Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
24°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

01.11.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 114-    2010-2014 Stratejik Planından alınan 2012 yılı performans programının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi a bendi uyarınca görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.10.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İlişik listedeki 2010-2014 Stratejik Planından alınan 2012 yılı Performans Programı değiştirilerek  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

KARAR 115- İzmit-Körfez Mahallesi, G23b.25d.1c Uygulama İmar Planı paftasında yer alan "Akaryakıt, Bakım ve LPG İkmal İstasyonu" alanı kullanımına sahip 1855 ada 4 nolu parselin Hmax:5.50mt olan yükseklik değerinin Hmax:7.00mt olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 13.10.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Söz konusu parsel maliki tarafından RAMOĞLU Planlama Mim.Müh.Şti.´ne hazırlatılan İzmit-Körfez Mahallesi, G23b.25d.1c Uygulama İmar Planı paftası, 1855 ada 4 nolu parselin mevcut imar planında E:0.30, Hmax:5.50 mt yapılaşma koşuluna sahip "Akaryakıt, Bakım ve LPG İkmal İstasyonu" alanında kaldığı belirlenmiştir.Yapılan plan değişikliği ile;  Akaryakıt, Bakım ve Lpg İkmal İstasyonu alanlarında, özellikle kat yüksekliği ve yapılaşma koşulları konusunda yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.02.2011 tarih ve 123 sayılı kararı ile onaylanan Kocaeli 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümleri ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümlerinin 2.11.4.Akaryakıt, Bakım ve LPG İkmal İstasyonları kısmında yer alan "...Bu alanlarda yapılanma koşulları; en fazla inşaat alanı kat sayısı (E=Emsal); 0,30, en fazla yapı yüksekliği (Hmax):7,00 metre" hükmü doğrultusunda mevcut imar planında Hmax:5.50mt olan yükseklik değerinin Hmax:7.00mt olarak önerildiği belirlenmiştir.Bu doğrultuda onaylı üst ölçekli plan hükümleri ile uygulama hükümlerinin bütünlüğünün sağlanması amacıyla, İzmit-Körfez Mahallesi, G23b.25d.1c Uygulama İmar Planı paftasında yer alan "Akaryakıt, Bakım ve LPG İkmal İstasyonu" alanı kullanımına sahip 1855 ada 4 nolu parselde yer alan "Akaryakıt, Bakım ve LPG İkmal İstasyonu" alanının mevcut imar planında E:0.30, Hmax:5.50 mt yapılaşma koşulunun E(Emsal) değeri değişmemek kaydıyla yükseklik değerinin Hmax:7.00mt olarak düzenlenmesi şeklinde Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının üst ölçekli plan hükümleri, 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde teklif edildiği şekilde planlanması  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR 116 - Kuruçeşme-Hatipköy Mahallesi, G23b.23c.1d, G23b.23d.2c uygulama imar planı paftaları, 2107 ada ve 2110 no´lu adalar 1-2 ve 14 no´lu parsellerin bulunduğu alanda imar yolu hatlarının yeniden düzenlenmesini suretiyle hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi   ile ilgili imar komisyonunun 20.10.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 Mevcut imar planında 2107 ada 1 ve 2 nolu parsellerin kuzeyinde yer alan 20 mt.lik imar yolunun uygulanması aşamasında, G23b.23c.1d, G23b.23d.2c Uygulama İmar Planı paftaları, 1 ve 2 no´lu parsellerdeki yola terk işlemi sonrası  söz konusu parsellerde, imar planı şartlarına göre yapı yapmaya uygun alan kalmadığı ve mülkiyet sahiplerinin mağdur duruma düşürüldüğü belirlenerek, 2107 ada 1 ve 2 no´lu parsellerin güneyinden geçen imar yolunun kesitinin, nazım imar planı kararlarına uygun olarak, 2107 ada 5,6,7,8,9 nolu parsellerin güneyinde yer alan 8mt.lik imar yolunun devamlılığını sağlayacak şekilde, kendisine komşu olan 2110 ada 14 no´lu parselde bulunan yapıdan itibaren kuzey yönde 6 mt genişliğinde olacak şekilde yeniden düzenlendiği belirlenmiştir.

Bu doğrultuda Belediyemiz Kuruçeşme-Hatipköy Mahallesi, G23b.23c.1d, G23b.23d.2c uygulama imar planı paftaları, 2107 ve 2110 no´lu adalar 1-2 ve 14 no´lu parsellerin bulunduğu alanda yer alan imar yolunun, 2110 ada 14 no´lu parselde bulunan yapıdan itibaren kuzey yönde 6 mt genişliğe düşürülmesini içeren imar planı değişikliğinin, yol kesitini ve doğrusallığını bozucu nitelikte olmadığı ve 2107 ada 5,6,7,8,9 no´lu parsellerin güneyinde yer alan 8mt.lik imar yolunun devamlılığını sağlayacak şekilde yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile şehircilik ilkeleri ve kamu yararı çerçevesinde teklif edildiği şekilde planlanması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

KARAR 117- İzmit- Tavşantepe Mahallesi(tapuda Gündoğdu), G23b.25a.3d Uygulama İmar Planı paftası, 231 ada 10 nolu parsele 2006 yılında kısmi inşaat ruhsatı, 2009 yılında ise kat ilavesi ruhsatı alındığı ancak çatı tadilatı için tekrar imar durumu aldığında önceki yıllarda alınmış olan imar durumlarının aksine "B-3" olan yapılanma koşulunun "5/A-3/3, 0.35/1.05" olarak değişmiş olduğunun fark edildiği belirtilerek, sehven oluşan bu durumun giderilmesi adına yapılanma koşulunun eski durumuna göre yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 07.10.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Söz konusu parselin bulunduğu 231 nolu imar adası ile kuzeyinde yer alan 228 nolu imar adasının 5/A-3/3, 0.35/1.05 olan yapılanma koşulunun her iki imar adasında yer alan parsellerin parsel genişliklerinin İmar Yönetmeliği´nin 18.maddesinde belirtilen ayrık nizam yapılanma düzeni esaslarına uygun olmadığı, mevcut yapılaşmanın da bitişik nizam şeklinde gerçekleştiği gerekçesiyle B-3(Bitişik nizam, 3 kat) olarak düzenlenmesi şeklindeki uygulama imar planı değişikliği teklifinin "Bekirpaşa Belediye Meclisinin 08.09.2004 tarih ve 42 sayılı kararı ile kabul edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.10.2004 tarih ve 117 sayılı kararı" ile onaylandığı ancak daha sonra Bekirpaşa Belediye Meclisinin 03.07.2007 tarih ve 68 sayılı kararı ile kabul edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2007 tarih ve 640 sayılı onaylanan "İmar planlarının sayısallaştırılması işi"sırasında 231 nolu imar adasının yapılanma koşulunun sehven eski durumuna göre düzenlendiği belirlenmiştir.

Bu doğrultuda; oluşan mağduriyetin giderilmesi amacıyla İzmit-Tavşantepe Mahallesi(tapuda Gündoğdu), G23b.25a.3d Uygulama İmar Planı paftası, 231 nolu imar adasının mevcut imar planında "5/A-3/3, 0.35/1.05" olan yapılanma koşulunun yeniden eski durumuna göre "B-3" olarak düzenlenmesini içeren yoğunluk artışı, alan kaybı ve donatı eksilmesine yol açmayan Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR 118- İzmit-Durhasan , G23b.25a.2c-3b , G23b.24b.Ia-Ib-Ic-Id-4a-4b uygulama imar planı paftalarında yer alan Kentsel Çalışma Alanı ve Konut Alanı kullanımına ayrılmış bölgenin uygulama imar planına yasal askı süresinde yapılan itirazları içeren talepler ve değişiklik önerileri  ile ilgili İmar komisyonunun 21.10.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

      Planlama alanına ait sosyal ve teknik altyapı alanlarının yeniden konumlandırılması ve sosyal donatı alanlarının nazım imar planı donatı alanı dağılım tablosu standartlarına uyarlanması kapsamında kamusal alan oranının yeniden oluşturulduğu ve itiraz dilekçelerinin değerlendirilerek imar planı ana kararlarının değiştirilmeksizin arazi kullanım kararlarının yeniden oluşturulduğu revizyon imar planı değerlendirildi.  Yapılan incelemede ; İzmit-Durhasan , G23b.25a.2c-3b , G23b.24b.Ia-Ib-Ic-Id-4a-4b uygulama imar planı paftalarında yer alan Kentsel Çalışma Alanı ve Konut Alanı kullanımına ayrılmış bölgenin uygulama imar planının Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2011 tarih , 419 sayılı kararı ile onaylandığı belirlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında , Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 20. Maddesi gereğince 30 gün süresince askıya çıkarılarak ilan edilen söz konusu alana ait uygulama imar planına yapılan itirazların 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesine göre Belediyemiz Meclisince değerlendirilerek onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine iletilmesi gerektiği tespit edilmiştir.İmar planına itiraz dilekçeleri ve bu dilekçelerin içerdiği taleplerin değerlendirildiği   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün raporu doğrultusunda ; 10.08.2011 - 12.09.2011 tarihleri arasında askıya çıkarılarak , parsel malikleri ve çevre halkı ile , ilgili kurum ve kuruluşların planlama kararlarına yönelik görüş ve itirazlarını içeren taleplerin başvuru belgesi ölçeğinde değerlendirilerek karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür. Bu karar gereği  talep ifadelendirilerek , imar planı ana kararlarınca yapılan değerlendirme sonucu , hemen ardına belirtilmiştir.

