Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
17°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

Arsa Taşınmaz Satış İhalesi

SIRA

TAPU

MAHALLE

İDARİ

MAHALLE

ADA PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

(m2)

HİSSE

ORANI

VASFI

1/1000 ÖLÇEKLİ

PLAN BİLGİSİ

TAHMİNİ

BEDEL (TL)

GEÇİCİ

TEMİNAT  (TL)

İHALE

TARİHİ SAATİ

MEVCUT

KULLANIM DURUMU

1 ARIZLI ARIZLI 155 7 455,00 TAM ARSA

KONUT ALANI

(Ayrık nizam - 3 kat)

227.500,00 TL 6.825,00 TL 12.12.2016         11.00 İŞGALLİ
2 DURHASAN KARADENİZLİLER 183 11 472,00 TAM ARSA

KONUT ALANI

(Ayrık nizam - 3 kat)

153.400,00 TL 4.602,00 TL 12.12.2016         11.05 BOŞ
3 DURHASAN KARADENİZLİLER 183 12 356,00 TAM ARSA

KONUT ALANI

(Ayrık nizam - 3 kat)

115.700,00 TL 3.471,00 TL 12.12.2016         11.10 BOŞ

1- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen Belediyeye ait 3 adet taşınmazın satış ihalesi , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 46. maddeleri uyarınca açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Ömerağa Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi No:9 Belsa Plaza İZMİT adresinde Belediyemiz Hizmet Binası 2. katında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin 09.12.2016 Cuma günü saat:16.00'ya kadar (posta ile gönderilen tekliflerde dahil olmak üzere)  aşağıda belirtilen evrakları İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

GERÇEK KİŞİLERİN ;


   a- Geçici teminat makbuzu.(Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri teminat mektupları)
   b- İlgili muhtarlık yada nüfus müdürlüğünden alınmış ikametgah belgesi
   c- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri.
   d- Noter tasdikli imza beyannamesi.
   e- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname.

 

TÜZEL KİŞİLERİN ;

   a- Tüzel Kişilğin Noter tasdikli imza sirküleri.
   b- Ticaret Sicil Gazetesi. (Noter tasdikli)
   c- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı.
   d- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi (2016 yılına ait)
   e- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
   f- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
   g- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.


3- İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminde bedelsiz görülebilir.
4- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- İhale ilanı www.izmit.bel.tr adresinde görülebilir. İlan olunur.