Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
10°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

03.01.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

 İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

                                                                                    

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 03.01.2012 Salı günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9.kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

 

 

 

                        Dr.Nevzat DOĞAN 

                     İzmit Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

        G Ü N D E  M 

 

     1-      Yoklama

 

 

2-      06.12.2011 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-      5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi a bendi gereği "Belediye meclis üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir, komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir." dendiğinden;

 

a)      Plan ve Bütçe Komisyonu

b)      İmar Komisyonu

c)      Çevre ve Sağlık Komisyonu

d)     Eğitim ve Gençlik komisyonu

e)      Kültür  Turizm ve Sanat Komisyonu

f)       Sosyal Hizmetler Komisyonu

g)      Türlü İşler Komisyonu üyeliklerinin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 21.12.2011 tarih ve 160 sayılı yazısı.

 

    

4-      5393 sayılı Belediye kanununun 25. maddesinde yer alan hüküm gereği Denetim Komisyonu oluşturulması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 21.12.2011  tarih ve 161 sayılı yazısı.

 

5-      5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesinde "Kamu personelinden  ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır." denildiğinden Denetim Komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 21.12.2011 tarih ve 162 sayılı yazısı.

 

 

 

6-      Saraybahçe Belediyesi ve Bulgaristan Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi arasında 02.02.2006 tarih ve 2006-40 sayılı meclis kararı ile kardeş belediye olma kararı alınmış olup, 06.08.2011 tarihli Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkındaki 5747 sayılı kanunun 1.maddesinin 31. bendi uyarınca Saraybahçe Belediyesinin adı İzmit Belediyesi olarak değiştirildiğinden iki belediye arasında kardeş belediye olarak akdedilen  Saraybahçe yerine İzmit Belediyesi ismi ile anılması ile ilgili değişikliğin yapılabilmesi teklifi hakkındaki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 15.12.2011  tarih ve 1897 sayılı yazısı.

 

7-      Kardeş Şehir olduğumuz Bulgaristanın Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi 15.12.2011 tarih ve 76 sayılı yazısı ve eki olan Momçilgrad kasabasının yürürlükteki yapılandırma planına göre ilçe sakinlerinin sosyal ve kültürel alanlarında faaliyet gösterebilecekleri Kültür Binası yapılması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/ g maddesine göre yapılması planlanan sosyal ve Kültürel binanın yaptırılabilmesi, TİKA T.C Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına protokol yetkisi verilmesi teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 21.12.2011 tarih ve 6645 sayılı yazısı.

 

8-      II sayılı Boş Kadro değişikliği teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27.12.2011 tarih ve 1592 sayılı yazısı.

 

9-      Sözleşmeli personele 01.01.2012 tarihinden itibaren ödenmek üzere geçerli ücretin tespiti ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 21.12.2011 tarih ve 1594 sayılı yazısı.

 

10-  Yeni yapılacak binalara ruhsat verilirken yağ tutucu şartının aranması teklifi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 22.12.2011 tarih ve 967 sayılı yazısı.

 

11-  İzmit- Çayırköy ( İ-1) , İzmit- Arızlı  (İ-9), İzmit- Akpınar ( İ-10) gelişme konut alanlarına ait 1/1000 ölçekli uygulama İmar planları ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.12.2011 tarih ve 3797 sayılı yazısı.

 

12-  Büyükşehir Belediye meclisinin 13.10.2011 tarih, 592 sayılı kararında tanımlanan İmar planı bahçe mesafesi ile ilgili ifadenin onaylı plan ve meclis kararında farklı ölçüler içerdiği belirlendiğinden, iki ifadenin aynı ölçüleri içermesini sağlayan İmar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.12.2011 tarih ve 3798 sayılı yazısı.

 

13-  İzmit - Yenidoğan Mahallesi, 1213 ada 1 nolu parselin İmar planı üzerinde yol olan arazi kullanım kararının değiştirilmesi talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.12.2011 tarih ve 3799 sayılı yazısı.

 

14-  İzmit - Yenişehir mahallesi, 4815 ada, 2 ve 3 nolu parseller, 4786 ada, 9 nolu parsel ve 4808 ada, 2 nolu parselin batısında yer alan Otopark alanının kuzeyinde hazırlanan imar planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.12.2011 tarih ve 3800 sayılı yazısı.

 

 

 

 

15-  İzmit-Mehmetalipaşa mahallesi, 3076 ada, 17 nolu parselin imar planı yapılaşma koşullarından yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren İmar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.12.2011 tarih ve 3801 sayılı yazısı.

 

16-  Alikahya,  Küçük Sanayi Alanı İY-1 planlama bölgesi uygulama imar planı ile ilgili İmar Komisyonunun 21.12.2011 tarihli raporu.

 

17-  Alikahya, Sanayi Alanı İ-16 planlama bölgesi uygulama imar planı ile ilgili İmar Komisyonunun 21.12.2011 tarihli raporu.

 

18-  Gündoğdu -Yeşilova şuyulandırma bölgesi kapsamında mülkiyet ve mevcut yapılaşma durumu göz önünde bulundurularak hazırlanan uygulama imar planı revizyonuna askı süresinde yapılan itirazları içeren İmar Komisyonunun 08.12.2011  tarihli raporu.

 

19-  İzmit Tepeköy, G23b-20d-3d uygulama imar planı paftası, 158 ada, 1 nolu parselin Kapalı Pazar alanı olarak düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 15.12.2011 tarihli raporu.

 

20-  İzmit -Ağaköy mevkiinde İmar kanununun 18. Maddesi uygulaması aşamasında uygulama sonrası yaşanacağı tahmin edilen mülkiyet dokusu ve mevcut yapılaşma arasında uyumsuzluktan kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 21.12.2011 Tarihli raporu.

 

21-  İzmit Kocatepe mahallesi G23b-23d-1b-2a uygulama imar planı paftaları , 384, 388, 584, 586 nolu parsellerin bulunduğu alanda İmar yolu konut alanı ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 20.12.2011 tarihli raporu.

 

22-  Zabıta personelinin Maktu Mesai ücretinin tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 28.12.2011 tarihli raporu.

 

23-  İzmit-Kabaoğlu, 211 ada, 1 nolu parseldeki Tüysüzler mahalle konağı binasının ikinci katında derslik olarak ayrılan  iki adet yerin İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü tarafından "Kurs Merkezi" olarak kullanılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.12.2011 tarihli raporu.

 

24-  Engelliler ve yaşlıların  ( güçsüzlerin ) sağlıklı insanlar gibi zorlanmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri, fiziksel çevrenin engelliler için ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması için kentsel sosyal teknik alt yapı alanlarında ve yapılarda gerekli düzenlemelerin yapılması teklifi ile ilgili İmar Komisyonu ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun 21.12.2011 tarihli raporu.