Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

MÜDÜRLÜKLERİMİZ

Zabıta Müdürlüğü

Ümit FINDIK
Zabıta Müdürü
Tel: 0262 318 00 20     Faks: 0262 318 00 19     E-Mail: umit.findik@izmit.bel.tr

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ - 06.10.2015 - 106 SAYILI KARAR

 

5.9 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

5.9.1 Zabıta Müdürünün Niteliği

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili hükümlerinde ön görülen nitelikler ve 5393 sayılı kanunun 51.maddesi hükümlerine istinaden İçişleri Bakanlığı’nca düzenlenip yürürlüğe konan Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmeliklerde öngörülen niteliklerdir.

5.9.2 Zabıta Müdürlüğünün Bağlılığı

Zabıta Müdürlüğünün bağlı olduğu emir ve komuta zinciri aşağıda olduğu gibidir.

                  a) Belediye Zabıta Teşkilatı doğrudan Belediye Başkanının emri altındadır. Belediye başkanı, zabıta teşkilatı üzerindeki yetkilerini belediye başkan yardımcısına devredebilir.

                  b) Mahalli Mülki Amir, Belediye Zabıtasının da amiridir. Özel kanunların yetkili kıldığı hallerde, mahallin en büyük Mülki İdari Amiri, zabıta personelini görevlendirebilir. Bu durumlarda, bağlı bulunduğu belediye başkanına en seri şekilde bilgi verilir.

                 c) Belediyenin diğer müdürlükleri emrinde ihtiyaç duyulan zabıta hizmetleri için kurulan zabıta amirlikleri, görev, görevlendirme ve hizmet içi idari işlemlerden bizzat emrine görevlendirildiği müdürün, disiplin, özlük işlemleri ve nakilleri yönünden de bağlı olunan zabıta müdürünün yetki ve sorumluluğunda görevi icra eder.

 

5.9.3 Belediye Zabıtasının Görev ve Yetki Alanları

5393 Belediye Kanunu, diğer kanun ve yönetmelikler,  zabıtanın görev, yetki ve sorumlulukları ile yetki alanlarını belirler.

 

5.9.4 Zabıta Müdürlüğünün Tanımı, Kuruluşu, Unvanları ve Kadrosu

5.9.4.1 Tanımı

Belediye zabıta müdürlüğü, kanun, K.H.K., tüzük ve yönetmeliklerin verdiği yetkiler doğrultusunda, İzmit Belediye sınırları içinde beldenin ve belde halkının esenlik, sağlık, huzur ve düzeninin sağlanması ve yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almakla ve işlenen belediye suçlarını takip ve araştırmakla yükümlü “Özel Kolluk  Kuvveti’dir.

 

5.9.4.2 Kuruluşu

(1) 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına İlişkin Esaslar” çerçevesinde düzenlenen yönetmelikle kurulmuştur.

(2) Zabıta Müdürlüğünde, hizmet gereklerine göre zabıta birim amirlikleri, belediye zabıta müdürünün teklifi, bağlı olunan başkan yardımcısının oluru ve Belediye başkanının onayı ile kurulur.

(3)Zabıta birim amirliklerinde karakol kurulması veya mevcut karakollardan birinin veya bütünün kaldırılması zabıta müdürünün teklifi, bağlı olunan başkan yardımcısının oluru ve Belediye Başkanının onayı ile olur.

(4) Zabıta birim amirliklerinde hizmetin nokta, yaya devriye veya motorize ekip olarak yürütülmesi ve hizmetin yürütülmesinde çalışacak zabıta personelinin sivil ya da resmi üniformalı çalışıp çalışmayacağı zabıta müdürünün teklifi, bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının onayı ile olur.

 

 

5.9.4.3 Ünvanları ve Kadrosu

Zabıta Müdürlüğü kadroları norm kadro ilke ve esasları doğrultusunda düzenlenir, norm kadro içerisinde yer almayan ancak var olan zabıta rütbelerinde bulunanlardan durumları uyanlar, uygun norm kadroya atanacak, durumları uygun olmayanların ise hakları emeklilik sürelerine kadar korunacaktır. Emekliliği dolanların yerine norm kadroda yer almayan kadrolara atama yapılmayacak, terfi süreleri dolan personel ise norm kadro esasına göre bir üst rütbeye terfi ettirilecektir. Buna göre şu anki zabıta müdürlüğünün kadrosu aşağıda sıralandığı gibidir.

a)   Zabıta Müdürü

b)   Zabıta Amiri

c)   Zabıta Komiseri

d)   Zabıta Komiser Yardımcısı

e)   Zabıta Memuru

 

5.9.5 Zabıta Müdürlüğünün

5.9.5.1 Görevi

Zabıta Müdürlüğü, personelini, kanun, nizamname, yönetmelik, yönerge ve emirlere göre görevlendirmek, hizmet ve personelin planlama ve koordinesini yapmak, özlük işlerini takip etmek, disiplini sağlamak, denetim yapmak ve yaptırmak, hizmetin kusursuz ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

 

5.9.5.2 Yetkisi

Zabıta Müdürlüğü, kanun ve yönetmeliklerin verdiği kontrol, cezalandırma, sanat ve ticaretten men, yıktırma ve bilumum men ile ilgili yetkili mercilerin kararlarını Belediye Başkanı adına uygulamakla yetkilidir.

 

5.9.5.3 Sorumluluğu

Zabıta müdürlüğü tüm ekibi ile birlikte görevlerinden dolayı Belediye Başkanına karşı sorumludurlar.

 

5.9.6 Zabıta Müdürlüğüne Bağlı Birimler

Zabıta müdürlüğü, zabıtayı ilgilendiren konularda gerekli tedbirleri almak, denetimleri yapmak ve sonucunda gerekli yasal işlemleri başlatmak ve takip etmek ile görevlidir. Hizmetlerini aşağıdaki amirlikleri vasıtası ile yürütür.

a) Merkez Zabıta Amirliği

b) I. Bölge Zabıta Amirliği (Saraybahçe, Kuruçeşme)

c) II. Bölge Zabıta Amirliği (Bekirpaşa, Alikahya, Akmeşe)

d) Sahipsiz hayvanları toplama ekibi

e) Gece Ekibi Zabıta  Amirliği

f) Güvenlik Amirliği

g) Pazar Ekibi Zabıta Amirliği

h) Zabıta Kalem Amirliği

 

5.9.7 Zabıta Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

b) İlgili Mevzuat, Bakanlık, İlgili Bakanlıklar ve Belediye Başkanlığı, Genelge, Bildiri, Prensip Kararlar ve Talimatların verdiği görev ve yetkileri kullanarak Zabıta Müdürlüğünü yönetmek,

c) Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek ve maiyetine iletmek, duyurmak,

d) Müdürlüğün görev ve çalışma usullerini gözden geçirerek, müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerinin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi dâhilindeki tedbirleri almak, müdürlük birimlerinin çalışma saat ve şekillerini belirlemek, yetkisini aşan konularda Belediye Başkanlığından prensip kararlar alınması hususunu üst makamlara intikal ettirmek,

e)  Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları inceleme ve araştırmalar yaparak hazırlamak, araştırma raporu, faaliyet raporu, birifıng raporu hazırlatmak ve zabıta faaliyetlerinde uygulanmasını sağlamak,

f) Üst kademe tarafından istenilen bilgileri temin için birimlerinde iş bölümü gerçekleştirmek,

g) Gerektiği takdirde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenleyip, emrindeki personele açıklamalarda bulunmak,

ğ) Üst makamlar tarafından düzenlenecek toplantılara iştirak etmek, istenilen bilgileri vermek, verilen talimatları almak ve alınan talimatların uygulanmasını sağlamak,

h) Müdürlüğünde yapılan işlemlerde kullanılan formların geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak,

ı) Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirmek, plan ve programlar yaparak çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak,

i) Kanun, K.H.K, tüzük ve yönetmeliklerle belediyeye verilen görevlerden, yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak,

j) Belediye Başkanı ve üst makamların emirleri, Meclis, Encümen ve belediyenin karar organlarının aldığı kararlar uygulamak,

k) Emri altında görev yapan, disiplin ve ita amiri olduğu bütün memurların, maaş ve rütbe terfi tekliflerini yapmak, özlük haklarını gerçekleştirmek, gizli tezkiye varakalarını düzenlemek, onaylanmış yıllık izinlerini ve mazeret izinlerini vermek, personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak,

