıda belirtilen saatlerde Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresindeki Belediyemiz Hizmet Binası 2.katındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.    
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:            
GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Noter tasdikli imza beyannamesi, 2- Nüfus kayıt örneği, 3- İkametgah belgesi, 4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 5- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname 
TÜZEL KİŞİLERDEN: 1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) , 3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı, 4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2013 yılına ait), 5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz  6- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi, 7- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi 
*Her taşınmaza ait İhale Şartnamesi, İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimi'nden temin edilebilir. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) gün önce 01.04.2013 Pazartesi günü saat 10.00'a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Birimine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Birimine ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.Maddesi gereğince ilan olunur. 
                 
 
Diğer Bilgiler
İlgili Adres  
İlgili Telefon 0
İlgili Faks 0
İlgili E-Posta  
İhalenin Yapılacağı Yer  
İhale Tarihi 01.04.2013
İhale Saati 11:00
İhale Dökümanı Teslim Yeri  
Şartname Bedeli