Mustafa BAYRAKTAR imzalı 07.10.2011 tarihli dilekçe: 66 pafta , 3508 no´lu parsel üzerinde yer alan tek katlı evin imar yolu üzerinde kaldığı belirtilerek  , imar yolunun söz konusu evi içine almayacak şekilde yeniden düzenlenmesi talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu : İmar planı ulaşım şeması üzerinde 25m.lik ana aks üzerinde yer alan tek katlı evin imar yolu dışında bırakılacak şekilde yeniden düzenlenmesinin ,  imar yolunun doğrusallığını bozucu nitelikte olması ve yapı adası derinlik standardını değiştirici nitelikte olduğu belirlendiğinden imar planı ana kararları ve kamu yararı doğrultusunda değişiklik talebi uygun görülmemiştir.

 

Mehmet BAYRAKTAR imzalı 07.10.2011 tarihli dilekçe : 66 pafta , 3508 no´lu parsel üzerinde yer alan tek katlı 2 evin imar yolu üzerinde kaldığı belirtilerek  , imar yolunun söz konusu evleri içine almayacak şekilde yeniden düzenlenmesi talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu : İmar planı ulaşım şeması üzerinde 25m.lik ana aks üzerinde yer alan tek katlı evlerin imar yolu dışında bırakılacak şekilde yeniden düzenlenmesinin ,  imar yolunun doğrusallığını bozucu nitelikte olması ve yapı adası derinlik standardını değiştirici nitelikte olduğu belirlendiğinden imar planı ana kararları ve kamu yararı doğrultusunda  değişiklik talebi uygun görülmemiştir.

 

Hüseyin TOPAL imzalı 16.09.2011 tarihli dilekçe : Çayırköy , 65 pafta , 4354 , 4377 ve 4335 no´lu parsellerin bulunduğu alanda Kentsel Çalışma Alanı olarak ayrılmış kısımların mümkün olduğunca geniş tutularak , imar uygulaması ile bırakılacak alanın , parsellerin mevcut konumuna yakın oluşturulmasını sağlayacak şekilde imar planı arazi kullanım kararlarının değiştirilmesi talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu :  Karayolu güvenlik mesafeleri , DSİ Kanal Kesiti sınırı ve imar planı yeşil alan oranı sınırlamaları ile belirlenmiş imar planı arazi kullanım kararlarını değiştirici nitelikte önerinin , ilan sonrası hazırlanan revizyon planda değerlendirildiği ve belirtilen sınırlayıcı etkenler göz önünde bulundurularak en uygun şekilde gerekli düzenlemelerin yapıldığı belirlenmiştir.  Talep ve bu doğrultuda hazırlanan değişiklik uygun görülmüştür.

 

Mehmet TÜRKÇAKAL imzalı 16.09.2011 tarihli dilekçe :  Altıncıoğlu Mevkii , 4119 no´lu parselin üzerinde ruhsatlı yapıların olduğu belirtilerek , 12.00m. kesitteki imar yolunun 6m. kesitte yeniden düzenlenerek mevcut yapıların yol kesiti dışında tutularak imar yolunun yeniden düzenlenmesi talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu :  4119 no´lu parselin bulunduğu alanda kuzeydoğu-güneybatı yönünde düzenlenmiş 12.00m. kesitteki imar yolunun ; konut alanı ile kentsel çalışma alanı arasında daha güneyde toplayıcı yol ve otopark alanı bağlantı yolu olarak ayrılmış 10m. kesitteki imar yoluna bağlanarak batı yönünde kısa bir devamlılığı olan bağlantı yolu olduğu belirlenmiştir. Bu yolun 6m. kesitte yeniden düzenlenmesinin Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerince uygun olmadığı anlaşılmıştır.  Mevcut yapıların Plansız Alanlar Yönetmeliğince ruhsatlandırılmış olmaları ve söz konusu 12.00m. kesitteki imar yolunun , bulunduğu alandaki yol şemasının fiziki yapı göz önünde bulundurularak   yeniden oluşturulması aşamasında 7m. kesitte yeniden düzenlenmesinin mümkün olacağı hazırlanan revizyon planda görülmüştür. Talep uygun görülmemiş ancak bahse konu imar yolunun 7m. kesitte yeniden düzenlenmesini içeren değişiklik uygun görülmüştür.

 

Maksut BAYAZIT imzalı 16.09.2011 tarihli dilekçe :  Çayırköy-Altıncıoğlu Mevkii , 3428 no´lu parselin imar planı üzerinde konut alanı olarak ayrılmış kısmının imar uygulaması sırasında düzenleme ortaklık payı kesintisinden sonra kalan kullanım alanına yeterli büyüklükte olmadığı belirtilerek , söz konusu parselin konut alanı olarak ayrılmış kısmının %40 oranındaki düzenleme ortaklık payı kesintisi sonrasında bütün halde aynı alanda kalacak şekilde imar planı arazi kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesi talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu :  Çayırköy-Altıncıoğlu Mevkii , 3428 no´lu parselin imar planı üzerinde bir kısmının Konut Alanı bir kısmının ise Park Alanı olarak ayrıldığı belirlenmiştir. Talebin Nazım İmar Planı kararlarının değiştirici nitelikte olması ve İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması aşamasında göz önünde bulundurulacak öneriler içermesi sonucu değerlendirilmesi mümkün olamamıştır. Bu doğrultuda talep uygun görülmemiştir.

 

Meliha YILDIZ imzalı 13.09.2011 tarihli dilekçe : Çayırköy-Altıncıoğlu Mevkii , 20.O.Ib pafta  , 4319 no´lu parselin Sağlık Tesisi Alanı olarak ayrıldığı belirtilerek  , üzerinde yer alan binanın mevcutta kullanıldığı ve imar uygulaması ile alanın kamuya terkinin sağlanması ile parsel maliklerinin mağdur olacaklarını ifade ederek imar planı üzerindeki Sağlık Tesisi Alanının başka bir yere kaydırılması talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy-Altıncıoğlu Mevkii , 4319 no´lu parselin bulunduğu yerde ayrılan Sağlık Tesisi Alanının nazım imar planı sosyal-teknik altyapı dağılımını gösteren donatı alanı tablosunda ifadelendirilmiş zorunlu ayrılması gereken fonksiyon alanı olması dolayısıyla kaldırılmasının mümkün olmadığı görülmüştür. Karayolu güvenlik mesafeleri ile ulaşım bağlantıları ve kullanım kararına özgü stratejik konumu nedeniyle yerinin değiştirilmesinin de uygun olmayacağı belirlenmiştir. Kamu yararı ve imar planı ana kararları doğrultusunda Sağlık Tesisi Alanının yerinin değiştirilmesini içeren değişiklik talebi uygun görülmemiştir.

 

Sevim ŞARLI imzalı 09.09.2011 tarihli dilekçe : Yeşilova Mahallesi , 57 pafta  , 8837 no´ lu parselin

a)      Askıdaki imar planında 4600 numara ile ifadelendirildiği ancak 1980´li yıllarda yapılan ifraz ve yola terk işlemleri ile 8837 numaralı parsele dönüştüğü belirtilerek planın kadastral altlığının eski olduğu ve bu yüzden hakları gözetilmediği için mağdur oldukları

b)      Söz konusu  parselde yer alan binanın bulunduğu alanda imar yolunun 12m. ye çıkarılarak mevcut yapının yolda kalmasından dolayı mağdur oldukları

c)      12m. kesitindeki imar yolunun ulaşım şeması içindeki işlevinin anlaşılamadığı ve mevcut durumda mağduriyet oluşturacak etkilerinin olduğu belirtilerek imar planı yol şemasının yeniden değerlendirilmesi talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu: İmar planı askı sürecinde hazırlanan revizyon kararları da göz önünde bulundurularak

a)      Kadastral parsel numarası farklılığından kaynaklanan mülkiyet verisi eksikliğinin imar planı ana kararlarını etkileyecek bir durum oluşturmadığı belirlendiğinden itiraz konusu uygun görülmemiştir.

b)      Revizyon imar planında ulaşım şemasının yeniden şekillendirildiği ve yeni oluşan ulaşım sistemi içersinde parseldeki mevcut kullanımın en az etkilenecek şekilde yol hattının yeniden düzenlendiği belirlendiğinden mağduriyeti giderecek yol güzergahı ve yol kesiti değişikliği uygun görülmüştür.

c)      Revizyon planda yol şemasının yeniden oluşturulduğu ve önerilen değişikliği içerdiği için kamu yararı ve imar planı ana kararları doğrultusunda talep uygun görülmüştür.

