Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
27°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

03.05.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 03.05.2011 Salı günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9.kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

 

 

                                                                                                              Dr.Nevzat DOĞAN 

                                                                                                           İzmit Belediye Başkanı

 

 

        G Ü N D E  M 

 

1-      Yoklama

 

2-      05.04.2011 tarihli tutanak özetinin okunması

 

3-      İzmit Belediyesi 2010 Yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.04.2011 tarih ve 2178  sayılı yazısı.

 

4-      İlçemiz mücavir alanında bulunan Sarıhocalar köyünde Pazar kurulması için Sarışehy, Kısalar, Pirceler, Terziler, Akçakese, Kocakaymaz, Nebihoca ve Goncaydın köy muhtarlarının Pazar yeri kurulması talepleri ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 20.04.2011 tarih ve 936 sayılı yazısı.

 

5-      Dolu ve Boş Kadro değişikliği teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22.04.2011 tarih ve 507 sayılı yazısı.

 

6-      Kemalpaşa mahallesi, 219 ada, 59 nolu 8.607,13 m2 yüzölçümlü taşınmaz Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 12.02.2010 tarih ve 78 sayılı Meclis kararı ile belediyemize 10 yıl süre ile tahsis edilmiş olup, taşınmazın üzerinde belediyemiz tarafından yapılan 85 m2´lik kafeterya ve teras alanlarının 8 yıl süre ile kiraya verilmesi ve bu konuda Belediye Başkanı ile encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20.04.2011 tarih ve 2240 sayılı yazısı.

 

7-      Bekirdere Mahallesi, G23b.25d.1a uygulama imar planı paftası, 372 ada, 21 nolu parselin ada hattının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 25.04.2011 tarihli yazısı.

 

8-      Tüysüzler Mahallesi, G23b.24a.3b uygulama imar planı paftası, 157 nolu yapı adasının güney-batısında yer alan 7 m.lik imar yolunun kaldırılmasını ve ada hattının mülkiyet sınırlarına getirilmesini, mülkiyet hatları ile Nato Boru Hattı Koruma Kuşağı´nın arasında kalan alanın "Yeşil Alan" olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 25.04.2011 tarihli yazısı.

9-      M.Alipaşa Mahallesi, 1708 nolu yapı adasının "5/A-3/3, 0.40/1.20" olan yapılaşma koşulunun "A- olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 25.04.2011 tarihli yazısı.

 

10-       Cedit Mahallesi, G23b.24c.1c uygulama imar planı paftası, 460 nolu adanın ortasından geçen 6 m.lik imar yolu ile Maslak Sokağın Şeyhakif Caddesi ile kesiştiği noktadaki imar hatlarının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili talebe ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 25.04.2011 tarihli yazısı.

 

11-       Yeşilova Mahallesi, G23b.25a.2c uygulama imar planı paftası, 130 ada, 10, 15 ve 17 nolu parsellerde bulunan "Dini Tesis Alanı" kullanımının parsel sınırlarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 25.04.2011 tarihli yazısı.

 

12-       Kabaoğlu Köyü, G23b.19c.1b uygulama imar planı paftası, 2124 nolu "Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu" kullanımına sahip parselin "E:0.30, Hmax:5.50 m" olan yapılaşma koşullarının "E:0.30, Hmax:7.00 m" olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 25.04.2011 tarihli yazısı.

 

13-       Hacıhızır Mahallesi, G23b.24c.1a-1d uygulama imar planı paftaları, 350 ile 408 nolu yapı adalarının arasından geçen 6 m. kesitindeki imar yolunun mevcutta yerinde kapalı su kanalı bulunmasından dolayı "Kanal" olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 25.04.2011 tarihli yazısı.

 

14-       Belediyemiz sınırları içerisinde Gündoğdu ve Tepeköy Mahalleleri, G23b.25a.1b-1c-1d, G23b.25a.2a-2b-2c-2d ve G23b.25a.4a-4b uygulama imar planı paftalarında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından başlatılan şuyulandırma çalışmaları sırasında alana ait ulaşım kararları ve fonksiyonların alınan kurum görüşleri doğrultusunda mevcut yapılaşma ve mülkiyet durumları da göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 25.04.2011 tarihli yazısı.

15-       M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25d.1d uygulama imar planı paftası, 3254 ada, 2 nolu parselin güneyinde yer alan "Dini Tesis Alanı" kullanımının 3254 ada, 1 nolu parsele kaydırılmasını içeren talebin Kocaeli 1. İdare Mahkemesi´nin 03.11.2010 gün ve E.2010/976 sayılı kararı gereği yeniden değerlendirilmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 25.04.2011 tarihli yazısı.

16-       Durhasan Mevkii, G23b.25a2c-3b, G23b.1a-1b-1c-1d-4a-4b uygulama imar planı paftalarında yer alan Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 14.01.2011 tarih ve 36 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği kapsamında "Kentsel Çalışma Alanı" olarak tanımlanan alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile G23b.25d.4b uygulama imar planı paftasında yer alan lejant bilgilerine "Kentsel Çalışma Alanı" gösterimin eklenmesi, söz konusu planlama alanına ilişkin yapılan talepler ve Kentsel Çalışma Alanı kullanımına ilişkin hükümlerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği´ne ilave edilmesi ile ilgili değişiklik teklifine ilişkin İmar Komisyonunun 21.04.2011 tarihli raporu.

17-       Yeşilova Mahallesi, G23b.25a.2c uygulama imar planı paftası, 152 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin onaylı aplikasyon krokisine göre imar hatlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin İmar Komisyonunun 15.04.2011 tarihli raporu.

 

18-       Kocatepe Mahallesi, G23b.23d.1b-2a uygulama imar planı paftaları, 384, 388, 584, 586 nolu parsellerin bulunduğu alanda 388 ve 584 nolu parsellerin güneyinden geçen 10 m.lik imar yolunun kaldırılması, bu alanın konut alanına ilave edilmesi ve kaldırılan yol alanına eş değer büyüklükte park alanının 384 nolu parselin doğusunda düzenlenmesi ile ilgili  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin İmar Komisyonunun 07.04.2011 tarihli raporu.

 

19-       Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli İl Sınırının tamamında hazırlatılan "1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı"nda Üniversite Yolu´nun sağında ve solunda Mutlak Tarım Arazisi(tarımsal niteliği korunacak alan) olarak belirlenen takriben 30.2 hektarlık alanın düzenli yapılaşmanın sağlanabilmesi amacıyla 19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu"nun 13. Maddesinin (d) bendi ve Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü´nün 09.06.2006 tarih ve 2297 sayılı talimatı gereğince "Konut Alanı" olarak planlanması yönünde "Kamu Yararı Kararı" alınması hususunun görüşülerek karara bağlanması ile ilgili İmar Komisyonunun 25.04.2011 tarihli raporu.

20-       Mülkiyeti Belediyemize ait Durhasan ( Alikahya Fatih Mahallesi)   164 ada 18 nolu cinsi arsa olan  712.77 m2 lik parselin satılması konusunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin ( e ) fıkrasına göre  Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.04.2011 tarihli raporu. 

 

21-       Müdür ve üstü unvanlı personel hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22.04.2011 tarih ve 506 sayılı bilgi sunumu.