Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

01.09.2009 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 87-İzmit- Yenidoğan Mahallesi , 19M-Ia;d uygulama paftası, 3326 adanın imar planı yapılanma koşullarından , 9 no´lu parselin güneyindeki yapı yaklaşma sınırları içersindeki alanın okul alanına dahil edilmesi ile bu alanın güney ve batısındaki yapı yaklaşma sınırının 5 m. olarak yeniden düzenlenmesini içeren imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 12.08.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit Yenidoğan Mahallesi , 19M-Ia;d uygulama paftası , 3326 adada yer alan Eğitim Tesisi Alanlarının yapı yaklaşma mesafelerinin imar planı yapılanma koşulları ve oranları göz önünde bulundurularak oluşturulduğu ve bu alandaki yapılaşmanın da aynı doğrultuda gerçekleştiği belirlenmiştir.

Söz konusu alanda yer alan Cahit Elginkan Anadolu Lisesinin güneyinde 16 derslikli ilave bir okul binası yapılabilmesi için , imar planı yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile mevcut okul yapısının güneyinde yapılaşmaya uygun bir alanın elde edilmesinin amaçlandığı tespit edilmiştir.

Ancak ilave okul binası yapılabilmesi için talep edilen alana öneri bina projesinin sığmadığı , bu projenin söz konusu alana uyarlanabilmesi için imar planı üzerinde yalnızca yapı yaklaşma mesafelerinin değil imar planı fonksiyon alanı sınırının da yeniden düzenlenmesi gerektiği görülmüştür.

Uygulama imar planı değişikliği teklifinin yeniden ele alınmasını gerektiren düzenlemenin , nazım imar planı kararlarını değiştirici nitelikte bir düzenleme olmayacağı belirlendiğinden ; İzmit-Yenidoğan Mahallesi , 19M-Ia;d uygulama paftası , 3326 adada yer alan Cahit Elginkan Anadolu Lisesinin güneyindeki yapı adası sınırının , güneydeki imar yolu kesitinin 15.00m. olacak şekilde otopark alanının okul alanına dahil edilmesi ile büyütülmesi ve bu alandaki yapı yaklaşma sınırının 9 no´lu parselin güneyinden doğu yönünde 3m. , güney ve batı yönünde 5m. olarak yeniden düzenlenmesi sonucu ilave okul binasının mevcut okul yapısının alansal kullanım özellikleri ve imar planı yapılanma oranlarına uygun olarak gerçekleştirilebileceği tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda ; İzmit-Yenidoğan Mahallesi , G23b-23c-2c , G23b-23c-2d , G23b-23c-3a , G23b-23c-3b imar planı , 19M-Ia;d uygulama paftaları , 3326 adada yer alan Cahit Elginkan Anadolu Lisesinin bulunduğu alanda ilave okul binası yapılabilmesi amacıyla , yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen imar planı değişikliği teklifinin ; mevcut okulun işlevsel özelliklerini bozucu nitelikte olması ve yapılaşmanın sağlıksız bir çevre oluşmasına imkan tanıyacağı belirlendiğinden , yapı adası sınırının güneydeki imar yolu 15m. kesitte oluşacak şekilde güneye doğru genişletilerek yapı yaklaşma mesafelerinin 9 no´lu parselin güneyinden doğu yönünde 3m. , güney ve batı yönünde 5m. olarak yeniden düzenlenmesi şeklinde tadilen yeniden oluşturulması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 88-İzmit-Yenimahalle G23b-23d-3d uygulama imar planı paftası, 2825 adanın güneyinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 10.09.2004 tarihinde onayladığı İskele- Dolgu Alanı ve 24.10.2005 tarihinde onayladığı ilave Şamandıra Alanında ilave ve revizyon koşulları içeren teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 06.08.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit Yenimahalle G23b-23d-3d uygulama imar planı paftası 2825 nolu yapı adasının Sanayi Alanı olarak ayrılmış bölgede yer aldığı ve ilave iskele dolgu talebinin, bu kesimde yer alan yatırımcı kuruluşun kapasitesini arttırmak üzere yaptığı yeni yatırımlar gereği mevcut iskelenin kapasitesinin artırımına yönelik önerildiği tespit edilmiştir. Ayrıca teklif edilen ilave alanın; kamusal mekan üzerinde sahipsiz kamu malı niteliğindeki bir kısım alanın, mevcut iskele alanının kapasitesinin artırımına yönelik alan kazanılması içeriğinden dolayı kamu yararı içerdiği gerekçesiyle önerildiği belirlenmiştir.

Kentimizin ve Belediyemizin coğrafi konumu kentsel arazi kullanımı ve mevcut imar planı kararları göz önünde bulundurulduğunda, sanayi Kenti kimliği ön planda olan bölgenin fonksiyonel eğilimi her an yeni yatırımlara açık dinamik bir yapı sergilemektedir. Bu durum mevcut ulaşım sistemi, arazi kullanım oranı ve mekansal yapının potansiyeli ile kendi içinde kısıtlayıcı ve yönlendirici koşullar içermektedir. Bu potansiyeli denetleyen ve yönlendiren imar planı kararları ile bu kararların etkisindeki dolgu imar planları gibi özel mevzuata tabi kısıtlayan ve koşullandıran belgelerdir.

Tüm kısıtlayıcı ve koşullandıran kararların oluşumunda, kentsel kullanım kararlarının yönlendirilmesi ve kamu yararının esas alınması temel amaçtır. Önerilen ilave iskele dolgu alanı ile planlamanın yapılanma koşulları oluşturularak yönlendiren fonksiyonel potansiyelin denetim altında tutulması amacının, yatırımcı kuruluşun kendi potansiyelini arttırmak amacıyla aldığı kararların fiziki mekana yansıtması şeklinde kendi lehinde etkilemesi ve amacın kamusal fayda olmayıp ekonomik girdilerin arttırılması yönünde bir nitelik olduğu kanaatine varılmıştır.

KARAR 89- İzmit- Kabaoğlu G23b-19c-1b uygulama imar planı paftası, 2116 nolu parselin güney yönündeki yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 25.08.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit-Kabaoğlu G23b-19c-1b uygulama imar planı paftası , 2116 nolu parseldeki imar planı değişikliği teklifinin , imar planı yapılanma koşullarından güney yönündeki yapı yaklaşma mesafesinin , mevcut Karayolunun sınırı esas alınarak Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik hükümlerinde belirtilen 25m. yaklaşma mesafesini sağlayacak şekilde oluşturulup yeniden düzenlenmesi suretiyle önerildiği belirlenmiştir.

İzmit-Kabaoğlu G23b-19c-1b uygulama imar planı paftası , 2116 nolu parselin mevcut imar planı koşullarından yapı yaklaşma mesafesinin Karayolları İstimlak sınırından kuzey yönünde 25m. olarak düzenlendiği tespit edilmiştir. İmar planı değişiklik teklifinde önerilen yapı yaklaşma mesafesinin ise mevcut yola 25m. lik paralel bir hat oluşturduğu fakat imar planı yapı adası sınırından ölçülendirilebilir bir mesafeyi ifade etmediği belirlenmiştir.

Bununla birlikte ; mevcut imar planı yapı yaklaşma mesafesinin uygulanması ile arazinin topoğrafik yapısı ve Karayolunun fiziki durumu göz önünde bulundurulduğunda , Akaryakıt İstasyonunun pompa tesisleri ile servis üniteleri arasında işlevsel bütünleşmenin sağlanamadığı ayrıca bu durumun Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik koşullarında belirtilen minimum şartların üzerinde olduğu görülmüştür.