Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

01.06.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR -56-  21-25 Haziran 2010 tarihinde yapılacak olan Velo-City Bisiklet Kongre programı için gelen davete Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN´ın görevlendirilmesi teklifi ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğünün 26.05.2010 tarih ve 220 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Avrupa Bisikletliler Dernek Federasyonu ve Kopenang Belediyesi ile 12-15 Mayıs 2009 tarihlerinde ortaklaşa düzenlenen ve kent içi bisikletli ulaşım konusunda etkin bir yol izlemeyi amaç edinen 14 Avrupalı şehirle birlikte Türkiyeden  tek katılımcı olarak İzmit Belediyesi adına bidirgeye imza atan Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN´nın bu yıl 21-25 Haziran 2010 tarihinde yapılacak olan Velo-City Bisiklet Kongre proğramı için gelen davete görevlendirilmesine, ve Pasaport uçak gidiş-dönüş bedeli ile yasal harcırahlarının ödenmesi hususunda İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.06.2005 tarih ve 5003-50520 sayı 2005/ 62 nolu genelgesinin 3.maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda karar alınması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

KARAR 57- İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.1a uygulama imar planı paftası, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 06.04.2010 tarih 1376 sayılı kararı ile tescil edilen 601 ada, 13 nolu parselde yer alan çeşmenin, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 06.04.2010 tarih, 1377 sayılı kararı ile tescil edilen 609 ada, 9 ve 11 nolu parseller arasında yer alan çeşmenin ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 06.04.2010 tarih, 1378 sayılı kararı ile tescil edilen 667 ada, 14 nolu parselde yer alan çeşmenin tescil kararlarının plana aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi  ile ilgili İmar Komisyonunun 10.05.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.1a uygulama imar planı paftası, 601 ada, 13 nolu parselde, 609 ada, 9 ve 11 nolu parseller arasında ve 667 ada, 14 nolu parselde yer alan çeşmelerin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma  Kanunu´nun 6.maddesinde belirtilen "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıkları"nın içinde yer alması sebebiyle tescil edildiği tespit edilmiştir.

           Bu doğrultuda; G23b.25a.1a uygulama imar planı paftası, 601 ada, 13 nolu parselde, 609 ada, 9 ve 11 nolu parseller arasında ve 667 ada, 14 nolu parselde yer alan çeşmelerin tescil kararlarının plana aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin imar planı ana kararları çerçevesinde önerildiği belirlendiğinden uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 58- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 06.04.2010 tarih, 1376 sayılı kararı ile tescil edilen İzmit-Cedit Mahallesi, G23b.24c.1c uygulama imar planı paftası, 460 ada, 59 nolu parselde tespit edilen kalıntının tescil kararının plana aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 10.05.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Cedit Mahallesi, G23b.24c.1c uygulama imar planı paftası, 460 ada, 59 nolu parselde tespit edilen kalıntının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu´nun 6.maddesinde belirtilen "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıkları"nın içinde yer alması sebebiyle tescil edildiği tespit edilmiştir.

           Bu doğrultuda; G23b.24c.1c uygulama imar planı paftası, 460 ada, 59 nolu parselde tespit edilen kalıntının tescil kararının plana aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin imar planı ana kararları çerçevesinde önerildiği belirlendiğinden uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 59- İzmit, Kozluk MahallesiG23b-24d-2d uygulama imar planı paftası, 176 ada, 5 nolu parselde bulunan Seka Camii´nin imar planı üzerindeki yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 13.05.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

G23b-24d-2d uygulama imar planı paftası, 176 ada, 5 nolu parselin Dini Tesis alanı kullanımında olduğu, yapılaşma koşullarından yapı yaklaşma mesafesinin Karayolu ve 20 metrelik imar yolu cephelerinden 3 metre olarak düzenlendiği, mevcut uygulama imar planı üzerinde 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisinde ve Koruma Amaçlı İmar Planı koşulları kapsamında bulunduğu tespit edilmiştir.

