Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
16°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

02.09.2008 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 71- Gündem Gereğince:

5393  sayılı  Belediye  Kanununun  33.   maddesi  a  bendi   gereği,İl

belediyelerinde   ve   nüfusu   100.000`in  üzerindeki  belediyelerde,

belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli

oyla  seçeceği  üç  üye,   mali  hizmetler  birim  amiri  ve  belediye

başkanının birim amirleri arasından bir  yıl  için  seçeceği  iki  üye

olmak üzere yedi kişiden oluşur dendiğinden;

 

a) Encümen üyelikleri için yapılan gizli oylama neticesinde:

Azalardan Zerrin Türk 23 oy,İsmail Uslu 23 oy, Mesut Yıldırım 22 oy almak

suretiyle   Encümen   üyeliklerine   seçilmişlerdir.

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 24.  maddesi a bendi gereği,   Belediye

meclisi,   üyeleri  arasından  en  az  üç  en fazla beş kişiden oluşan

ihtisas  komisyonları  kurabilir.   Komisyonların  bir  yılı  geçmemek

üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir, dendiğinden İhtisas Komisyonları 2009 Mahalli yerel seçimlerine kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

 

b) Bütçe komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde:

Azalardan  Hasan  Kırlı,  Yusuf Sami Çınar, Yaşar Can, Salim Kukul, Saffet Koşar oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

c) İmar komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde:

Azalardan  M.Zekeriya Özak,Asım Eroğlu,Veysel Gül,Müfit Karakuş,

Temel Çağlayan oy

 birliği ile seçilmişlerdir.

 

d)  Türlü  İşler  komisyonu üyelikleri  için   yapılan   açık   oylama

neticesinde:

Azalarından İsmail Selçuk, Dursun Biçer, Yalçın Akkuş, A. Birol Özbay, İbrahim Güçlü oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

e) Eğitim,  Gençlik,  Kültür,  Sanat  ve  Sosyal  Hizmetler  komisyonu

üyelikleri için yapılan açık oylama neticesinde:

Azalardan Gülcan Kocabıyık, Hasibe Hepdurluk,Ali İhsan Vardoğan,İzzet Dal, Güler Çetin oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Çevre  Sağlık  Komisyonu  üyelikleri  için  yapılan  açık  oylama

neticesinde:

Azalardan Ekrem Durna,  Mustafa Dağ, Mehmet Bektaş ,F.Sadık Bamaç, Mehmet Ataç oybirliği ile seçilmişlerdir.

KARAR 72-İzmit-Arızlı, Akpınar Mevkiinde mülkiyeti TOKİ ve Maliye Hazinesine ait parselleri kapsayan uygulama imar planı teklifi  ile ilgili İmar Komisyonunun 27.08.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Arızlı, Akpınar Mevkiinde mülkiyeti TOKİ ve Maliye Hazinesine ait parselleri kapsayan uygulama imar planı teklifinin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.08.2008 tarih 453 sayılı kararıyla uygun görülen 1/25000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ile 15.08.2008 tarih 454 sayılı kararıyla uygun görülen 1/5000 ölçekli nazım imar planı koşullarına uygun olarak hazırlandığı belirlendiğinden  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

KARAR 73-İzmit- Cedit Mahallesi, G23b-24c-1c imar planı paftası, 459 ada, 8 nolu parselin kuzeyindeki imar hattının, mevcut ruhsatlı yapılar ve yol güzergahı göz önünde bulundurularak daha kuzeye kaydırılmasını içeren imar planı değişikliği teklif i ile ilgili  İmar Komisyonunun  21.08.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit- Cedit Mahallesi, G23b-24c-1c  imar planı paftası,459 ada 8 nolu parselin kuzeyindeki imar hattının söz konusu parselin bir kısmını imar yolunda bırakacak şekilde oluşturulduğu, bu durumda komşu 10 nolu parselde yer alan ruhsatlı yapının imar yolunda kalacak şekilde imar hattının daha güneye kaydığı tespit edilmiştir.

İmar hattının mevcut durumu ile yapılaşma ve oluşmuş yolun fiziki durumunda uyumsuzluk oluşarak imar yolu güzergahı ve yapılaşma düzeninde herhangi bir olumlu katkının oluşmayacağı belirlenmiştir.