 

Mustafa BAYRAKÇI imzalı09.09.2011 tarihli dilekçe :  Çayırköy 3429 no´lu parsel ile 3523 no´lu parsel malikince;

a)      İmar planı üzerinde Park Alanı ve Konut Alanı olarak ayrılmış 3429 no´lu parselin Park Alanında kalan kısmının Kentsel Çalışma Alanı olarak düzenlenmesi

b)      Bölgede yapılacak imar uygulaması aşamasında İmar planı üzerinde yol güzergahında kalan 3523 no´ parsellerdeki hisselerle 3429 no´lu parsellerdeki hisselerin Kentsel Çalışma Alanı kullanımlı tek bir parselde değerlendirilmesi talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu: a) Park Alanının Kentsel Çalışma Alanı olarak yeniden düzenlenmesi nazım imar planı ana kararlarını değiştirici nitelikte olduğundan uygun görülmemiştir.

          b)İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması ile ilgili bir değerlendirme içerdiğinden konuyla ilgili bir karar verilmesi mümkün olmamıştır. Belediyemizce gerçekleştirilecek söz konusu bölgeyi kapsayan imar uygulaması çalışmasının izlenmesi uygun olacaktır.

 

GÜRKAN METRO TURİZM  Nak. İnş. San. ve Tic Ltd. Şti. adına 09.09.2011tarihli dilekçe : Yeşilova Mahallesi , 57 pafta , 9069 no ´lu parselin bulunduğu alanının lojistik merkez olarak kullanıldığı belirtilerek , imar planı arazi kullanım kararının bu doğrultuda düzenlenmesi talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu: İmar planı arazi kullanım kararının nazım imar planı fonksiyon kararları doğrultusunda oluşturulduğu belirlendiğinden ve mevcut imar planı arazi kullanım kararının  uygulama imar planı kararları ile değiştirilmesi mümkün olmadığından değişiklik talebi uygun görülmemiştir. Ancak revizyon planda söz konusu alanda oluşturulan yol sistemi ve yapı adası formunda yapılan değişiklerle , imar planı uygulama çalışması sonrası oluşacak mülkiyet yapısı ile mevcut kullanım durumunun uyumlandırıldığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda oluşturulan revizyon imar planı kararları uygun görülmüştür.

 

İsmet ORHUN imzalı 09.09.2011 tarihli dilekçe : Çayırköy , 66 pafta , 3466 no´lu parselin  bulunduğu alanın imar planı üzerinde Kentsel Çalışma Alanı olarak ifadelendirilmiş yapı adası üzerinde yer aldığı ancak kuzeybatısındaki İzmit-Kandıra Yolu ile söz konusu yapı adası arasında bir servis yolu düzenlenmemiş olması ve yapı adasının güneydoğu yönünde yapı yaklaşma sınırının 10m. olarak düzenlenmesi nedeniyle imar uygulaması sonucu oluşması muhtemel yeni imar parselinin konumu ve derinlik ölçüleri gereği  imar planı yapılanma oranı ile getirilen yapı inşaat hakkının kullanılmasına imkan tanımayacağı öngörüsü ile imar planı üzerinde ulaşım şeması ve yapı yaklaşma mesafelerinde yeni bir düzenleme talep edilmiştir.

 Değerlendirme Sonucu: Söz konusu parselin bulunduğu alanda ayrılmış Kentsel Çalışma Alanı kullanımlı imar adası , Karayolu kavşak noktası güvenlik koşulları ile ulaşım bağlantıları standart ölçüleri çerçevesinde uygun konumda özellikler taşımadığından karayoluna paralel bir servis yolu ile entegre edilmesi şeklinde yeniden düzenlenmesini içeren değişiklik talebi uygun görülmemiştir. Ancak  plan revizyonu kapsamında yapı yaklaşma mesafelerinin Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri ve imar planı yapılanma koşulları göz önünde bulundurularak yeniden oluşturulduğu belirlendiğinden , revizyon plan üzerinde değerlendirildiği tespit edilen değişiklik talebi uygun görülmüştür.

 

Hazime KULAKSIZ imzalı 09.09.2011 tarihli dilekçe : Çayırköy , 66 pafta , 3435 no´lu parselin  bulunduğu alanın imar planı üzerinde Kentsel Çalışma Alanı olarak ifadelendirilmiş yapı adası üzerinde yer aldığı ancak kuzeybatısındaki İzmit-Kandıra Yolu ile söz konusu yapı adası arasında bir servis yolu düzenlenmemiş olması ve yapı adasının güneydoğu yönünde yapı yaklaşma sınırının 10m. olarak düzenlenmesi nedeniyle imar uygulaması sonucu oluşması muhtemel yeni imar parselinin konumu ve derinlik ölçüleri gereği  imar planı yapılanma oranı ile getirilen yapı inşaat hakkının kullanılmasına imkan tanımayacağı öngörüsü ile imar planı üzerinde ulaşım şeması ve yapı yaklaşma mesafelerinde yeni bir düzenleme talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy , 66 pafta , 3435 no´lu parselin bulunduğu alanda revizyon plan kapsamında Kandıra-İzmit Karayoluna paralel 10m. kesitte bir imar yolu düzenlenmiş olduğu ve bu alanda yer alan yapı adalarındaki yapı yaklaşma mesafelerinin Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri ve imar planı yapılanma koşulları göz önünde bulundurularak yeniden oluşturulduğu belirlendiğinden , revizyon plan üzerinde değerlendirildiği tespit edilen değişiklik talebi uygun görülmüştür.

 

Seyfettin KARDEŞ imzalı 09.09.2011 tarihli dilekçe: Çayırköy , 66 pafta , 3436 no´lu parselin  bulunduğu alanın imar planı üzerinde Kentsel Çalışma Alanı olarak ifadelendirilmiş yapı adası üzerinde yer aldığı ancak kuzeybatısındaki İzmit-Kandıra Yolu ile söz konusu yapı adası arasında bir servis yolu düzenlenmemiş olması ve yapı adasının güneydoğu yönünde yapı yaklaşma sınırının 10m. olarak düzenlenmesi nedeniyle imar uygulaması sonucu oluşması muhtemel yeni imar parselinin konumu ve derinlik ölçüleri gereği imar planı yapılanma oranı ile getirilen yapı inşaat hakkının kullanılmasına imkan tanımayacağı öngörüsü ile imar planı üzerinde ulaşım şeması ve yapı yaklaşma mesafelerinde yeni bir düzenleme talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy, 66 pafta , 3436 no´lu parselin bulunduğu alanda revizyon plan kapsamında Kandıra-İzmit Karayoluna paralel 10m. kesitte bir imar yolu düzenlenmiş olduğu ve bu alanda yer alan yapı adalarındaki yapı yaklaşma mesafelerinin Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri ve imar planı yapılanma koşulları göz önünde bulundurularak yeniden oluşturulduğu belirlendiğinden, revizyon plan üzerinde değerlendirildiği tespit edilen değişiklik talebi uygun görülmüştür.

 

SERMAN MANTAR ÜRETİM VE PAZARLAMA Ltd. Şti. adına 09.09.2011 tarihli dilekçe : Çayırköy , 66 pafta , 4408 no´lu parselin  bulunduğu alanın imar planı üzerinde Kentsel Çalışma Alanı olarak ifadelendirilmiş yapı adası üzerinde yer aldığı ancak kuzeybatısındaki İzmit-Kandıra Yolu ile söz konusu yapı adası arasında bir servis yolu düzenlenmemiş olması ve yapı adasının güneydoğu yönünde yapı yaklaşma sınırının 10m. olarak düzenlenmesi nedeniyle imar uygulaması sonucu oluşması muhtemel yeni imar parselinin konumu ve derinlik ölçüleri gereği  imar planı yapılanma oranı ile getirilen yapı inşaat hakkının kullanılmasına imkan tanımayacağı öngörüsü ile imar planı üzerinde ulaşım şeması ve yapı yaklaşma mesafelerinde yeni bir düzenleme talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy , 66 pafta , 4408 no´lu parselin bulunduğu alanda revizyon plan kapsamında Kandıra-İzmit Karayoluna paralel 10m. kesitte bir imar yolu düzenlenmiş olduğu ve bu alanda yer alan yapı adalarındaki yapı yaklaşma mesafelerinin Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri ve imar planı yapılanma koşulları göz önünde bulundurularak yeniden oluşturulduğu belirlendiğinden, revizyon plan üzerinde değerlendirildiği tespit edilen değişiklik talebi uygun görülmüştür.