            İzmit, Kozluk MahallesiG23b-24d-2d uygulama imar planı paftası, 176 ada, 5 nolu parselin mevcut uygulama imar planı üzerinde 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisinde kaldığı, talep edilen uygulama imar planı değişikliği kapsamında söz konusu parsel üzerinde 3 metre olan yapı yaklaşma mesafelerinin kaldırılmasını içeren düzenlemenin "Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi Ve Müelliflerine İlişkin Usul Ve Esaslara Ait Yönetmelik" ve "5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu" gereği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´nce değerlendirilmesi gerektiği belirlenmiştir. Bu gerekçeyle plan değişikliği teklifinin Büyükşehir Belediyesince değerlendirilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 60-  İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.3b uygulama imar planı paftası, 119 nolu yapı adasının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 13.05.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Gündoğdu Mahallesi, 119 nolu yapı adasının yapılaşma koşullarının "A-3, Taks:0.35, Kaks:1.05" olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu yapı adasında yer alan parsellerin boyutları ve formları incelendiğinde, imar planında belirtilen A-3 ve İmar Yönetmeliği´nde belirtilen 5 metre ön bahçe mesafesinin yapılanma şartları birlikte uygulandığında, kısıtlamaların söz konusu yapı adasında yapılaşmanın oluşmasına olanak sağlamadığı belirlenmiştir.

            Bu doğrultuda; İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.3b uygulama imar planı paftası, 119 nolu yapı adasının yapılaşma koşullarının "-/A-3, Taks:0.35, Kaks:1.05" olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kamu yararı içerdiği ve imar planı ana kararlarını değiştirici nitelikte olmadığı belirlendiğinden uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.   

 

KARAR 61- İzmit, Veliahmet Mahallesi, G23b-24c-1d uygulama imar planı paftası, 356 ada, 4, 5, 6 ve 23 no´lu parsellerin cephe aldığı 6 metre kesitteki imar yolu hattının; bu kısımda oluşacak yapılarda düzgün bina formu oluşturmak, kentsel estetik değerlerin korunabilmesi ve mimari çözümlerde kısıtlılığın giderilebilmesi amacıyla yeniden düzenlenmesi şeklinde önerilen  uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 18.05.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit, Veliahmet Mahallesi, G23b-24c-1d uygulama imar planı paftası, 356 ada, 4, 5, 6 ve 23 no´lu parsellerin tevhid edilerek, oluşacak parselde yeni bir yapının yapılmak istendiği, ancak mevcut imar hattının kısıtlayıcı ve tanımsız formundan kaynaklanan sebeplerle istenilen tasarımın gerçekleşmediği gerekçesiyle söz konusu parsellerin cephe aldığı eğrisel formda olan 6m. kesitteki imar yolu hattının düz bir hat olması ve 356 ada 7 no´lu parselde yer alan 12 envanter numaralı tescilli yapıyla uyumunun sağlanabilmesi için imar planı değişikliği önerildiği belirlenmiştir.

             Bu doğrultuda; İzmit, Veliahmet Mahallesi, G23b-24c-1d uygulama imar planı paftası, 356 ada, 4, 5, 6 ve 23 no´lu parsellerin cephe aldığı 6m. kesitteki imar yolu hattının yapılaşmada düzgün bir bina formu elde etmek, mimari çözümlerde kısıtlılık oluşturan amaçsız girintili çıkıntılı bir cephe hattının düzeltilmesi, kentsel estetik değerler ile tescilli yapıyla uyumun sağlanabilmesi amacıyla düzgün bir hat oluşturulması şeklinde yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi, imar planı ana kararları ile planlama ilkelerine uygun olduğu ayrıca imar planı ada hattının yeniden düzenlenmesi sırasında oluşan ihdas ve yola terk oranlarının eşitliğinin sağlanması ile imar planı yoğunluk kararlarının da korunduğu belirlendiğinden uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 62- Belediyemiz Deretepe mevkii G23b.25a Nazım İmar Planı paftası,G23b.25a.2a-2b Uygulama İmar planı paftaları 231 nolu imar adasının kuzeyinde Y: 497285.765-497480.988 yatay ve X: 4518315.972-4518181.364 düşey koordinatları arasında yer alan alanda Kocaeli Büyükehir Belediye meclisinin 12.03. 2010 tarih ve 162 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı değişikliğine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 20.05.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Deretepe mevkii G23b.25a Nazım imar planı paftası,G23b.25a.2a-2b uygulama imar planı paftaları 231 ada 1 nolu parselin, şuyulandırma ile oluşmuş imar parseli olduğu ancak 1/ 5000 ve 1/ 1000 ölçekli imar planlarında parselin bir kısmının " Konut alanı" ´nda bir kısmının da "15.00 mt´lik imar yolu"nda kaldığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda  Belediyemiz Deretepe mevkii G23b.25a.2a-2b uygulama imar planı paftaları Y: 497285.765-497480.988 yatay ve X: 4518315.972-4518181.364 düşey koordinatları arasında yer alan alanda oluşan söz konusu  mağduriyetin giderilmesi amacı ile 15 metrelik imar yolu güzergahının kadastral parsel sınırına göre yeniden düzenlenmesi şeklindeki uygulama imar planı değişikliği teklifi alan kaybı ve donatı eksilmesine yol açmadığından imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuat çerçevesinde uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 63-  İzmit-Karabaş Mahallesi, G23b.24c.1c, G23b.24c.4b uygulama imar planı paftaları, 1056 ada, 57 nolu parselin yapılanma koşullarından yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 25.05.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzkeresi neticesinde:

