Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
27°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

05.06.2007 Tarihli Meclis Toplantısı

SARAYBAHÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  

Saraybahçe Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 05.06.2007 Salı   günü saat 16.00 da toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Salonuna (Belsa Plaza) teşrifleri rica olunur.

                                                                                             Halil Vehbi YENİCE 

                                                                                     Saraybahçe Belediye Başkanı
 

G Ü N D E M

1-     Yoklama,

2-     04.05.2007 tarihli tutanak özetinin okunması,

3-     Körfez mahallesi 19N-III-a pafta, 479 ada, 12 nolu parselin batısında ve güneyinde bulunan ekli haritada ( C ) ve ( D ) harfleri ile gösterilen yerlerin kiralama amacında kullanılmak üzere, Kocaeli Valiliği ve İl Özel İdaresinin öngöreceği kurumlar adına veya  İl Çevre Koruma Birliği adına (tahsis) kiraya verilmesi hususunda Başkana yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 25.05.2007 tarih ve 30 sayılı yazısı,

4-     Belediyemiz adına müstakil tapusu bulunan gayrimenkullerin satışı ile ilgili Başkan ve Encümen´e yetki verilmesi teklifi hakkındaki Emlak İstimlak Müdürlüğünün 29.05.2007 tarih ve 50 sayılı yazısı,

5-     İzmit-Körfez mahallesi, G23C05a1a-G23C05a1d uygulama imar planı paftaları, 1903 ada, 2 parselde yer alan blok düzenlemesinin değişikliğini içeren plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.05.2007 tarih, 1624 sayılı yazısı,

6-     İzmit-Körfez mahallesi, G23b25d1d uygulama imar palanı paftası, 9 kadastro paftası, 541 ada, 81 ve 82 nolu parsel maliklerinin plan revizyonuna itirazları ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.05.2007 tarih, 1625 sayılı yazısı,

7-     Belediyemiz teşkilat yapısında  da bazı müdürlüklerin oluşturulması yönetmelik gereği mümkün kılınmıştır. Bu doğrultuda oluşturulan Teftiş Kurulu, Destek Hizmetleri (Satın alma), Emlak İstimlak, Kreş, Park ve Bahçeler, Sağlık İşleri Müdürlüklerinin ayrıldıkları Müdürlük Bütçelerinden aktarma yapılmak sureti ile müdürlük bütçelerinin  oluşturulması teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.05.2007 tarih 1861 sayılı yazısı,

8-     Emekliliğe hak kazanmış olan veya yaş sınırını doldurmuş bulunan personelimizin kıdem ve sosyal haklarının ödenerek iş sözleşmelerinin sona erdirilmesi söz konusudur. Belediyemizin içinde bulunduğu mali durum nedeni ile  kanunda kaynaklanan bu zorunlu ödemenin yerine getirebilmesi ve personellerin mağduriyetinin önlenmesi için

İller Bankasından, Kamu Bankaları veya Özel Bankalardan bu amaçla kredi alınması ve kredi ile ilgili işlemler için, Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün  17.05.2007 tarih ve 1821 sayılı yazısı,

9-     5393 sayılı Belediye kanununun 15.maddesinin son bendine göre, Belediyenin proje karşılığı borçlanma yolu ile elde ettiği gelirleri şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez hükmü yer aldığından Taşıtların kamu hizmet tahsisi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.05.2007 tarih ve 1995 sayılı yazısı,

10- Belediyemizde Bireysel Performans Değerlendirme Sisteminin hayata geçirilebilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 14.05.2007 tarih ve 462 sayılı yazısı,

11- Geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.05.2007 tarih ve 494 sayılı yazısı,

12- Pazar tezgahlarından arta kalan katı atıkların (çöplerin) poşetlenerek bulundukları yerlere bırakılması teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 17.05.2007 tarih ve 321 sayılı yazısı,

13- İzmit-Ömerağa mahallesi, 19N-Id imar planı paftası, 13 kadastro paftası, 283 ada, 44 nolu parselde yer alan imar yolunun kaldırılmasını içeren uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 17.05.2007 tarihli raporu,

14- Kentsel Sit Alanı sınırları içerisinde tescilli esere bitişik veya cephe komşuluğu oluşturan parsellerde yeni yapılacak binalarda aranacak mimari özellikleri ile ilgili karar için gerekli olan inceleme çalışmaları devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar ek süre istenmesi ile ilgili İmar Komisyonu Başkanlığının 30.05.2007 tarihli yazısı,

15- İzmit-Hacıhızır mahallesi, 409 ada, 20-21-22-24 ve 25 nolu parsellerin bulunduğu alanda arka cephedeki kot farkından dolayı yapılacak inşaatlar için tehlike olacağı, gerekli önlemlerin alınması konusu ile ilgili inceleme çalışmaları devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar ek süre istenmesi ile ilgili İmar Komisyonu Başkanlığının 30.05.2007 tarihli yazısı,

16-  Kadın meclislerinin kurulması teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonunun 28.05.2007 tarihli raporu,

17- Saraybahçe sınırları içersinde hava kirliliğini önlemek (Oksijen kaynağı yaratmak) gürültünün mas edilmesi dekoratif görüntü sağlanması belli bir zaman içinde belediyeye ekonomik katkı getirmesi amacıyla uygun olan bölgelere Polewnia  Ağacının dikilmesi teklifi ile ilgili Çevre Sağlık komisyonunun 31.05.2007 tarihli raporu,

18-  İsimsiz parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 28/12/ 2004 tarihli raporu neticesinde Belediyemiz Meclisi 07/01/2005 tarih ve 158 sayılı kararı ile isimsiz parklara isim verilmiştir.Türlü işler komisyonu tarafından parklara verilen bazı isimlerin tekrar değerlendirilmesi ile ilgili konunun incelenmesi devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi hakkındaki Türlü İşler komisyonunun 31.05.2007 tarihli raporu ,

19-  Fatih mahallesine bağlı Şahin ve Yıldız sokakların ( su deposu kuzeyi) Yenidoğan Mahallesine bağlanma talebi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 31.05.2007 tarihli raporu,

20-  Belediyemiz Encümenince alınan kararlardaki İmar Para Cezaları teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun  31.05.2007  tarihli raporu,

21- GELEN EVRAK