Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

MÜDÜRLÜKLERİMİZ

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Reyhan ERBAYRAK
Ruhsat ve Denetim Müdürü
Tel: 0262 318 00 27     Faks: 0262 318 00 27     E-Mail: reyhan.erbayrak@izmit.bel.tr

Amaç 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'na istinaden İzmit Belediye İlçesi sınırları içerisindeki Sıhhi, Gayri Sıhhi, Umuma Açık ilgili işyerlerine “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” vermek, denetlemek, ruhsatsız olanlara yaptırım uygulamak, işyerleri hakkında karar almak, Başkanlık, Meclis ve Encümenin kararlarını uygulamaktır.

Görev

a)     5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2559 Sayılı Polis ve Salahiyet Kanunu ve 2005/9207                                     Sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereğince işyerlerini ruhsatlandırmak,

b)     İlçe sınırlarında ruhsatsız faaliyet gösteren işletmelerin denetimlerinin yapılarak gerekli yaptırımlar uygulamak,

c)      394 Sayılı Hafta Tatili Kanununa Göre İşyerlerine “hafta tatili ruhsatı” düzlenmesini sağlamak,

d)     Belediye Meclisince belirlenen Ruhsat harçları ve hafta tatili harçları tahakkuklarını düzenlemek,

e)     2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanununa göre yapılan ve alınan harçları tahakkuk ettirmek,

f)      İşyeri ruhsatlandırma aşamasında İmar, Yapı Kontrol, İtfaiye, Sağlık ve Asayiş yönünden incelenmesi amacıyla ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmak.

g)     Müdürlüğe gelen ve giden evrakların kayıtlarını yapmak, ilgili birimlere dağıtımını yapmak,

h)     Müdürlük arşivlemesini yapmak,

i)      Müdürlük ile ilgili her türlü şikâyetlerinin tetkik edilerek sonuçlandırmak, ilgili birim veya kuruluşlara yönlendirmek,

j)       Ruhsatsız Umuma açık işyerleri ile ilgili Kamu Kurum ve kuruluşlarından gelen yazılar ile vatandaşlardan gelen şikâyetler değerlendirilerek mahallinde denetim yapmak, tespit edilen olumsuzluk ile ilgili denetim formu düzenlenerek gerekli idari işlemi yapmak amacıyla Encümene sunmak ve Encümen kararını ilgili kamu kurumlarına bildirmek,

k)     Kamu kurum ve kuruluşlar aracılığıyla vatandaşların şikâyet ve temennileri hakkında gerekli incelemeler ve çalışmalar yaparak en geç 30 gün içerisinde vatandaşı ve ilgili kurumu bilgilendirmek,

l)      İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı iptali için başvuruda bulunan işletmecilerin gerekli denetimleri ve işlemlerinin yapılarak ilgili kurumları ve işletmeciyi bilgilendirmek,

m)    Müdürlük kayıtlarının bilgisayar ortamında sürekli güncelliğini sağlamak,

n)     Arşivlemenin bilgisayar ortamında oluşturulmasını sağlamak,

o)     İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için başvuruda bulunan işletmecilerin işyerlerinin komisyonca incelenerek uygunluğunu kontrol etmek,

 p)    Müdürlüğe gelen ve giden evrakların kayıtlarını yaptırmak, ilgili birimlere dağıtımını yapmak,

 i)     Kamu personel atamaları ile kamu kurum ve kuruluşlardan gelen rayiç taleplerini değerlendirerek ilgililere cevap vererek sonuçlandırmak.

Yetki 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü madde 2'de belirtilen kanunlar, ilgili yönetmelikler ile Belediye Başkanlığı'nca yayınlanan genelgelerde yer alan yetkileri kullanarak görev yapar.

Sorumluluk

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Belediye sınırları içerisinde ve mücavir alan içerisinde kalan sıhhi, gayri sıhhi müesseseler, umuma açık işyerleri ile ilgili hizmetlerin planlı, programlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür.

Bağlılık

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Belediye Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat görevlendireceği Başkan Yardımcısı kanalıyla yürütür.

Teşkilat

Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir;

a)Müdür

b)İktisat Müfettişi (Ruhsat ve Denetim Müfettişi)

c)Makine Elektrik Denetim Elamanı

d)Evrak Kayıt Elemanı

e)Arşiv Elemanı

f)Denetim Elemanları

 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, aşağıda belirtilen personelden oluşur.

a)Müdür

b)Müfettişler

c)Elektrik Mühendisi

d)Şef

e)Memur

f)İşçi