Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
27°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

06.07.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 06.07.2010 Salı  günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9.kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

 

 

 

                                                                                                         Dr.Nevzat DOĞAN  

                                                                                                    İzmit Belediye Başkanı 

 

G Ü N D E M

 

1-   Yoklama.

 

2-   01.06.2010 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-   İzmit Belediyesi tarafından yapımı devam eden ve tamamlanan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 29.06.2010 tarih ve 405 sayılı yazısı.

 

4-   Alikahya Karadenizliler mahalle muhtarı Celal ŞAR, Alikahya Fatih Muhtarı Yaşar KELEŞ Alikahya Atatürk Mahalle Muhtarı Cemil MARUL bilirkişi olarak seçilmiştir 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3.maddesi gereğince Muhtarlar Kadastro ekibinin asıl üyesi olduğundan yukarıda isimleri yazılı her mahalleden muhtarların yerine yeniden 1  ( bir) adet bilirkişinin seçilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.06.2010 tarih ve 2521 sayılı yazısı.

 

5-   Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda, imar planında park alanı olarak ayrılan Yenidoğan 5042 ada ile Yenimahalle 2805 ada, 11 nolu alanlarda açık spor tesisleri yapılmak üzere 10 yıl süre ile kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.06.2010 tarih ve 2860 sayılı yazısı.

 

6-   Ömerağa mahallesi, 278 ada, 52 nolu parsel Belsa Plaza 3-4 Blok 1. kat 74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84 ve 85 nolu bağımsız bölümlerin (toplam 192,53m2) 5393 sayılı Belediye kanununun 75. maddesine göre asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne 3 yıl süre ile kiraya verilmesi ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21.06.2010 tarih ve 2861 sayılı yazısı.

 

7-   Belediye Kanunun 75 nci maddesi hükümleri uyarınca İl Özel İdaresi ile ortak hizmet projesi  olarak gerçekleştirilmek üzere, Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup İl Özel İdaresi adına tahsisli ve imar planında Kapalı Spor Tesisleri Alanında kalan 797 ada 1 nolu parsel üzerine spor tesisleri, imar planında Sosyal ve Kültürel Tesis Alanında kalan 799 ada 1 nolu parsel üzerine de Kadın Sosyal Yaşam Merkezi inşa edilmesi ile ilgili protokolün görüşülmesi, Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylı çevre düzenleme ve peyzaj projesinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesince tahsis edilen Kemalpaşa Mahallesi 219 ada 59 nolu  parsele  belediyemizce uygulanması,  bu konuda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi   ile protokol yapılması; Bıçkıdere Göleti ve Sulama Tesisine belediyemizce Kablolu Su Kayağı Tesisi kurulması ile ilgili Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile protokol yapılması ; Mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait olup İl Özel İdaresine tahsis edilen Gündoğdu 615 ada 2 nolu parsele Mahalle Hizmet Binası yapılması ile Kocaeli İl Özel İdaresi ile protokol yapılması konularında Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün    28.06.2010  tarihli  yazısı.

 

8-   Yenidoğan Mahallesi 4868 ada 1 nolu parseldeki 1545/2400 oranındaki Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait hissenin satın alınması teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün  28.06.2010 tarihli yazısı.

 

9-   Kadastral veriler ve Tapu Sicil Bilgilerinin paylaşım, değişiklik ve kontrollük hizmetleri ile döner sermaye ücret ödemelerine ilişkin usul ve esaslar ile ilgili Tapu ve Kadastro İstanbul Bölge Müdürlüğü ile Protokol yapılması teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.06.2010 tarihli yazısı.

 

10-    Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Asansörlerin yıllık bakımı konusu Elektrik Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası ve Belediyemizin ortak bir çalışması ile yapılması düşünülmektedir. Ancak söz konusu işin yapılması esnasında Odalar ile bir protokol yapılması ve odalara ödenecek bedel ile belediyemizin alacağı hizmet bedelinin belirlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.06.2010 tarih ve 1619 sayılı yazısı.

 

11-    İzmit Alikahya bölgesi Merkez mahallesi, 754 ve 749 nolu yapı adalarının güneyinden 753 ve 750 nolu yapı adalarının kuzeyinden geçen 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 12m. olarak belirlenmiş olan imar yolu kesitinin yeniden değerlendirilmesi ve 751 ile 752 nolu yapı adalarının güneyinden geçen 10m.lik imar yolunun kesitinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun şekilde 12 m. olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14.06.2010 tarihli yazısı.

 

12-    İzmit - Gündoğdu mahallesi, G23b-25a-1d uygulama imar planı paftası üzerinde yer alan su kemerinin tescil kararının imar planı üzerine aktarılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15.06.2010 tarihli yazısı.

 

13-    İzmit- Sanayi mahallesi, G23c.05a.4a uygulama imar planı paftası üzerinde yer alan "Akaryakıt ve Servis İstasyonu" kullanımına ayrılmış (eski 2321 no´lu) 299 ada, 1 nolu parselin; Kocaeli 1.İdare Mahkemesinin 2008/780 esas nolu dava dosyası ile ilgili 2009/1169 kararı göz önünde bulundurularak, yapı yaklaşma mesafelerinin ve imar planı yapı adası sınırlarının mülkiyet sınırları esas alınarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2010 tarihli yazısı.

 

14-    İzmit, Çayırköy mevkii, G23b.25b.1d uygulama imar planı paftası, 4425 parselde yer alan "Akaryakıt Bakım ve LPG istasyonu" alanının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesinin içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi  ile ilgili İmar komisyonunun 10.06.2010 tarihli raporu.

 

15-    İzmit, Gündoğdu mahallesi, G23b-25a-Ia uygulama imar planı paftası, 602 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan ve 5/A-2/3 yapılaşma koşullarına sahip " Konut" kullanımlı alanın, yapılaşma koşulları  E:1.00 Hmax 3 kat olacak şekilde "Özel Yurt Alanı" olarak düzenlendiği 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 24.06.2010 tarihli raporu.

 

16-    İzmit- Körfez mahallesi, 558 adada yer alan "E:0.20 Hmax:5.50" yapılaşma koşullarına sahip 16, 17 nolu parselleri ve üzerinde yer alan binaların imar palanına blok olarak işlendiği 24 nolu parseli kapsayan ve tamamının yapılaşma koşulunun  "E:1.40, Max: 3 kat" olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar komisyonunun 28.06.2010 tarihli raporu.

 

17-    İzmit- Sanayi mahallesi, 1868 ada, 9, 10, 11,18, 19 ve 20 nolu parsellerin "Konut Alanı" olan kullanımının "Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı" olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar komisyonunun 03.06.2010 tarihli raporu.

 

18-    İzmit-Tüysüzler mahallesi,161 ada, 4 nolu parselin kuzey-batısından geçen 7m.lik imar yolundan 5 metre olan ön bahçe mesafesinin 3 metre olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar komisyonunun 17.06.2010 tarihli raporu.

 

19-    Dünyamızda Enerji tasarrufu ile ilgili Çevre ve Sağlık ile Sosyal Hizmetler Komisyonlarının 28.06.2010  tarihli raporu.