Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
25°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

03.07.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

İZMİT BELEDİYEBAŞKANLIĞINDAN         

                      

 

İzmitBelediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 03.07.2012Salı günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınangün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9.kat meclis salonuna teşrifleririca olunur.

 

 

 

                                                                          İbrahim BULUT 

                                                                   İzmit Belediye Başkan V.

 

 

G Ü N D E  M

 

1-      Yoklama

 

2-      05.06.2012 tarihli tutanaközetinin okunması.

 

3-      II Sayılı Boş KadroDeğişikliği Cetveli ile, III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ileilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 15.06.2012 tarih ve 864 sayılıyazısı.

 

4-      İzmit-Tepecik Mahallesi, 1 Pafta 228 Ada 41 nolu (eski20) parselde yer alan tescilli yapının Koruma Alanını oluşturan 228 ada 1, 2,3, 4, 43, 32 ve 33 nolu parseller, 233 ada 21, 24, 25 ve 26 nolu parseller ile236 ada 15 ve 17 nolu parselleri kapsayan Koruma alanı sınırının imar planıüzerine aktarılması içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgiliİmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.06.2012 Tarih ve 2160 sayılı yazısı.

 

5-      İzmit-Erenler Mahallesi (tapuda Kadıköy), G23b.24c.2buygulama imar planı paftası, 3699 ada 6 nolu parselde tespit edilen kanalkalıntılarının tescil edilmesini ve 3699 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerikapsayan koruma sınırının imar planı üzerine aktarılması içeren uygulama imarplanı değişikliği teklifi  ile ilgiliİmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.06.2012 Tarih ve 2159 sayılı yazısı.

 

6-      İzmit-Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25a.3c. uygulamaimar planı paftası, 4983 ada 4 nolu parsel, 4985 ve 4986 ada 1 nolu parsellerdehazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar veŞehircilik Müdürlüğünün 26.06.2012 Tarih ve 2161 sayılı yazısı.

 

7-      İzmit- Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.3b Uygulama İmarPlanı paftası 167 ada 9 nolu parselin "Konut Alanı" olan kullanımının  "Ticaret Alanı" olarak düzenlenmesini içerenUygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 14.06.2012tarihli  raporu.

 

 

8-     İzmit- Yenimahalle 1274 ada, 9 parsel ve 27 ada, 461parselin mevcut imar planında sehven kaldığı belirlenen  "5/A-2/3, 0.40/1.20 yapılanma koşulununyeniden eski yapılanma koşulu olan "5/A-2/3, 0.40/0.80" oranınadönüştürülmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili  İmar  Komisyonunun 07.06.2012 tarihli  raporu.

 

9-      İzmit- Yahyakaptan Mahallesi 19.O.1b pafta, 1554 ada,1 nolu parselin imar planı yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesini içerenUygulama İmar planı değişikliği  teklifi ileilgili İmar Komisyonunun 21.06.2012 tarihli raporu.

 

10-  Mahalle sınırlarının yeniden düzenlenmesi teklifi ileilgili İmar Komisyonunun 21.06.2012 tarihli raporu.

 

11-  BelediyemizFen İşleri Müdürlüğünce Hacıhasan ve Kozluk mahallesi Sırrıpaşa Caddesindecephesi bulunan binalarda 6306 sayılı kanunun 17. Maddesine istinaden "Cepheİyileştirme Projesi" gerçekleştirilecektir. Söz konusu proje bedelinintamamının veya bir kısmının Belediye bütçesinden karşılanabilmesi teklifi ileilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun  raporu.

 

12-  Akçakoca mahallesi, 377 ada19 nolu parselin 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasınagöre  parselin Belediye hizmetlerindekullanılmak üzere satın alınması ve encümen´e yetki verilmesi teklifi ileilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.06.2012 tarihli raporu.

 

13-  Belediyemiz sınırları içerisinde mesken alanlardankaynaklanan tüm atıkların 26927 sayılı Atık yönetimi Genel esaslarına ilişkinyönetmelik gereğince, kaynakta efektif ayrıştırılması teklifi ile ilgili Çevreve Sağlık Komisyonunun 26.06.2012 tarihli raporu.