Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

MÜDÜRLÜKLERİMİZ

Zabıta Müdürlüğü

Ümit FINDIK
Zabıta Müdürü
Birimler

Zabıta müdürlüğü, zabıtayı ilgilendiren konularda gerekli tedbirleri almak, denetimleri yapmak ve sonucunda gerekli yasal işlemleri başlatmak ve takip etmek ile görevlidir. Hizmetlerini aşağıdaki amirlikleri vasıtası ile yürütür.

MERKEZ ZABITA AMİRLİĞİ

Zabıta Müdürlüğünün evrak kayıt ve koordinasyon işlemleri, müdürlüğün ikmal, ayniyat ve bütçe işlemleri ve personel işlemleri ile ilgili çalışır.

a) Kuruluşu: Merkez Zabıta Amirliği: Birim zabıta amiri, büro komiseri, haber merkezi, evrak kayıt ve dosyalama memuru, raportör, mevzuat ve basın takip memuru ârşiv ve dosyalama , (fotoğraf ve video kayıt memuru) teknik donanım memuru, evrak zimmet memuru, evrak takip ve dağıtım memuru, İkmal iaşe masası ve memurları, personel işlemleri masası ve memurlarından oluşur. İhtiyaç durumunda hizmet gereği yeni masalar kurulabilir.

b) Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

1- Zabıta müdürünün emir ve direktifleri doğrultusunda bağlı birimlerin iş ve işlemlerinde birlik ve beraberliği gerektiren koordinasyonu sağlamak.

2- Zabıta müdürlüğüne gelen bütün evrakların kaydının tutularak ilgili birimlere havale edilmek üzere müdürlük makamına sunulmasını sağlamak.

3- Zabıta müdürlüğüne gelen evrakların birden fazla amirliği ilgilendiren evrakların cevaplarını ilgili amirliklerden alarak müdürlük adına tek elden cevap yazısı yazmak.

4- Müdürlük arşivini tutmak ve süresi dolan evrakların, imhası için, evrakları Başkanlık Merkez Arşivine göndermek.

5- Müdürlüğün aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Başkanlık makamına arz etmek üzere müdürün onayına sunmak,

6- Belirlenen görev ve yetkiler dışında, zabıta hizmetleri ile ilgili görülen hususlarda ilgili makamlarla yazışma yapmak ve Başkanlık emirlerini öncelikle uygulamak,

7- Müdürlüğe bağlı personelin gölge dosyasını tutmak,

8- Müdürlüğe bağlı personelin senelik izin, istirahat, mazeret izni, ücretsiz izin işlemlerini takip ve yürütmek,

9- Personel ile ilgili şikâyetlerde gerekli araştırma, soruşturma ve inceleme yapmak,

10- Birimlerden gelen aylık puantajları (senelik izin, istirahat, mazeret izni v.s.) kontrol etmek,

11- Personel arşivini düzenlemek,

12- Göreve gelmeyen personelin, araştırma, soruşturma ve incelemesini yaparak müdürlük ve başkanlık makamına bilgi arz etmek,

13- Birimlerdeki zabıta amirliklerinin personel kayıtlarını denetlemek,

14- Zabıta amirliklerinin günlük, aylık çalışma programlarını denetlemek ve müdürlük ve başkanlığa arz etmek. 1

5- Müdürlük içerisinde kurulması-kaldırılması kararlaştırılan amirlik veya karakol ile ilgili resmi yazışmalar yapmak ve takip etmek,

16- Çalışan ve emekli personelin hastalık, ölüm, evlilik gibi önemli olayları takip ederek, Zabıta müdürünü ve teşkilatı bilgilendirmek,

17- Müdürlük demirbaş ve tüketim malları ile ilgili satın alma müdürlüğünden talepte bulunmak, bu malzemelerin amirliklerine dağıtımını ve takibini sağlamak,

18- Kıymetli evrak niteliğinde olan her türlü evrakın teminini sağlamak, zimmetle dağıtmak, (peşin para ceza makbuzları ve Kabahatler Kanunu ile ilgili evrakların alımı, dağıtımı, takibi ve tahsilâtı ile ciltlerinin iadesi- takibi ve koçanların iadesi),