 

İzmit-Karabaş Mahallesi, 1056 ada, 57 nolu parselde mevcutta Emniyet Müdürlüğü´ne ait Asayiş Şube Müdürlüğü´nün hizmet verdiği, ancak bu hizmet binasının yerine Polis Sosyal Tesisi ve Eğitim Merkezi olarak hizmet verecek hizmet binasının inşaa edilmesinin planlandığı tespit edilmiştir. Söz konusu parselde daha kapsamlı bir şekilde hizmet vermek üzere yapılması planlanan Polis Sosyal Tesisi ve Eğitim Merkezi yapılarının inşa edilmesi sürecinde, parselin kuzeyinden geçen 10 m.lik imar yolundan 5 metre olarak İmar Yönetmeliği´nde belirtilen yapı yaklaşma mesafesinin oluşturacağı mimari kısıtlılıklar göz önünde bulundurularak 5 metre olan yapı yaklaşma mesafesinin 3 metre olarak yeniden düzenlenmesinin talep edildiği belirlenmiştir.

           Bu doğrultuda; İzmit-Karabaş Mahallesi, G23b.24c.1c, G23b.24c.4b uygulama imar planı paftaları, 1056 ada, 57 nolu parselde yapılması planlanan Polis Sosyal Tesisi ve Eğitim Merkezi yapısının söz konusu parselde inşa edilebilmesi için parselin kuzeyinden geçen 10 metrelik imar yolundan 5 metre olarak belirtilen yapı yaklaşma mesafelerinin 3 metre olarak yeniden düzenlenmesini içeren  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin mevcut yapılaşma düzenine aykırılık teşkil etmediği ve kamu yararı içerdiği belirlendiğinden uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 64-  İzmit, Mehmetalipaşa Mahallesi, G23b-25d-1c, 4b uygulama imar planı paftaları, 772 ada, 1 nolu parsel maliklerinin 1.İdare Mahkemesinde, 2008/940 esas numarasıyla açmış oldukları dava sonucunda söz konusu parselde önerilen uygulama imar planı değişikliği teklifinin Belediyemiz Meclisi´nde görüşülmesi gerektiği kararının alındığı belirtilerek, söz konusu parsel üzerindeki kısıtlamaların kaldırılarak emsallerine uygun olarak imar durumu verilmesi, aksi halde parselin kamulaştırılması kararının alınması talebi ile ilgili İmar komisyonunun 27.05.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit, Mehmetalipaşa Mahallesi, G23b-25d-1c, 4b uygulama imar planı paftaları, 772 ada, 1 nolu parselin mevcut uygulama imar planı üzerinde Park Alanı olarak ayrıldığı, bu alanın uygulama imar planı kullanım kararının  söz konusu parselin emsallerine uygun imar hakları oluşturularak yeniden düzenlenmesinin Karayolu Kenearında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik Hükümleri ile imar planı ana kararları doğrultusunda uygun olmayacağı ayrıca bu düzenlemenin imar planı yoğunluk kararlarını arttırıcı nitelikte olduğu ve donatı alanı kaybına sebep olacağı tespit edilmiştir.

          Ayrıca bahse konu parsel maliklerinin imar planı kararlarından kaynaklanan ve imar planı değişikliğinin mümkün olmadığı durumuyla ilgili mağduriyetlerinin parselin kamulaştırılması sonucu giderilebileceği belirlenmiştir.     

