Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

02.05.2017 Tarihli Meclis Toplantısı 1. Oturum Kararları

KARAR

KARAR 31- 5393 Sayılı kanunun 68. maddesinin (d) ve (e) bentlerinde; "d- Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerlendirme oranı ile arttırılan miktarı aşamaz. Bu miktar Büyükşehir Belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır.

 e- Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisine sahip oldukları şirketler en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerlendirme oranı ile arttırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı Belediye Meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise Meclis Üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile yapılır." denilmektedir.
Bu hükümler çerçevesinde ekli 02.08.2016 tarih ve 55 sayılı İzmit Belediyesi meclis kararının güncellenerek belediyemiz şirketleri SARBAŞ A.Ş, ve BEKAŞ A.Ş. nin gerekli ihale ve projelerde kullanılmak üzere yurtiçi bankalardan 3.000.000, - TL (üçmilyonTL) tutarında teminat mektubu alınması ve bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesinde belediye başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 18.04.2017 tarih ve 20 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Bu hükümler çerçevesinde, Belediyemiz şirketleri Sarbaş A. Ş ile Bekaş A.Ş'nin gerekli ihale ve projelerde kullanılmak üzere yurtiçi bankalardan 3.000.000.-TL (YL/ÜçmilyonTL) tutarında teminat mektubu alınması ve bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanına yetki verilmesine, (Belediye Meclis üyeleri Aliye Hale MERİÇ, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY') un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK, İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ)'nün kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi.

 

Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                Katip

 

 

 

 

KARAR

KARAR 32- İzmit Belediyesi olarak bu yıl 9’su düzenlenecek Pişmaniye Festivalinin yurtdışı ayağının Beyaz Rusya Cumhuriyeti Belarus Başkenti Minsk şehrinde 6-7-8-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Belediyemizden 60 kişilik katılım sağlayacağı ve tüm masraflarının tarafımızdan karşılanacağı programın gerçekleştirilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 24.04.2017 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit Belediyesi olarak bu yıl 9’su düzenlenecek Pişmaniye Festivalinin yurtdışı ayağının Beyaz Rusya Cumhuriyeti Belarus Başkenti Minsk şehrinde 6-7-8-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Belediyemizden 60 kişilik katılım sağlayacağı ve tüm masraflarının tarafımızdan karşılanacağı programın ileriki bir tarihte tekrar değerlendirilmek üzere evrakın müdürlüğüne iadesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                                Katip                                           Katip

 

 

 

 

KARAR

KARAR 33-   MehmetAlipaşa  (Yenişehir) Mahallesi, 1744 adada bulunan mahalle konağının zemin katının bir bölümünün 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi konusunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. d maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31.03.2017 tarih ve 1888 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Mehmetalipaşa (Yenişehir ) Mahallesi, 1744 adada bulunan mahalle konağının zemin katının bir bölümünün 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak (5) yıl süre ile bedelsiz  kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. d maddesine göre  Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                              Katip

 

 

 

KARAR

KARAR 34- İzmit-Tepeköy (tapuda Deretepe) Mahallesi, G23b.20d.3c ve G23b.20c.4d uygulama imar planı paftaları, “Sosyo-Kültürel Tesis Alanı” kullanımındaki 179 ada 1 nolu parsel ile “Park alanı” kullanımındaki 180 ada 1 nolu parselin arasından geçen 7 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılarak park alanına dâhil edilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 20.04.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit-Tepeköy (tapuda Deretepe) Mahallesi, G23b.20d.3c ve G23b.20c.4d uygulama imar planı paftaları, 180 ada 1 nolu parselin üzerinde yer alan park alanının 179 ada 1 nolu parselde yer alan sosyo-kültürel tesis alanı ile birleştirilerek daha uzun süreli ve kullanılabilir olmasını sağlamak ve park alanının sosyo-kültürel tesis alanında yapılacak yapı ile bütüncül projelendirilerek daha fonksiyonel kullanımına imkân tanımak amacıyla 180 ada 1 nolu parselin batısından geçen 7 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılarak park alanına dâhil edildiği belirlenmiştir. Bu doğrultuda; Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 15.03.2017 tarih ve 435sayılı yazısı ile talep edilen, İzmit-Tepeköy (tapuda Deretepe) Mahallesi, G23b.20d.3c ve G23b.20c.4d uygulama imar planı paftaları, “Sosyo-Kültürel Tesis Alanı” kullanımındaki 179 ada 1 nolu parsel ile “Park alanı” kullanımındaki 180 ada 1 nolu parselin arasından geçen 7 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılarak park alanına dâhil edilmesi ve park alanının kuzey sınırının yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084-138 PİN(Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin imar planı ulaşım sistemini bozucu nitelikte olmadığı ve kamu kaynakları ile park alanlarının etkin ve verimli kullanılması yönünde düzenlemeler içerdiği belirlendiğinden, 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun görülmekle kabulüne ( Belediye Meclis üyeleri Aliye Hale MERİÇ,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK ve Hamit İlker ULUSOY’un muhalif oyuna karşı; Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV,   Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK, İbrahim BULUT,  Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ 'nün  kabul oylarıyla) oyçokluğu ile karar verildi. 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                              Katip                                               Katip