1) Personeli ihtisas ve becerilerine göre, uygun gördüğü birim ve görevde çalıştırmak, denetim ve gözetimini yapmak, hizmet gereği ve işin önemine göre zabıta amir ve memurlarını geçici olarak sivil kıyafetle görevlendirmek,

m) Belediyenin yetkisi dâhilinde kamuya açık olan yerlerin temizliğini, düzenini ve sağlık koşullarını denetlemek, gerektiğinde bunların sağlanması amacıyla her türlü yasal önlemleri almak ve aldırmak,

n) Yasalara göre adli ve idari yargı organlarınca hükme bağlanması gerekli ve takibi Belediye yetkisi içinde bulunan suçları takip ettirerek, suçluları adli organlara sevk ettirmek,

o) Gerektiğinde, denetim ve gözetimi altında, görev ve yetkilerinin devredilebilir olanlarını, gerekli gördüğünde kendi takip ve kontrolünde zabıta amirlerine devretmek. (Zabıta Müdürüne yasalarda tanınan onama niteliğinde olan imza yetkisi, zabıta amirlerine bırakılamaz.) Zabıta amirleri tarafından yürütülecek birimlerin, görevlerinin ve verilen yetkilerin kapsamının ne olduğunu gösteren bir görev bölümü emri çıkararak saptamak,

p) Üst yönetimce ilgili mevzuata göre belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda, yıllık plan, program çerçevesinde taslak bütçe hazırlamak ve bütçe doğrultusunda uygulamaları yapmak, yatırım program taslaklarını hazırlamak, üst yönetimin onayına sunmak, kesinleşmiş yatırım programlarının uygulanması sırasında takip ve kontrolü sağlamak,

r) Müdürlük faaliyetlerinin onaylanan plan, program ve bütçeye uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak, sorun ve sapmalar karşısında gerekli önlemleri almak veya alınması için üst yönetime bilgi vermek.

s) Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili hususlarda bağlı bulunduğu başkan yardımcısına bilgi vermek,

ş) 5393 sayılı Belediye Kanunu ve mer-i mevzuatın zabıtaya verdiği görev ve yetkileri kullanmak,

t) Müdürlük çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülüp gerçekleştirilmesi için iş dağılımında denge ve esneklik sağlamak, bu amaçla kadrosunun iş bölümünü ve çalışma düzenini belirlemek, alt grupları izlemek ve koordine etmek, personelinin çalışmalarını denetlemek ve gerekli yaptırımı uygulamak,

u) Son teknolojik gelişmeleri izleyerek, buna göre müdürlüğün araç, gereç, donanım ve haberleşme cihazlarının yenilenmesini ve takviye edilmesini sağlamak için bağlı bulunduğu başkan yardımcısına ve Belediye Başkanlığı'na talepte bulunmak,

ü) Müdürlüğe ilişkin görevlerin, Belediye Başkanlığı'nca uygun görülen programlara göre, yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulama yetkisini kullanmak,

v) Müdürlük görevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan, yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için, Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,

y) Müdürlük yazışmalarında 1 nci derece imza yetkisini kullanmak,

z) Müdürlük görevlerinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, bağlı birimlerin görevleri ile ilgili mevzuat değişikliklerini izleyerek, işlemlerde uygulanmasını sağlamak,

aa) Disiplin Amiri olarak memur disiplin suçu işleyen personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermek ve yetkili mercilere bildirmek,

bb) Müdürlüğüne ait faaliyet birimlerinin çalışmalarını yönlendirmek, yapılacak işler hakkında astlarına gerekli açıklamalarda bulunarak yol göstermek, gerektiğinde yardım ve önerilerde bulunmak, koordine etmek, birimler arası entegrasyonu sağlamak, izleme, kontrol etmek, oluşan aksaklıklara çözümler bulmak, görevlerin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamak,

cc) Deprem, su baskını, toprak kayması, volkan patlaması vb. afetlerde Mülki İdari Amirinin emriyle, gerek kendi görev sahası içinde gerekse diğer, il, ilçe, belde ve köylerde kurtarma hizmetlerinde bulunmak, afetzedelere yardımcı olmak, ilave zabıta önlemlerini bilmek ve gerektiğinde uygulanmasını sağlamak,

çç) Müdürlükte görev yapan personelle ilgili olarak mazeretlerine binaen iki günü geçmemek kaydıyla idari izin vermek, bunların ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu başkan yardımcısına önerilerde bulunmak, personelin yıllık izin kullanış zamanlarını planlayıp izin vermek,

dd) Sorumluluğuna verilen iş gücü ve diğer kaynaklan gereği gibi verimli ve etkili kullanmak, bunu sağlamak için gerekli denetim ve nezaret çalışmalarını yapmak, yaptırmak.

ee) Kesintisiz ve verimli bir çalışmanın ve iş programının gerçekleştirilebilmesi için müdürlüğün araç-gereç malzeme ve personel ihtiyaçlarını belirlemek ve temini için girişimde bulunmak,

ff) Öncelikle Müdürlük içinde olmak üzere, gerektiğinde diğer birimlerle etkin haberleşme ve bilgi alışverişi faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek,

gg) Faaliyetler için ihtiyaç duyulabilecek mevzuat bilgilerinin (Kanun, KHK, Tüzük, Yönetmelik, Genelge, Bildiri, Vb.) her an kullanılabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak bulundurulmasını sağlamak,

ğğ) Müdürlüğe gelen-giden evrakla ilgilenmek, ilgililere havalesini yapmak ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

hh) Müdürlük faaliyetleri ile ilgili tüm belgelerin dosyalanmasını, saklanmasını, gizliliğinin korunmasını ve arşivlenmesini temin etmek, ettirmek, takip etmek, denetlemek,

ıı)Kurumun faaliyetlerini etkileyecek veya ilgilendirecek nitelikte olan ve kendi görev kapsamı içindeki dış gelişmeleri, yayınları izlemek, ilgililere bilgi vermek, gerektiğinde personeline konu kapsamında açıklama yapmak,

ii) Personelin iş başında yetiştirilmesini sağlamak üzere, işlerin yapılış yöntemlerini ve diğer faaliyetlere ilişkin bilgileri astlarına açıklamak,

jj)Üst makamlar tarafından ani veya periyodik olarak istenen raporların hazırlanmasını sağlamak, görevlendirilmesi halinde diğer yöneticilere vekalet etmek, kendiside dahil olmak üzere her hangi bir nedenle iş yerinden kısa süreli olarak bir personelin ayrılması halinde, söz konusu işlerin kimler tarafından yapılacağını belirlemek, görevlendirildiği komisyon, kurul ve çalışma gruplarında yer almak, rapor veya proje hazırlamak, hazırlatmak, encümen üyesi olduğu takdirde periyodik toplantılara katılmak,

kk) Devletin teşkilat yapısı ile yasama, yürütme ve yargı alanlarındaki temel görevlerini, belediyenin teşkilat yapısını ve her birimin teşkilat içerisindeki yerini veya görevlerini bilmek,

ll) Zabıta ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren meslek örgütlerini ve sivil toplum kuruluşlarını tanımak ve gerektiğinde iş birliği yapmak, bunlarla toplantılar yapmak üzere başkanlık makamının onayı alınmak suretiyle yurt içi ve yurt dışı toplantılara katılmak,

mm) Müdürlüğün faaliyetlerinin halka yönelik tanıtımında afiş, bildiri bülten, mektup, el ilanı vb. iletişim araçlarının gerektiğinde kullanılmasını sağlamak,

nn) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik ile kendine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmemesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından, Belediye Başkanına karşı sorumludur.

 

5.9.8 Belediye Zabıta Amirinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

Zabıta müdürlüğü bünyesi içerisinde zabıta müdürü tarafından kendisine sorumluluğu verilen amirliğin iş ve işlemlerinden, Zabıta müdürüne karşı sorumludur.

a) Zabıta Amiri; zabıta hizmeti veren zabıta müdürlüğü içerisinde kurulmuş bulunan ve sorumluluğu kendisine verilen birimin başıdır. Birimin sevk ve idaresinden, disiplininden, her türlü hal ve hareketinden sorumludur,

b) Amiri olduğu birimin kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevlerle, Belediye Başkanlığı ve üst mercilerin vermiş olduğu emirleri, yetkileri dâhilinde icra etmek ve ettirmekten sorumludur,

c) Biriminin görevlerini icra etmesi için her türlü tedbiri almak, planlamasını yapmak, bağlı olduğu müdürlüğüne sunup, icra etmek ve ettirmek,

ç) Görevin en etkin ve zamanında icrası için birimindeki personelin aylık çalışma ve yıllık izin programını hazırlayarak emrinde bulunduğu Müdürlük Makamı'na sunar,

d) Bu yönetmelikteki görev, yetki ve sorumluluğu belirlenen birimlerden, sorumluluğunda bulunan amirliğin görevlerini öncelikle icra etmek, işlerin birlik ve beraberlik içerisinde yapılması için gerekli düzenlemeyi yapmak yaptırmak,

e) Amirliğin görevi içindeki diğer iş ve işlemleri mevcut yasa, tüzük, yönetmelik, tamim, bildiri, meclis kararı, encümen kararı vb. hukuki prosedürü göre takip etmek, ettirmek ve sonuçlandırmak ve bilgi vermek,

f)Araştırma, Planlama, Organizasyon, Koordinasyon, Hizmet İçi Eğitim, Personel, İdare Hukuku, Rapor hazırlama, Toplantı Düzenleme, Grup Çalışması, İş Planlaması vb. beledi-i konuları ilgilendiren diğer mevzuat yöntem ve teknikleri bilmek ve gerektiğinde uygulamak veya uygulanmasını takip etmek,

g)  Belediye emir ve yasaklarının önlenmesini gerektiren, yasa, tüzük, yönetmelik, belediye meclisi ve belediye encümeni kararlarını uygulamaktan, sonucunu izlemekten ve müdürlüğüne bilgi vermekten sorumludur.

