Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

02.02.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 12- Ülkemiz Kent tanıtımına,gelişimine katkıda bulunmak için bir fırsat olacak 2010 yılında yapılacak Dünya kablolu Su Kayağı Şampiyonası ile ilgili Uluslararası Su kayağı ve Rüzgar Sörfü Federasyonuyla anlaşmaları yapmaya Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 25.01.2010 tarih ve 52 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Ülkemiz Kent tanıtımına, gelişimine katkıda bulunmak için bir fırsat olacak 2010 yılında yapılacak Dünya kablolu Su Kayağı Şampiyonası ile ilgili Uluslararası Su kayağı ve Rüzgar Sörfü Federasyonuyla anlaşmaları yapmaya Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 13- Zabıta Personelinin Maktu mesai ücretinin tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 08.01.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

31 Aralık 2009 tarih 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede 2010 yılı için, fazla çalışma ücretlerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup,belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarda görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta ve İtfaiye Hizmetlerinde fiilen çalışan personel ile kadrolu olarak fiilen çalışan koruma ve güvenlik personeline Belediye Meclis Kararı ile tespit edilen miktar fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. dendiğinden Zabıta Personeline fazla mesai ücretinin 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere bürüt 298 TL ( ikiyüz doksan sekiz Türk lirası) olarak ödenmesiuygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 14- Disiplin Amirleri yönetmeliği ve sicil amirleri yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.01.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İlişik listedeki Disiplin Amirleri yönetmeliği ve sicil amirleri yönetmeliği,uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 15- Kadro Derece değişikliği ve kadro iptali teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.01.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İlişik listedeki Kadro derece değişikliği ve kadro iptali konusu, uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 16- 5393 sayılı kanunun 25.maddesinde kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, meclis tarafından kararlaştırılır denildiğinden Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.01.2010 tarihli raporu okunarak ve değiştirilerek yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı kanunun 25 maddesinin üçüncü fıkrasında Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1000); diğer belediyelerde (2.000) gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere günlük ödeme yapılması ve komisyon tarafından belirlenecek 1 kişinin maksimum ( 30) gün çalıştırılması,uygun görülmeklekabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 17-Çıkan Hizmet harçlarında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Etüd İmar Birimi ile ilgili Hizmet bedelleri teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 19.01.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İlişik listedeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Etüd İmar Birimine ait Hizmet bedelleri, uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 18- Sözleşmeli personele 01.01.2010 tarihinden itibaren ödenmek üzere geçerli ücretin tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 19.01.2010 tarihli raporu. okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İlişik listedeki sözleşmeli personele tespit edilen ücretin01.01.2010 tarihinden itibaren ödenmesi, uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 19- 22.02.2007 Tarihli ve26442 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmelik doğrultusunda Belediyemizde münhal bulunan memur kadrolarından ekli listede isimleribulunan kadroların iptali ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.01.2010 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İlişik listedeki kadro iptali uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.