Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
11°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

08.02.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

 

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 08.02.2011 Salı günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9.kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

 

G Ü N D E M

 

1-   Yoklama.

 

2-   04.01.2011 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-   Ş.Durhasan mahallesi, 166 ada, 5 nolu 309 m2´lik parselde bulunan Fatma Akbulut´un, Alikahya Ş.Durhasan mahallesi, 166 ada, 4 nolu 312,00 m2´lik parselimizdeki 3 m2´lik Belediyemiz hissesinin bedeli alınması karşılığında başa baş trampa edilmesi ve bu konuda Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.01.2011 tarih ve 353 sayılı yazısı.

 

4-   Mülkiyeti Belediyemize ait Çukurbağ 4158 ada, 3 nolu parsel üzerinde yer alan cinsi 2 katlı betonarme bina ve arsası olan 5 adet mesken ve 1 adet depolu iş yeri, Kadıköy mahallesi, 5008 ada, 1 nolu parseldeki İzmit Kent 1.Etap H-3 Blok 1. kat 11 nolu mesken, H-4 Blok 2 kat 17 nolu meskenin satılması konusunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin    ( e )fıkrasına göre bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.02.2011 tarih ve 464 sayılı yazısı.

 

5-    Belediyemize ait şantiye binalarının bulunduğu, Yenidoğan mahallesi, 4869 ada, 16 nolu  30.131,15  m2lik  parselin mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait olup imar planında "konut alanı" olarak ayrılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) fıkrasına göre parselin Toplu Konut İdaresi Başkanlığından satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.01.2011 tarih ve 465 sayılı yazısı.

 

6-   2011 Yılı harç tarifesinin düzenlenmesi teklifi ile ilgili Yapı Kontrol Müdürlüğünün 25.01.2011 tarih ve 259 sayılı yazısı.

 

7-   Topçular mahallesi, Taşan caddesinde yeni yapılan UMUT PARKI´nın isminin değiştirilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 28.01.2011 tarih ve 115 sayılı yazısı.

 

8-   İzmit Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 28.01.2011 tarih ve 116 sayılı yazısı.

 

9-   Kardeş Kent Bosna Hersek´in Travnik Belediyesine park yapılması teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 28.01.2011 tarih ve 117 sayılı yazısı.

 

10-    Sözleşmeli personel ücretleri teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01.02.2011 tarih ve 121 sayılı yazısı.

 

11-    III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.01.2011 tarih ve 122 sayılı yazısı.

 

12-      Durhasan Mevkii, G23b.25a2c-3b, G23b.1a-1b-1c-1d-4a-4b uygulama imar planı paftalarında yer alan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 14.01.2011 tarih ve 36 sayılı kararı ile onaylanan ve "Kentsel Çalışma Alanı" olarak tanımlanan alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile G23b.25d.4b uygulama imar planı paftasında yer alan lejant bilgilerine "Kentsel Çalışma Alanı" gösterimin eklenmesi, söz konusu planlama alanına ilişkin yapılan talepler ve Kentsel Çalışma Alanı kullanımına ilişkin hükümlerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği´ne ilave edilmesi ile ilgili değişiklik teklifine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 01.02.2011 tarihli yazısı.

13-      Yenidoğan Mahallesi, G23b.24d.1b uygulama imar planı paftası, 4411 ada, mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne ait 8 nolu parselin mülkiyet devrinin yapılabilmesi ve mevcutta yer alan park projesinin revize edilebilmesi için parselin "Askeri Cezaevi Alanı" olan kullanımının "Park Alanı" olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 17.12.2010 tarih ve 668 sayılı kararı ile onaylanan söz konusu alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 01.02.2011 tarihli yazısı.

14-      Yahya Kaptan Mahallesi, G23b.25c.1b-1c-1d uygulama imar planı paftalarında yer alan 5010 ada, 5 nolu parselin "Konut Alanı" olan kullanımının "Özel Eğitim Tesis Alanı" olarak yeniden düzenlenmesini içeren Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 14.01.2011 tarih ve 40 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 01.02.2011 tarihli yazısı.

15-      Çayırköy Mevkii, G23b.20c.3a.3d uygulama imar planı paftalarında yer alan "Ticaret Alanı" kullanımına sahip 4441 nolu parselin "E:1.20, Hmax:12.50 m." olan yapılaşma koşullarının "E:2.50, Hmax:24.50 m." olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 01.02.2011 tarihli yazısı.

16-      Kocatepe Mahallesi, G23b.23d.2a Uygulama İmar Planı paftası, 4969 ada 4 nolu parsel üzerinde mevcut imar planı üzerinde yer alan "Qtyö+Py" tanımlamasının ve "Qtyu" olarak tanımlı alanlarla arasındaki formasyon sınırının kaldırılarak, imar planı üzerine 03.02.2006 tarihinde Afet İşleri Genel Müdürlüğü´nce onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu´na göre "Qtyu" tanımlamasının getirilmesi şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 06.01.2011 tarihli raporu.