 

5.9.9 Belediye Zabıta Komiserinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

Zabıta müdürlüğü bünyesi içerisinde bağlı bulunduğu amiri tarafından kendisine sorumluluğu verilen ekiplerin-karakolun-büronun iş ve işlemlerinden üstlerine karşı sorumlu olup;

 a) Zabıta birim amirinin verdiği görevi yürütmek,

 b) İhtiyaca binaen birim amiri olarak görevlendirildiğinde zabıta amirinin görev yetki ve sorumluluklarını bilmek ve kullanmak,

c) Ekip amiri olarak görevlendirildiğinde, belediyeleri ilgilendiren mevzuatla belediye zabıtasına verilen görevleri ve üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirilmesini sağlamak,

ç) Emrinde çalıştırdığı personelin disiplininden, hal ve hareketinden sorumludur,

d)  Büro amiri ve büro şefi olarak görevlendirildiğinde, hizmetle ilgili olarak büroya başvuran kişilerin merci ve muhatabıdır. Bürodaki iş ve işlemlerin, iş akımına uygun olarak, süratli, verimli ve güvenli yürütülmesini sağlamakla görevli, yükümlü ve sorumludur. Bürodaki personelin görev dağılımında geçici olarak değişiklikler yapabilir. Büro içinde koordinasyonu sağlar. Ekiplere verilen evrakların zamanında yapılıp yapılmadığı hakkında amire yazılı ve sözlü bilgi verir.

e) Birimindeki görevlilerin, verdiği hizmete göre ödüllenmesi, tecziyesi hakkında amirlerine görüş ve teklif sunar.

 

5.9.10 Belediye Zabıta Komiser Yardımcısının Görev Yetki ve Sorumlulukları

Zabıta müdürlüğü bünyesi içerisinde bağlı bulunduğu amiri tarafından kendisine sorumluluğu verilen ekiplerin-karakolun-büronun iş ve işlemlerinden üstlerine karşı sorumlu olup;

a) Üstlerinin verdiği görevi yürütmek,

b) İhtiyaca binaen birim amiri olarak görevlendirildiğinde zabıta amirinin görev yetki ve sorumluluklarını bilmek ve kullanmak,

c) Ekip amiri olarak görevlendirildiğinde, belediyeleri ilgilendiren mevzuatla belediye zabıtasına verilen görevleri ve üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirilmesini sağlamak,

ç) Emrinde çalıştırdığı personelin disiplininden, hal ve hareketinden sorumludur,

d)  Büro amiri ve büro şefi olarak görevlendirildiğinde, hizmetle ilgili olarak büroya başvuran kişilerin merci ve muhatabıdır. Bürodaki iş ve işlemlerin, iş akımına uygun olarak, süratli, verimli ve güvenli yürütülmesini sağlamakla görevli, yükümlü ve sorumludur. Bürodaki personelin görev dağılımında geçici olarak değişiklikler yapabilir. Büro içinde koordinasyonu sağlar. Ekiplere verilen evrakların zamanında yapılıp yapılmadığı hakkında amire yazılı ve sözlü bilgi verir.

e) Birimindeki görevlilerin, verdiği hizmete göre ödüllenmesi, tecziyesi hakkında amirlerine görüş ve teklif sunar.

 

5.9.11 Belediye Zabıta Memuru Görev Yetki ve Sorumlulukları

Belediye zabıta memurları, belediyeleri ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belediye zabıta memuruna verilen görevlerin ve üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirilmesini sağlarlar. Ayrıca bu görevlerin yanında;

a) İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen kurallara uygun hareket etmek,

b) Görevini yerine getirirken kendisine görevde kullanmak üzere verilen veya teslim edilen her türlü alet-edevat ve araç-gereç gibi malzemeleri amacı dışında kullanmamak ve zarar vermemek,

Belediye zabıtalarının başlıca görevleri arasındadır.

 

5.9.12 Sahipsiz hayvanları toplama ekibinin Sorumlulukları

Rutin çalışmalarda veya vatandaştan gelen talep üzerine ilgili yere en kısa sürede intikal etmek.

             a)Uygun ekipmanlar yardımı ile sahipsiz hayvanları yakalamak.

  b)Görevini yerine getirirken kendisine görevde kullanmak üzere verilen veya teslim edilen her türlü alet-edevat ve araç-gereç gibi malzemeleri amacı dışında kullanmamak ve zarar vermemek.

  c) Sahipsiz hayvanları toplama aracı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili merkezlerine nakletmek.

              d) Yapılan çalışmaları Sahipsiz Hayvanları Toplama İstek Ve Şikâyet Formuna kaydetmek,

               başlıca görevleri arasındadır.

5.9.13 Merkez Zabıta Amirliği

Zabıta Müdürlüğünün koordinasyon işlemleri, müdürlüğün ikmal, ayniyat ve bütçe işlemleri ve personel işlemleri ile ilgili çalışır.

a)  Kuruluşu:

Merkez Zabıta Amirliği: Birim zabıta amiri, büro komiseri, haber merkezi, evrak kayıt ve dosyalama memuru, raportör, mevzuat ve basın takip memuru ârşiv ve dosyalama , (fotoğraf ve video kayıt memuru) teknik donanım memuru, evrak zimmet memuru, evrak takip ve dağıtım memuru, İkmal iaşe masası ve memurları, personel işlemleri masası ve memurlarından oluşur. İhtiyaç durumunda hizmet gereği yeni masalar kurulabilir.

b)  Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

1- Zabıta müdürünün emir ve direktifleri doğrultusunda bağlı birimlerin iş ve işlemlerinde birlik ve beraberliği gerektiren koordinasyonu sağlamak.

2- Müdürlüğün aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Başkanlık makamına arz etmek üzere müdürün onayına sunmak,

3- Belirlenen görev ve yetkiler dışında, zabıta hizmetleri ile ilgili görülen hususlarda ilgili makamlarla yazma yapmak ve Başkanlık emirlerini öncelikle uygulamak,

4- Müdürlük içerisinde kurulması-kaldırılması kararlaştırılan amirlik veya karakol ile ilgili resmi yazışmalar yapmak ve takip etmek,

5- Çalışan ve emekli personelin hastalık, ölüm, evlilik gibi önemli olayları takip ederek, Zabıta müdürünü ve teşkilatı bilgilendirmek,

6- Müdürlük tahmini bütçesini hazırlamak,

7- Araç, gereç ve telsiz zimmetlerinin tutulması,

8- Merkez Zabıta Amirliğine bağlı masaların iş işlemlerinin takibini yapmak,

9- İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Belediye Başkanına, Başkan Yardımcısına ve Zabıta Müdürüne karşı sorumludur.

Ayrıca Merkez Zabıta Amirliğine bağlı 2 masa bulunur;

5.9.13.1. Planlama Ve Koordinasyon Masası

a-İşlemlerde kullanılan form tutanak belgelerin amaca uygunluk bakımından geliştirilmesi için araştırma yapmak.

b-Son teknolojik gelişmeleri inceleyerek buna göre müdürlüğün araç gereç donanım ve haberleşme cihazlarının yenilenmesi ve takviye edilmesi için rapor hazırlamak.

c-Amirliklerin görevleri ile ilgili yaşadıkları sorunlarda benzer uygulamalarla ilgili araştırma yaparak sorunun çözümü için katkı sağlamak.

d-Haftalık, Aylık, Yıllık Planlar ve Öngörüler düzenlemek. Bu planların uygulamasını denetlemek. Planların dışına çıkıldığı durumlarda sebep- sonuç raporları düzenlemek.

e-Topluma örnek olacak davranışlarla ilgili öncülük yaparak aylık planlar arasında bunlara yer vermek ile bu organizasyonların basında yayınlanmasını ve takibini sağlamak

f-Müdürlük içinde personelin iş doyumunu ve örgüt kültürünü geliştirmek üzere sosyal aktiviteler planlamak.

g-Toplumda zabıta algısını değiştirme amaçlı huzurevi çocuk esirgeme kurumu kadın sığınma evi gibi sosyal kurumları ziyaret edilmesi için plan ve program yapmak

h-Personelin rutin görevlendirilmesi dışında kalan ayrıca görevlendirmelerde personele kısa brifingler hazırlayarak görevini yetirmesinde kanuni dayanaklar yönünden eğitimler düzenlemek.