 

 

 

KARAR

KARAR 35-  İzmit-Yenişehir Mahallesi (tapuda Durhasan), G23b.25a.3b Uygulama İmar Planı paftası, “İlköğretim Tesisi Alanı” ve “Park Alanı” kullanımındaki 2491 ada 1 nolu parsel ile 4544 nolu parselin bir kısmı ile güneyindeki tescil harici alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 17.04.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit-Yenişehir Mahallesi (tapuda Durhasan), G23b.25a.3b Uygulama İmar Planı paftası, 2491 ada 1 nolu parselin mevcut imar planında büyük bir kısmının E:1.00, H:3 kat yapılanma koşuluna sahip “İlköğretim Tesis Alanı”, diğer kısmının da park alanı olarak planlandığı, ancak ilk yapılan imar planlarından itibaren parselin tamamı okul alanı kullanımında iken Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2007 tarih ve 640 sayılı kararı ile onaylanan plan revizyonu kapsamında doğusundaki bir kısım alanın park alanı olarak düzenlendiği belirlenmiştir.Bu doğrultuda; bahse konu parselin bir kısmının yeşil alan olarak planlanmasına ilişkin yapılan araştırmalarda “söz konusu alandan herhangi bir altyapı hattının geçmediği ve park alanın büyüklüğü nedeniyle fonksiyonel olarak kullanılmasının mümkün olmadığı” gerekçesiyle kaldırılarak yeniden ilk imar planlarında olduğu gibi tamamının okul alanı olarak düzenlenmesinin alanın daha fonksiyonel kullanımına imkân tanınması ve plan bütünlüğü açısından zorunluluk teşkil ettiği düşüncesiyle kaldırılarak İzmit-Yenişehir Mahallesi (tapuda Durhasan), G23b.25a.3b Uygulama İmar Planı paftası, 2491 ada 1 nolu parselin büyük bir kısmında yer alan “İlköğretim Tesis Alanı”na dahil edilmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin 5mt olarak düzenlenmesi ile kaldırılan park alanına eşdeğer büyüklükteki alanın 4544 nolu parselin bir kısmı ve güneyindeki tescil harici alanda yer alan çıkmaz yol ile trafo alanının bir kısmında planlanması şeklinde hazırlanan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084-139 PİN (Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili yönetmelikleri ve kamu yararı çerçevesinde uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                              Katip                                             Katip

 

 

 

