Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
26°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

05.04.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 05.04.2011 Salı günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9.kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

Dr.Nevzat DOĞAN 

İzmit Belediye Başkanı

 

 

 

        G Ü N D E  M 

 

1-      Yoklama

 

2-      08.03.2011 tarihli tutanak özetinin okunması

 

3-      01.01.2010 -31.12.2010 Mali yılı İzmit Belediyesinin Faaliyet raporunun görüşülmesi teklifi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 23.03.2011 tarih ve 43 sayılı yazısı.

 

4-      Meclis Katipleri seçimi.( 2 asil, 2 Yedek)

 

5-      Meclis I.ve II. Başkan Vekilleri seçimi.

 

6-      5393 sayılı Belediye kanununun 33.maddesinin a bendine göre İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000´in üzerindeki belediyelerde ,belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye ... denildiğinden Encümen üyelerinin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 22.03.2011 tarih  ve  36 sayılı yazısı.

 

7-      Mülkiyeti Belediyemize ait .Durhasan ( Alikahya Fatih Mahallesi)  164 ada 18 nolu cinsi arsa olan  712.77 m2 lik parselin satılması konusunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin ( e ) fıkrasına göre  Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.03.2011 tarihli yazısı.

 

8-      Yeşilova Mahallesi, G23b.25a.2c uygulama imar planı paftası, 152 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin onaylı aplikasyon krokisine göre imar hatlarının yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 28.03.2011 tarihli yazısı.

 

9-      Kocatepe Mahallesi, G23b.23d.1b-2a uygulama imar planı paftaları, 384, 388, 584, 586 nolu parsellerin bulunduğu alanda 388 ve 584 nolu parsellerin güneyinden geçen 10 m.lik imar yolunun kaldırılması, bu alanın konut alanına ilave edilmesi ve kaldırılan yol alanına eş değer büyüklükte park alanının 384 nolu parselin doğusunda düzenlenmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 28.03.2011 tarihli yazısı.

 

10-  Durhasan Mevkii, G23b.25a2c-3b, G23b.1a-1b-1c-1d-4a-4b uygulama imar planı paftalarında yer alan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 14.01.2011 tarih ve 36 sayılı kararı ile onaylanan ve "Kentsel Çalışma Alanı" olarak tanımlanan alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile G23b.25d.4b uygulama imar planı paftasında yer alan lejant bilgilerine "Kentsel Çalışma Alanı" gösterimin eklenmesi, söz konusu planlama alanına ilişkin yapılan talepler ve Kentsel Çalışma Alanı kullanımına ilişkin hükümlerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği´ne ilave edilmesi ile ilgili değişiklik teklifine ilişkin  İmar Komisyonunun  28.03.2011  tarihli raporu.

 

11-  Alikahya Fatih Mahallesi, ( M.Alipaşa Mah.) G23b.25b.4d uygulama imar planı paftası, 205, 206, 207 ile 2793, 2794, 2795, 2783 nolu yapı adalarının arasından geçen 20 m.lik imar yolunun mevcut yapılaşma göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesine ilişkin onaylı nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin İmar Komisyonun 10.03.2011 tarihli raporu.

12-   Karabaş Mahallesi, G23b.24c.1c uygulama imar planı paftası, 1026 nolu yapı adasının Cumhuriyet Caddesi cephesindeki ada hattının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin  İmar Komisyonunun 15.03.2011 tarihli raporu.

 

13-  III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili plan ve Bütçe komisyonunun  22.03.2011 tarihli raporu.

 

14-  Kozluk mahallesi, 189 ada, 16 parsel üzerinde bulunan tescilli eserin ve Kozluk mahallesi, 189 ada, 25 nolu parselin Kocaeli İl Özel İdaresine tahsis edilmesi ve bu konuda protokol yapmak üzere Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun  24.03.2011 tarihli raporu.

 

15-  03.08.2010 tarih ve 88 sayılı İzmit Belediyesi Meclis kararı ile yapımı uygun görülmüş olan İzmit Saat kulesi ve Atatürk heykeli Çevre Düzenleme Projesi için Kültür ve Turizm Bakanlığının  18.01.2010 tarih ve 10816 sayılı genelgesine istinaden şartlı nakdi yardım talep edilecek olup, şartlı nakdi yardımın takip ve tahsili ile tahsilat karşılığı öngörülen ödeneğin kullanımı için 5393 sayılı yasanın 38/g bendine istinaden Belediye Başkanına yetki verilmesi  teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun  24.03.2011 tarihli raporu.

 

16-  Müdür ve üstü unvanlı personel hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23.03.2011 tarih ve 362 sayılı bilgi sunumu.

 

17-  .İzmit Belediyesini Denetim komisyonunun hazırlamış olduğu rapor hakkındaki bilgi sunulması.