 

Mehmet ORHUN imzalı 09.09.2011 tarihli dilekçe : Çayırköy , 66 pafta , 4225 no´lu parselin  bulunduğu alanın imar planı üzerinde Kentsel Çalışma Alanı olarak ifadelendirilmiş yapı adası üzerinde yer aldığı ancak kuzeybatısındaki İzmit-Kandıra Yolu ile söz konusu yapı adası arasında bir servis yolu düzenlenmemiş olması ve yapı adasının güneydoğu yönünde yapı yaklaşma sınırının 10m. olarak düzenlenmesi nedeniyle imar uygulaması sonucu oluşması muhtemel yeni imar parselinin konumu ve derinlik ölçüleri gereği  imar planı yapılanma oranı ile getirilen yapı inşaat hakkının kullanılmasına imkan tanımayacağı öngörüsü ile imar planı üzerinde ulaşım şeması ve yapı yaklaşma mesafelerinde yeni bir düzenleme talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy , 66 pafta , 4225 no´lu parselin bulunduğu alanda revizyon plan kapsamında Kandıra-İzmit Karayoluna paralel 10m. kesitte bir imar yolu düzenlenmiş olduğu ve bu alanda yer alan yapı adalarındaki yapı yaklaşma mesafelerinin Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri ve imar planı yapılanma koşulları göz önünde bulundurularak yeniden oluşturulduğu belirlendiğinden, revizyon plan üzerinde değerlendirildiği tespit edilen değişiklik talebi uygun görülmüştür.

 

Faik KULAKSIZ imzalı 09.09.2011 tarihli dilekçe: Çayırköy , 65 pafta , 3405 no´lu parselin  bulunduğu alanın imar planı üzerinde Kentsel Çalışma Alanı olarak ifadelendirilmiş yapı adası üzerinde yer aldığı ancak kuzeybatısındaki İzmit-Kandıra Yolu ile söz konusu yapı adası arasında bir servis yolu düzenlenmemiş olması ve yapı adasının güneydoğu yönünde yapı yaklaşma sınırının 10m. olarak düzenlenmesi nedeniyle imar uygulaması sonucu oluşması muhtemel yeni imar parselinin konumu ve derinlik ölçüleri gereği imar planı yapılanma oranı ile getirilen yapı inşaat hakkının kullanılmasına imkan tanımayacağı öngörüsü ile imar planı üzerinde ulaşım şeması ve yapı yaklaşma mesafelerinde yeni bir düzenleme talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy, 65 pafta, 3405 no´lu parselin bulunduğu alanda revizyon plan kapsamında Kandıra-İzmit Karayoluna paralel 10m. kesitte bir imar yolu düzenlenmiş olduğu ve bu alanda yer alan yapı adalarındaki yapı yaklaşma mesafelerinin Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri ve imar planı yapılanma koşulları göz önünde bulundurularak yeniden oluşturulduğu belirlendiğinden, revizyon plan üzerinde değerlendirildiği tespit edilen değişiklik talebi uygun görülmüştür.

 

Sedat ÖZEN imzalı 09.09.2011 tarihli dilekçe: Çayırköy, 65 pafta, 3404 no´lu parselin bulunduğu alanın imar planı üzerinde Kentsel Çalışma Alanı olarak ifadelendirilmiş yapı adası üzerinde yer aldığı ancak kuzeybatısındaki İzmit-Kandıra Yolu ile söz konusu yapı adası arasında bir servis yolu düzenlenmemiş olması ve yapı adasının güneydoğu yönünde yapı yaklaşma sınırının 10m. olarak düzenlenmesi nedeniyle imar uygulaması sonucu oluşması muhtemel yeni imar parselinin konumu ve derinlik ölçüleri gereği imar planı yapılanma oranı ile getirilen yapı inşaat hakkının kullanılmasına imkan tanımayacağı öngörüsü ile imar planı üzerinde ulaşım şeması ve yapı yaklaşma mesafelerinde yeni bir düzenleme talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy, 65 pafta, 3404 no´lu parselin bulunduğu alanda revizyon plan kapsamında Kandıra-İzmit Karayoluna paralel 10m. kesitte bir imar yolu düzenlenmiş olduğu ve bu alanda yer alan yapı adalarındaki yapı yaklaşma mesafelerinin Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri ve imar planı yapılanma koşulları göz önünde bulundurularak yeniden oluşturulduğu belirlendiğinden, revizyon plan üzerinde değerlendirildiği tespit edilen değişiklik talebi uygun görülmüştür.

 

Faik KULAKSIZ imzalı 09.09.2011 tarihli dilekçe: Çayırköy, 65 pafta, 3658 no´lu parselin  bulunduğu alanın imar planı üzerinde Kentsel Çalışma Alanı olarak ifadelendirilmiş yapı adası üzerinde yer aldığı ancak kuzeybatısındaki İzmit-Kandıra Yolu ile söz konusu yapı adası arasında bir servis yolu düzenlenmemiş olması ve yapı adasının güneydoğu yönünde yapı yaklaşma sınırının 10m. olarak düzenlenmesi nedeniyle imar uygulaması sonucu oluşması muhtemel yeni imar parselinin konumu ve derinlik ölçüleri gereği imar planı yapılanma oranı ile getirilen yapı inşaat hakkının kullanılmasına imkan tanımayacağı öngörüsü ile imar planı üzerinde ulaşım şeması ve yapı yaklaşma mesafelerinde yeni bir düzenleme talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy, 65 pafta, 3658 no´lu parselin bulunduğu alanda revizyon plan kapsamında Kandıra-İzmit Karayoluna paralel 10m. kesitte bir imar yolu düzenlenmiş olduğu ve bu alanda yer alan yapı adalarındaki yapı yaklaşma mesafelerinin Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri ve imar planı yapılanma koşulları göz önünde bulundurularak yeniden oluşturulduğu belirlendiğinden, revizyon plan üzerinde değerlendirildiği tespit edilen değişiklik talebi uygun görülmüştür.

 

Faik KULAKSIZ imzalı 09.09.2011 tarihli dilekçe: Çayırköy, 65 pafta, 3404 no´lu parselin bulunduğu alanın imar planı üzerinde Kentsel Çalışma Alanı olarak ifadelendirilmiş yapı adası üzerinde yer aldığı ancak kuzeybatısındaki İzmit-Kandıra Yolu ile söz konusu yapı adası arasında bir servis yolu düzenlenmemiş olması ve yapı adasının güneydoğu yönünde yapı yaklaşma sınırının 10m. olarak düzenlenmesi nedeniyle imar uygulaması sonucu oluşması muhtemel yeni imar parselinin konumu ve derinlik ölçüleri gereği imar planı yapılanma oranı ile getirilen yapı inşaat hakkının kullanılmasına imkan tanımayacağı öngörüsü ile imar planı üzerinde ulaşım şeması ve yapı yaklaşma mesafelerinde yeni bir düzenleme talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy, 65 pafta, 3404 no´lu parselin bulunduğu alanda revizyon plan kapsamında Kandıra-İzmit Karayoluna paralel 10m. kesitte bir imar yolu düzenlenmiş olduğu ve bu alanda yer alan yapı adalarındaki yapı yaklaşma mesafelerinin Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri ve imar planı yapılanma koşulları göz önünde bulundurularak yeniden oluşturulduğu belirlendiğinden, revizyon plan üzerinde değerlendirildiği tespit edilen değişiklik talebi uygun görülmüştür.

 

Ahmet AKKAŞ imzalı 09.09.2011 tarihli dilekçe : Çayırköy , 66 pafta , 3463 no´lu parselin imar planı üzerinde Kültürel Tesis Alanında kaldığı , parsel malikinin üzerinde evi ve ağaçları bulunduğu , parselin bulunduğu alanın imar planı üzerinde bu durumda yer alması sonucu imar uygulaması yapılması halinde mağdur olacağı belirtilerek, söz konusu alanın fiziki konumu göz önünde bulundurularak Kentsel Çalışma Alanı olarak düzenlenmesi talep edilmiştir.

 Değerlendirme Sonucu: Çayırköy, 66 pafta, 3463 no´lu parselin imar planı üzerinde bir kısmının Kültürel Tesis Alanı, bir kısmının imar yolu, bir kısmının ise Park Alanı olarak ayrıldığı belirlenmiştir. İmar planı askı sürecinde oluşturularak önerilen imar planı revizyonunda söz konusu parselin, içinde yapılarında bulunduğu kısmının Kentsel Çalışma Alanı olarak ayrıldığı belirlendiğinden ve bu düzenlemenin planlama alanına ait sosyal ve teknik altyapı alanlarının yeniden konumlandırılması ve sosyal donatı alanlarının nazım imar planı donatı alanı dağılım tablosu standartlarına uyarlanması kapsamında yeniden konumlandırıldığı tespit edildiğinden imar planı arazi kullanım kararında değişiklik içeren talep uygun görülmüştür.

 

Ergün AKKAŞ imzalı 09.09.2011 tarihli dilekçe: Çayırköy, 66 pafta, 3463 no´lu parselin imar planı üzerinde Kültürel Tesis Alanında kaldığı, parsel malikinin üzerinde evi ve ağaçları bulunduğu, parselin bulunduğu alanın imar planı üzerinde bu durumda yer alması sonucu imar uygulaması yapılması halinde mağdur olacağı belirtilerek, söz konusu alanın fiziki konumu göz önünde bulundurularak Kentsel Çalışma Alanı olarak düzenlenmesi talep edilmiştir.