19- Sarf malzemelerinin (büro malzemeleri dâhil) temini sağlayıp, dağıtımını yapmak,

20- Müdürlük tahmini bütçesini hazırlamak,

21- Araç, gereç ve telsiz zimmetlerinin tutulması,

I. BÖLGE ZABITA AMİRLİĞİ (SARAYBAHÇE, KURUÇEŞME)

Zabıta müdürlüğüne bağlı I.Bölge Zabıta Amirliğinin kuruluş, görev ve yetkileri aşağıda sıralandığı gibidir.

a) Kuruluş:

1) I.Bölge Zabıta Amirliğinin asli görev bölgesi; Gazanfer Bilge Bulvarından başlayarak ilçenin batısında kalan kısmıdır. I.Bölge zabıta amirliğine bağlı Kuruçeşme Zabıta karakolu bulunmaktadır. Görevin gereği durumunda diğer amirlikler ile ortak çalışmalara da katılabilir.

2) Birim zabıta komiseri, ekip komiseri, evrak yazım kayıt dosyalama ve arşivleme memuru, gezici ve sabit ekip memurlarından oluşur. İhtiyaç durumunda hizmet gereği ekipler kurulabilir.

 

b) Görev Yetki ve Sorumluluklar:

1- Belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen 5393 ve 5216 Sayılı Kanunlarla Belediyeleri ilgilendiren diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle belirlenen Belediye Zabıta hizmetlerini yürütmek,

2- Meydan, bulvar, ana cadde ve yollarda yapılan her türlü kazıları denetlemek, ruhsatsız olanlar hakkında zabıt varakası düzenleyerek kanuni işlemi başlatmak,

3- Belediyenin mülkü olan gayrimenkullerle, park ve bahçelerin işgallerine mani olmak, buralarda nizam ve intizamı temin etmek, 

4- Belirlenen görev ve yetkiler dışında tüm zabıta hizmetlerine yönelik Müdürlük emirlerini öncelikle uygulamak,

5- İtfaiye çalışmalarında emniyet ve yol güvenliği açısından gerekli önlemleri almak. Belediyece çıkarılan yangından korunma yönetmeliğindeki zabıta hizmetlerini yerine getirmek,

6- Yangın, zelzele, su baskını, bulaşıcı hastalık vb. gibi afet halinde, görevli ekipler gelinceye kadar, yerinde gerekli tedbirleri almak ve ilgili birimlerin çalışmalarına yardımcı olmak,

7- Çevreyi her ne suretle olursa olsun kirletenler hakkında zabıt varakası düzenleyerek kanuni işlemi başlatmak veya Kabahatler Kanununa göre işlem uygulamak.

8- İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğine göre aykırı konulan reklam tabelalarını ve afişlerini kaldırarak koyanlar hakkında kanuni işlem başlatmak,

10- 5326, 1608, 5179 ve 2872 Sayılı Kanunlara göre işlem yapmak, Belediye Başkanının yetki verdiği kişilerce uygulanan sanat ve ticaretten men kararlarını infaz etmek, ayrıca mevzuat ile belediye zabıtasına verilen diğer görevleri yerine getirmek.

II. BÖLGE ZABITA AMİRLİĞİ (BEKİRPAŞA, ALİKAHYA, AKMEŞE)

Zabıta müdürlüğüne bağlı II. Bölge Zabıta Amirliğinin kuruluş, görev ve yetkileri aşağıda sıralandığı gibidir.

a) Kuruluş:

1) II. Bölge Zabıta Amirliğinin asli görev bölgesi; İlçenin doğu tarafında kalan kısmı olup Gazanfer bilge bulvarından başlayarak Akmeşe’ ye kadar olan kısımdır, Amirlik Bekirdere de bulunan Mevlana kültür merkezindeki büroda hizmet vermekte olup amirliğe bağlı Alikahya karakolu, Yahya kaptan irtibat bürosu ve Akmeşe irtibat bürosu vardır Görevin gereği durumunda diğer amirlikler ile ortak çalışmalara da katılabilir.