ı-Okullarda konusu zabıtayı ilgilendiren ve toplum bilincini amaçlayan eğitimler düzenlemek.

j-Göreve yeni başlayan personele zaman kaybetmeden adaptasyonunu sağlamak amacıyla kanun ve yönetmeliklerle düzenlenen görev ve haklarını anlatan ve kurumu tanıtan oryantasyon eğitimleri düzenlemek.

k-Müdürlük içinde amirlikler arası, gerektiğinde de diğer kurumlar ve birimlerle etkin haberleşme ve bilgi alışverişi faaliyetlerini koordine etmek.

l-Vatandaşlardan sistem üzerinden veya dilekçe ile gelen müracaatların takip ve koordinasyonunu sağlamak ve sonucun kontrolünü yapmak.

 

5.9.13.2. Personel Masası

a-Müdürlüğe bağlı personelin gölge dosyasını tutmak,

b-Müdürlüğe bağlı personelin senelik izni, istirahat, mazeret izni, ücretsiz izin işlemlerini takip ve yürütmek,

c-Personel ile ilgili şikâyetlerde gerekli araştırma, soruşturma ve inceleme yapmak,

d-Birimlerden gelen aylık puantajları  (senelik izin, istirahat, mazeret izni v.s.) kontrol etmek,

e-Personel arşivini düzenlemek,

f-Göreve gelmeyen personelin, araştırma, soruşturma ve incelemesini yaparak müdürlük  ve başkanlık makamına bilgi arz etmek,

gBirimlerdeki zabıta amirliklerinin personel kayıtlarını denetlemek,

h-Zabıta amirliklerinin günlük, aylık çalışma programlarını denetlemek ve müdürlük ve başkanlığa arz etmek.

 

 5.9.14 I.Bölge Zabıta Amirliği (Saraybahçe, Kuruçeşme )

Zabıta müdürlüğüne bağlı I.Bölge Zabıta Amirliğinin kuruluş, görev ve yetkileri aşağıda sıralandığı gibidir.

a)  Kuruluş:

1)  I.Bölge Zabıta Amirliğinin asli görev bölgesi; Gazanfer Bilge Bulvarından başlayarak ilçenin batısında kalan kısmıdır.

Görevin gereği durumunda diğer amirlikler ile ortak çalışmalara da katılabilir.

2)  Birim zabıta komiseri, ekip komiseri,  evrak yazım kayıt dosyalama ve arşivleme memuru, gezici ve sabit ekip memurlarından oluşur. İhtiyaç durumunda hizmet gereği ekipler kurulabilir.

b) Görev Yetki ve Sorumluluklar:

1-  Belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen 5393, 5216 ve 5360 Sayılı Kanunlarla Belediyeleri ilgilendiren diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle belirlenen Belediye Zabıta hizmetlerini yürütmek,

2- Meydan, bulvar, ana cadde ve yollarda yapılan her türlü kazıları denetlemek, ruhsatsız olanlar hakkında zabıt varakası düzenleyerek kanuni işlemi başlatmak,

3-  Belediyenin mülkü olan gayrimenkullerle, park ve bahçelerin işgallerine mani olmak, buralarda nizam ve intizamı temin etmek,

4-  Belirlenen görev ve yetkiler dışında tüm zabıta hizmetlerine yönelik Müdürlük emirlerini öncelikle uygulamak,

5- İtfaiye çalışmalarında emniyet ve yol güvenliği açısından gerekli önlemleri almak. Belediyece çıkarılan yangından korunma yönetmeliğindeki zabıta hizmetlerini yerine getirmek,

6- Yangın, zelzele, su baskını, bulaşıcı hastalık vb. gibi afet halinde, görevli ekipler gelinceye kadar, yerinde gerekli tedbirleri almak ve ilgili birimlerin çalışmalarına yardımcı olmak,

7- Çevreyi her ne suretle olursa olsun kirletenler hakkında tutanak düzenleyerek kanuni işlemi başlatmak veya Kabahatler Kanununa göre işlem uygulamak.

8- İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğine göre aykırı konulan reklam tabelalarını ve afişlerini kaldırarak koyanlar hakkında kanuni işlem başlatmak,

9- 5326, 1608 ve 2872 Sayılı Kanunlara göre işlem yapmak, Belediye Başkanının yetki verdiği kişilerce uygulanan sanat ve ticaretten men kararlarını infaz etmek, ayrıca mevzuat ile belediye zabıtasına verilen diğer görevleri yerine getirmek.

10- İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Belediye Başkanına, Başkan Yardımcısına ve Zabıta Müdürüne karşı sorumludur.

 

5.9.15 II. Bölge Zabıta Amirliği (Bekirpaşa, Alikahya, Akmeşe )

Zabıta müdürlüğüne bağlı II. Bölge Zabıta Amirliğinin kuruluş, görev ve yetkileri aşağıda sıralandığı gibidir.

a)  Kuruluş:

1)  II. Bölge Zabıta Amirliğinin asli görev bölgesi; İlçenin doğu tarafında kalan kısmı olup Gazanfer bilge bulvarından başlayarak Akmeşe’ ye kadar olan kısımdır, Amirlik Bekirdere de bulunan Mevlana kültür merkezindeki büroda hizmet vermekte olup amirliğe bağlı Alikahya irtibat bürosu ve Akmeşe irtibat bürosu vardır.

Görevin gereği durumunda diğer amirlikler ile ortak çalışmalara da katılabilir.

2)  Birim zabıta amiri,ekip amiri,  evrak yazım kayıt dosyalama ve arşivleme memuru, gezici ve sabit ekip memurlarından oluşur. İhtiyaç durumunda hizmet gereği ekipler kurulabilir.

b) Görev Yetki ve Sorumluluklar:

1-  Belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen 5393, 5216 ve 5360 Sayılı Kanunlarla Belediyeleri ilgilendiren diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle belirlenen Belediye Zabıta hizmetlerini yürütmek,

2- Meydan, bulvar, ana cadde ve yollarda yapılan her türlü kazıları denetlemek, ruhsatsız olanlar hakkında zabıt varakası düzenleyerek kanuni işlemi başlatmak,

3-  Belediyenin mülkü olan gayrimenkullerle, park ve bahçelerin işgallerine mani olmak, buralarda nizam ve intizamı temin etmek,

4-  Belirlenen görev ve yetkiler dışında tüm zabıta hizmetlerine yönelik müdürlük emirlerini öncelikle uygulamak,

5- İtfaiye çalışmalarında emniyet ve yol güvenliği açısından gerekli önlemleri almak. Belediyece çıkarılan yangından korunma yönetmeliğindeki zabıta hizmetlerini yerine getirmek,

6- Yangın, zelzele, su baskını, bulaşıcı hastalık vb. gibi afet halinde, görevli ekipler gelinceye kadar, yerinde gerekli tedbirleri almak ve ilgili birimlerin çalışmalarına yardımcı olmak,

7- Çevreyi her ne suretle olursa olsun kirletenler hakkında tutanak düzenleyerek kanuni işlemi başlatmak veya Kabahatler Kanununa göre işlem uygulamak.

8- İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğine göre aykırı konulan reklam tabelalarını ve afişlerini kaldırarak koyanlar hakkında kanuni işlem başlatmak,

9- 5326, 1608 ve 2872 Sayılı Kanunlara göre işlem yapmak, Belediye Başkanının yetki verdiği kişilerce uygulanan sanat ve ticaretten men kararlarını infaz etmek, ayrıca mevzuat ile belediye zabıtasına verilen diğer görevleri yerine getirmek.

10- İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Belediye Başkanına, Başkan Yardımcısına ve Zabıta Müdürüne karşı sorumludur.

