Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
25°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

06.04.2010 Tarihli Meclis Toplantı Gündemi

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 06.04.2010 Salı  günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9.kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

 

 

 

                                                                                                                                                  Dr.Nevzat DOĞAN  

                                                                                                                                              İzmit Belediye Başkanı 

 

G Ü N D E M

 

1-   Yoklama.

 

2-   02.03.2010 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-   01.01.2009 - 31.12.2009 mali yılı İzmit Belediyesinin Faaliyet raporunun görüşülmesi teklifi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 26.03.2010 tarih ve 32 sayılı yazısı.

 

4-   5393 sayılı Belediye Kanunun 33 maddesinin a bendine göre İl Belediyelerinde ve nüfusu 100.000´in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye ....... denildiğinden Encümen üyelerinin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 19.03.2010 tarih ve 43 sayılı yazısı.

 

5-   5393 sayılı yasanın 49. maddesinin 10.fıkrasına istinaden Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilenlerin ücretlerinin tespiti ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 16.03.2010 tarih ve 368 sayılı yazısı.

 

6-   İzmit, Yeşilova MahallesiG23b-25a-2c uygulama imar planı paftası, 130 ada, 10 nolu parsel üzerinde yer alan Beyazıt Caminin Uygulama İmar Planında yeşil alanda kaldığı ve yine aynı mahallede bulunan Belediyemize ait Park Bahçeler Müdürlüğünün kullandığı 145 ada, 1 nolu parselin mevcut planda ibadet yeri olduğu gerekçesiyle bu parselin "park alanı", Beyazıt Camiinin yer aldığı 130 ada, 10 nolu parselin bulunduğu alanın ise ibadet yeri olarak düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.03.2010 tarih ve 735 sayılı yazısı.

 

7-    İzmit, Arızlı MevkiiG23b-23b-3d, G23b-23c-2a uygulama imar planı paftaları, 1707, 1706 nolu parsellerin spor alanı, 1702, 1703, 1704 nolu parsellerin kültürel alan ve 2460 nolu parselin ortaöğretim alanı olarak düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 29.03.2010 tarih ve 736 sayılı yazısı.

 

 

8-   İzmit-Körfez Mahallesi, 1296 ada, 16 nolu parseldeki imar hakkının, 17 ve 18 nolu parsellerin içinde bulunduğu blok alanına dahil edilmesi ve 1296 ada, 16,17,18 nolu parselleri kapsayan bloğun "90x20" olan ölçülerinin "95x20" olarak ve söz konusu bloğun batısında yer alan mevcutta 60x20 ebatlarındaki bloğun 1296 ada, 15 nolu parsel sınırında sonlanacak şekilde 55x20 ebatlarında yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 29.03.2010 tarih ve 737 sayılı yazısı.

 

9-        İzmit, Gündoğdu, 179 ada, 1 parselin imar hattı düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 29.03.2010 tarih ve 738 sayılı yazısı.

 

10-    İzmit, M.Alipaşa Mahallesi, G23b-25d-1d uygulama imar planı paftası, 542 ada, 168 ve 169 nolu parsellerin batısından geçen 6 metrelik imar yolunun mülkiyet durumuna göre düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 29.03.2010 tarih ve 739 sayılı yazısı.

 

11-    İzmit-Alikahya Fatih mahallesi,  216, 217, 218, 220, 221 nolu yapı adalarının yeniden düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 18.03.2010 tarihli  raporu.

 

12-    İzmit-Mehmetalipaşa mahallesi, 2543 adada, "Özel Sağlık Tesis Alanı" kullanıma sahip 25 nolu parselin güneyinde yer alan yeşil alanın bir kısmının Özel Sağlık Tesis Alanı´na ilave edilmesi ve 4805 ada, 1 nolu parselin " Konut Alanı" olan kullanım kararının "Yeşil Alan" olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 17.03.2010 tarihli raporu.

 

13-    İzmit- Yenidoğan mahallesi, 4416 ada, 2 ve 8 nolu parsellerin batısından geçen imar yolu hattının yeniden düzenlenmesine ilişkin İmar komisyonunun 04.03.2010 tarihli  raporu.

 

14-    İzmit-Bekirdere mahallesi, 326 ada, 1 nolu parselin Dini Tesis Alanı olan kullanımının 313 ada 1 nolu parselde düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 26.03.2010 tarihli  raporu.

 

15-    İzmit-Yenişehir mahallesi, 2513 ada, 26 ve 27 nolu parsellerin "Yönetim Merkezi Alanı" olan kullanımının 1727 ada, 13 nolu parselde  "Belediye Hizmet, Kültür ve Sağlık Tesisi Alanı" olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 05.03.2010 tarihli  raporu.

 

16-    İzmit- Gündoğdu mahallesi,  794 ada, 1 nolu parsel ile 795 ada, 1 nolu parselde 700 yatak kapasiteli Entegre Sağlık Kampüsü yapılması amacıyla plan notları ilave edilmesi önerilen uygulama hükümlerinin derlenerek gerekli düzenlemenin yapılması ile ilgili imar komisyonunun 09.03.2010 tarihli raporu.

 

17-    5747 sayılı yasa ile Saraybahçe, Bekirpaşa, Alikahya, Kuruçeşme ve Akmeşe Belediyelerinin birleşmeleri sonucu oluşan İzmit İlçe Belediyesinin, belediyelerin imar planlarının ve uygulama hükümlerinin bütünleştirilmesi, aynı başlık altında tanımlanması ve ifadelendirilmesi çalışması kapsamında hazırlanan uygulama hükümleri (plan notları) ile gösterim sembollerinin (lejant) yeniden düzenlenmesi şeklinde revizyonu ile ilgili imar komisyonunun 25.03.2010 tarihli raporu.

 

18-    İzmit- Ömerağa mahallesi, 1183 ada, 20 ve 32 nolu parsellerde bulunan yapıların tescil kararının uygulama imar planı üzerine aktarılmasına ilişkin plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 24.03.2010 tarihli  raporu.

 

19-    İzmit-Ömerağa mahallesi, 283 ada, 1,2,3,4,5,44,67 nolu parsellerin kullanım kararlarının "Açık Alan  (Meydan)" olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 10.03.2010 tarihli raporu.

 

20-    İzmit-Gündoğdu mahallesi, 2999 parselde ve 1196 ve 1217 nolu parsellerin arasında bulunan su kemerlerinin tescil kararının uygulama imar planı üzerine aktarılmasına ilişkin plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 25.03.2010 tarihli  raporu.

 

21-    İzmit-Cedit mahallesi, 1849 ada, 1 nolu parselde bulunan Endüstri Meslek Lisesi yapılarından; taş bina ve bu binaya bağlı 4 adet atölyenin tescil kararının uygulama imar planı üzerine aktarılmasına ilişkin plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 17.03.2010 tarihli  raporu.

 

22-    Alikahya Karadenizliler, Alikahya Fatih ve Alikahya Atatürk mahallerinde Orman Kadastro komisyonlarında , kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere isimleri belirtilen her mahalleden 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 18.03.2010 tarihli raporu.

 

23-    5393 Sayılı Belediye Kanununun 15-b maddesi gereğince müdürlükler tarafından hazırlanan Görev, Yetki ve Sorumluluklar Hakkında Yönetmelik ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 29.03.2010 tarihli raporu.

 

24-    İzmit Belediyesinin Denetim komisyonunun hazırlamış olduğu rapor hakkındaki bilgi sunulması.