 Değerlendirme Sonucu: Çayırköy, 66 pafta, 3463 no´lu parselin imar planı üzerinde bir kısmının Kültürel Tesis Alanı, bir kısmının imar yolu, bir kısmının ise Park Alanı olarak ayrıldığı belirlenmiştir. İmar planı askı sürecinde oluşturularak önerilen imar planı revizyonunda söz konusu parselin, içinde yapılarında bulunduğu kısmının Kentsel Çalışma Alanı olarak ayrıldığı belirlendiğinden ve bu düzenlemenin planlama alanına ait sosyal ve teknik altyapı alanlarının yeniden konumlandırılması ve sosyal donatı alanlarının nazım imar planı donatı alanı dağılım tablosu standartlarına uyarlanması kapsamında yeniden konumlandırıldığı tespit edildiğinden imar planı arazi kullanım kararında değişiklik içeren talep uygun görülmüştür.

 

Erdal AKKAŞ imzalı 09.09.2011 tarihli dilekçe : Çayırköy , 66 pafta , 3463 no´lu parselin imar planı üzerinde Kültürel Tesis Alanında kaldığı , parsel malikinin üzerinde evi ve ağaçları bulunduğu , parselin bulunduğu alanın imar planı üzerinde bu durumda yer alması sonucu imar uygulaması yapılması halinde mağdur olacağı belirtilerek , söz konusu alanın fiziki konumu göz önünde bulundurularak Kentsel Çalışma Alanı olarak düzenlenmesi talep edilmiştir.

 Değerlendirme Sonucu: Çayırköy, 66 pafta, 3463 no´lu parselin imar planı üzerinde bir kısmının Kültürel Tesis Alanı, bir kısmının imar yolu, bir kısmının ise Park Alanı olarak ayrıldığı belirlenmiştir. İmar planı askı sürecinde oluşturularak önerilen imar planı revizyonunda söz konusu parselin, içinde yapılarında bulunduğu kısmının Kentsel Çalışma Alanı olarak ayrıldığı belirlendiğinden ve bu düzenlemenin planlama alanına ait sosyal ve teknik altyapı alanlarının yeniden konumlandırılması ve sosyal donatı alanlarının nazım imar planı donatı alanı dağılım tablosu standartlarına uyarlanması kapsamında yeniden konumlandırıldığı tespit edildiğinden imar planı arazi kullanım kararında değişiklik içeren talep uygun görülmüştür.

 

Sami YILMAZ imzalı 09.09.2011 tarihli dilekçe : Çayırköy, 66 pafta, 3459 no´lu parselin imar planı üzerinde Kültürel Tesis Alanında kaldığı , parsel malikinin üzerinde evi ve ağaçları bulunduğu , parselin bulunduğu alanın imar planı üzerinde bu durumda yer alması sonucu imar uygulaması yapılması halinde mağdur olacağı belirtilerek , söz konusu alanın fiziki konumu göz önünde bulundurularak Kentsel Çalışma Alanı olarak düzenlenmesi talep edilmiştir.

 Değerlendirme Sonucu: Çayırköy, 66 pafta, 3459 no´lu parselin imar planı üzerinde bir kısmının Kültürel Tesis Alanı, bir kısmının imar yolu, bir kısmının ise Park Alanı olarak ayrıldığı belirlenmiştir. İmar planı askı sürecinde oluşturularak önerilen imar planı revizyonunda söz konusu parselin, içinde yapılarında bulunduğu kısmının Kentsel Çalışma Alanı olarak ayrıldığı belirlendiğinden ve bu düzenlemenin planlama alanına ait sosyal ve teknik altyapı alanlarının yeniden konumlandırılması ve sosyal donatı alanlarının nazım imar planı donatı alanı dağılım tablosu standartlarına uyarlanması kapsamında yeniden konumlandırıldığı tespit edildiğinden imar planı arazi kullanım kararında değişiklik içeren talep uygun görülmüştür.

 

Mustafa AKTAŞ imzalı 09.09.2011 tarihli dilekçe: Çayırköy , 3469 ve 3470 no´lu parsellerin bulunduğu alanda kamulaştırma yapılacağı , söz konusu alanda yer alan bir katlı evin başka bir yerde yeniden hayata geçirilmesi mümkün olmayacağı  ve dolayısıyla  mağdur olunacağı belirtilerek , söz konusu parsellerin bulunduğu alanın Konut Alanı olarak düzenlenmesi şeklinde imar planı değişikliği talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy, 3469 ve 3470 no´lu parsellerin imar planı üzerinde bir kısmının Kentsel Çalışma Alanı bir kısmının ise Yol ve Otopark Alanı olarak ayrılmış alanda yer aldığı belirlenmiştir. Söz konusu parsellerin bir kısmının kamusal alanda kaldığı görülmekle birlikte bu alanda şu an için bir kamulaştırma çalışmasından söz etmek mümkün görülmemektedir. Bununla birlikte planlama alanında yapılacak imar uygulaması ile kamusal alanların elde edilmesi sağlanmaya çalışılması yasal ve planlama disiplini içersinde olması gerekli bir uygulama şeklidir. Ancak bu durumda kamu yararı gözetilerek bir uygulama yapılacağından yasal hakların korunması subjektif ve teknik yönde olacaktır. Mevcut imar planı kararları nazım imar planı arazi kullanım kararları esas alınarak oluşturulduğu için bahse konu parsellerin bulunduğu alanın konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi plan hiyerarşisi ve 5216 sayılı yasanın ilgili hükümlerince mümkün olamamaktadır. Bu doğrultuda imar planı değişikliği önerisi uygun görülmemiştir.

 

Salih KUT , Lütfiye ALTINTAŞ , Sadettin ALTINTAŞ , Orhan TAŞDEMİR , Şaban BALTA , Recep KURU ,Burhanettin İÇÖZ , Ahmet ORUÇ , Saffet BALABAN , Yaşar KILIÇ , Kamile ŞENGÜN , Mustafa AKTAŞ , İlyas CEYHAN , Mustafa DOĞAN , Ahmet AKYALÇIN , Hasan ALTINTAŞ , Orhan GİRAY , Mustafa KUM ,Mustafa AKTAŞ , Salih AKTAŞ , Cemile AKTAŞ , Hanife CAN , Beratiye AVLAR , Gülşen BOZKURT , Ahmet KOCAMAN , Ekrem KÖKEN , Mehmet ÖZ , Ahmet AKKAŞ , Seyfi KARDEŞ , Erol UÇAR imzalı 09.09.2011 tarihli dilekçe : Çayırköy , 3453 , 3463 , 3468 , 3469 , 3470 , 3471 , 3532 no´lu parsellerin bulunduğu alanda kamulaştırma yapılacağı ifade edilerek , planlama aşamasında mevcut yapıların göz ardı edildiği için mağduriyet oluştuğuna işaret edilerek   söz konusu parsellerin bulunduğu alanın Konut Alanı olarak düzenlenmesi şeklinde imar planı değişikliği talep edilmiştir.

 

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy, 3453, 3463, 3468, 3469, 3470, 3471, 3532 no´lu parsellerin imar planı üzerinde bir kısmının Kentsel Çalışma Alanı bir kısmının  Yol ve Otopark Alanı bir kısmının ise Kültürel Tesis Alanı ve Park Alanı olarak ayrılmış alanda yer aldığı belirlenmiştir. Söz konusu parsellerin bir kısmının kamusal alanda kaldığı görülmekle birlikte bu alanda şu an için bir kamulaştırma çalışmasından söz etmek mümkün görülmemektedir. Bununla birlikte planlama alanında yapılacak imar uygulaması ile kamusal alanların elde edilmesi sağlanmaya çalışılması yasal ve planlama disiplini içersinde olması gerekli bir uygulama şeklidir. Ancak bu durumda kamu yararı gözetilerek bir uygulama yapılacağından yasal hakların korunması subjektif ve teknik yönde olacaktır. Mevcut imar planı kararları nazım imar planı arazi kullanım kararları esas alınarak oluşturulduğu için bahse konu parsellerin bulunduğu alanın konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi plan hiyerarşisi ve 5216 sayılı yasanın ilgili hükümlerince mümkün olamamaktadır. Bu doğrultuda imar planı değişikliği önerisi uygun görülmemiştir.