5.9.16 Gece Ekibi Zabıta Amirliği

a) Kuruluş:

Gece Ekibi Zabıta Amirliği sorumluluk alanı 1. ve 2. Bölgenin tamamını kapsamakla beraber çalışma saatleri 16:00 – 08:00’ dir.

b) Görev Yetki ve Sorumluluklar:

1-16:00-08:00 saatleri arası  yapılan şikayet ve müracaatları değerlendirir,

2-Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belediyelere verilen görev ve yetkiler doğrultusunda belediye suçu işleyenler tespit edildiğinde kanuni işlem yapmak,

3-Gündüz Ekiplerinden kalan ve gece de takibi gereken işleri yapmak,

4- Başkanlık Makamının gece verdiği emirleri yerine getirmek,

5- Belediyenin diğer müdürlüklerinden yapılacak denetimlerde ihtiyaç duyulduğunda yardımcı olmak,

6- Yangın, sel v.s. gibi felaketlerde görevlilerin almış oldukları tedbirlere yardımcı olmak,

7- Gece Mühürlü olan yerleri kontrol etmek,

8- Belirlenen görev ve yetkiler dışında tüm zabıta hizmetlerine yönelik müdürlük emirlerini öncelikle uygulamak,

9-Yetkili makamlardan izin alınmadan faaliyet gösteren Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin faaliyetlerine son vermek ve haklarında yasal işlem yapmak,

10- Meydan, bulvar, ana cadde ve yollarda yapılan her türlü kazıları denetlemek, ruhsatsız olanlar hakkında zabıt varakası düzenleyerek kanuni işlemi başlatmak,

11-  Belediyenin mülkü olan gayrimenkullerle, park ve bahçelerin işgallerine mani olmak, buralarda nizam ve intizamı temin etmek,

12-  Belirlenen görev ve yetkiler dışında tüm zabıta hizmetlerine yönelik müdürlük emirlerini öncelikle uygulamak,

13- İtfaiye çalışmalarında emniyet ve yol güvenliği açısından gerekli önlemleri almak. Belediyece çıkarılan yangından korunma yönetmeliğindeki zabıta hizmetlerini yerine getirmek,

14- Yangın, zelzele, su baskını, bulaşıcı hastalık vb. gibi afet halinde, görevli ekipler gelinceye kadar, yerinde gerekli tedbirleri almak ve ilgili birimlerin çalışmalarına yardımcı olmak,

15- Çevreyi her ne suretle olursa olsun kirletenler hakkında tutanak düzenleyerek kanuni işlemi başlatmak veya Kabahatler Kanununa göre işlem uygulamak.

16- İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğine göre aykırı konulan reklam tabelalarını ve afişlerini kaldırarak koyanlar hakkında kanuni işlem başlatmak,

17- 5326, 1608 ve 2872 Sayılı Kanunlara göre işlem yapmak, Belediye Başkanının yetki verdiği kişilerce uygulanan sanat ve ticaretten men kararlarını infaz etmek, ayrıca mevzuat ile belediye zabıtasına verilen diğer görevleri yerine getirmek.

18- İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Belediye Başkanına, Başkan Yardımcısına ve Zabıta Müdürüne karşı sorumludur.

 

 5.9.17 Güvenlik Amirliği

Güvenlik Amirliğinin görevleri aşağıda gösterilmiştir.

a)Görev Yetki ve Sorumluluklar:

1- İzmit Belediye Başkanlığı ve Bağlı yerlerini (mahalle konağı, şantiye, kurs merkezi, kültür merkezi, ek hizmet binası vb.) Sabotaj, yangın, hırsızlık, yağma ve yıkma, zorla işten alıkoyma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korumak.

2- Görev alanları içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal Genel Kolluk Kuvvetlerine bildirmekle beraber, Genel Kolluk Kuvvetleri gelinceye kadar sanıkları yakalamak ve göz altına almak.

3- İzmit Belediye Başkanlığı ve Bağlı yerlerde meydana gelen suç ve delillerini muhafaza etmek.

4- Genel Kolluk Kuvvetlerinin işe el koymasından itibaren emrine girerek onlara yardımcı olmak.

5- Koruma ve Güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak.

6- Sivil Savunma Teşkilatına görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak.

7- İzmit Belediye Başkanlığının, Özel Güvenlik izin Belgesi bulunan Güvenlik noktalarına giriş ve çıkışlarda Kimlik Kontrolü yapmak bu saha içinde şüpheli şahısların dolaşmasına engel olmak, kuruluşa ait olan ve girilmesi kayda bağlı yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesi engellemek görev alanı içinde vukuu bulan her türlü kazada gerekli tedbir ve önlemleri almak.

8- Güvenlik Amirliğine bağlı çalışan tüm personelin senelik izin, istirahat izni, ücretsiz izin gibi işlemler ve puantaj takibi ile personel ile ilgili şikayetlerde gerekli araştırma, soruşturma ve inceleme yapmak.

9- İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Belediye Başkanına, Başkan Yardımcısına ve Zabıta Müdürüne karşı sorumludur.

 

 

5.9.18 Pazar Ekibi Zabıta Amirliği

Zabıta Pazar  Amirliğinin görevleri aşağıda gösterilmiştir.

a)Görev Yetki ve Sorumluluklar:

1- Hizmet bölgesindeki ekiplerin yaptığı çalışmaların yasalara uygun, en kısa zamanda verimli, düzenli ve eksiksiz yapılmasını sağlamak,

2- Ekiplerin çalışmalarında verimin artması amacı ile öneriler getirmek ve istenilen zamanda faaliyetler hakkında rapor vermek,

3- Pazar kurulan sokaklar ve çevresinde her türlü seyyar faaliyetlerine mani olmak,

4- Tezgâh kurma belgesi olmayanların faaliyetine engel olmak, Pazarcı esnaflarına tahsis edilen tezgâhları kontrol etmek,

5- Pazaryeri içinde yüksek sesle satış yapan esnaflar ile Pazar kurulan sokaklardaki bina, kapı ve pencerelere ip bağlayan esnaflara engel olmak,

6- Pazar tezgâhında satışı yasak olan(cd, kitap, canlı hayvan vs.)ürünlerin satışına engel  olmak ve yasal işlem yapmak,

7- Belediye gelirleri açısından tezgâh kurma ücretlerini yatırmayan esnafları tespit ederek  faaliyetlerine mani olmak,

8- Gıda maddelerinin açıkta satışını engellemek, hijyen şartlarını oluşturacak şekilde gerekli önlemleri almak,

9- Vatandaşların yapmış olduğu alış-verişlerde tartıların standartlara uygun olup olmadıklarını  denetlemek,

10- Tezgâhlarda bulunan yanıltıcı fiyat etiketlerinin bulunmasına mani olmak,

11- Pazarlar ilgili nizam ve intizamı sağlamak,

12- 5957 sayılı kanun ile, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğe göre işlem yapmak.

13- Pazar yerleri ile ilgili kayıtları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sebze ve Meyve Ticareti ile Hal Kayıt Sistemi Hakkında Tebliğe göre sisteme girmek

14- İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Belediye Başkanına, Başkan Yardımcısına ve Zabıta Müdürüne karşı sorumludur.

 

5.9.19 Zabıta Kalem Amirliği

Kalem Amirliğinin görevleri aşağıda gösterilmiştir.

1- Zabıta müdürlüğüne gelen bütün evrakların kaydının tutularak ilgili birimlere havale edilmek üzere müdürlük makamına sunulmasını sağlamak.

2- Zabıta müdürlüğüne gelen evrakların birden fazla amirliği ilgilendiren evrakların cevaplarını ilgili amirliklerden alarak müdürlük adına tek elden cevap yazısı yazmak.

3- Müdürlük arşivini tutmak ve süresi dolan evrakların, imhası için, evrakları Başkanlık Merkez Arşivine göndermek.

4- Müdürlük demirbaş ve tüketim malları ile ilgili satın alma müdürlüğünden talepte bulunmak, bu malzemelerin amirliklerine dağıtımı ve takibini sağlamak,

5- Kıymetli evrak niteliğinde olan her türlü evrakın teminin sağlamak, zimmetle dağıtmak,(peşin para ceza makbuzları ve Kabahatler Kanunu ile ilgili evrakların alımı, dağıtımı,takibi ve tahsilâtı ile ciltlerinin iadesi-takibi ve koçanların iadesi),

6- Sarf malzemelerinin (büro malzemeleri dâhil) temini sağlayıp, dağıtımını yapmak,

7- İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Belediye Başkanına, Başkan Yardımcısına ve Zabıta Müdürüne karşı sorumludur.

8- İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Belediye Başkanına, Başkan Yardımcısına ve Zabıta Müdürüne karşı sorumludur.