 Bu doğrultuda; İzmit, Mehmetalipaşa Mahallesi, G23b-25d-1c, 4b uygulama imar planı paftaları, 772 ada, 1 nolu parselin mevcut uygulama imar planı üzerinde Park Alanı olarak ayrılması ile oluşan kısıtlılık hali sonucu parsel maliklerinin mağduriyetine sebep olan durumun parselin kamulaştırılması ile çözümlenmesinin uygun olacağı belirlenmiştir. Ancak belirtilen mağduriyetin giderilmesi için önerilen imar planı değişikliği teklifinin imar planı yoğunluk kararlarını arttırıcı nitelikte olması ve donatı alanı kaybına sebep olacağı belirlendiğinden, imar planı ana kararları ve planlama ilkeleri göz önünde bulundurularak  uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 65-    Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Hatipköy mahallesi 3358 ada, 27 nolu parsel imar planında Belediye Hizmet alanı olarak ayrılmıştır.  Söz konusu parseli, çok amaçlı Kültür Merkezi yapmak, yapıldıktan sonra parsel ve üzerindeki yapı ile beraber belediyemize iade edilmek üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine göre bedelsiz olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne devir edilmesi ve aynı konu ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapma konularında Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.05.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Hatipköy mahallesi 3358 ada, 27 nolu parsel imar planında Belediye Hizmet alanı olarak ayrılan söz konusu parseli, çok amaçlı Kültür Merkezi yapmak, yapıldıktan sonra parsel ve üzerindeki yapı ile beraber, 27.04..2010 tarihinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İzmit Belediyesi arasında yapılan protokol gereğince belediyemize iade edilmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine göre bedelsiz olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne devir edilmesi ve aynı konu ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapma konularında Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 66-   Kocaeli İli İzmit ilçesi, Alikahya Fatih mahallesinde  3402 sayılı  Kadastro Kanununun Ek madde 4 hükümlerince 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında yapılacak kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere 06/ 04/2010 tarih ve 37 sayılı meclis kararı ile bilirkişi listeleri belirlenmiştir. Ancak Alikahya Fatih mahallesinde bilirkişi olarak seçilen Ahmet Rasim oğlu Hilmi EGEMEN´in Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan adli sicil kaydında sabıkasının mevcut olduğu anlaşılmış olup, bu şahsın yerine (1)  adet bilirkişinin seçilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler  komisyonunun 20.05.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde :

 

Alikahya Fatih  Mahallesi Muhtarının görüşleri alınarak Sabri DEMİR´in  bilirkişi olarak görevlendirilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 67-   Hatip köy Harman sokak, Hatip köy Nato caddesi ve Gündoğdu mahallesi Tarihi Çeşme yanında  İzmit Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler  komisyonunun 20.05.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

MAHALLE              ADRES                                  ÖNERİLEN PARK İSİMLERİ

            

Hatipköy                    Harman Sokak                        Harman Parkı

Hatipköy                    Nato Caddesi                          Hatipköy Parkı

Gündoğdu                  Tarihi Çeşme yanı                    Kocaçeşme Parkı olarak isim verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

KARAR 68-  Belediye Meclis üyesi Tahir Metin ALAN´ın istifası nedeniyle boşalan imar komisyon üyeliğine yeni üyenin seçilmesi teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri Fikret GÖKMEN ve M.Zekeriya ÖZAK tarafından verilen 01.06.2010 tarihlli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Belediye Meclis üyesi Tahir Metin ALAN´ın istifası nedeniyle boşalan imar komisyon üyeliğine Belediye meclis üyesi Fayık ÇELİK´in seçilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 KARAR 69- İzmit-Körfez Mahallesi, G23b.04b.2c-2d uygulama imar planı paftaları, 1296 ada, 16 nolu parseldeki imar hakkının, 17 ve 18 nolu parsellerin içinde bulunduğu blok alanına dahil edilmesi ve 1296 ada, 16, 17, 18 nolu parselleri kapsayan yeni oluşturulacak bloğun batısında yer alan mevcut uygulama imar planında "60x20" ebatlarında belirlenmiş olan bloğun "55x20" olacak ve 15 nolu parsel sınırında sonlanacak şekilde yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 18.05.2010 tarihli raporu okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Körfez Mahallesi, 1296 nolu yapı adasının mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı´nda "Küçük Sanayi Alanı" kullanımına sahip olduğu ancak Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 16.01.2009 tarih, 47 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı´nda kullanımın "Merkezi İş Alanı" olarak yeniden düzenlendiği tespit edilmiştir.

            Bu doğrultuda; İzmit-Körfez Mahallesi, G23b.04b.2c-2d uygulama imar planı paftaları, 1296 ada, 16, 17, 18 nolu parselleri kapsayan blok düzenin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan değişikliği teklifinin söz konusu yapı adasının içinde yer aldığı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı´nda kullanımının "Merkezi İş Alanı" olarak değiştirildiği alanın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapıldıktan ve alanda uygulanacak planlama kararları ve  uygulama hükümleri belirlendikten sonra değerlendirilmesi için plan değişikliği teklifinin Müdürlüğüne iadesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.