 

Kazım Bekçi hissedarları imzalı 09.09.2011 tarihli dilekçe: Çayırköy, 3529 ve 3430 no´lu parsellerin tamamının Belediye Hizmet Alanı ve Park Alanı olarak ayrıldığı belirtilerek üzerinde yapıların ve altyapı tesislerinin bulunduğu alanın Kamusal Alan oranının maksimum düzenleme ortaklık payı oranına getirilerek söz konusu parsellerin bulunduğu alanın bir kısmının Kentsel Çalışma Alanı olarak düzenlenmesi talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu:  Çayırköy, 3529 ve 3430 no´lu parsellerin imar planı üzerinde bir kısmının Belediye Hizmet  Alanı, bir kısmının Meydan, bir kısmının ise Park Alanı olarak ayrıldığı belirlenmiştir.İmar planı askı sürecinde oluşturularak önerilen imar planı revizyonunda söz konusu parsellerin, bir kısmının Kentsel Çalışma Alanı olarak ayrıldığı belirlendiğinden ve bu düzenlemenin planlama alanına ait sosyal ve teknik altyapı alanlarının yeniden konumlandırılması ve sosyal donatı alanlarının nazım imar planı donatı alanı dağılım tablosu standartlarına uyarlanması kapsamında yeniden konumlandırıldığı tespit edildiğinden imar planı arazi kullanım kararında değişiklik içeren talep uygun görülmüştür.

 

Naile BAYRAKTAR imzalı 06.09.2011 tarihli dilekçe: Çayırköy, 3529 ve 3430 no´lu parsellerin tamamının Belediye Hizmet Alanı ve Park Alanı olarak ayrıldığı belirtilerek üzerinde yapıların ve altyapı tesislerinin bulunduğu alanın Kamusal Alan oranının maksimum düzenleme ortaklık payı oranına getirilerek söz konusu parsellerin bulunduğu alanın bir kısmının Kentsel Çalışma Alanı olarak düzenlenmesi talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu:  Çayırköy, 3529 ve 3430 no´lu parsellerin imar planı üzerinde bir kısmının Belediye Hizmet  Alanı, bir kısmının Meydan , bir kısmının ise Park Alanı olarak ayrıldığı belirlenmiştir. İmar planı askı sürecinde oluşturularak önerilen imar planı revizyonunda söz konusu parsellerin, bir kısmının Kentsel Çalışma Alanı olarak ayrıldığı belirlendiğinden ve bu düzenlemenin planlama alanına ait sosyal ve teknik altyapı alanlarının yeniden konumlandırılması ve sosyal donatı alanlarının nazım imar planı donatı alanı dağılım tablosu standartlarına uyarlanması kapsamında yeniden konumlandırıldığı tespit edildiğinden imar planı arazi kullanım kararında değişiklik içeren talep uygun görülmüştür.

 

Semihan AKDAĞ imzalı 06.09.2011 tarihli dilekçe : Çayırköy , 3529 ve 3430 no´lu parsellerin tamamının Belediye Hizmet Alanı ve Park Alanı olarak ayrıldığı belirtilerek üzerinde yapıların ve altyapı tesislerinin bulunduğu alanın Kamusal Alan oranının maksimum düzenleme ortaklık payı oranına getirilerek söz konusu parsellerin bulunduğu alanın bir kısmının Kentsel Çalışma Alanı olarak düzenlenmesi talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu:  Çayırköy, 3529 ve 3430 no´lu parsellerin imar planı üzerinde bir kısmının Belediye Hizmet  Alanı , bir kısmının Meydan, bir kısmının ise Park Alanı olarak ayrıldığı belirlenmiştir. İmar planı askı sürecinde oluşturularak önerilen imar planı revizyonunda söz konusu parsellerin, bir kısmının Kentsel Çalışma Alanı olarak ayrıldığı belirlendiğinden ve bu düzenlemenin planlama alanına ait sosyal ve teknik altyapı alanlarının yeniden konumlandırılması ve sosyal donatı alanlarının nazım imar planı donatı alanı dağılım tablosu standartlarına uyarlanması kapsamında yeniden konumlandırıldığı tespit edildiğinden imar planı arazi kullanım kararında değişiklik içeren talep uygun görülmüştür.

 

Ümmühan ŞERİT imzalı 06.09.2011 tarihli dilekçe : Çayırköy , 3529 ve 3430 no´lu parsellerin tamamının Belediye Hizmet Alanı ve Park Alanı olarak ayrıldığı belirtilerek üzerinde yapıların ve altyapı tesislerinin bulunduğu alanın Kamusal Alan oranının maksimum düzenleme ortaklık payı oranına getirilerek söz konusu parsellerin bulunduğu alanın bir kısmının Kentsel Çalışma Alanı olarak düzenlenmesi talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu:  Çayırköy, 3529 ve 3430 no´lu parsellerin imar planı üzerinde bir kısmının Belediye Hizmet  Alanı, bir kısmının Meydan, bir kısmının ise Park Alanı olarak ayrıldığı belirlenmiştir. İmar planı askı sürecinde oluşturularak önerilen imar planı revizyonunda söz konusu parsellerin, bir kısmının Kentsel Çalışma Alanı olarak ayrıldığı belirlendiğinden ve bu düzenlemenin planlama alanına ait sosyal ve teknik altyapı alanlarının yeniden konumlandırılması ve sosyal donatı alanlarının nazım imar planı donatı alanı dağılım tablosu standartlarına uyarlanması kapsamında yeniden konumlandırıldığı tespit edildiğinden imar planı arazi kullanım kararında değişiklik içeren talep uygun görülmüştür.

 

Aydın BEKÇİ imzalı 06.09.2011 tarihli dilekçe: Çayırköy, 3529 ve 3430 no´lu parsellerin tamamının Belediye Hizmet Alanı ve Park Alanı olarak ayrıldığı belirtilerek üzerinde yapıların ve altyapı tesislerinin bulunduğu alanın Kamusal Alan oranının maksimum düzenleme ortaklık payı oranına getirilerek söz konusu parsellerin bulunduğu alanın bir kısmının Kentsel Çalışma Alanı olarak düzenlenmesi talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu:  Çayırköy, 3529 ve 3430 no´lu parsellerin imar planı üzerinde bir kısmının Belediye Hizmet  Alanı, bir kısmının Meydan , bir kısmının ise Park Alanı olarak ayrıldığı belirlenmiştir. İmar planı askı sürecinde oluşturularak önerilen imar planı revizyonunda söz konusu parsellerin, bir kısmının Kentsel Çalışma Alanı olarak ayrıldığı belirlendiğinden ve bu düzenlemenin planlama alanına ait sosyal ve teknik altyapı alanlarının yeniden konumlandırılması ve sosyal donatı alanlarının nazım imar planı donatı alanı dağılım tablosu standartlarına uyarlanması kapsamında yeniden konumlandırıldığı tespit edildiğinden imar planı arazi kullanım kararında değişiklik içeren talep uygun görülmüştür.

 

Mustafa KALKAN imzalı 08.09.2011 tarihli dilekçe : Çayırköy , 3883 no´lu parselin bulunduğu alanda kamulaştırma yapılacağı ifade edilerek , planlama aşamasında mevcut yapıların göz ardı edildiği için mağduriyet oluştuğuna işaret edilerek   söz konusu parselin bulunduğu alanda imar planı karalarının değiştirilmesi talep edilmiştir.

 

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy, 3883 no´lu parselin bir kısmının imar planı üzerinde kamusal alanda kaldığı görülmekle birlikte bu alanda şu an için bir kamulaştırma çalışmasından söz etmek mümkün görülmemektedir. Bununla birlikte planlama alanında yapılacak imar uygulaması ile kamusal alanların elde edilmesi sağlanmaya çalışılması yasal ve planlama disiplini içersinde olması gerekli bir uygulama şeklidir. Ancak bu durumda kamu yararı gözetilerek bir uygulama yapılacağından yasal hakların korunması subjektif ve teknik yönde olacaktır. Mevcut imar planı kararları nazım imar planı arazi kullanım kararları esas alınarak oluşturulduğu için bahse konu parselin bulunduğu alanın imar planı koşullarının yeniden düzenlenmesi plan hiyerarşisi ve 5216 sayılı yasanın ilgili hükümlerince mümkün olamamaktadır. Bu doğrultuda imar planı değişikliği önerisi uygun görülmemiştir.

 

 

Sebahattin ŞAHİN imzalı 08.09.2011 tarihli dilekçe: Çayırköy, 3883 no´lu parselin bulunduğu alanda kamulaştırma yapılacağı ifade edilerek , planlama aşamasında mevcut yapıların göz ardı edildiği için mağduriyet oluştuğuna işaret edilerek   söz konusu parselin bulunduğu alanda imar planı karalarının değiştirilmesi talep edilmiştir.

 

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy, 3883 no´lu parselin bir kısmının imar planı üzerinde kamusal alanda kaldığı görülmekle birlikte bu alanda şu an için bir kamulaştırma çalışmasından söz etmek mümkün görülmemektedir. Bununla birlikte planlama alanında yapılacak imar uygulaması ile kamusal alanların elde edilmesi sağlanmaya çalışılması yasal ve planlama disiplini içersinde olması gerekli bir uygulama şeklidir. Ancak bu durumda kamu yararı gözetilerek bir uygulama yapılacağından yasal hakların korunması subjektif ve teknik yönde olacaktır. Mevcut imar planı kararları nazım imar planı arazi kullanım kararları esas alınarak oluşturulduğu için bahse konu parselin bulunduğu alanın imar planı koşullarının yeniden düzenlenmesi plan hiyerarşisi ve 5216 sayılı yasanın ilgili hükümlerince mümkün olamamaktadır. Bu doğrultuda imar planı değişikliği önerisi uygun görülmemiştir.