 

5.9.20 Hizmetin sürekliliği ve süresi aşağıda gösterildiği şekilde yapılır:

a)  Hizmetlerin Sürekliliği:

 Belediye Zabıtası hizmeti, günün yirmi dört saatinde devam eden hizmet olup, Belediye Zabıta Müdürlüğü'nün genel ve günlük çalışma programı yirmi dört saat hizmet verecek şekilde yapılır.

b) Günlük Hizmet Süresi:

1- Belediye Zabıtası hizmeti, karakol, devriye, motorize ekip, büro hizmetleri ve diğer hizmetler olarak sınıflandırılır. Belediye zabıtasının üst amiri olan bağlı bulunduğu başkan yardımcısı personelini 12 saat iş 24 saat istirahat, 24 saat iş 48 saat istirahat veya hizmetin aksamayacağı şekilde haftalık 48 saati geçmemek üzere gün içerisinde görevlendirme yapabilir, olağanüstü hallerde görev süresi müdürlükçe belirlenir, bu süre haftalık 60 saati geçemez. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

2- Karakol ve devriye görevlerinde yaya olarak görev yapan personele, her iki saatte bir yarım saat ve öğlen yemeği için de 1 saat istirahat verilir. İstirahatlarda telsiz irtibatı kesilmeden ve mevki belirtilerek istirahat yapılır.

3-  Birim amirleri görevin yoğunluğuna göre izin gününde veya bayram ve resmi tatil günlerinde çalıştırdıkları personelin izinlerini daha sonra tespit edecekleri uygun bir zamanda bu personele kullandırırlar ve görev defterinde bu durum ilgili amir imzası ve açıklaması ile belirtilir.

4- Gece nöbetleri günlük, haftalık ve aylık olarak personele periyodik olarak tutturulur.

 

5.9.21 Büroların Kuruluşu

Zabıta Müdürlüğü birimleri büro hizmeti kadrosu, büro komiseri, evrak kayıt ve dosyalama memuru, evrak yazım memuru, evrak takip memuru ve diğer memurlardan oluşur.

 

5.9.22 Bürolarda Tutulacak Defterler ve Dosyalama

Büro hizmetlerinin görülmesinde gerekli olan ekiplerin görevleri aşağıda sıralanmıştır.

 

a)  Kayıt Masası:

1- Zabıta Müdürlüğü ve birimleri hizmetlerine göre tutulması zorunlu olan defterler ile zimmet, ceza kayıt defteri, görev icmal ve hizmet defteri, nöbet defteri vb. kayıtların tutulduğu masadır.

2- Zabıta Müdürlüğü veya birimlere gelen yazılar bu masadan geçer. Zabıta Müdürlüğü ve birimleri dışarıdan kendi adlarına yazılı emir ya da yazı kabul edemezler ve kurum dışına kendi adlarına yazı gönderemezler. (Görevin aciliyet gerektirdiği durumlar hariç).

3- Evrak kayıtlarını belediye genel evrak masasındaki kayıtlara benzer biçimde tutarlar.

4-  Kayıt defterlerinin (bilgisayar çıktılarında olabilir) her sayfa birleşim yerleri, takvim yılının ilk iş gününde, müdürlükçe mühürlenir, en son sayfalarına kaç sayfadan ibaret olduğu yazıldıktan sonra yine müdürlükçe onaylama mahiyetinde olmak üzere mühürlenmiş ve imzalanmış olması gerekir.

b)    Ceza Masası:

î- Ceza masası, ceza işlerinin yürütüldüğü masadır. Ceza masasında, Müdürlüğün 1608, 5326 ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda tutulan ceza zabıtları ile ceza kararlarının kaydedildiği defter ve diğer kanunlara göre verilen cezaların kaydedildiği defterler tutulur.

2-  Belediye zabıtasınca düzenlenerek ceza masasına gönderilen ceza zabıtları, daha önce kaydedildiği belediye cezaları defterinde kendi bölümlerine düzenleme tarihi, tebliğ tarihi, giriş tarihi, suçlunun adı soyadı, yaşı, baba adı, işi, T.C. kimlik numarası, vergi numarası, oturduğu yer, suçun yeri, suçun nevi yazılarak işlenir.

3-  Ceza kararları için süresi içinde adli mercie itiraz edilmişse, ilgili mahkemenin isteği üzerine ceza dosyası mahkemeye gönderilerek ceza infazı mahkeme sonuna kadar durdurularak durum defterin (mahkemeye gönderme tarihi ve numarası) bölümlerine işlenir. Karar, mahkemece onaylanırsa, ceza uygulaması ve tahsil işlemleri yürütülür. Karar iptal edilmişse, iptal gerekçesine göre işlem yapılır ya da kayıt defterine kayıt tarih ve numarası yazılarak dosya işlemden kaldırılır. Mahkemece bir karara bağlanması geciken dosyaların durumu mahkemeden sorulur.

4- Müdürlük dışından gelen kesinleşmiş öteki ceza kararları, genel evrak masasında gelen evrak gibi kaydedilir ve gereği yapılmak üzere ceza masası tarafından ilgili yere gönderilir.

5- Esnafın sicil ve değerlendirilmesi için, bilgisayarlı kartoteks sistemi ihdas edilir.

 

c) Müteferrik İşler Masası:

Zabıta Amirlikleri hizmetlerinin gereğine göre iş yeri denetimleri ve işlemleri masası, personel işlemleri masası, ikmal işlemleri masası, şikâyet masası ve diğer işlemler gibi masalar oluşturularak iş bölümünü sağlarlar. İhtiyaca göre yeni masalar oluşturulabilir.

 

5.9.23 Bürolarda Tutulması Gereken Kayıtlar

(1) Bürolarda belediyenin bilgi işlem merkezi tarafından geliştirilen evrak kayıt programı üzerinde bilgisayar ortamında evrak kaydı yapılır (bilgisayar bulunmayan bürolarda normal evrak kayıt defteri tutulur) ve gelen giden evraklar kayıt altına alınarak evrakla ilgili yapılan her türlü işlem bu programa kaydedilir. Günlük kayıtlar gelen-giden olarak bilgisayar çıktısı şeklinde alınır ve mühürlenip büro amiri tarafından imzalanarak büro arşivine alınır. Evraklar evrak kayıt merkezine geldiği anda kayıt altına alınır birim müdürü tarafından havalesi yapılarak ilgili birime yollanır. Evrak işlem gördükten sonra bilgisayar kayıtlarından gereği yapılarak cevap verilmesi gereken yere yollanır.

(2) İşlem gördükten sonra gönderilecek olan evrak, sıra numarası, nevi, eki, verilen yer, tarihi, evrakı alanın ismi imzası bölümlerinden oluşan zimmet defteri ile evrak kuryesi memur tarafından deftere işlenerek, evrak ilgili kuryeye teslim edilir.

(3) Bürolarda ayrıca, özel olarak basılmış görev hizmet vesikaları yer alır ve bu vesikalar dış görevde çalışan ekipler tarafından günlük olarak yapılan göreve göre doldurulur ve görev dönüşü büroya teslim edilir. Bu vesikalar, görev vesikaları dosyasında ayrı ayrı ekip klasörlerinde dosyalanır.

 

5.9.24 Evraka Yapılan İşlem

(1) Zabıta Müdürlüğüne gelen ve birimlerince muamele gören evraklara yapılacak işlemler şunlardır;

 a)Umumi evrak, bilgisayar ortamında kaydolunur ve numaralanır,

b) Evrak,"Umumi Evrak Bürosunca" değerlendirilip, işlem yapacak bölüm evrak üzerinde belirlenir,

c)Havaleye hazır hale gelen evrak, Zabıta Müdürü tarafından havale edilir,

ç)Evrak bürosu kaydolan ve havale olan evrakı işlem için acil olarak, alakalı şubeye zimmetle teslim eder,

 d)Gelen-giden evrak kaydından, her evrakın sonuçlandırılıp, sonuçlandırılmadığı kontrol edilerek her ay sonunda açık görülen evrakların müdürlük yazısıyla sonucu ilgili birimlerden istenir.

Zabıta amirliklerine gelen evraklar bilgisayara kaydolup, numara verilir, daha sonra birim müdür yardımcısı veya birim amiri tarafından icrayı yapacak ekip amirine zimmetle verilir, evrakın gereği yapılır, cezalandırma gerekiyorsa, ceza zaptı veya peşin para tanzim edilir, evrak muamelesi, üst makamların kararını icap ettiriyorsa gerekli rapor, zabıt, tespit zaptı yapılarak kanuni işlemin başlaması sağlanır, üst makamlara ve evrakın geldiği makama yapılan işlemin bildirilmesi için cevap hazırlanır, imzaya çıkarılır. Gelen evrak, genelge, prensip emri, disiplin emri gibi birçok üniteleri alakadar eden evraksa merkez zabıta amirliği tarafından hazırlanarak ilgililere dağıtılmak üzere imzaya çıkarılır,

Bakanlık ve Valilik evrakları öncelikli ve acil olarak değerlendirilip, en geç onbeş gün içinde, şikâyetler en geç iki ay içinde, diğer evraklar aciliyet ve önceliğine göre cevap verilir.

