Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
26°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

05.10.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 05.10.2010 Salı günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9.kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

 

G Ü N D E M

 

1-   Yoklama.

 

2-   06.09.2010 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-    2011 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili  Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.09.2010 tarih ve 3585 sayılı yazısı.

 

4-   2011 yılı Performans Programı teklifi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 28.09.2010 tarih ve 122 sayılı yazısı.

 

5-   Gündoğdu mahallesi, 410 ada, 3 nolu parsel, imar planında  "konut alanı" olarak ayrılmıştır. 5393 sayılı Belediye kanununun 18.maddesinin ( e) fıkrasına göre parselin Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 14.09.2010 tarih ve 3886 sayılı yazısı.

 

6-   Mülkiyeti belediyemize ait sağlık ocaklarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e ve 75.d maddelerine göre Kocaeli Valiliğine Aile Hekimliği uygulamasına geçinceye kadar süresiz ve bedelsiz, Aile Hekimliği uygulamasına geçilmesine müteakip Maliye Bakanlığı Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünün önerdiği, encümen tarafından da kabul edilecek bedel üzerinden 5 yıl süre ile tahsis edilmesi ve bu konularda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına kiralama işlemleri için Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün  24.09.2010 tarih ve 4276 sayılı yazısı.

 

7-   Alikahya-Fatih Mahallesi, G23b.25b Nazım İmar Planı paftası, G23b.25b.3c Uygulama İmar Planı paftası, 683 ada 1 nolu parselin üzerinden geçen 12.00 metre genişliğindeki "imar yolu"nun güzergahının kadastral parsel sınırı ile örtüşecek şekilde güneye kaydırılması ve yine devamında 689 ada 1 parselin güney sınırından geçirilerek devam ettirilmesi şeklindeki Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.09.2010 tarih ve 2360 sayılı yazısı.

 

 

8-   Kuruçeşme mevkii, Kocatepe mahallesi, G23b-23d nazım imar planı paftası, G23b-23d-2a, 2b, G23b-23a-3d,3c uygulama imar planı paftaları, 3401, 3402, 180, 181, 168, 166, 165, 164, 159, 179, 3399, 3398 nolu yapı adalarının cepheli olduğu, mevcut uygulama imar planında 15 metre olan imar yolunun nazım plan değişikliği doğrultusunda 10 metre olarak yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 23.09.2010 tarihli raporu.

 

9-   Gündoğdu mahallesi, G23b.25a.2a uygulama imar planı paftası, 2999 nolu parselde yer tescilli su kemerinin "Koruma Alanı Sınırı´nın yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 14.09.2010 tarihli raporu.

 

10-    Cedit mahallesi, G23b.24c.1c uygulama imar planı paftası, 1849 ada, 1 nolu parselde yer alan Endüstri Meslek Lisesi yapılarında; tescilli taş bina ve bu binaya bağlı 4 adet atölye yapısı için belirlenen "Koruma Alanı Sınırı" nın plan üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 16.09.2010 tarihli raporu.

 

11-    Bekirdere mahallesi, G23b.25a.4d uygulama imar planı paftası, 326 ada, 1 nolu parselin "Dini Tesis Alanı" olan kullanımının "Çocuk Bahçesi Alanı" olarak yeniden düzenlenmesini ve 313 ada, 1 nolu parselin güneydoğusunda 1260 m2 lik alanın "Çocuk Bahçesi Alanı" olan kullanımının "Dini Tesis Alanı" olarak yeniden düzenlenmesini içeren

1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 23.09.2010 tarihli raporu.

 

12-    Yenidoğan Mahallesi, G23b-24d-1b,  2a uygulama imar planı paftaları, 4363 ada, 46, 47, 53, 54, 56, 58 no´lu parseller ile 4366 ada, 36, 37, 38, 39, 23, 41, 42 no´lu parsellerin cepheli olduğu 8 m. kesitteki imar yolu hattının, topoğrafik özelliklerden dolayı söz konusu parsellerde yapı yapılamaması sebebiyle, imar yolunun batı hattının sabit tutularak doğu hattının 4366 ada, 36, 37, 38, 39, 23, 41, 42 no´lu parsellerden kamulaştırılma yapılacak şekilde kaydırılmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 24.09.2010 tarihli raporu.

 

13-    M.Alipaşa Mahallesi, 3050 ada, 9 nolu parsel ve 3058, 3059 ada, 6 nolu parsellerin cephe aldığı 10m ve 7m kesitteki imar yollarının, toplu site yapılması amacıyla kaldırılması ve oluşan donatı alan kaybına eşdeğer alan kadar 3058 ile 3059 ada, 6 nolu parsellerin bir kısmının park alanı olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun  24.09.2010 tarihli raporu.

 

14-    Kadro değişiklik cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunu 15.09.2010 tarihli raporu.

 

15-    Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Evlendirme ve Kreş birimlerinde uygulanacak 2011 yılı tarife cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.09.2010 tarihli raporu.

 

16-    İzmit Belediyesine bağlı Bıçkıdere Göleti, Çayırköy Gölkay Tesislerinde gerekli güvenlik tedbirlerini almak ve yaptırmak üzere 5188 sayılı kanun doğrultusunda ( 10 ) adet Silahsız ve Silahlı Özel Güvenlik Hizmeti satın alınması teklifi ile ilgi Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.09.2010 tarihli raporu..

 

17-    Belediyemiz tarafından yapımı devam eden ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Belediyemize devredilen parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 28.09.2010 tarihli raporu.

 

18-    Moldova´nın Gagauz Özerk Bölgesinin Çadır-Lunga Belediyesine park yapılması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat komisyonunun 27.09.2010 tarihli raporu.