Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
10°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

02.11.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 111- Alikahya-Fatih Mahallesi, G23b.25b Nazım İmar Planı paftası, G23b.25b.3c Uygulama İmar Planı paftası, 683 ada 1 nolu parselin üzerinden geçen 12 metrelik imar yolunun güzergahının alanda yer alan ruhsatlı yapılar korunacak şekilde yeniden düzenlenmesi şeklindeki Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.08.2010 tarih ve 458 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı değişikliğine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 07.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Alikahya-Fatih Mahallesi, G23b.25b Nazım İmar Planı paftası, G23b.25b.3c Uygulama İmar Planı paftası, 683 ada 1 nolu parselin 3194 sayılı İmar Kanunu´nun 18.maddesi gereği oluşmuş imar parseli olduğu ve alanda 06.03.2008 tarih ve 2008/22 nolu ruhsat ile yapılan binaların bulunduğu ancak Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2009 tarih ve 47 sayı ile onayladığı "İzmit Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı"nda ve bu plan uygun olarak Belediyemizce hazırlanan ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2009 tarih ve 305 sayılı kararı ile tadilen onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunda da söz konusu parselin bir kısmının "Konut Alanı"nda bir kısmının da 12.00 metre genişliğindeki "imar yolu" olarak planlandığı, dolayısıyla mevcut ruhsatlı yapıların yola tecavüzlü hale geldiği tespit edilmiştir.

Bu nedenle oluşan mağduriyetin giderilmesi amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda; Belediyemiz, Alikahya-Fatih Mahallesi, G23b.25b Nazım İmar Planı paftası, G23b.25b.3c Uygulama İmar Planı paftası, 683 ada 1 nolu parselin üzerinden geçen 12.00 metre genişliğindeki "imar yolu"nun güzergahının kadastral parsel sınırını ile örtüşecek şekilde güneye kaydırılması ve yine devamında 689 ada 1 parselin  güney sınırından geçirilerek devam ettirilmesi şeklindeki Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, alan kaybı ve donatı eksilmesine yol açmadığından imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuat çerçevesinde  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 112- Bekirdere Mahallesi, G23b-25a-4d uygulama imar planı paftası, 326 ada, 1 nolu parselde bulunan Dini Tesis Alanının ve 2463 ada 5 nolu parselde bulunan halihazırda Başaran Camii´ne ait lojman binasının 20.00 m´lik imar yolunda kalmaları gerekçesiyle; Dini Tesis alanı ve Lojman Binasının 313 ada, 1 nolu parsele taşınması şeklinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili İmar Komisyonunun 20.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 G23b.25a.4d uygulama imar planı paftası, 326 ada, 1 nolu parsel üzerinde yer alan Dini Tesis Alanı´nın batıdaki büyük bir kısmının ve 2463 ada, 5 nolu parselde bulunan lojman binasının yol genişletilmesinden dolayı 20.00 m.lik imar yolunda kalmaları sebebiyle Dini Tesis Alanı ve Lojman Binasının 313 ada, 1 nolu parselde yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 15.01.2010 tarih ve 51 sayılı kararı kabul edildiği tespit edilmiştir. 

           Bu doğrultuda onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi incelendiğinde; 326 ada, 1 nolu parselde bulunan "Dini Tesis Alanı"nın 313 ada, 1 nolu parselde bulunan "Çocuk Bahçesi Alanı"nın 1047 m²´lik kısmında "E:1.20" yapılaşma koşulu, kuzey ve batı cephelerinden 3m. güney ve doğu cephelerinden 5m. yapı yaklaşma mesafelerine sahip "Dini Tesis Alanı" kullanımının oluşturulduğu saptanmıştır. Ayrıca 326 ada, 1 nolu parselin kullanımının da "Çocuk Bahçesi Alanı" olarak düzenlendiği belirlenmiştir.

           Bunun yanı sıra 326 ada, 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan yatay ve düşey tespit haritası incelendiğinde; söz konusu parsel üzerinde yer alan ve 20 m.´lik imar yolunda kaldığı belirtilen dini tesis kullanımına sahip yapının ana kütlesinin söz konusu yolun genişletilmesi durumunda etkilenmeyeceği saptanmıştır.

            Bu bağlamda; G23b.25a.4d uygulama imar planı paftası, 313 ada, 1 nolu parselin bir kısmının ve 326 ada, 1 nolu parselin kullanımlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan değişikliği talebinin yeşil alan kaybına ve söz konusu dini tesis kullanımına sahip yapının iyi nitelikte bir yapı olması sebebiyle yapının yıkılıp yeniden 313 ada, 1 nolu parselde inşa edilmesinin milli servet kaybına yol açacağı belirlenmiştir.

             Bu değerlendirmeler sonucu onaylı nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin donatı alanı eksilmesine ve milli servet kaybına  yol açacağı düşünüldüğünden teklif uygun görülmemekle reddine oyçokluğu  ile karar verildi. 