 

5.9.25 Arşivleme

(1) Zabıta müdürlüğü ve amirlikleri güncelliğini kaybetmemiş olan dosya ve evraklar önce birim arşivlerinde saklanır. Güncelliğini kaybeden evraklar kurum arşiv yönetmeliğine göre listeleri hazırlanarak belediye merkez arşivine gönderilir,

(2) Kişiye özel ve gizli evrakların arşivi personel masasınca yapılır ve Arşiv Yönetmeliği uyarınca saklanır,

(3)  Sivil savunma ve sabotajlara karşı korunma dosyası birimlerin en kolay ulaşılabilir ve görülebilir bir bölümünde muhafaza edilir.

(4)  Kapatılan birimlerin Zabıta Müdürlüğünce tüm dosya ve klasörleri müdürlük arşivine intikal ettirilir.

 

5.9.26 İşyeri Mühürlemeleri ve Tebligatlar

5.9.26.1 Faaliyetten Men ile Sanat ve Ticaretten Men Kararının Uygulanması

(1)  Belediye Başkanlığınca verilen faaliyetten men ile yetkili mercilerce verilen san'at ve ticaretten men kararı belediye zabıtası tarafından işyerinde mühürleme yapmak suretiyle uygulanır. İnfazın tarih ve saati faaliyetten men kararı veren merci veya Zabıta Müdürü tarafından tayin edilir.

(2) Belediyenin faaliyetten men ile sanat ve ticaretten men ettiği iş yerlerinin kontrolü belediye zabıtasınca yapılarak, karara uymayıp faaliyet gösterenler tespit edildiğinde, tekrar işyeri mühür altına alınıp, mühür fekk-i zabtı tanzim edilerek, tanzim edilen bu tutanak ilgili amirliğe teslim edilir ve ilgili birim bu tutanağa bir üst yazı yazarak ilgili yerin savcılığına suç duyurusunda bulunur, bu evraklar zabıta müdürü tarafından imzalanır.

 

5.9.26.2 Belediye Zabıtası Tarafından Yapılacak Tebligatlar

Belediye zabıtası yapmış olduğu iş ve işlemler ile ilgili olarak tebligatları bizzat kendileri Tebligat Kanunu hükümlerine göre yaparlar. Bunun dışında diğer birimler tarafından posta yolu ile tebligatları yapılmış ancak ilgilisine ulaşılamamış olan evrakların tebliği istendiğinde bu evraklar ilgilisine teslim edilir. Ancak acele ve gecikmesinde zarar görüldüğü yazı ile bildirilen tebliğ evrakları gecikmesine mahal verilmeden yerine getirilir.

 

5.9.27 Hizmetin Planlanması ve Yürütülmesi

5.9.27.1 Hizmetin Planlanması

(1) Hizmetin planlanması personel gücünü iş hacmine göre tanzimi şeklinde olacaktır. Bu bakımdan mevcut personelin senelik izin, haftalık izin gibi durumları dikkate alınarak personelin aylık çalışma planı düzenlenecektir. Bayram tatili ve hafta tatili günleri içeren çalışma planlarının tanziminde birimlerde görevi aksatmayacak sayıda yeteri kadar görevli tefrik edilecektir. Aylık çalışma planında tayin ve hastalık gibi sebeplerle husule gelecek değişiklikleri hizmetin aksamaması yönünden yapılacak personel planlaması ve diğer tedbirlerle giderilecektir.

(2) Günlük hizmetler bir gün önce bizzat amirler tarafından belirlenecek, bir program tanzim edilecektir.

(3) Günlük hizmetlerin tanziminde aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir,

a) Her memura günlük mesaisini boş geçirmeyecek şekilde görev verilecek,

b) İskele, meydan, ana cadde ve diğer toplumun kullanımına açık yerlerin kontrolü ön planda tutulacak,

c) Acele ve günlü evraklar ile halkın şikâyetleri öncelikle takibi yapılacak ve değerlendirilip sonuçlandırılacaktır.

ç) Hizmet görevlendirilmeleri bir gün önceden yazılarak hazırlanacak, ertesi günü hizmetin başlama saatinde herhangi bir gecikmeye meydan verilmeyecektir,

d) Evraklar, amirler tarafından birer birer incelenecek, acelelik ve ehemmiyet derecelerine göre tahkikat günleri tayin edilecek, her evrakın üzerine memurun yapacağı işi açıklayacak kısa not halinde talimatlar eklenecektir.

e) Personelin zamanını boşa harcamaması, yollarda vakit israfına meydan vermemesi için zaruret olmadıkça birbirine uzak bölgelerdeki işler aynı ekibe verilmeyecektir.

 

5.9.28.2 Hizmetin Yürütülmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

Hizmetin yürütülmesinde personelin göreve gönderilmesi, vazifenin alınması, görevin yapılması, işbirliği ve koordinasyon, emrin personele duyurulması ve hizmet yönünden bölgenin değerlendirilmesi yapılacak işte verimin artmasına neden olacaktır.

Bu amaç ile

 

a) Ekiplerin göreve gönderilmesi:

1- Ekiplere görev bizzat amir tarafından, amir izinli iken yardımcısı durumundaki rütbeli tarafından verilecektir,

2- Hizmete çıkarılmadan önce bütün personelin kıyafeti kontrol edilecektir

3-  Hizmet vesikalarında yazılı görevler şifahen de tekrar edilecek, izahına lüzum görülen hususlarda gerekli açıklamalar yapılacaktır,

4-  Hizmete çıkarılan ekipte hizmeti noksansız yapabilmeleri için kâğıt, kalem, karbon kâğıdı, ceza tutanakları ve Belediye Zabıta El Kitabı gibi lüzumlu araç ve gereçlerin mevcut olup olmadığı araştırılacaktır,

5-  Müessese kontrollerinde memurlara kolaylık sağlamak için, esnafa uymaya mecbur olduğu belediye emir ve yasaklarını öğretmek, yapılan kontrollerin noksansız ve etkili olmasını temin maksadıyla sual şeklinde hazırlanmış olan teftiş defterlerinin, defter kapaklarında yazılı talimata uygun olarak yapılması doldurulması sağlanacaktır,

6-  Evrakların takibi ile görevlendirilen personele o gün acilen yapılması gereken evraklar hizmet vesikasına numaralan yazılmak suretiyle verilecektir,

7- Ekiplerin vazife dönüşlerinde, vukuatları amir tarafından alınacaktır. Her ekip yaptığı işleri teker teker amirine izah edecek, tanzim ettiği rapor, zabıt varakası ve evrakları teslim edecektir. Ekiplerin vukuat olarak bildirdikleri günlük hizmetlerinin, hizmet saatiyle mütenasip olup olmadığı değerlendirilecek, vaktini israf etmiş olanlar ikaz edilecek, bu hataların tekerrür etmemesi sağlanacaktır.

b) Vazifenin Alınması (Kabulü):

1- Belediye zabıta amir ve memurları kanun, nizamname, yönetmelikler, talimatların kendisine doğrudan doğuya görev verdiği durumlarda hiçbir merciden emir almadan görevini yerine getirir. Zabıta amir ve memurları, belediye suçlarını kovuşturmak ve araştırmakla yükümlüdürler.

2-  Üst makamların kararlarını icap ettiren durumlarda konu derhal durumu tespit eden ekip tarafından zabıtla amirliğine bildirilerek üst makamdan yazılı karar ve emir alınarak görev yerine getirilir,

3- Emirler şifahi ve yazılı olarak alınabilir. Şifahi emirlerle görev kabulü telsiz, telefon veya yüz yüze olabilir.

4- Bu emirler daha sonra emri veren makamın onayı ile yazılı hale getirilir,

5-Yazılı emirler, üst makamlar,  zabıta müdürü veya yetki verdiği Zabıta amirleri tarafından verilir. Yazılı emrin alınması görevin kabulüdür,

6-Yazılı ve sözlü emir ve şikâyet alınması ile vazife kabulü olunmuş olur.

c) Görevin Yürütülmesi:

1- Alınan, planlanan ve koordine edilen vazife, görevlendirilen zabıta amir ve memurları tarafından icra edilir.