2) Birim zabıta amiri,ekip amiri, evrak yazım kayıt dosyalama ve arşivleme memuru, gezici ve sabit ekip memurlarından oluşur. İhtiyaç durumunda hizmet gereği ekipler kurulabilir.

 

b) Görev Yetki ve Sorumluluklar:

1- Belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen 5393 ve 5216 Sayılı Kanunlarla Belediyeleri ilgilendiren diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle belirlenen Belediye Zabıta hizmetlerini yürütmek,

2- Meydan, bulvar, ana cadde ve yollarda yapılan her türlü kazıları denetlemek, ruhsatsız olanlar hakkında zabıt varakası düzenleyerek kanuni işlemi başlatmak,

3- Belediyenin mülkü olan gayrimenkullerle, park ve bahçelerin işgallerine mani olmak, buralarda nizam ve intizamı temin etmek,

4- Belirlenen görev ve yetkiler dışında tüm zabıta hizmetlerine yönelik müdürlük emirlerini öncelikle uygulamak,

5- İtfaiye çalışmalarında emniyet ve yol güvenliği açısından gerekli önlemleri almak. Belediyece çıkarılan yangından korunma yönetmeliğindeki zabıta hizmetlerini yerine getirmek,

6- Yangın, zelzele, su baskını, bulaşıcı hastalık vb. gibi afet halinde, görevli ekipler gelinceye kadar, yerinde gerekli tedbirleri almak ve ilgili birimlerin çalışmalarına yardımcı olmak,

7- Çevreyi her ne suretle olursa olsun kirletenler hakkında zabıt varakası düzenleyerek kanuni işlemi başlatmak veya Kabahatler Kanununa göre işlem uygulamak.

8- İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğine göre aykırı konulan reklam tabelalarını ve afişlerini kaldırarak koyanlar hakkında kanuni işlem başlatmak,

9- 5326, 1608, 5179 ve 2872 Sayılı Kanunlara göre işlem yapmak, Belediye Başkanının yetki verdiği kişilerce uygulanan sanat ve ticaretten men kararlarını infaz etmek, ayrıca mevzuat ile belediye zabıtasına verilen diğer görevleri yerine getirmek.

SAHİPSİZ HAYVANLARI TOPLAMA EKİBİ

Rutin çalışmalarda veya vatandaştan gelen talep üzerine ilgili yere en kısa sürede intikal etmek. a)Uygun ekipmanlar yardımı ile sahipsiz hayvanları yakalamak. b)Görevini yerine getirirken kendisine görevde kullanmak üzere verilen veya teslim edilen her türlü alet-edevat ve araç-gereç gibi malzemeleri amacı dışında kullanmamak ve zarar vermemek. c) Sahipsiz hayvanları toplama aracı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili merkezlerine nakletmek. d) Yapılan çalışmaları Sahipsiz Hayvanları Toplama İstek Ve Şikâyet Formu’na kaydetmek,başlıca görevleri arasındadır.

GECE EKİBİ ZABITA AMİRLİĞİ

Kuruluş:

Gece Ekibi Zabıta Amirliği sorumluluk alanı 1. ve 2. Bölgenin tamamını kapsamakla beraber çalışma saatleri 16:00 – 08:00’ dir.

Görev Yetki ve Sorumluluklar:

1-16:00-08:00 saatleri arası  yapılan şikayet ve müracaatları değerlendirir,

2-Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belediyelere verilen görev ve yetkiler doğrultusunda belediye suçu işleyenler tespit edildiğinde kanuni işlem yapmak,

3-Gündüz Ekiplerinden kalan ve gece de takibi gereken işleri yapmak,

4- Başkanlık Makamının gece verdiği emirleri yerine getirmek,

5- Belediyenin diğer müdürlüklerinden yapılacak denetimlerde ihtiyaç duyulduğunda yardımcı olmak,

6- Yangın, sel v.s. gibi felaketlerde görevlilerin almış oldukları tedbirlere yardımcı olmak,

7- Gece Mühürlü olan yerleri kontrol etmek,

8- Belirlenen görev ve yetkiler dışında tüm zabıta hizmetlerine yönelik müdürlük emirlerini öncelikle uygulamak,

9-Yetkili makamlardan izin alınmadan faaliyet gösteren Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin faaliyetlerine son vermek ve haklarında yasal işlem yapmak,

10- İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine

getirilmesinden Zabıta Amirine ve  Zabıta Müdürüne karşı sorumludur.

