Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
16°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

03.01.2008 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 1-    02.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2008 tarihine kadar sözleşmeli personele net ücreti ödenebilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.12.2007 tarih ve 1162 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 2-     Norm Kadro Esas Cetvel değişikliği teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.12.2007 tarih ve 1163 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 3-     5393 sayılı kanunun 25. maddesinde yer alan hüküm gereği Denetim komisyonu oluşturulması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.12.2007 tarih ve 139 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Denetim komisyonu üyelikleri için yapılan gizli oylama ile Azalardan Hasan Kırlı 25 oy,  Hasibe  Hepdurluk 25 oy, Salim kukul 23 oy almak sureti ile Denetim Komisyonuna oybirliği ile seçilmişlerdir.

KARAR 4-     Denetim komisyonunda görevlendirilecek kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.12.2007 tarih ve 138 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 5- İzmit- Merkez, Körfez Mahallesi, 19N-IIc pafta, 1855 adanın batı sınırının imar planlarının bilgisayar ortamına aktarılması aşamasında, batısındaki kavşakla ilgili kamulaştırma sınırı ile farklılık oluştuğu belirlendiğinden, bu alandaki imar hattı ile kamulaştırma sınırının uyumlandırılması suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi  ile ilgili imar komisyonunun 13.12.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit- Körfez Mahallesi, 19N-IIc pafta, 1855 ada, 4 nolu parselde Akaryakıt ve LPG İstasyonu yer aldığı, bu alanın imar planı üzerinde de aynı fonksiyonda tanımlı olduğu belirlenmiştir. Bahse konu alanın batı sınırının kavşak alanı ile ilgili yapılan kamulaştırma sınırı ile çakışmaması sonucu mülkiyet ve uygulama sorunlarının yaşanacağı tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda; 1855 nolu yapı adasının batı yönündeki imar hattının kamulaştırma sınırı esas alınarak yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 6-İzmit- Merkez, Kozluk Mahallesi, 63 kadastro paftası, 210 nolu yapı adasının, imar planlarının bilgisayar ortamına aktarılması aşamasında imar planı yapılanma koşullarından kat sayısı ifadesinin 3 yerine sehven 5 yazıldığı belirlendiğinden, 210 adanın yapılanma koşulunun -/B-3 olarak düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi  ile ilgili imar komisyonunun 18.12.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 İzmit-Kozluk Mahallesi, 63 Kadastro paftası, 210 nolu adanın sehven yapıldığı tespit edilen ve adanın doğusunda yer alan tescilli Sivil Mimarlık Örneği yapının saçak kotu, topoğrafik yapı kent silüeti ile kuzeyindeki diğer yapı adasındaki binalarla oluşacak mesafe göz önünde bulundurularak korunması gerektiği sonucuna varılan imar planı yapılanma koşulunun -/B-5 yerine -/B-3 olarak düzenlenmesi suretiyle plan değişikliği teklifi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 7-yapıların cephe tamir ve tadilleri ile çevre düzenleme çalışmaları sırasında inşai faaliyetler sonucu oluşan görsel ve fiziki  önlemleri içeren  teklifi ile ilgili imar komisyonunun 26.12.2007 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakere neticesinde:

            A-)Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 63. maddesine binaen; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan ?Basit Tamir Tadil? izinleri ile kısmi inşaai faaliyetlerde bulunulmaktadır. 3194 Sayılı Yasanın 34. maddesi ?İnşaat ve tamiratın devamı ve bahçelerin tanzim ve ağaçlandırılması sırasında yolun veya kaldırımların, Belediye veya Valiliklere ve komşulara ait yerlerin işgal edilmesi ve yer üstü tesislerinin tahrip olunması ve bunlara zarar verilmesi, taşıt ve yayaların gidiş ve gelişlerinin zorlaştırılması, yapı, yol sınırına 3m. ve daha az mesafede yapılması durumunda her türlü tehlikeyi önleyecek şekilde yapı önünün tahta perde ve münasip malzeme ile kapatılması ve geceleri aydınlatılması mecburidir. ??..? şeklinde olmakla can, mal ve çevre güvenliğinin tesis edilmesi  için gereğinin yapılması ön görülmekte, aynı zamanda Belediyelere yaptırım yetkisini vermektedir.

            İnşaat mahallinde yapılan çalışmalarda, imar yollarında Belediyemizin yapmış olduğu gerek yaya yollarındaki (Tretuvar) gerekse araç yollarındaki satıh kaplamalarına zarar verilerek deforme edildiği, bu durumların ıslahında da Belediyemizin insan gücü ve ekonomik kayıplara uğradığı görülmektedir. Bu olumsuzluklara engel olunması amacıyla 3194 sayılı İmar Kanununun 34. maddesi göz önünde bulundurularak aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür.