2- Görev, yerine getirildikten sonra üst makama tekmil ve şikayetçiye malumat verilir.

3- Görevlendirilen ekip, gittiği görevde görevin icrasına mani olan unsurlar olması halinde ve görevi kendi kuvveti ile icra edemeyeceği durumunu tespit ile üst makamdan yardım talep edebilir. Görevin yerine getirilmesi sakınca doğuracağı durumlarda, durum ekip tarafından rapor edilir ve ekip çalışanları tarafından imza altına alınarak görev yerinden ayrılınır. Bu görevin ifa edilmesi önem arz ediyor ise amirlik tarafından gerekli tüm tedbirler alınarak daha sonra görev ifa edilir.

4- Kanunsuz emir hakkında Anayasa ve Devlet Memurları Hakkındaki Kanun hükümleri saklıdır.

ç) İşbirliği ve Koordinasyon:

1-  Müdürlük birimleri arasındaki koordinasyon için haftalık ve acil durumlarda görevle ilgili toplantılar Zabıta Müdürü tarafından düzenlenir,

 2-  Müdürlük Koordinatörlüğünü icap ettirmeyen acil ve üst karar gerekmeyen durumlarda birim amirleri kendi aralarında işbirliği yapabilirler,

3- Zabıta Amirliklerinin görevlerinde personel, takviye ve işbirliğini icap ettiren hallerde görevin durumuna göre, Zabıta Müdürü işbirliğini sağlar,

4- Birimler arası koordinatörlüğü icap ettirmeyen acil ve üst karar gerekmeyen durumlarda birim amirleri doğrudan doğruya diğer birimlerden yardım isteyebilirler,

5-  Görevin kapasitesi ve büyüklüğü araç, gereç, üst düzeyde teknik eleman ve sağlık personeli takviyesini öngörüyorsa, bizzat Zabıta Müdürü işbirliğini sağlar,

6-  Belediye Başkanlığının koordinatörlüğünü icap ettirmeyen, acil ve üst karar gerektirmeyen görevde Zabıta Müdürü, belediyenin diğer müdürlükleri ile doğrudan işbirliği yapar,

7-  Her an çöküp etrafı tehlikeye sokacak durumda olan yapılar için zabıtanın her ünitesi doğrudan doğruya belediyenin ilgili müdürlüklerine müracaat ederek gerekli teknik elemanı göreve acilen davet eder.

d)  Emrin Personele Duyurulması

1- Verilen emirler Zabıta Birim Amirlerine, amirler de kendilerine bağlı tüm personele duyuracaktır,

2- Emrin tüm personele duyurulduğuna dair alınacak imza listesi zabıta müdürlüğüne oradan da daire başkanlığına gönderilecektir,

3-Emirlerin bir nüshası amirliklerdeki emir panosuna asılacaktır,

4-  Tüm memurlar amirliklerindeki emirler panosunda asılı bulunan yazıları göreve geldiklerinde ve mesai bitiminde okumak ve takip etmekten sorumludur,

5-  Bu panoya asılan yazılar, memurlara ilanen tebliğ edilmiş sayılır ve asılan emirleri bilmemek, okumamak mazeret sayılmaz.

e)Hizmet Yönünden Bölgenin Değerlendirilmesi:

1- Hizmetin planlı olarak yürütülebilmesi için ilk esas, yapılması gereken işin ne olduğunun tam ve doğru olarak değerlendirilmesidir.

2-  Şehrimizde her ilçenin, ilçelerde de her bölgenin belediye hizmetleri yönünden ayrı ayrı özellikleri mevcuttur. Meydan, ana cadde, İskele, çarşı ve pazar yerleri gibi halkın kesif olarak gelip geçtiği ve alışveriş ettiği yerler ilk planda tutulacak, bu gibi yerlerde temizlik, intizam ve halkın huzurunu temin edecek tedbirler öncelikle alınacaktır.

 

5.9.29 Disiplin, Yeddi emine Alma, Hizmet Araçlarının Kullanımı

5.9.29.1 Disiplin

Belediyemizin üniformalı bir teşkilatı olması sebebiyle, her davranışı ile halkımıza karşı Belediyemizi temsil eden Zabıta Amir ve memuru kıyafet, disiplin, selamlaşma, müracaat usulleri, esnafa muamele tarzı ve benzeri gibi konularda İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan Belediye Zabıtası Personel, Kılık Kıyafet Yönetmeliği’ndeki kurallara uymak zorundadır.

 

5.9.29.2 Yeddi emin’e Alma

Belediye zabıtalarının çalışmalarında karşılaştıkları en önemli durumların başında, seyyar satıcılar ile işportacılara yönelik yapılan çalışmalarda elde edilen malzemelere uygulanacak işlemler gelmektedir.

Bu hususta öncelikli olarak;

a)  1608 Sayılı Kanun veya 5326 sayılı Kanun gereğince, hakkında cezai işlem tatbik edilecek seyyar satıcı ve işportacılardan kimlik bilgileri istenir, kimlik bilgilerini vermeye yanaşmıyorsa emniyetten yardım talep edilir ve kimlik tespiti yapılır. Bu tespite istinaden elindeki malzemeler sayılarak yeddi emine alınıp, bir suret yeddi emin tutanağı ilgili kişiye verilir ve malzemeler müdürlük deposunda muhafazaya alınır.İlgilisine en kısa zamanda müdürlük deposuna gelerek cezasını ödedikten sonra malını teslim alacağı bildirilir. Müdürlük deposunda bu kişilerle ilgili bilgisayar kayıtları tutulur ve arşiv oluşturulur. Daha sonra ilgili kişi söz konusu malzemelerin faturasını ve yediemin tutanağını depo görevlisine ibraz etmek şartı ile cezasını ve depolama ücretini ödeyerek malzemesini teslim alabilir.

b)  Belediye zabıtalarının en sık karşılaştığı olaylardan biriside seyyar satıcıların direnişleridir. Bu konuda yapılan çalışmalar esnasında belediye zabıtası direniş ile karşılaştığında ve malzemelerin yediemine alınmasının güçleştiği durumda derhal malzemelere el konur ve bu malzemeler depoya teslim edilirken hangi tarih, hangi saatte, hangi bölgede yapılan çalışmada ve hangi ekip tarafından alındığı, içeriğindeki malzemelerde rapor edilerek müdürlük deposuna teslim edilir. Daha sonra ilgilisi bu malzemelerin faturasını ve kendisine ait olduğunu ispatlar ise malzemeleri kendisine cezası ve depo ücretini ödemek şartı ile teslim edilir. Mümkün ise bu teslimat olayı depo görevlileri tarafından fotoğraflanır.

c) Bazen sahipsiz seyyar satıcı ve işportacı malları ele geçtiğinde, bu gibi mallar ilgili memurlarca derhal sayılır ve yeddi emin tutanağına kaydedilerek muhafaza edilmek üzere depoya konulur. Bu malzemeler hakkında 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/m bendi gereği işlem yapılır.

ç) Mallar depolarda muntazam yerleştirilecek ve kanuni müddeti içinde sahipleri ortaya çıkarsa, ilgilisi hakkında cezai işlem yapılıp depolama ücreti alındıktan sonra malları geri verilecektir.

 

5.9.29.3 Hizmet Araçlarının Kullanımı

Başlıca görevi şehirde temizliğin ve intizamın temini olan belediye zabıtası teşkilatının, çalıştığı binaların da her hali ile vatandaşa örnek bir daire hüviyetinde bulundurulması şarttır.

Bu maksatla:

a)Binaların giriş kısımları daima temiz ve intizamlı bulundurulacak,

b)Vatandaşların kolaylıkla görebilmeleri için tabelalar en müsait yere asılacak,

c)Binanın bütün kısımları temiz, badanalı ve boyalı bulundurulacaktır,

ç)Demirbaş eşyaların muhafazasına itina gösterilecek, kırılmalarına ve çizilmelerine meydan verilmeyecektir,

d)Daktilo bilgisayar ve diğer yazıcıların kullanılmadığı zamanlarda üzerleri örtülü bulundurulacak, ilgili memurdan başkalarının makineleri kullanmaları önlenecektir,

e)Telefon ve telsizler resmi hizmet dışında kullanılmayacaktır. Dışarıdan arayanlar bekletilmemesi için konuşmalar çok kısa olacaktır. Zaruri haller müstesna resmi telefonlarla şehirlerarası konuşma yapmak yasaktır.

f)Yangın malzemesi muntazam ve daima kullanmaya hazır şeklinde bulundurulacaktır,

g)Personelin elbiselerini asmak için muntazam askı tertibatı yapılacak, duvarlara rastgele çiviler çakılmayacaktır.