Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
26°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

08.03.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

  

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 08.03.2011 Salı günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9.kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

 

 

G Ü N D E M

 

1-   Yoklama.

 

2-   08.02.2011 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-   Müdür ve Üstü unvanlı personel hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.02.2011 tarih ve 239 sayılı bilgi sunumu.

 

4-   III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.02.2011 tarih ve 238 sayılı yazısı.

 

5-   Kozluk mahallesi, 189 ada, 16 parsel üzerinde bulunan tescilli eserin ve Kozluk mahallesi, 189 ada, 25 nolu parselin Kocaeli İl Özel İdaresine tahsis edilmesi ve bu konuda protokol yapmak üzere Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 17.02.2011 tarih ve 911 sayılı yazısı.

 

6-      Alikahya Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde x: 4514634-4516270, y: 501363-504637 koordinatları arasında yer alan takriben 338 ha.lık alanın üst ölçekli ana plan kararlarında "Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Alanı ve Ağaçlandırılacak Alan" kullanımına sahip alanda yer alan mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları´nın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 25.02.2011  tarihli  yazısı

7-      M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25b.4d uygulama imar planı paftası, 205, 206, 207 ile 2793, 2794, 2795, 2783 nolu yapı adalarının arasından geçen 20 m.lik imar yolunun mevcut yapılaşma göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesine ilişkin onaylı nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 25.02.2011 tarihli  yazısı

8-      Karabaş Mahallesi, G23b.24c.1c uygulama imar planı paftası, 1026 nolu yapı adasının Cumhuriyet Caddesi cephesindeki ada hattının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü´nün 25.02.2011 tarihli  yazısı

9-          Belediyemiz sınırları içerisinde batıda Eski Gölcük Yolu, kuzeyde D-100 Karayolu, doğuda ve güneyde Yeni Gölcük Yolu ile sınırlı alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yaptırılan ve 16.01.2009 tarih ve 47 sayı ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan "İzmit Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı"nda Merkezi İş Alanı(MİA) olarak tanımlanan alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapım yetkisinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesine devredilmesi ile ilgili İmar Komisyonunun 24.02.2011 tarihli raporu.

10-      Durhasan Mevkii, G23b.25a2c-3b, G23b.1a-1b-1c-1d-4a-4b uygulama imar planı paftalarında yer alan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 14.01.2011 tarih ve 36 sayılı kararı ile onaylanan ve "Kentsel Çalışma Alanı" olarak tanımlanan alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile G23b.25d.4b uygulama imar planı paftasında yer alan lejant bilgilerine "Kentsel Çalışma Alanı" gösterimin eklenmesi, söz konusu planlama alanına ilişkin yapılan talepler ve Kentsel Çalışma Alanı kullanımına ilişkin hükümlerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği´ne ilave edilmesi ile ilgili değişiklik teklifine ilişkin İmar Komisyonunun 28.02.2011 tarihli raporu.

11-      Yenidoğan Mahallesi, G23b.24d.1b uygulama imar planı paftası, 4411 ada, mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne ait 8 nolu parselin mülkiyet devrinin yapılabilmesi ve mevcutta yer alan park projesinin revize edilebilmesi için parselin "Askeri Cezaevi Alanı" olan kullanımının "Park Alanı" olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 17.12.2010 tarih ve 668 sayılı kararı ile onaylanan söz konusu alan ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin İmar Komisyonunun 10.02.2011 tarihli raporu.

12-      Yahya Kaptan Mahallesi, G23b.25c.1b-1c-1d uygulama imar planı paftalarında yer alan 5010 ada, 5 nolu parselin "Konut Alanı" olan kullanımının "Özel Eğitim Tesis Alanı" ve "E:1.05, Hmax:9.50 m." olan yapılaşma koşullarının "E:1.50, H:3kat" olarak yeniden düzenlenmesini içeren ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 14.01.2011 tarih ve 40 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin İmar Komisyonunun  17.02.2011 tarihli  raporu.

13-      Çayırköy Mevkii, G23b.20c.3a.3d uygulama imar planı paftalarında yer alan "Ticaret Alanı" kullanımına sahip 4441 nolu parselin "E:1.20, Hmax:12.50 m." olan yapılaşma koşullarının "E:2.50, Hmax:24.50 m." olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin İmar Komisyonunun 24.02.2011 tarihli raporu..

14-    Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından nikah kıymak isteyen vatandaşlarımızdan harici salon hizmet bedeli altında alınan 250.TL nin vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine tarife cetvellerinden çıkarılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.02.2011 tarihli raporu.

 

 

 

15-    İzmit - M.Alipaşa (Yenişehir) mahallesi 1727 ada 13 nolu parselin imar planında "Park Alanı" olan kullanımının bir kısmının "Belediye Hizmet, Kültür ve Sağlık Alanı" yapılmak üzere "Yönetim Merkezi" olarak değiştirilmesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 15.01.2010 tarih 49 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiştir. Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü bahsi geçen "Yönetim Merkezi" olarak değiştirilen alanı, İzmit 4 nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon binası yapmak üzere tahsis talebi ile ilgiliPlan ve Bütçe Komisyonunun 25.02.2011 tarihli raporu.

 

16-    Mülkiyeti Belediyemize ait Çukurbağ 4158 ada, 3 nolu parsel üzerinde yer alan cinsi 2 katlı betonarme bina ve arsası olan 5 adet mesken ve 1 adet depolu iş yeri, Kadıköy mahallesi, 5008 ada, 1 nolu parseldeki İzmit Kent 1.Etap H-3 Blok 1. kat 11 nolu mesken, H-4 Blok 2 kat 17 nolu meskenin satılması konusunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin    ( e )fıkrasına göre bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili

     Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.02.2011 tarihli raporu.

 

17-    Kardeş Kent Bosna Hersek´in Travnik Belediyesine park yapılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 21.02.2011 tarihli raporu.

 

18-    2011 Yılı harç tarifesinin yeniden düzenlenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.02.2011 tarihli raporu.

 

19-    III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.02.2011 tarihli raporu.

 

20-    Sözleşmeli personel ücretleri teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.02.2011 tarihli raporu.

 

21-    Belediyemize ait şantiye binalarının bulunduğu, Yenidoğan mahallesi, 4869 ada, 16 nolu  30.131,15  m2lik  parselin mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait olup imar planında "konut alanı" olarak ayrılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( e ) fıkrasına göre parselin Toplu Konut İdaresi Başkanlığından satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.02.2011 tarihli raporu.

 

22-    Topçular mahallesi, Taşan caddesinde yeni yapılan UMUT PARKI´nın isminin değiştirilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 18.02.2011 tarihli raporu.

 

23-    İzmit Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 28.02.2011 tarihli raporu

 

24-    Belediyemizce şuanda  alt yapı çalışmasına başlanan ve kentimizde çevre eğitimi bilincini yaratmak amacıyla "Yere Çöp Atma Kampanyası" için okullarda öğrencilere ve öğretmenlere, Kültür evleri aracılığıyla  da yetişkinlere verilecek eğitim seminerleri için gerekli çalışmaların yapılması teklifi ile ilgili Eğitim ve Gençlik Komisyonunun 25.02.2011 tarihli raporu.