Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
23°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

02.08.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 87-  İzmit-Yenişehir Mahallesi(tapuda M.Alipaşa) 37 pafta 744 ada 15 ve 17 nolu parsellerin, 35 nolu düzenleme alanında 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesi uyarınca yapılan parselasyon işlemine tabi tutularak bedele dönüştürülmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle Kocaeli İdare Mahkemesinde 2003/1284 sayılı dosya ile açılan davanın şuyulandırmanın iptali kararı ile sonuçlanması nedeniyle yargı kararının yerine getirilmesi adına hazırlanan 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili  imar komisyonunun 14.07.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Yenişehir Mahallesi(M.Alipaşa), 37 kadastro paftası, 744 ada 15 ve 17 nolu parseller ile ilgili Kocaeli İdare Mahkemesinde 2003/1284 esas sayı ile görüşülen davada K:2006-1844 sayı ile M.Alipaşa Mahallesi 35 nolu düzenleme bölgesi içerisinde yapılan uygulama neticesinde DOP kesintisi sonrası, kamu kullanımına ayrılan alanlardan yapılan tahsislerin kamulaştırılması yoluna gidilirken, bölgede kamu kullanımına tahsis edilecek yer kalmaması nedeniyle toplam 5614m² alanın büyük bir kısmının bedele dönüştürülmesini gerektiren düzenleme işleminin hukuka uygun olmadığı yönünde karar verildiği, ancak alınan mahkeme kararı sonrası yapılaşması büyük oranda tamamlanmış söz konusu bölgede uygulamayı ciddi anlamda olumsuz etkileyecek bir durumun oluştuğu belirlenmiştir.

Bu doğrultuda Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2011 tarih ve 339 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda; mahkeme kararında belirtilen iptale neden olan bedele dönüştürülme işlemine karşılık vatandaşa yer tahsisinin gerçekleştirilebilmesi için şuyulandırma işleminin yeniden yapılabilmesi amacıyla, İzmit-Yenişehir Mahallesi(tapuda M.Alipaşa), G23b.25d.2d Uygulama İmar Planı paftasında "Park Alanı" kullanımına sahip 4815 ada 2 ve 3 nolu parsellerin 621m²´lik kısmının 5/A-3/3, 0.40/1.20 yapılanma koşuluna sahip "Konut Alanı"na dönüştürülmesi, kaldırılan park alanına eşdeğer alan ile ilave edilen konut alanın gerektirdiği takriben toplam 807m²´lik yeşil alanın ise G23b.25d.1c Uygulama İmar Planı paftası, 4786 ada 9 nolu parsel ile G23b.25d.2d Uygulama İmar Planı paftası, 4808 ada 2 parselin batısında yer alan otopark alanının kuzeyinde planlanması şeklinde Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile kamu yararı çerçevesinde teklif edildiği şekilde planlanması  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 88-İzmit-Hacıhızır Mahallesi, G23b.25c.1a Uygulama İmar Planı paftası, 409 ada 1 nolu parselin yaklaşık 35m²´lik kısmının güneydoğusundaki diğer imar adası içinde artık parsel olarak kaldığı ve söz konusu parçanın bitişiğinde yer alan 2 nolu parselle bahse konu imar adasında imar planı üzerinde belirlenen T.Z.A.(Tevhide Zorunlu Alan) kararı gereği tevhide zorlandığı, bu nedenle 409 ada 1 nolu parselin güneydoğusunda yer alan ve parseli ikiye parçalayan imar yolunun 2 nolu parselle tevhid çıkmayacak şekilde güneydoğuya doğru kaydırılarak düzenlenmesi suretiyle önerilen 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 14.07.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Söz konusu parsel maliki tarafından ALADAĞ İmar Planlama Mim.Müh.Şti.´ne hazırlatılan İzmit-Hacıhızır Mahallesi, G23b.25c.1a Uygulama İmar Planı paftası, 409 ada 1 nolu parselin mevcut imar planında "Konut Alanı" kullanımında olduğu, ancak güneydoğusundan geçen imar yolunun parseli ikiye parçaladığı ve büyük bir kısmının "-/A-3/3 , 0.40,1.20" yapılanma koşuluna sahip konut alanında, yaklaşık 35m²´sinin ise güneydoğusundaki "-/B- yapılanma koşulu ile T.Z.A.(Tevhide Zorunlu Alan) kararı bulunan konut alanında artık parça olarak kaldığı ve bitişiğinde yer alan 2 nolu parselle tevhide zorlandığı belirlenmiştir.