KARAR

KARAR 36- İzmit-Erenler Mahallesi (tapuda Kadıköy), G23b.24c.2a uygulama imar planı paftası, 3661 ada 19 ve 47 nolu parseller arasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 19.04.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit-Erenler Mahallesi (tapuda Kadıköy), G23b.24c.2a uygulama imar planı paftası, “Konut Alanı” kullanımındaki 3661 ve 3662 nolu imar adaları arasında yer alan Nilüfer Sokağın 19 ve 44 nolu parseller arasında ancak köprü yapılarak bağlantısının sağlanabileceği ve yol-yapım bedelinin yüksek çıkması sebebiyle Nilüfer Sokağın İmalat Sokağa bağlantısının yapılabilmesi amacıyla 3661 ada 47 ve 44 nolu parseller ile 19 nolu parsel arasında 7 mt genişliğinde imar yolu planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi hazırlandığı belirlenmiştir.
Ancak; İzmit-Erenler Mahallesi (tapuda Kadıköy), G23b.24c.2a uygulama imar planı paftası, 3661 ve 3662 nolu imar adaları arasında Nilüfer Sokak ile İmalat Sokağın bğlantısının yapılması konusunda Belediyemiz, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce hazırlanan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084,143 PİN (Plan İşlem Numarası) almış Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin, yapılan incelemeler sonucunda ilgili Müdürlüğü’nce daha detaylı araştırma yapıldıktan sonra değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünüldüğünden evrakın Müdürlüğüne iadesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                                Katip                                           Katip

 

 

 

KARAR

KARAR 37- İzmit-Yeşilova (tapuda Çayırköy) Mahallesi, G23b.25a.2c uygulama imar planı paftası, 198 ada 3 nolu parselin kuzeybatısı ile Tepeköy (tapuda Deretepe)  Mahallesi, 125 ada 26 nolu parselin tamamı ile 27 nolu parselin bir kısmında Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 10.11.2016 tarih ve 6716 sayılı yazısı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi  ile ilgili İmar komisyonunun 20.04.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit-Yeşilova Mahallesi sınırları içerisinde mevcutta yer alan yoğun yerleşmeler sonucu ortaya çıkan hizmet ihtiyacı dolayısıyla belediye hizmetlerinin rahatça yürütüleceği idari bir binaya(mahalle konağı,muhtarlık..vb) ihtiyaç duyulduğundan İzmit-Yeşilova (tapuda Çayırköy) Mahallesi, G23b.25a.2c uygulama imar planı paftası, 198 ada 3 nolu parselin gerek ana ulaşım akslarına yakınlığı gerekse bölgede en ulaşılabilir ve merkez noktada yer alması nedeniyle E:1.20 ve H:3 kat yapılanma koşuluna sahip “Belediye Hizmet Alanı(Mahalle Konağı)” olarak planlandığı, yapı yaklaşma mesafelerinin 10mt genişliğindeki imar yolu ile doğu sınırından 5mt, diğer cephelerden ise 3mt olarak düzenlendiği ve bahse konu değişikliği içerir 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2017 tarih ve 162 sayılı kararı ile onaylandığı belirlenmiştir.

Bu doğrultuda; İzmit-Yeşilova (tapuda Çayırköy) Mahallesi, G23b.25a.2c uygulama imar planı paftası, “Park Alanı” kullanımındaki 198 ada 3 nolu parselin kuzeybatısında takriben 640m²’lik kısmının mahallenin idari, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla “E:1.20, H:3 Kat” yapılaşma koşuluna sahip “Belediye Hizmet Alanı(Mahalle Konağı)” olarak düzenlenmesi ile kaldırılan park alanına eşdeğer alanın aynı bölge sınırları içerisinde belediyemiz mülkiyetindeki Tepeköy (tapuda Deretepe)  Mahallesi, G23b.25a.2b uygulama imar planı paftası, konut alanı kullanımındaki 125  Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084,144 PİN (Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu, ilgili yönetmelikleri ve kamu yararı çerçevesinde uygun görülmekle kabulüne ( Belediye Meclis üyeleri Aliye Hale MERİÇ,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK ve Hamit İlker ULUSOY’un muhalif oyuna karşı; Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV,   Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK, İbrahim BULUT,  Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ 'nün  kabul oylarıyla) oyçokluğu ile karar verildi.  

