Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
26°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

03.01.2006 Tarihli Meclis Toplantısı

SARAYBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Saraybahçe Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 03.01.2006 Salı günü saat 16.00 de toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Salonuna (Belsa Plaza) teşrifleri rica olunur.

Halil Vehbi YENİCE 
Saraybahçe Belediye Başkanı 
 
GÜNDEM

1- Yoklama,

2- 01.12.2005 tarihli tutanak özetinin okunması,

3- İdari İşler Müdürlüğü olarak Saraybahçe Belediyesine bağlı, Dolphin Kültür Merkezi, Gültepe Şantiyesi, Şehitler Korusu, Acısu Çay Bahçesi, Fevziye Parkı, Heykel Müdürlükleri ve İç hizmetler Şefliğinin gerekli güvenlik tedbirlerini almak ve yaptırmak üzere, 5188 sayılı kanun doğrultusunda ?Özel Güvenlik Birimi? oluşturulması ve oluşturulan Özel Güvenlik Birimi ile ilgili olarak Valilik Makamına yapılacak müracaatta personel adedi, teçhizat ve kıyafet durumunun açıkça belirtilmesi teklifi ile ilgili İdari İşler Müdürlüğünün 26.12.2005 tarih ve 372 sayılı yazısı,

4- 2006 yılı Dolphin Nikah Salonu ek tarifesi teklifi ile ilgili Gelir Müdürlüğünün 20.12.2005 tarih ve 1978 sayılı yazısı,

5- Yatırım harcamalarında kullanılmak üzere iller Bankasından 2.000.000, 00.-YTL Kısa Avans alınması teklifi ile ilgili Hesap İşleri Müdürlüğünün 19.12.2005 tarih ve 508 sayılı yazısı,

6- 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde yer alan hüküm gereği Denetim komisyonu oluşturulması teklifi ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğünün 27.12.2005 tarih ve  450  sayılı yazısı,

7- Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğünün 27.12.2005 tarih ve 451 sayılı yazısı,

8- Saraybahçe Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren kapalı ve açık otopark işletmecilerinin park alanlarının dışında kalan ( yol üzeri, yaya geçidi veya kaldırım) kısımlara araçları park ettiren işletme sahiplerine veya park eden otomobil sahiplerine makul bir değer olan 50 YTL işgaliye harcı veya para cezası kesilmesi teklifi ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 26.12.2005 tarih ve 114 sayılı yazısı,

9- İzmit- Yenidoğan mahallesi, 19M-Ia uygulama imar planı, 97 ada, 4 ve 7 nolu parsellerin konut alanı olarak düzenlenmesi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 26.12.2005 tarih ve 378 sayılı yazısı,

10- İzmit- Merkez 19M,19N ve 20N nazım imar planı paftaları üzerinde yer alan Miralay Mümtaz caddesinin genişletilmesini içeren nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 26.12.2005 tarih ve 266 sayılı yazısı,

11- İzmit- Çukurbağ mahallesi, 51 pafta, 426 ada, 7 nolu parelin batısındaki imar yolu hattının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 26.12.2005 tarih ve 432 sayılı yazısı,

12- İzmit Veliahmet mahallesi, 20M-IIIc ,i20N-IVd uygulama imar planı paftaları 348 ve 1253 nolu kadastro adalarını kapsayan ve mevcut yapılaşma topoğrafik yapı göz önünde bulundurularak hazırlanan plan tadilatı teklifi ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 29.12.2005 tarih ve 445 sayılı  yazısı,

13- Tepecik mahallesi, 1 kadastro paftası, 235 ada, 7 nolu parselin bulunduğu yerin Kent Meydanı olarak düzenlenebilmesi için imar planı üzerinde gerekli değişikliğin yapılması ile ilgili Araştırma Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 29.12.2005 tarih ve 451 sayılı yazısı,

14- İzmit- Kent Merkezinde yer alan İstiklal caddesi çevresinde mevcut yapılaşma ve mülkiyet yapısı göz önünde bulundurularak bazı yapı adalarının ön bahçe mesafesinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili imar komisyonunun 26.12.2005 tarihli raporu,

15- İzmit- Körfez mahallesi, 19N-IIIb uygulama imar planı paftası, 1877 ada, 20 nolu parselin bulunduğu yapı adasında ön bahçe mesafesinin yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen tadilat talebi ile ilgili imar komisyonunun 15.12.2005 tarihli raporu,

16- İzmit- Cedit mahallesi, 55 kadastro paftası, 452 ada, 9 nolu parselin bulunduğu yapı adasının yapılanma koşulunun ön bahçesiz bitişik nizam olarak düzenlenmesi ile ilgili imar komisyonunun 08.12.2005 tarihli raporu,

17- İzmit- Cedit mahallesi, 55 kadastro paftası, 453 ada, 1 nolu parselin imar yolu olarak düzenlenmesi ile ilgili imar komisyonunun 15.12.2005 tarihli raporu,  

18- İzmit- Yenidoğan mahallesi, 20M-IIIa uygulama imar planı paftası, 4868 ada, 1 nolu parsel ile 4869 ada9 nolu parselin bulunduğu kesimin Konut Alanı olarak düzenlenmesi suretiyle düzenlenen uygulama imar planı ile ilgili imar komisyonunun 29.12.2005 tarihli raporu,

19- İzmit ?Yenidoğan mahallesi, 20M-IVc uygulama imar planı paftası, 4412 ada, 7 ve 8 nolu parsellerin bulunduğu yerin Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi teklifinin yeniden değerlendirilmesi için evrakın Müdürlüğüne iade edilmesi ile ilgili imar komisyonunun 26. 12.2005 tarihli raporu, 

20- Meclisimize daha önce gelmiş olan konuyla ilgili olarak uyuşturucu kullanımının önlenmesi çalışmaları teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonunun  26.12.2005 tarihli raporu,

21- Çağın vebası olan sigaraya başlama yaşının ilköğretim çağlarına inmesi nedeniyle bu konu hakkında belediyemiz tarafından çalışmaların başlatılması konusunun incelenmesi devam ettiğinden süre uzatımı için Meclisten yetki istenmesi teklifi ile ilgili Çevre Sağlık komisyonunun 27.12.2005 tarihli raporu,

22- Çalışmalarına başlanmış olan Kent Müzesine katkı sunulması amacı ile İzmit´in tarih,    kültürel ve sosyal yerlerinin belirlenmesi, şehir rehberinin hazırlanması ile ilgili çalışmaların yapılması konusunun incelenmesi devam ettiğinden süre uzatımı için Meclisten yetki istenmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 28.12.2005 tarihli raporu,

23- 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla alınacak Tedbirler yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 2/2nci maddesi uyarınca, yerel koşul ve özellikler dolayısıyla yangın tehlikesine uğraması olası alanların belediye meclisleri tarafından saptanması gerekmektedir. İlgili mevzuat doğrultusunda gerekli çalışmaların başlatılması sağlanmalıdır. Dendiğinden yangın tehlikesine uğraması olası alanların belirlenmesi  konusunun incelenmesi devam ettiğinden süre uzatımı için  Meclisten yetki istenmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 28.12.2005  tarihli raporu,

24- GELEN EVRAK