Ayrıca yine yapılan incelemelerde değişikliğe konu alanda yer alan her iki parsel üzerinde herhangi bir yapılaşma olmayıp, söz konusu imar yolunun da yerinde açılmadığı, dolayısıyla söz konusu imar yolunun güzergâhında yapılacak değişikliğin yolun genişliğinde daralma ya da güzergâhında herhangi bir bozulmaya neden olmadığı, aksine yapılacak değişiklik ile 1 nolu parselin parçalanmadan bütünlüğünün korunması ve 2 nolu parsel için getirilen zorunlu tevhid şartının ortadan kalkması sonucu her iki parsel içinde oluşmuş zorlayıcı şartların giderilmesi nedeniyle kamu menfaati adına olumlu bir durumun oluşturulduğu tespit edilmiştir. 

Bu bağlamda; 2 nolu parsel sahibinin de yapılacak değişiklikle ilgili alınan olumlu görüşü doğrultusunda İzmit-Hacıhızır Mahallesi, G23b.25c.1a Uygulama İmar Planı paftası, 409 ada 1 nolu parselin güneydoğusundan geçen imar yolunun söz konusu parselin diğer imar adasında artık parçası kalmayacak şekilde 2 nolu parsele doğru kaydırılmasını içeren yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine neden olmayan Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile kamu yararı çerçevesinde teklif edildiği şekilde planlanması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 89-İzmit-Kozluk Mahallesi, G23b.24d.2d Uygulama İmar Planı paftası, 1189 ada, 15 nolu parselin güney sınırından geçen 6 mt genişliğindeki imar yolunun yine kendi mülkiyetlerinde olan 16 nolu parselin güneyine kaydırılarak düzenlenmesi suretiyle önerilen 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 07.07.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Söz konusu parsel maliki tarafından ALADAĞ İmar Planlama Mim.Müh.Şti.´ne hazırlatılan İzmit-Kozluk Mahallesi, G23b.24d.2d Uygulama İmar Planı paftası, 1189 ada, 15,16,179 ve 181 nolu parsellerin aynı şahısların mülkiyetinde olduğu ve 15,179 ve 181 nolu parsellerin mevcut imar planında A-3 yapılanma koşuluna sahip "Konut Alanı" olarak, 16 nolu parselin ise A-5 yapılanma koşuluna sahip "Konut Alanı" olarak planlandığı, ancak alanın konumu ve söz konusu parsellerin kent merkezini üniversiteye bağlayan önemli bir ulaşım aksı üzerinde olmasından dolayı bütünleştirilerek daha sağlıklı ve kent estetiğine hitap eden yapıların inşaa edilmesinin hedeflendiği belirlenmiştir. Ayrıca yine yapılan incelemelerde değişikliğe konu alanda yer alan parseller üzerinde herhangi bir yapılaşma olmayıp, söz konusu imar yolunun da yerinde açılmadığı, dolayısıyla söz konusu imar yolunun güzergâhında yapılacak değişikliğin yolun genişliğinde daralma ya da güzergâhında herhangi bir bozulmaya neden olmadığı, konut alanın da yapılacak düzenlemenin ise mevcut planlı alanlardaki eskimiş kent dokusunun kendiliğinden yenilenmesinde öncülük oluşturacağı tespit edilmiştir.Bu bağlamda; İzmit-Kozluk Mahallesi, G23b.24d.2d Uygulama İmar Planı paftası, 1189 ada, Belediyemiz, Kozluk Mahallesi, G23b.24d.2d Uygulama İmar Planı paftası, 1189 ada, 15 ve 16 nolu parsellerin arasından geçen 6 metrelik imar yolunun güzergâhının mülkiyeti aynı şahıslara ait 15,16,179 ve 181 nolu parsellerin tevhid edilerek toplu yapı yapılmasına imkan tanıyacak şekilde bütünleştirilmesi amacıyla 16 nolu parselin güneyinden geçirilerek planlanması ve yapılan son düzenleme sonrasında 17 nolu parselin çekme mesafesinden dolayı olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla söz konusu yol ile 17 nolu parsel arasında kalan parçanın yeşil alan olarak planlanmasını içeren yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine neden olmayan Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile kamu yararı çerçevesinde teklif edildiği şekilde planlanması  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR-  90- İzmit- Körfez Mahallesi, 42 Evler Mevkii, G23b.24c.3b Uygulama İmar Planı paftası, 478 ada 49 nolu parselde yer alan "Spor Tesisi" alanının doğu cephesindeki yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlenmesi suretiyle hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 07.07.2011 tarihli raporu okunarak yapılan  müzakeresi neticesinde:

 