 

Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                                Katip                                             Katip

 

 

 

KARAR

KARAR 38- İzmit-Karadenizliler (tapuda Durhasan) Mahallesi, G23b.25b.4a uygulama imar planı paftası, “Konut Alanı” kullanımındaki 166 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu parseller ile 167 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi le ilgili imar komisyonunun 20.04.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

ALADAĞ İmar Planlama Mim. Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne hazırlatılan İzmit-Karadenizliler (tapuda Durhasan) Mahallesi, G23b.25b.4a uygulama imar planı paftası, “Konut Alanı” kullanımına sahip 166 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu parseller ile 167 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu parsellerde toplu yapı yapılabilmesi amacıyla bahse konu imar adaları arasında yer alan 7 mt genişliğindeki imar yolunun kaldırılarak konut alanına dâhil edilmesi ve 5/A-3/3, 0.35/1.05 olan yapılaşma koşullarının “E:1.05, Hmax:9.50mt” olarak düzenlenmesi ile tüm cephe hatlarından 5mt çekme mesafesi verilmesi, kaldırılan imar yoluna eşdeğer büyüklükteki alanın ise 166 ve 167 nolu imar adalarının kuzeyinde otopark alanı olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının teklif edildiği belirlenmiştir.

Bu doğrultuda; İzmit-Karadenizliler (tapuda Durhasan) Mahallesi, G23b.25b.4a uygulama imar planı paftası, “Konut Alanı” kullanımındaki 166 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu parseller ile 167 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu parsellerin arasında yer alan 7 mt genişliğindeki imar yolunun halihazırda açık olmadığı ve açılması durumunda da sadece bahse konu parsellere hizmet edeceği belirlendiğinden kaldırılarak konut alanına dâhil edilmesi ve yapılaşma koşullarının “E:1.05, Hmax:9.50mt” olarak düzenlenmesi ile tüm cephe hatlarından 5mt çekme mesafesi verilmesi, kaldırılan imar yoluna eşdeğer büyüklükteki alanın 166 ve 167 nolu imar adalarının kuzeyinde otopark alanı olarak planlanması şeklinde hazırlanan alan kaybı ve yoğunluk artışına yol açmayan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084,145 PİN (Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin imar planı ulaşım sistemini bozucu nitelikte olmadığı gerekçesiyle 3194 sayılı imar kanunu, ilgili yönetmelikleri ve kamu yararı çerçevesinde uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                               Katip

 

 

 

KARAR

KARAR 39-  Tepeköy Mahallesi (tapuda Deretepe), G23b.20d.3c Uygulama İmar Planı paftası, 217 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerde (tevhiden 217 ada 11 parsel) hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 19.04.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 söz konusu parsel maliki tarafından ALADAĞ İmar Planlama Mim.Müh.İnş.San. ve Tic.Ltd,Şti.’ne hazırlatılan İzmit-Tepeköy Mahallesi (tapuda Deretepe),  G23b.20d.3c Uygulama İmar Planı paftası, 217 ada 11 nolu parselin mevcut imar planında E.0.70, Hmax: 9.50 mt  yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” olan kullanımının E:1.20, H:4 kat yapılanma koşuluna sahip “Özel Eğitim Tesis Alanı” olarak planlandığı ve yapı yaklaşma mesafelerinin imar yollarından 5mt, komşu mülkiyetten 10 mt olacak şekilde düzenlendiği belirlenmiştir.
Bu doğrultuda, bölgedeki eğitim alanındaki hizmet açığının karşılanmasına yönelik sunulan ve bahse konu ihtiyaçlar çerçevesinde modern ve nitelikli bir yapı yapılmasının amaçlandığı belirlenen; İzmit-Tepeköy Mahallesi (tapuda Deretepe), G23b.20d.3c Uygulama İmar Planı paftası, 217 ada 11 nolu parselin mevcut imar planında E.0.70, Hmax: 9.50 mt yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımının E:1.20, H:4 kat yapılanma koşuluna sahip “Özel Eğitim Tesis Alanı” olarak planlanması ve yapı yaklaşma mesafelerinin imar yollarından 5mt, komşu mülkiyetten 10mt olacak şekilde  hazırlanan alan kaybı ve donatı eksilmesine yol açmayan, aksine donatı artışı öngören Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32. maddesi 2.bendi gereği UİP 1084-136 PİN (Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun görülmekle kabulüne ( Belediye Meclis üyeleri Aliye Hale MERİÇ,  Erhan UYSAL,  Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK ve Hamit İlker ULUSOY’un muhalif oyuna karşı; Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV,   Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK, İbrahim BULUT,  Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ 'nün  kabul oylarıyla) oyçokluğu ile karar verildi.  

 

Dr. Nevzat DOĞAN                          Güzin TAŞTEKİN                       Ersin ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                               Katip