17-      Cedit Mahallesi, G23b.24c.2d Uygulama İmar Planı Paftası, 1852 ada, 3 no´lu parselde yer alan "Ortaöğretim Tesisi Alanı"nda Mimarlık ve Tasarım Fakültesine ait ek binanın yapılabilmesi için söz konusu parselin batı cephesinde 10mt,  kuzey cephesinde 5mt olan yapı yaklaşma mesafelerinin 3 metreye düşürülerek planlanması şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 13.01.2011 tarihli raporu

18-      Yenidoğan Mahallesi, G23b.24a.4c-3d Uygulama İmar Planı paftaları, 968 ada, 7 nolu parsel, 997 ada 412 ve 413 nolu parseller ile 998 ada 4 nolu parselin güneydoğusunda 10mt kesitte olan imar yollarının arasında kalan kısımlarının "Ağaçlandırılacak Alan" olan kullanımlarının "Az Yoğunluklu Konut Alanı ve Park Alanı" olarak düzenlenmesi şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 20.01.2011 tarihli raporu.

19-      Çayırköy mevkii, G23b.25d.1d Uygulama İmar Planı paftası, "Akaryakıt, Bakım ve LPG İstasyonu Alanı" kullanımına sahip 4427(eski 4406) nolu parselin 30mt kesitteki imar yolundan 25 metreolan yapı yaklaşma mesafesinin "Servis ve Hizmet Birimleri" için 25mt, "Kanopi ve Pompa Tesisleri" için 10mt olarak yeniden düzenlenmesi şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 20.01.2011 tarihli raporu.

20-      Belediyemiz sınırları içerisinde batıda Eski Gölcük Yolu, kuzeyde D-100 Karayolu, doğuda ve güneyde Yeni Gölcük Yolu ile sınırlı alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yaptırılan ve 16.01.2009 tarih ve 47 sayı ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan "İzmit Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı"nda Merkezi İş Alanı(MİA) olarak tanımlanan alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapım yetkisinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesine devredilmesi ile ilgili İmar Komisyonunun 25.01.2011 tarihli raporu.

21-      Orhan Mahallesi, G23b.24b.4d, G23b.24c.2b, G23b.24d.2b Uygulama İmar Planı paftaları,  3481 ada 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 nolu parseller ile 3469 ada 2,3,4,5,6  nolu parsellerin güney cephesinde 10mt yapı yaklaşma mesafesinin belirlenmesi ve söz konusu yapı adalarının güneyinde yer alan tescilli sur duvarı için belirlenmiş olan "Koruma Alanı Sınırı" nın plan üzerine aktarılması şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili  İmar Komisyonunun 27.01.2011 tarihli raporu.

22-    5393 sayılı kanunun 25. maddesinde kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir. Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, meclis tarafından kararlaştırılır. Denildiğinden Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun  11.01.2011 tarihli raporu.

 

23-    İzmit Belediyesi Pazar Yerleri ve Seyyar Esnaf Yönetmeliği teklifi ile ilgiliPlan ve Bütçe Komisyonunun 27.01.2011 tarihli raporu.

 

24-    İlçemizde kurulmakta olan pazar yerlerinde 2011 yılında uygulanacak olan; yer devir, tahsis ve basılı evrak ücretlerinin tespit edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.01.2011 tarihli raporu.

 

25-    Belediyemizde Norm Kadro Standartları Cetvelinde verilen Teknik hizmetler sınıfında münhal bulunan mühendis, mimar, ekonomist, tekniker ve teknisyen kadrolarında sözleşmeli personel olarak hali hazırda çalışanlara 01.01.2011 tarihinden itibaren ödenmek üzere verilecek  ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.01.2011 tarihli raporu.

 

26-    II sayılı Boş Kadro değişikliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.01.2011 tarihli raporu.

 

27-    Karabaş Mahallesi 1045 ada 108 parselin güneyindeki imar planında otopark olarak gözüken alanın açık otopark olarak kiraya verilmesi ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgiliPlan ve Bütçe Komisyonunun 26.01.2011 tarihli raporu.

 

28-    İzmit - M.Alipaşa (Yenişehir) mahallesi 1727 ada 13 nolu parselin imar planında "Park Alanı" olan kullanımının bir kısmının "Belediye Hizmet, Kültür ve Sağlık Alanı" yapılmak üzere "Yönetim Merkezi" olarak değiştirilmesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 15.01.2010 tarih 49 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiştir. Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü bahsi geçen "Yönetim Merkezi" olarak değiştirilen alanı, İzmit 4 nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon binası yapmak üzere tahsis talebi ile ilgiliPlan ve Bütçe Komisyonunun 26.01.2011 tarihli raporu.

 

29-    Çağdaş belediyecilikte esas olan; engelli yurttaşlarımızın engelli hallerini hissetmeden her yurttaş gibi eşit yaşam koşullarından soyutlanmadan belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanmasıdır. İzmit´te engelli yurttaşlarımızın bu hizmet alımlarında büyük sorunları vardır. Bu sorunların tespiti ve çözüm yollarının hayata geçirilmesi teklifi ile ilgili Çevre ve Sağlık ile Sosyal Hizmetler Komisyonlarının 27.01.2011 tarihli raporu.

 

30-    Litvanya Cumhuriyeti´nin başkenti Vilnius kenti ile  İzmit Belediyesinin kardeş şehir olması teklifi ile ilgili Türlü İşler ile Kültür Turizm ve Sanat Komisyonlarının  28.01.2011 tarihli raporu.

 

31-    Mağrip Devleti Tiznit Belediyesi ile İzmit Belediyesinin kardeş şehir olması teklifi ile ilgili Türlü İşler ile Kültür Turizm ve Sanat Komisyonlarının  28.01.2011 tarihli raporu.