 

Yeşilova Mahalle Muhtarı Selahattin KURAL imzalı 08.09.2011 tarihli dilekçe: Çayırköy, 3428 ve 3429 no´lu parsellerin İmar planı üzerinde Park Alanı olarak ayrılmış kısımlarının Sosyal-Kültürel Tesis Alanı olarak yeniden düzenlenmesi şeklinde imar planı değişikliği talep edilmiştir

Değerlendirme Sonucu: Park Alanının Sosyal-Kültürel Tesis Alanı olarak yeniden düzenlenmesi nazım imar planı ana kararlarını değiştirici nitelikte olduğundan imar planı değişikliği talebi uygun görülmemiştir.

 

Ahmet TEKOĞUL imzalı 06.09.2011 tarihli dilekçe: Yeşilova Mahallesi, 3034 ada, 2 no´lu parselin  Kentsel Çalışma Alanına ait imar planından önce geçerli olan imar planı koşullarına göre oluştuğu belirtilerek, kuzeyinde yer alan 15m. kesitteki imar yolunun daha önce bu alanda düzenlenmiş imar yolunun kesitinin arttırılması ile oluşturulduğu ve söz konusu parselin alanının küçülmesine sebep olarak imar planı yapılanma haklarında azaltıcı nitelikte bir etki ile mülkiyet haklarını değiştirici etkisiyle mağduriyet oluşturduğu belirtilmiştir. Bu mağduriyet durumunun imar planı kararlarındaki yeni düzenlemeler olduğu gerekçesiyle askı aşamasındaki imar planı ulaşım sistemi ve arazi kullanım kararlarının bahse konu parselin dışında tutularak oluşturulması talep edilmiştir.

 Değerlendirme Sonucu: Yeşilova Mahallesi, 3034 ada, 2 no´lu parselin kuzeyinde yer alan 15m. kesitteki imar yolunun karayolu ve kent içi ulaşım şeması arasında ana bağlantı yolu konumunda olduğu ve imar planı ulaşım sisteminin önemli akslarından biri olduğu belirlendiğinden imar planı üzerindeki güzergahının ve kesitinin değiştirilmesinin mümkün olmadığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda imar planı değişikliği önerisi uygun görülmemiştir.

 

Sefer TEKOĞUL imzalı 06.09.2011 tarihli dilekçe: Yeşilova Mahallesi , 3034 ada , 2 no´lu parselin  Kentsel Çalışma Alanına ait imar planından önce geçerli olan imar planı koşullarına göre oluştuğu belirtilerek , kuzeyinde yer alan 15m. kesitteki imar yolunun daha önce bu alanda düzenlenmiş imar yolunun kesitinin arttırılması ile oluşturulduğu ve söz konusu parselin alanının küçülmesine sebep olarak imar planı yapılanma haklarında azaltıcı nitelikte bir etki ile mülkiyet haklarını değiştirici etkisiyle mağduriyet oluşturduğu belirtilmiştir. Bu mağduriyet durumunun imar planı kararlarındaki yeni düzenlemeler olduğu gerekçesiyle askı aşamasındaki imar planı ulaşım sistemi ve arazi kullanım kararlarının bahse konu parselin dışında tutularak oluşturulması talep edilmiştir.

 Değerlendirme Sonucu: Yeşilova Mahallesi, 3034 ada, 2 no´lu parselin kuzeyinde yer alan 15m. kesitteki imar yolunun karayolu ve kent içi ulaşım şeması arasında ana bağlantı yolu konumunda olduğu ve imar planı ulaşım sisteminin önemli akslarından biri olduğu belirlendiğinden imar planı üzerindeki güzergahının ve kesitinin değiştirilmesinin mümkün olmadığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda imar planı değişikliği önerisi uygun görülmemiştir.  

 

S.S. 36 No´lu Alikahya ve Civarı Lojistik Kamyoncular Mot. Taşı. Koop. Adına 06.09.2011 tarihli dilekçe: Yeşilova Mahallesi, 57 pafta , 8896 no ´lu parselin bulunduğu alanının lojistik merkez olarak kullanıldığı belirtilerek, imar planı arazi kullanım kararının bu doğrultuda düzenlenmesi talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu: İmar planı arazi kullanım kararının nazım imar planı fonksiyon kararları doğrultusunda oluşturulduğu belirlendiğinden ve mevcut imar planı arazi kullanım kararının uygulama imar planı kararları ile değiştirilmesi mümkün olmadığından değişiklik talebi uygun görülmemiştir. Ancak revizyon planda söz konusu alanda oluşturulan yol sistemi ve yapı adası formunda yapılan değişiklerle, imar planı uygulama çalışması sonrası oluşacak mülkiyet yapısı ile mevcut kullanım durumunun uyumlandırıldığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda oluşturulan revizyon imar planı kararları uygun görülmüştür.

 

Özcan ALYÜZ imzalı 06.09.2011 tarihli dilekçe: Çayırköy , 65 pafta , 4093 no´lu parselin imar planı üzerinde kavşak alanı ve yeşil alanda kaldığı ifade edilerek , tamamı kamusal alanda kalan parselin kullanılamamasından kaynaklanan mağduriyetin giderilmesi talep edilmiştir. Değerlendirme Sonucu: Çayırköy, 65 pafta, 4093 no´lu parselin büyük bir kısmının imar planı üzerinde kavşak alanında kaldığı geriye kalan kısmının ise büyüklük , form ve konumu gereği yeşil alan olarak düzenlendiği belirlenmiştir. Nazım imar planı ulaşım kararları ile planlama ilkelerine göre düzenlendiği belirlenen söz konusu parselin bulunduğu alanın imar planı arazi kullanım kararlarının değiştirilerek mağduriyetin giderilmesinin mümkün olamadığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda imar planı uygulamaları veya kamulaştırma çalışmaları ile giderileceği belirlenen alanda yapılacak çalışmaların parsel malikince takip edilmesi ve gerekli başvuruların yapılması uygun olacaktır. Söz konusu durumu değiştirici nitelikte imar planı üzerinde yeni bir düzenleme yapılmasının mümkün olamayacağı görüldüğünden talep uygun görülmemiştir.

 

Salih BAHADIR imzalı 06.09.2011 tarihli dilekçe: Çayırköy , 57 pafta , 4121 no´lu parselin ana yol cephesinin Park Alanı olarak ayrıldığı belirtilerek, ayrılan Park Alanının ne gerekçe ile ayrılırsa ayrılsın alanın kullanım kararını değersizleştiren ve Ticari haklarını kısıtlayan bir karar olduğu belirtilerek , söz konusu parselin imar planı üzerindeki arazi kullanım kararının yeniden düzenlenmesi talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu: İmar planları bir bölgenin fiziki yapısının fen ve sağlık koşullarına göre oluşturularak sosyal yaşamın bu alan içersinde uygun koşullarda gelişmesini sağlayan belgeler olarak değerlendirilmeli ve bu kararlara altlık oluşturan belgelere ticari yaşantıyı şekillendiren belgeler olarak bakılmamalıdır. Ancak imar planı kararları sonucu bir bölgenin veya kısmi bir alanın dolayısıyla maddi değeri artabilir. Ancak bu sonuç yalnızca parselin stratejik konumuyla değil bunun dışında yine imar planı kararlarıyla gerçekleşen ekonomik ve sosyal hayatın ve sağlıklı bir çevrenin elde edilmesiyle mümkün olabilir. İmar planı değişiklik önerisinin bu doğrultuda uygun olmadığı ancak söz konusu parselin bulunduğu alanın revizyon plan kapsamında  planlama alanına ait sosyal ve teknik altyapı alanlarının yeniden konumlandırılması ve sosyal donatı alanlarının nazım imar planı donatı alanı dağılım tablosu standartlarına uyarlanması kapsamında yeniden konumlandırıldığı tespit edildiğinden, imar planı arazi kullanım kararında değişiklik içeren talebi de içeren  öneri düzenleme uygun görülmüştür.

