Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
13°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

MÜDÜRLÜKLERİMİZ

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Havva AÇIKGÖZ
Temizlik İşleri Müdürü
Birimler

Çevre Koruma Birimi

a) Çevre ve Orman Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu kanun ve yönetmelikler kapsamında ilçe belediyesine düşen görevleri yerine getirmek için gerekli çalışmaları yapmak

b) Kanun ve yönetmelik kapsamında üzerine görev düşen kişi, kurum ve kuruluşları bilgilendirmek, takip etmek, uymayanları uyarmak, gerekli cezai müeyyide uygulanması için gerekli yerlere bilgi vermek.

c) Çevre açısından mevzuatları takip etmek değişen, kaldırılan ya da yeni çıkanları üst makama bildirmek ve bunların uygulanması için planlar hazırlamak.

d) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle koordineli çalışmak.

e) İlgili birim ve kurum-kuruluşlarla ortak denetimlere katılmak.

f) Çevre kirliliğine yol açan her türlü atık ve artığın çevre ve insan salığına zarar vermeden ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde toplanması, taşınması, geri kazanılması veya bertaraf edilmesini sağlamak.

g) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri doğrultusunda birim, kurum ve kuruluşlarca yapılan/yapılacak plan ve projelerin verilen görev ve yetki çerçevesinde hazırlanması, yürütülmesi ve takip edilmesi işini yapmak

i)Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünden verilen görev ve yetki çerçevesinde, plan ve proje hazırlamak, yürütmek, hazırlanan plan ve projelere katılım sağlamak.

Çevre Denetim ve Kontrol Birimi

a) İlçe sakinlerinden gelen yazılı ve sözlü şikâyetleri mahallinde inceleyerek şikâyetlerin bertarafını sağlamak.

b) Çevre ve çevre sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerle, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemlerini yapmak ve olumsuzlukları ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlamak.

c) Görev alanı dâhilinde eğitim ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak.

d) Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak.

e) Görev alanına giren diğer mevzuatlarla verilen kontrol, denetim ve takip görevlerini yapmak.

f) Uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yapmak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirleri uygulamak veya uygulatmak.

g) İlgili birim ve kurum-kuruluşlarla ortak denetimlere katılmak.

h) Çevre kirlenmesine neden olacak herhangi bir faaliyette gerçek veya tüzel kişilere ihtar verip, gerektiğinde ceza yazmak.

Evrak Kayıt Birimi

a)Gelen-giden bütün evrakları Çevre Koruma ve Kontrol Müdürüne çıkararak havalesini yaptırdıktan sonra kaydını yapmak, havale edilen yazının ilgili personele tebliğini yapmak, cevabının verilmesi gerekiyorsa cevap yazısını hazırlamak, cevabi yazıyı müdürlükte kalan nüshasının arşivlenmesini sağlamak.

b)Müdürlükte çalışan memur personelin izin ve özlükleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yazışmasını yaptıktan sonra arşivlemesini yapmak.

c) Müdürlüğün e-mail adresine gelen mailleri her gün kontrol ederek süresinde cevap verilmesini sağlamak.

d) Müdürlüğün bütçesini hazırlamak.

e) Müdürlüğe bağlı birimlerin yazışmalarını yürütmek.

f) Müdürlüğe gelen telefonları cevaplamak ve ilgili departmana yönlendirmek.
g) Müdürlüğe gelenleri güler yüzle karşılamak ve müdürlük içi yönlendirmek.

h)Satınalma evraklarını hazırlamak, takip etmek.

i)Süper Hizmet Masası şikâyetlerini değerlendirmek ve ilgili yerlere yönlendirmek.