GÜVENLİK AMİRLİĞİ

İzmit Belediyesi ana bina, ek hizmet binaları, parklar, şantiyeler ve belediyenin sahip olduğu ve işletmeciliğini yaptığı tüm bina ve kuruluşların güvenlik hizmetlerinin sağlanması amacıyla kurulmuştur.

PAZAR EKİBİ ZABITA AMİRLİĞİ

1-Hizmet bölgesindeki ekiplerin yaptığı çalışmaların yasalara uygun, en kısa zamanda verimli, düzenli ve eksiksiz yapılmasını sağlamak,

2-Ekiplerin çalışmalarında verimin artması amacı ile öneriler getirmek ve istenilen zamanda faaliyetler hakkında rapor vermek,

3-Pazar kurulan sokaklar ve çevresinde her türlü seyyar faaliyetlerine mani olmak,

4-Tezgâh kurma belgesi olmayanların faaliyetine engel olmak, Pazarcı esnaflarına tahsis edilen tezgâhları kontrol etmek,

5-Pazaryeri içinde yüksek sesle satış yapan esnaflar ile Pazar kurulan sokaklardaki bina, kapı ve pencerelere ip bağlayan esnaflara engel olmak,

6-Pazar tezgâhında satışı yasak olan(cd, kitap, canlı hayvan vs.)ürünlerin satışına engel  olmak ve yasal işlem yapmak,

7-Belediye gelirleri açısından tezgâh kurma ücretlerini yatırmayan esnafları tespit ederek  faaliyetlerine mani olmak,

8-Gıda maddelerinin açıkta satışını engellemek, hijyen şartlarını oluşturacak şekilde gerekli önlemleri almak,

9-Vatandaşların yapmış olduğu alış-verişlerde tartıların standartlara uygun olup olmadıklarını  denetlemek,

10-Tezgâhlarda bulunan yanıltıcı fiyat etiketlerinin bulunmasına mani olmak,

11-Pazarlar ilgili nizam ve intizamı sağlamak,

12.5957 sayılı kanun ile, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğe göre işlem yapmak.

13.Pazar yerleri ile ilgili kayıtları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sebze ve Meyve Ticareti ile Hal Kayıt Sistemi Hakkında Tebliğe göre sisteme girmek

14.İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Zabıta Amirine ve  Zabıta Müdürüne karşı sorumludur.

ZABITA KALEM AMİRLİĞİ

Kalem Amirliğinin görevleri aşağıda gösterilmiştir.

1.Zabıta müdürlüğüne gelen bütün evrakların kaydının tutularak ilgili birimlere havale edilmek üzere müdürlük makamına sunulmasını sağlamak.

2.Zabıta müdürlüğüne gelen evrakların birden fazla amirliği ilgilendiren evrakların cevaplarını ilgili amirliklerden alarak müdürlük adına tek elden cevap yazısı yazmak.

3. Müdürlük arşivini tutmak ve süresi dolan evrakların, imhası için, evrakları Başkanlık Merkez Arşivine göndermek.

4.Müdürlük demirbaş ve tüketim malları ile ilgili satın alma müdürlüğünden talepte bulunmak, bu malzemelerin amirliklerine dağıtımı ve takibini sağlamak,

5. Kıymetli evrak niteliğinde olan her türlü evrakın teminin sağlamak, zimmetle dağıtmak,(peşin para ceza makbuzları ve Kabahatler Kanunu ile ilgili evrakların alımı, dağıtımı,takibi ve tahsilâtı ile ciltlerinin iadesi-takibi ve koçanların iadesi),

6. Sarf malzemelerinin (büro malzemeleri dâhil) temini sağlayıp, dağıtımını yapmak,