Bu doğrultuda; İzmit- Cedit Mahallesi, G23b-24c-1c imar planı paftası, 459 ada, 8 nolu parselin mülkiyet sınırı göz önünde bulundurarak imar hattının kuzeye kaydırılması suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 74-İzmit- Körfez Mahallesi G23b-24c-3c ve G23b-25d-4d uygulama imar planı paftaları, 479 ada, 11 nolu parselin imar planı yapılanma koşullarından hmax değerinin artırılması suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi  ile ilgili  İmar Komisyonunun 21.08.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit- Körfez Mahallesi, 11 kadastro paftası, 479 ada, 11 nolu parselin mevcut imar planı üzerinde E=1.00, hmax=7.00 m., max:2 kat yapılanma koşullu, Ticaret alanında kaldığı belirlenmiştir. Aynı parselin bulunduğu alanın Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.11.2006 tarih, 700 sayılı kararıyla onaylanan 1/25000 ölçekli nazım imar planında 1. Derece Merkezi İş Alanında kaldığı ve bu alanlarda ticaret, sosyal ve idari tesisler, turistik tesisler, büyük açık ve yeşil alanlar (meydan v.b.) teknik alt yapı tesisleri ile bu kullanımların gerektirdiği diğer fonksiyonların yer alabileceği belirlenmiştir.

            Parselde yapılması düşünülen binanın satış amaçlı işlevinden kaynaklanacak mekansal büyüklüğündeki artış ve kullanıcı sayısının artışı sonucu imar planı yapılanma koşullarında belirtilen yükseklik değerinin yetersiz kalacağı belirtilmiştir. Bununla birlikte yapılacak binadaki büyüklük ve kullanıcı sayısındaki artışın gerektirdiği havalandırma, aydınlatma, ısıtma, soğutma, yangın tertibatı gibi detayların bina ölçülerine getireceği ilave alan ihtiyaçlarının, binada imar planı koşullarının üzerinde yükseklik değerlerine ihtiyaç duyulacağı öngörüsü ile değişiklik önerildiği tespit edilmiştir.    

            İmar planı yapılanma koşullarından yükseklik değerinin artışına yönelik gerekçenin bina büyüklüğü, kullanım kararı ve teknik gereklilikler olduğu belirlenmiştir. İmar planı fonksiyon kararında değişiklik içermeyen ancak yapılanma koşullarının bu fonksiyon kararına uyumunu sağlayan önerinin mekansal oran ve yapısal fonksiyon ilişkileri açısından önemli olduğu tespit edilmiştir.

            Bu doğrultuda; İzmit-Körfez Mahallesi, 11 kadastro paftası, 479 ada, 11 nolu parselin bulunduğu alanda imar planı üzerinde Ticaret Alanı olarak tanımlanmış kesimin yapılanma koşullarından kat yüksekliği değerinin artışını içeren plan değişikliği önerisinin imar planı ana kararlarına ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 19.07.2006 tarih, 2006/13 sayılı genelgesine uyularak hazırlandığı belirlendiğinden  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 75-Veli Ahmet mahallesi Kolağzı sokak ile HacıHızır Mahallesi İskeçe Sokağın birleştiği yerde yeni yapılacak olan çocuk parkına isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 26.08.2008 tarihli raporu okunarak yapılan  müzakeresi neticesinde:

 

Veli Ahmet mahallesi Kolağzı sokak ile HacıHızır Mahallesi İskeçe Sokağın birleştiği yerde yeni yapılacak olan çocuk parkına Mustafa ATILGAN isminin verilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 76-İzmit Saraybahçe Kültürevi isminin değiştirilmesi teklifi  ile ilgili   Türlü İşler Komisyonunun 26.08.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit Saraybahçe Kültürevi olarak adlandırılan binamızın isminin İZMİT BELEDİYESİ FAHRİ SEYREK KÜLTÜR EVİ olarak değiştirilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 77-İzmit hudutları içerisinde yaşayan insanların sağlık durumlarının ve ihtiyaç durumlarının tespitinin yapılması  teklifi ile  ilgili Çevre Sağlık ve Türlü İşler Komisyonlarının 26.08.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

 

Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Mahalle Muhtarlarının işbirliği ile vatandaşların isimlerinin tespiti, ayrıca tespit edilen isimlerin 6 ayda bir güncellenmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 78-Ortaöğretim okullarında uyuşturucunun önlenmesi ile ilgili çalışmalar yapılması teklifi ile ilgili  Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonunun 25.08.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik şubeden Selahattin Yavuz tarafından Ortaöğretim okullarında uyuşturucunun engellenmesi konusunda eğitim verilmesi, Ayrıca Belediyemiz bünyesindeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bu eğitim seminerlerinin planlanması ve organizasyonunda okullar ile Emniyet Müdürlüğüne katkı verilmesi  uygun görülmekle  kabulüne oybirliğine karar verildi.

 

KARAR 79-Norm Kadro Esas Cetvel değişikliği teklifi ile ilgili  Plan ve Bütçe komisyonunun 18.08.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İlişik listedeki Norm Kadro Esas Cetvel değişikliği konusu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden geldiği şekli ile  uygun görülmekle  kabulüne oybirliği ile karar verildi.