Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
27°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

01.05.2007 Tarihli Meclis Toplantısı

SARAYBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Saraybahçe Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 01.05.2007 Salı  günü saat 16.00 da toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Salonuna (Belsa Plaza) teşrifleri rica olunur.

                                                                              Halil Vehbi YENİCE 

                                                                       Saraybahçe Belediye Başkanı
 

G Ü N D E M

1-     Yoklama,

2-     04.04.2007 tarihli tutanak özetinin okunması,

3-     2006 Yılı Kesin Hesap ilgili Hesap İşleri Müdürlüğünün 27.04.2007 tarih ve 1428 sayılı yazısı,

4-     Ömerağa mahallesi 13 kadastro paftası 283 ada, 44 nolu parselde yer alan imar yolunun kaldırılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2007 tarih ve 1283 sayılı yazısı,

5-     Yenidoğan mahallesi, 19M-Ib uygulama imar planı paftası, 4413 ada, 28 nolu parselin batısından geçen imar yolunun 12.50 m. genişlikte  yeniden düzenlenmesi ile 4414 nolu yapı adasının doğu yönündeki yapılanma koşulunun 3/A- 4 olarak düzenlenmesi hakkındaki  İmar komisyonunun 25.04.2007 tarihli raporu,

6-     Veliahmet mahallesi, 29 kadastro paftası, 349 ada, 2 nolu parsel sahibinin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2006 tarih 791 sayılı kararı ile uygun görülen imar planı değişikliğine yaptığı itiraz ile ilgili imar komisyonunun 24.04.2007 tarihli raporu,

7-     Orhan mahallesi, 20M-IIIb uygulama imar planı paftası, 3483 ve 3484 nolu adaların bulunduğu kesimde imar parsellerinin birleştirilmesi ve yol şemasının yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifinin 3483 ada, 3 ve 13 nolu parsellerin kuzey sınırına 3m. Yapı yaklaşma mesafesinin getirilmesi koşulu ile ilgili imar komisyonunun 25.04.2007 tarihli raporu,

8-     Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik düzenlenerek  22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu nedenle Müdürlüklerin faaliyete geçirilebilmesi ve Standartlara İlişkin Yönetmeliğe göre kurulabilmelerini sağlamak amacıyla kadrolarını belirleyebilmek için Teşkilat yapısı ile ilgili Bütçe komisyonunu 24.04.2007 tarihli raporu,

9-     Saraybahçe bölgesinde özellikle şehir merkezinde bulunan binaların kör cephe ve yan duvarlarına vinil, profil ve yazı şeklindeki reklamlara izin verilip verilmeyeceği  teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 18.04.2007 tarihli raporu,                                                                        

10- Köpek toplama faaliyetlerinin Zabıta Müdürlüğüne devri ile ilgili Bütçe komisyonunun 19.04.2007 tarihli raporu,

11- Belediyemiz Encümenince alınan kararlardaki İmar Para Cezalarına Bölge İdare Mahkemelerince önceden belirlenmiş objektif ölçütler bulunmadığı, cezanın tayinine yönelik somut herhangi bir kriter bulunmadığı gerekçesi ile yürütmeyi durdurma kararları mevcut olup, 3194 sayılı İmar Kanunu´nun 42. maddesine istinaden Encümenin belirlemiş olduğu para cezaları belirlenirken hangi kriterlerin alınması teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 26.04.2007 tarihli raporu,

12- Saraybahçe belediyesi tarafından yapılan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun  26.04.2007 tarihli raporu,

13- Tüysüzler mahallesine bağlı Yeni, Burcu, Yasemin ve Çiğdem sokakların Fatih mahallesine bağlama teklifi ile Türlü İşler  komisyonunun 26.04.2007 tarihli raporu ,

14- Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonunda görüşülen konuda Gençlik meclisinin kurulması tamamlanmış olup, Kadın meclislerinin kurulması konusunun incelenmesi devam ettiğinden devam eden konuyla ilgili meclisten ek  süre istenmesi teklifi hakkında  Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonunun 24.04.2007 tarihli raporu,

15-  Saraybahçe sınırları içersinde hava kirliliğini önlemek (Oksijen kaynağı yaratmak) gürültünün mas edilmesi, dekoratif görüntü sağlanması, belli bir zaman içinde belediyeye ekonomik katkı getirmesi amacıyla uygun olan bölgelere Polewnia Ağacının dikilmesi konusunun incelenmesi devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Çevre Sağlık komisyonunun  24.04.2007 tarihli raporu,

16- GELEN EVRAK