 

KARAR 113- İzmit-M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25c.1a uygulama imar planı paftası, 3050 ada, 9 nolu parsel ve 3058, 3059 ada, 6 nolu parsellerin cephe aldığı 10m ve 7m kesitindeki imar yollarının toplu site yapılması amacıyla kaldırılması ve oluşan donatı alan kaybına eşdeğer alan kadar 3058, 3059 ada, 6 nolu parsellerin bir kısmının park alanı olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 25.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 18.09.2009 tarih ve 458 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı´na uygun olarak hazırlandığı tespit edilmiştir.

Ancak dosya üzerindeki incelemelerin devam ettiği süreçte söz konusu alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği´nin hazırlandığı ve hazırlanan plan değişikliğinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 15.10.2010 tarih ve 550 sayılı kararı ile onaylandığı saptanmıştır.

 Bu doğrultuda; İzmit-M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25c.1a uygulama imar planı paftası, 3050 ada, 9 nolu parsel ve 3058, 3059 ada, 6 nolu parsellerin cephe aldığı 10m ve 7m kesitindeki imar yollarının toplu site yapılması amacıyla kaldırılması ve oluşan donatı alan kaybına eşdeğer alan kadar 3058, 3059 ada, 6 nolu parsellerin bir kısmının park alanı olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 15.10.2010 tarih ve 550 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olmadığı belirlendiğinden, söz konusu alana ait ve onaylı nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı´nın hazırlanarak Komisyonumuza sunulması istenmiştir.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 15.10.2010 tarih ve 550 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanarak Komisyonumuza sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği incelendiğinde; 3058 ve 3059 nolu yapı adalarının arasından geçen 7 m.lik imar yolunun kaldırıldığı ve kaldırılan yolun büyüklüğüne eş değer miktarda alanın da 3058 ve 3059 nolu yapı adalarının güneyinde "Otopark Alanı" olarak düzenlendiği belirlenmiştir.

  Ayrıca söz konusu yapı adalarının arasından geçen ve plan değişikliği teklifinde kaldırılan 7 m.lik imar yolunun alanına eş değer büyüklükte "Otopark Alanı" düzenlendiği için alanda nüfus yoğunluğunu arttırıcı bir etkenin oluşmadığı bu sebeple de alanda "Park Alanı" düzenlenmediği saptanmıştır.

Bu değerlendirmeler sonucunda; İzmit-M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25c.1a uygulama imar planı paftası, 3058 ve 3059 adaların arasından geçen 7m.lik imar yolunun kaldırılmasını ve kaldırılan yolun büyüklüğüne eş değer miktarda alanın da 3058 ve 3059 nolu yapı adalarının güneyinde" Otopark Alanı" olarak düzenlenmesini içeren ve onaylı nazım imar planı doğrultusunda hazırlandığı belirlenen söz konusu 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi  uygun görülmekle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

KARAR 114- 2011 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 27.10.2010 tarihli raporu Esame-i tayin suretiyle yapılan oylama neticesinde: 

 

2011 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

2011 Mali Yılı Belediye Bütçe Kararnamesi madde madde okunarak yapılan oylama neticesinde kararnamenin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

2011 Mali Yılı Belediye Gider Bütçesinin Kurumsal kodlaması yapılan her birimin  Fonksiyonel sınıflandırılmalarının birinci düzey toplamları  92.000.000,00 TL  olarak Esame-i tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde kabulüne oybirliği  ile karar verildi.

 

2011 Mali Yılı Belediye Gelir Bütçesinin Ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi toplamları 90.000.000,00 TL olarak Esame-i tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde kabulüne oybirliği  ile karar verildi.

 

Finansmanın ekonomik sınıflandırılması 2.000.000,00 TL olarak Esame-i tayin sureti ile yapılan  oylama  neticesinde kabulüne oybirliği  ile karar verildi.

 

KARAR 115-  Mülkiyeti belediyemize ait 5 adet sağlık ocağının Kocaeli Valiliğine Aile Hekimliği uygulamasına geçinceye kadar bedelsiz, geçildikten sonra Aile Hekimlerine bedelli olarak kiraya verilmesi ve bu konularda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına, kiralama işlemleri için Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.10.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Belediyemiz mülkiyetinde ve tasarrufunda olan Alikahya Atatürk Mahallesi 125 ada 1 parseldeki Alikahya Sağlık Ocağı, Şirintepe Mahallesi 3551 ada 2 parseldeki Şirintepe Muammer Dereli Sağlık Ocağı, Topçular Mahallesi 4114 ada 8 parseldeki Topçular Sağlık Ocağı, Erenler Mahallesi 4465 ada 1 nolu parseldeki Erenler Akçakoca Sağlık Ocağı ve M.Alipaşa Mahallesi 1707 ada 1 nolu parseldeki Yenişehir Sağlık Ocaklarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e ve 75.d maddelerine göre Kocaeli Valiliği´ne Aile Hekimliği Uygulamasına geçinceye kadar bedelsiz, Aile Hekimliği Uygulamasına geçilmesine müteakip Maliye Bakanlığı Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü´nün önerdiği, Encümen tarafından da kabul edilecek bedel üzerinden Belediyemizce 5258 sayılı yasa gereği 5 yıllığına kiralanmasına ve  bu konularda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına, kiralama işleri için Encümen´e yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.