 

SÖZER Orman Ürünleri  Ltd. Şti. adına 25.08.2011 tarihli dilekçe: Çayırköy , 65 pafta , 4095 no´lu parselin imar planı üzerinde bir kısmının Kentsel Çalışma Alanı, bir kısmının ise kavşak alanı ve yeşil alanda kaldığı ifade edilerek , bir kısmı kamusal alanda kalan parselin kullanılamamasından kaynaklanan mağduriyetin giderilmesi talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy, 65 pafta, 4095 no´lu parselin bir kısmının imar planı üzerinde kavşak alanında kaldığı geriye kalan kısmının ise büyüklük , form ve konumu gereği Park Alanı ve Kentsel Çalışma Alanı olarak düzenlendiği belirlenmiştir. Nazım imar planı ulaşım kararları ile planlama ilkelerine göre düzenlendiği belirlenen söz konusu parselin bulunduğu alanın imar planı arazi kullanım kararlarının değiştirilerek mağduriyetin giderilmesinin mümkün olamadığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda imar planı uygulamaları veya kamulaştırma çalışmaları ile giderileceği belirlenen alanda yapılacak çalışmaların parsel malikince takip edilmesi ve gerekli başvuruların yapılması uygun olacaktır. Söz konusu durumu değiştirici nitelikte imar planı üzerinde yeni bir düzenleme yapılmasının mümkün olamayacağı görüldüğünden talep uygun görülmemiştir.

 

Muhammet GÖKBUDAK imzalı 25.08.2011 tarihli dilekçe: Çayırköy-Altıncıoğlu Mevkii, 20.O.Ib pafta  , 4320 no´lu parselin Sağlık Tesisi Alanı olarak ayrıldığı belirtilerek  , üzerinde yer alan binanın mevcutta kullanıldığı ve imar uygulaması ile alanın kamuya terkinin sağlanması ile parsel maliklerinin mağdur olacaklarını ifade ederek imar planı üzerindeki Sağlık Tesisi Alanının başka bir yere kaydırılması talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy-Altıncıoğlu Mevkii, 4320 no´lu parselin bulunduğu yerde ayrılan Sağlık Tesisi Alanının nazım imar planı sosyal-teknik altyapı dağılımını gösteren donatı alanı tablosunda ifadelendirilmiş zorunlu ayrılması gereken fonksiyon alanı olması dolayısıyla kaldırılmasının mümkün olmadığı görülmüştür. Karayolu güvenlik mesafeleri ile ulaşım bağlantıları ve kullanım kararına özgü stratejik konumu nedeniyle yerinin değiştirilmesinin de uygun olmayacağı belirlenmiştir. Kamu yararı ve imar planı ana kararları doğrultusunda Sağlık Tesisi Alanının yerinin değiştirilmesini içeren değişiklik talebi uygun görülmemiştir.

 

 Sabri GÖKBUDAK imzalı 25.08.2011 tarihli dilekçe: Çayırköy-Altıncıoğlu Mevkii, 20.O.Ib pafta  , 4319 ve 4320 no´lu parsellerin Sağlık Tesisi Alanı olarak ayrıldığı belirtilerek  , üzerinde yer alan binanın mevcutta kullanıldığı ve imar uygulaması ile alanın kamuya terkinin sağlanması ile parsel maliklerinin mağdur olacaklarını ifade ederek imar planı üzerindeki Sağlık Tesisi Alanının başka bir yere kaydırılması talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu: Çayırköy-Altıncıoğlu Mevkii, 4319 ve 4320 no´lu parsellerin bulunduğu yerde ayrılan Sağlık Tesisi Alanının nazım imar planı sosyal-teknik altyapı dağılımını gösteren donatı alanı tablosunda ifadelendirilmiş zorunlu ayrılması gereken fonksiyon alanı olması dolayısıyla kaldırılmasının mümkün olmadığı görülmüştür. Karayolu güvenlik mesafeleri ile ulaşım bağlantıları ve kullanım kararına özgü stratejik konumu nedeniyle yerinin değiştirilmesinin de uygun olmayacağı belirlenmiştir. Kamu yararı ve imar planı ana kararları doğrultusunda Sağlık Tesisi Alanının yerinin değiştirilmesini içeren değişiklik talebi uygun görülmemiştir.

 

İlyas CEYHAN imzalı 19.08.2011 tarihli dilekçe: Çayırköy, 3468 no´lu parselin malikince imar planına itiraz edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu: İtiraz dilekçesinin gerekçesi anlaşılamamıştır. İmar planı üzerinde Kentsel Çalışma Alanı ve İmar Yolu olarak düzenlenmiş kısımda yer alan parselde mevcut yapılar olduğu tespit edildiğinden itiraz konusunun mevcut yapıların imar planı fonksiyon alanı içersine alınması olduğu düşünülmüştür. Ancak imar planı ulaşım sistemi ve arazi kullanım kararlarını yönlendirecek yapı adası form ve boyutlarını değiştirici nitelikte bir öneri olduğu düşünülen değişiklik talebi, imar planı ana kararları ile kamu yararı doğrultusunda uygun görülmemiştir.

 

 Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünün 30.09.2011 tarihli yazısı: İmar planı üzerinde yapılan değerlendirmede askı aşamasındaki imar planının düzenleme ortaklık payı olarak esas alınacak değerinin %43 oranında olduğu belirtilerek, imar uygulaması yapılarak planın hayata geçirilebilmesi için düzenleme ortaklık payı oranının yasal değere (%40) çekilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Değerlendirme Sonucu: Askı aşamasında düzenlenen revizyon planda belirtilen değer esas alınarak   planlama alanına ait sosyal ve teknik altyapı alanlarının yeniden konumlandırılması ve sosyal donatı alanlarının nazım imar planı donatı alanı dağılım tablosu standartlarına uyarlanması kapsamında kamusal alan oranının yeniden oluşturulduğu tespit edilmiştir. İmar planı arazi kullanım kararlarının yeniden değerlendirilmesi önerisi ile gerçekleştirilen donatı alanı oranı kamu yararı doğrultusunda uygun görülmüştür.

 

             Yukarıda belirlenen ve karar verilen imar planı itiraz konuları ile Planlama alanına ait sosyal ve teknik altyapı alanlarının yeniden konumlandırılması ve sosyal donatı alanlarının nazım imar planı donatı alanı dağılım tablosu standartlarına uyarlanması kapsamında kamusal alan oranının yeniden oluşturulduğu ve itiraz dilekçelerinin değerlendirilerek imar planı ana kararlarının değiştirilmeksizin arazi kullanım kararlarının yeniden oluşturulduğu revizyon imar planı nazım imar planı karaları ile kamu yararı doğrultusunda hazırlandığı belirlendiğinden uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR -119   Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan, M.Alipaşa (Yenişehir) Mahallesi, 1744 adada bulunan mahalle konağının zemin katının bir bölümünü, Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılmak üzere tahsisi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 07.10.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan, M.Alipaşa (Yenişehir) Mahallesi, 1744 adada bulunan mahalle konağının zemin katının bir bölümünü, Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılmak üzere bedelsiz olarak 5 yıl müddetle tahsis edilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR 120-  Orhan Mahallesi  G23b-24b-4c  pafta 3452  ada  2  nolu   2184  M2 li  parsel Uygulama İmar planında Belediye Hizmet alanı olarak ayrılmıştır. Belediyemize ait olan parsele gerekli olan projenin yapılması ve uygulanabilmesi için 5393 sayılı Belediye  kanununun 75/a maddesine göre ortak proje yapmak  ve aynı kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına protokol yapmak üzere yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.10.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Belediyemiz sınırları içersinde bulunan mülkiyeti Belediyemize  ait olan, Orhan Mahallesi G23b-24b-4c  pafta 3452  ada  2  nolu   2184  M2 li  parsel Uygulama İmar planında Belediye Hizmet alanı olarak ayrılmıştır.

Uygulama İmar Planında Belediye hizmet alanı olarak ayrılan parsele Bölgenin güvenlik ihtiyacını karşılamak üzere içersinde polis Güvenlik hizmetlerin de olacağı Sosyal ve  Kültürel tesis binası  yapılması planlanmaktadır.

Plan gereği uygulanacak olan  projeye 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/ a maddesi hükümlerine göre Kocaeli Valiliği ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek ve uygulanmasını sağlamak, aynı kanunun 38/g maddesine göre uygulanacak olan ortak projenin  uygulanması için Belediye Başkanına protokol yapmak üzere  Meclis kararı gerekmektedir.

Belediyemize ait olan parsele gerekli olan projenin yapılması ve uygulanabilmesi için 5393 sayılı Belediye  kanununun 75/a maddesine göre ortak proje yapmak  ve aynı kanunun  38/g maddesine göre ilişikteki protokolü yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi uygun  görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

KARAR 121- 2012 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 21.10.2011 tarihli raporu Esame-i tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde:

 

2012 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

2012 Mali Yılı Belediye Bütçe Kararnamesi  madde madde okunarak yapılan oylama neticesinde kararnamenin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

2012 Mali Yılı Belediye Gider Bütçesinin Kurumsal kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel sınıflandırılmalarının birinci düzey toplamları 105.000.000.00 TL olarak Esame-i tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

2012 Mali Yılı Belediye Belediye Gelir Bütçesinin Ekonomik sınıflandırmalarının birinci düzeyi toplamları 105.000.000.00 TL olarak Esame-i tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

  Dr. Nevzat DOĞAN                          Günay ATUN                     Emine OKANALP  

  İzmit Belediye Başkanı                            Katip                                       Katip