Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
14°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

MÜDÜRLÜKLERİMİZ

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Havva AÇIKGÖZ
Temizlik İşleri Müdürü
Tel: 0262 318 00 77     Faks:     E-Mail: havva.acikgöz@izmi.bel.tr

Müdürlüğün Görev ve Yetkileri

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Yönetmeliklerin verdiği yetkiler, Çevre Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar, Valilik Talimatları, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları, ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları, İl Turizm Koordinasyon Kurulu kararları, Belediye Meclis ve Encümen Kararları doğrultusunda görev yapmak,
b) Vatandaşların ve çeşitli kuruluşların çevreye ilişkin dilek ve şikâyetlerini almak, değerlendirmek, gereğini yerine getirmek,
c) Çevre konusunda görev verilmiş kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile işbirliği ve koordinasyon sağlamak,
d) Çevre koruması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla şartlara en uygun geliştirilebilir teknolojiyi belirlemek ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek,
e) Çevre uygulamaları ve yatırımlara etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek, yapılan ve proje aşamasındaki yatırımların tanıtımını yapmak, çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak toplantılar düzenlemek,
f) Çevre koruma ve kontrolü ile ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken tedbirler konusunda ilgili mevzuata uygun olarak belediyelere verilen görevleri yerine getirmek ve kanuni yetkileri kullanmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

g) Çalışma konularına ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde her türlü denetimi gerçekleştirmek, iş ve işlemleri yürütmek,
h) Çevre eğitimi konusunda ilgili birimlerle işbirliği çerçevesinde eğitim programları hazırlayıp yürütmek, gerektiğinde bilgilendirme amaçlı afiş, broşür hazırlamak,
j)  Yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulan komisyonlarda görev alarak iş ve işlemleri yürütmek,
k) Çalışma konularıyla ilgili platformlarda (sempozyum seminer, panel, fuar, vs.) Belediyeyi temsil etmek,
l) Toplumda çevre bilincinin gelişmesine yararlı her türlü bilgi, doküman ve yöntemleri belirlemek, kullanımını sağlamak, bilgi ve belgeleri muhafaza etmek, faydalanmak isteyenlere yardımcı olmak,

m) Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi ile ilgili denetim yapmak, şikayetleri değerlendirmek, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşları tespit etmek, yasal mevzuatı uygulamak, olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını ve belirlenen kriter ve standartların uygunluğunu sağlamak.

n) Atıkların, ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması,  toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi ve geri kazanılması işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, plan ve projeler hazırlamak, uygulamak ve denetimini yapmak.

o)  Faaliyet konusu ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını ve stratejik plan ve performans programını hazırlamak.

 

 İdari Yapı

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün idari yapısı;

a) Çevre Koruma Birimi

b) Çevre Denetim ve Kontrol Birimi

c) Evrak Kayıt Birimi

 

Evrak Kayıt Biriminin Görevleri:

a)Gelen-giden bütün evrakları Çevre Koruma ve Kontrol Müdürüne çıkararak havalesini yaptırdıktan sonra kaydını yapmak, havale edilen yazının ilgili personele tebliğini yapmak, cevabının verilmesi gerekiyorsa cevap yazısını hazırlamak, cevabi yazıyı müdürlükte kalan nüshasının arşivlenmesini sağlamak.

b)Müdürlükte çalışan memur personelin izin ve özlükleri ile ilgili iş ve işlemlerinin yazışmasını yaptıktan sonra arşivlemesini yapmak.

c) Müdürlüğün e-mail adresine gelen mailleri her gün kontrol ederek süresinde cevap verilmesini sağlamak.

d) Müdürlüğün bütçesini hazırlamak.

e) Müdürlüğe bağlı birimlerin yazışmalarını yürütmek.

f) Müdürlüğe gelen telefonları cevaplamak ve ilgili departmana yönlendirmek.
g) Müdürlüğe gelenleri güler yüzle karşılamak ve müdürlük içi yönlendirmek.

h)Satınalma evraklarını hazırlamak, takip etmek.

i)Süper Hizmet Masası şikâyetlerini değerlendirmek ve ilgili yerlere yönlendirmek.

Çevre Koruma Biriminin Görevleri:

a) Çevre ve Orman Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu kanun ve yönetmelikler kapsamında ilçe belediyesine düşen görevleri yerine getirmek için gerekli çalışmaları yapmak

b) Kanun ve yönetmelik kapsamında üzerine görev düşen kişi, kurum ve kuruluşları bilgilendirmek, takip etmek, uymayanları uyarmak, gerekli cezai müeyyide uygulanması için gerekli yerlere bilgi vermek.

c) Çevre açısından mevzuatları takip etmek değişen, kaldırılan ya da yeni çıkanları üst makama bildirmek ve bunların uygulanması için planlar hazırlamak.

d) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle koordineli çalışmak.

e) İlgili birim ve kurum-kuruluşlarla ortak denetimlere katılmak.

f) Çevre kirliliğine yol açan her türlü atık ve artığın çevre ve insan salığına zarar vermeden ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde toplanması, taşınması, geri kazanılması veya bertaraf edilmesini sağlamak.

g) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri doğrultusunda birim, kurum ve kuruluşlarca yapılan/yapılacak plan ve projelerin verilen görev ve yetki çerçevesinde hazırlanması, yürütülmesi ve takip edilmesi işini yapmak

i)Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünden verilen görev ve yetki çerçevesinde,  plan ve proje hazırlamak, yürütmek, hazırlanan plan ve projelere katılım sağlamak.

Çevre Denetim ve Kontrol Biriminin Görevleri:

a) İlçe sakinlerinden gelen yazılı ve sözlü şikâyetleri mahallinde inceleyerek şikâyetlerin bertarafını sağlamak.

b) Çevre ve çevre sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerle, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemlerini yapmak ve olumsuzlukları ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlamak.

c) Görev alanı dâhilinde eğitim ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak.

d) Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak.

e) Görev alanına giren diğer mevzuatlarla verilen kontrol, denetim ve takip görevlerini yapmak.

f) Uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yapmak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirleri uygulamak veya uygulatmak.

g) İlgili birim ve kurum-kuruluşlarla ortak denetimlere katılmak.

h) Çevre kirlenmesine neden olacak herhangi bir faaliyette gerçek veya tüzel kişilere ihtar verip, gerektiğinde ceza yazmak.

Genel Hükümler;

a) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tüm personeli; giyim, kuşam, temizlik, davranış ve konuşmalarına dikkat eder.

b) Görev verilen personel verilen görevi aksatmadan yasal mevzuata uygun olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

c) Müdürlük personeli tetkik işlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yapacakları işleri gizli tutar. Bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunamaz.

d) Dil, din, ırk, sınıf ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranılır.

e) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla yükümlü olduğu evrakı kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz.

f) Belediye hizmetlerinde; hesap verilebilirlilik ilkesine uygun hareket edilir, uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışılır.