Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
14°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

MÜDÜRLÜKLERİMİZ

Emlak İstimlak Müdürlüğü

Sinan KARADENİZ
Emlak İstimlak Müdürü
Tel: 0262 318 00 00 (Dahili 1620)     Faks: 0262 318 00 76     E-Mail: sinan.karadeniz@izmit.bel.tr

İzmit Belediye sınırları içerisinde belediyenin maliki ve sorumlusu olduğu gayrimenkullerin yönetimi, belediyenin ihtiyacı olan gayrimenkullerin kiralanması, kamulaştırılması, arsa ve arazi düzenlemesi yapılması, halihazır harita ve imar planı uygulamaları ,inşaat ruhsatına esas hazırlanan ilgili evrakların kontrolü ile coğrafi verilerin  yönetilmesi, 5 yıllık imar programı ve belediyemiz stratejik planındaki ilgili hedeflerin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin   planlanması veya uygulanması/uygulatılması sorumluluğu Emlak İstimlak Müdürlüğüne aittir. 

Personel ve Teşkilat Yapısı
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

1.Müdür

2.Birim Sorumlusu

3.Harita ve Kadastro Mühendisi

4. Harita ve Kadastro Teknikeri

5. Emlak Yönetimi personeli

6. Memurlar

7- Yardımcı arazi personeli (işçi)

 Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

1. Emlak ve İstimlâk Birimi

2. Harita ve Kadastro Birimi

3. İmar Uygulama Birimi

Emlak ve İstimlâk Birimi

1. Belediyemize ait tapuya kayıtlı olan ve olmayan taşınmazların kaydını tutmak.

2. 5 Yıllık İmar programı, Belediyemiz stratejik planı ve gerekli hallerde ihtiyaç duyulan gayrimenkullerin 2942 sayılı kanuna göre kamulaştırmasını yapmak.

3. Gayrimenkullerin kiraya verilme işlemlerini Belediye Kanunu ve  2886 sayılı kanun hükümlerine göre yapılmasını sağlamak.

3. Belediyemiz taşınmazlarını izinsiz kullananlardan ecrimisil almak.

4. Belediyemizin ihtiyacı olan gayrimenkulleri 4734 sayılı kanuna göre kiralamak.

Harita ve Kadastro Birimi

3194 sayılı İmar Kanunu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği , Yapı Denetim Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuata göre,

 

1. Halihazır haritaların yapılmasını ve olanların güncelleştirilmesini sağlamak.

2.Vatandaşlardan veya diğer müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda binaların yatay ve düşey tespit haritalarını hazırlamak.

3.İmar istikamet hatlarının belirlenmesi için bina tespit haritalarının hazırlamak.

4. İnşaat ruhsatına esas Yol Ve Arsa Kotu Tutanaklarını kontrol etmek, yetkisi olanları yapmak.

5. Yapı Aplikasyon Projelerini kontrol etmek.

6. Yapı Aplikasyon Projelerinin Proje müellifi tarafından yerine aplike edilmesini ve subasman seviyesinin projesine uygunluğunu kontrol etmek. 

 İmar Uygulama Birimi

1- Belediye ve imar yasaları doğrultusunda, imar planlarının ve ıslah imar planlarının uygulanması neticesinde;

-2981/3290 sayılı yasalar çerçevesinde ifraz ve şuyulandırma yapmak,

-3194 sayılı imar yasasının 18. maddesi gereği arsa ve arazilerin düzenleme ve şuyulandırmalarını yapmak,

            -3194 sayılı yasanın 15 ve 16. maddelerine istinaden plan uygulamaları yapmak,

2- Belediyemizin görev ve yetki alanlarındaki yapılan tüm imar uygulamalarının (parselasyon planları) yasa gereği askı işlemlerini yapmak ve bu planların arşivlenmesini yapmak,

3- Coğrafi verilerin yönetilmesini, arşivlenmesini sağlamak.

İstek ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesi

1-Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne İstek ve Şikâyetler; Başkan, Başkan Yardımcıları, Halk veya diğer kurum ve kuruluşlardan, Halk Danışma Biriminden gelebilir.

2-Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne saysis ortamında Süper Masa tarafından gönderilen talepler Birim Sorumluları tarafından incelenir, değerlendirilir ve Emlak ve İstimlâk Müdürü ve Başkan Yardımcısına bilgi verilerek gereği yapılıp cevaplandırılır.

3-Emlak ve İstimlâk Müdüründen gelen talepler birim sorumlusu tarafından değerlendirilerek öncelik sırasına göre işlenir ve sorumlusu tarafından gerçekleştirilir.

4-Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne Halk Danışma veya diğer birimlerden gelen ve karara bağlanan ( olumsuz veya gerçekleştirilen / planlana alınan işler ) talepler ile ilgili talep sahibine, Emlak ve İstimlâk Müdürü tarafından bilgi verilir.

 

İşlerin Planlanması ve Gerçekleştirilmesi

1-Haftalık Faaliyet Planı veya Aylık Faaliyet Planı, hazırlanır ve Emlak ve İstimlâk Müdürü tarafından onaylanır.

2-Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen işler Birim Sorumluları tarafından Haftalık Faaliyet Raporu,   Aylık Faaliyet Raporu’na kaydedilir ve Emlak ve İstimlâk Müdürü tarafından Başkan Yardımcıları toplantılarında değerlendirilmek üzere Belediye Başkanı ve Teknik İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı’na sunulur.

3-Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tüm işler, ilgili Talimatları’na göre gerçekleştirilir.

4-Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde yapılan tüm satın alma işleri Satın Alma Prosedürü’ ne göre gerçekleştirilir.

5-Emlak ve İstimlâk Faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında karşılaşılan olumsuzluklarda Uygun Olmayan Ürün/Hizmet Kontrol Prosedürü’ne ve Düzeltici/Önleyici/İyileştirici Faaliyet’e göre hareket edilir.

 

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

(1) Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.
(2) Müdürlüğün,  Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar Müdür ve Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

A-Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

(1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

B-Arşivleme ve dosyalama

(1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti klasörlerde saklanır.
(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

 

C-Tutulması gereken defterler

1-Gelen evrak defteri.

2-Giden evrak defteri

3-Zimmet defteri