Kocaeli İl Özel İdaresi, İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı-Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan İzmit- Körfez Mahallesi, G23b.24c.3b Uygulama İmar Planı Paftası, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü´ne ait 478 ada 49 nolu parselin mevcut imar planında E:0,50 yapılaşma koşuluna sahip "Spor Tesis Alanı" olarak planlandığı ve yapı yaklaşma mesafelerinin batı ve güney cephelerinde 5.00mt, kuzey cephesinde 10.00mt, doğu cephesinde ise 50.00mt olduğu ancak söz konusu taşınmazın doğu cephesinde 50.00mt olan yapı yaklaşma mesafesinden dolayı ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen ilave kullanımların yapılabilmesi için yeterli alan kalmadığı belirlenmiştir.

Bu doğrultuda İzmit- Körfez Mahallesi, G23b.24c.3b Uygulama İmar Planı Paftası, 478 ada 49 nolu parselde yer alan "Spor Tesisi Alanı"nın doğu cephesinde 50.00mt olan yapı yaklaşma mesafesinin 20.00mt´ye düşürülerek planlanması şeklinde alan kaybı ve donatı eksilmesine yol açmayan Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile şehircilik ilkeleri ve kamu yararı çerçevesinde teklif edildiği şekilde planlanması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 91-   İzmit-Kocatepe Mahallesi, G23b.23d.1b-2a Uygulama İmar Planı Paftaları, 384, 388, 584, 586 nolu parsellerin bulunduğu alanda imar yolu, Konut Alanı ve Park Alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesini içeren İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu´nun  21.07.2011  tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Kocatepe Mahallesi, G23b.23d.1b-2a Uygulama İmar Planı paftaları, 384, 388, 584, 586 nolu parsellerin bulunduğu alanda 388 ve 584 nolu parsellerin güneyinden geçen 10 m.lik imar yolunun kaldırılması, bu alanın konut alanına ilave edilmesi ve kaldırılan yol alanına eş değer büyüklükte park alanının 384 nolu parselin doğusunda düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi görüşülmeye başlanmış olup,

Ancak söz konusu alana ilişkin zemin etüdü ile ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından  evrakın müdürlüğüne iadesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR 92- İzmit-Kısalar Köyü, G24a.12a.2d Uygulama İmar Planı paftası, 1332 parselin "Diğer Tarım Alanı" olan kullanımının "Akaryakıt Bakım ve LPG İkmal İstasyonu" olarak planlanmasını içeren Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 07.07.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Söz konusu parsel maliki tarafından RAMOĞLU Planlama Mim. Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti´ne hazırlatılan İzmit-Kısalar Köyü, G24a.12a.2d Uygulama İmar Planı paftası, 1332 parselin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 15.maddesinde Akaryakıt ve Servis İstasyonu alanları için belirlenen şartları sağladığı, ayrıca konu ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü´nün TS 12820 "Akaryakıt İstasyonları-Emniyet Kuralları" ve TS 11939 "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları(LPG)-İkmal İstasyonu-Karayolları Taşıtları için-Emniyet Kuralları" standartlarına uygun görüşü ile parsel alanına giriş ve çıkışlarla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü, I.Bölge Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığının uygun görüşlerinin de alındığı belirlenmiş olup, dolayısıyla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatını etkileyen olumsuz bir durumun olmadığı kanaatine varılmıştır.

Bu doğrultuda Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2011 tarih ve 240 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda; İzmit-Kısalar Köyü, G24a.12a.2d Uygulama İmar Planı paftası, 1332 parselin "Diğer Tarım Alanı" olan kullanımının E:0.30, Hmax:7.00mt yapılaşma koşuluna sahip "Akaryakıt-Bakım ve LPG İkmal İstasyonu" olarak planlanması ile yapı yaklaşma mesafesinin servis ve hizmet birimleri için 25.00mt, kanopi ve pompa tesisleri için 10.00mt olarak düzenlenmesi şeklinde Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının üst ölçekli plan hükümleri, 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde teklif edildiği şekilde planlanması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 93-   Sicil Amirleri Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.07.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Sicil Amirleri Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılması teklifi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden geldiği şekli ile uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 94-  Karabaş mahallesi, 1045 ada, 108 ve 131  parsellerin güneyindeki, imar planında otopark olarak ayrılan alanın 10 yıl süre ile kiraya verilmesi ve  bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun  25.07.2011  tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İlk 3 yılı peşin alınmak ve geri kalanı vadelerinde taksit edilmek şartı ile  10 yıl müddetle kiraya verilmesi ve bu konuda  Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.