Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
11°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

03.07.2007 Tarihli Meclis Toplantısı

SARAYBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Saraybahçe Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 03.07.2007 Salı günün saat 16.00´da toplanacaktır.

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Salonuna (Belsa Plaza) teşrifleri rica olunur.

                                                                                             Halil Vehbi YENİCE

                                                                                     Saraybahçe Belediye Başkanı

GÜNDEM

1- Yoklama

2-  05.06.2007 tarihli tutanak özetinin okunması,

3- Yenimahalle ( Plaj yolu mevkii) 19L-Id pafta, 2830 ada, 3 nolu parsel üzerindeki  Kültür merkezinin belediyemiz tarafından kullanılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığından kullanma hakkı alınması için 5393 sayılı 75.maddesinin (d) bendine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi  teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 25.06.2007 tarih 271 sayılı yazısı,

4- Ömerağa mahallesi 283 ada, 44 nolu parsel üzerine yapılmış olan ek hizmet binasının zemin katındaki işyerinin 5393 sayılı yasanın 17.maddesinin ( e) bendi gereğince 5 yıl müddetle kiraya verilmesi konusunda Başkan ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 25.06.2007 tarih ve 248 sayılı yazısı,

5- 28.06.2007- 31.12.2007 tarihi itibariyle İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde boşalan 1 adet Mühendis kadrosuna atanacak sözleşmeli personele net ücretin ödenebilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.06.2007 tarih 608 sayılı yazısı,

6- Belediyemiz meclisinin 02.03.2007 tarih 40 sayılı kararında Hacıhızır mahallesi, 4172 ada, 7 nolu parselin yol olarak düzenlenmesi kararının sehven 7 nolu parsel olarak yazıldığı plan değişikliğine esas parsel numarasının 5 olduğu belirlendiğinden ilgili meclis kararında geçen 7 nolu parselle ilgili tüm hükümlerin 5 nolu parseli kapsayacak şekilde yeniden değiştirilmesini içeren imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2007 tarihli yazısı,

7- İzmit- Cedit mahallesi, 20N-IVc uygulama imar planı paftası, 4127 ada, 4 nolu parsel maliklerinin plan revizyonuna itirazı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2007 tarihli yazısı,

8- İzmit- Körfez mahallesi, G23C05a1a-1d imar planı paftaları 1903 ada, 2 nolu parselde yer alan kitle ?Blok düzenlemesinin değişikliğini içeren plan değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 14.06.2007 tarihli raporu,

9 - İzmit- Hacıhızır mahallesi G23b-24c-1a imar planı paftası, 4163 ada, 3 nolu parselin güneyinden geçen imar yolunun kuzeye kaydırılmasını içeren imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 21.06.2007 tarihli raporu,

10- İzmit Körfez mahallesi,  G23b25d1d imar planı paftası 9 kadastro paftası, 541 ada, 81 ve 82 nolu parseller arasında yer imar yolunun kaldırılmasını içeren imar planı revizyonuna itiraz talebi teklifi ile ilgili imar komisyonunun 07.06.2007 tarihli raporu,

11- İzmit-Hacıhızır mahallesi, 409 ada, 20-21-22-24-25 nolu parsellerin yer aldığı yapı adasının yapılanma koşullarının, yapı adasının kuzeydoğu cephesindeki inşaat yapımında tehlike oluşturan alanda kısıtlılık oluşturacak şekilde yeniden düzenlenmesi teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 28.06.2007 tarihli raporu,

12- Kentsel sit alanı sınırları içerisinde tescilli esere bitişik veya cephe komşuluğundaki parsellerde yapılacak binalarda mimari özellikler ile ilgili karar için gerekli inceleme çalışmaları tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili İmar komisyon Başkanlığının 28.06.2007 tarihli yazısı,

13- Pazar tezgahlarından arta kalan katı atıkların ( çöplerin) poşetlenerek bulundukları yerlere bırakılması konusunda çalışmalar devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Çevre Sağlık komisyonunun 28.06.2007 tarihli raporu,

14-Çağımızın en önemli sorunlarından biri olan enerji tasarrufu ile ilgili alınabilecek tedbirler ve önlemler konusunda Makine Mühendisler Odası ile birlikte okullarda eğitim verilmesi konusunda çalışmalar devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Çevre Sağlık ve Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler Komisyonlarının 28.06.2007 tarihli raporu,

15- Zabıta Müdürlüğü İdari Yaptırım Yönetmeliği Taslağı konusunda çalışmalar devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Türlü işler komisyonunun 28.06.2007 tarihli raporu,

16- İsimsiz parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 28.12.2004 tarihli raporu neticesinde Belediyemiz Meclisi 07.01.2005 tarih ve 158 sayılı kararı ile isimsiz parklara isim verilmiştir. Türlü İşler komisyonu tarafından parklara verilen bazı isimlerin tekrar değerlendirilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 28.06.2007 tarihli raporu,

17- Belediyemiz Encümenince alınan kararlardaki imar para cezalarına Bölge İdare Mahkemelerince önceden belirlenmiş objektif ölçütler bulunmadığı cezanın tayinine yönelik somut herhangi bir kriter bulunmadığı gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararları mevcut olup 3194 sayılı imar kanununun 42. maddesine istinaden Encümenin belirlemiş olduğu para cezaları belirlenirken hangi kriterlerin alınması teklifi ile ilgili Bütçe Komisyonunun 14.06.2007 tarihli raporu,

   18- Belediyemiz teşkilat yapısında da bazı müdürlüklerin oluşturulması yönetmelik gereği mümkün kılınmıştır. Bu doğrultuda oluşturulan Teftiş Kurulu, destek Hizmetleri(Satın alma), Emlak İstimlak,Kreş, Park ve Bahçeler , Sağlık İşleri müdürlüklerinin ayrıldıkları müdürlük bütçelerinden aktarma yapılmak sureti ile müdürlük bütçelerinin oluşturulması teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 14.06.2007 tarihli raporu,

19- Belediyemizde Bireysel Performans Değerlendirme  Sisteminin hayata geçirilebilmesi teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 27.06.2007 tarihli raporu,

20- Geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilebilmesi teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 29.06.2007 tarihli raporu,

21-  GELEN EVRAK