            1- Onarım, tamir, tadil görecek bina cephesinin sağı ve soluna cephe boyundan 1,5m. Taşacak şekilde olmak üzere şekil-1´de görüldüğü gibi;  

a-) Tretuvarın mevcut olması durumunda ;

·        Tretuvarın 1,5m. ve az olması durumunda  tretuvar genişliğinin tamamının               

             ( Tretuvar Genişliği) X (Cephe Boyu + 1,5m. + 1,5m.) alanın kaplanması.

·        Tretuvar genişliğinin 1,5m.´den fazla olması durumunda Tretuvar genişliğinin 2m.´lik bölümünün

             2m. X (Cephe Boyu + 1,5m. + 1,5m.) alanın kaplanması

b-) Tretuvar bulunmaması durumunda  mevcut imar yolunda (Yaya ve araç yolu)            

            1,5m. X (Cephe Boyu + 1,5m. +1,5m.) alanın kaplanması      

zorunludur.

            Zeminin kaplaması en az 1,5mm.´lik membran veya buna benzer yırtılma ve darbelere dayanıklı elastik malzeme kullanılması esastır. Malzemenin rengi  siyah yada gri olmalıdır. Bu kaplamanın üzerinde bina cephesi tarafından 50cm. açıklığından geçecek ve 5cm. kalınlığında kırmızı renk yaya yaklaşma şeridi çizilmelidir. Yine kaplamanın her iki başına  50cm. içeride ve koruma şeridine dik olcak biçimde sarı renkte ?DİKKAT!´ yazılmalıdır .

            Çalışmanın tamamlanmasını müteakiben malikince kaplama malzemesi kaldırılmalıdır.

            2- Çalışma esnasında hiçbir suretle Tretuvar yada yola inşaat malzemeleri veya inşaat atığı konulamaz.

            3- Basit tamir tadil çalışmalarında bulunacak malikler Belediyemizden ?İnşaat atığı konteyner´ı (şekil-2a) ve ?İnşaat atığı torbası´nı (şekil-2b) Belediyemiz meclisinin belirleyeceği bedel üzerinden satın almak veya kiralamakla atıklarını burada toplamak ve depolamak zorundadır. Bu depolama ünitelerinin inşaat mahallinde konulacağı yeri Belediyemiz zabıtası belirlemekle yetkilidir. Burada toplanacak atıklar  Belediyemiz temizlik işlerince alınarak bertaraf edilmelidir. Bu hizmet karşılığı Belediyemiz hizmet bedeli almalıdır. Zira yasal olarak alınan ?Çevre temizlik´ bedeli evsel atıklar içindir.

            4- Yapılacak çalışmada iskele kurulması zorunluluğu bulunması durumunda;

·        İskele yapıdan en fazla 70cm. açıklıkta olabilir.

·        İskele çelik konstrüksiyon olmalı ve ayaklarının altında 40Cm. x 40Cm. ebatında ve 4mm.´den ince olmamak üzere elastoplastik malzeme konulmalıdır.

·        İskele dışından ve iskeleyi gizleyerek kaplayacak, çelik tellerle takviye edilerek düzgün gerilmiş güvenlik perdesi ile kaplanmalıdır.

·        Bina yüksekliğince yapılacak bu iskelede inşaatın yola olan mesafesi dikkate alınarak, yola 1m.´den az mesafede olanlarda 1. kat seviyesinde 1m.´lik inşaattan olası düşecek malzemeleri tutucu, iskeleye asma konsol yapılmalıdır.

·        Bina cephesi önünde mevcut yaya ve araç trafiği hiçbir suretle engellenmemeli ve bu konuda gerekli tedbirler alınmalıdır. Yine gece olası trafik akışını engellememek ve kolaylaştırmak üzere gece boyuca devrede kalacak aydınlatma tertibatı kurulmalıdır.

·        Tamir tadil yapılan binanın önündeki imar yolunun cephe boyunca temizliğinden inşaat maliki sorumludur ve temiz tutmak zorundadır.

B-) Yeni inşaat ruhsatı alınarak  yapılmakta olan inşaatlarda;

            İnşaat sahasına giriş çıkış yapan araçların ve iş makinalarının lastiklerinde bulunan çamur gibi kirletici malzemelerin aracın veya iş makinasının imar yoluna çıkması ile yollara döküldüğü ve trafik açısından olumsuzluklar oluşturduğu, bazen kazalara sebebiyet verdiği görülmektedir. Yağışlı havaların bitmesi ile çamurların kuruması sonucu kuruyan çamur tabakalarının  atmosferde toz tabakaları oluşturması söz konusudur ki bu durumda sağlık açısından olumsuz durum oluşturmaktadır. Bundan hareket ile;

            Yeni inşaat ruhsatı almış, en az  5m. ön bahçesi bulunan parsellerde;

Şantiye girişinin etrafı bariyerlerle kapatılarak şantiye alanlına tek noktadan kontrollü araç girişi sağlanmalıdır.
Araçların ve iş makinelarının şantiye sahasına giriş çıkış yaptıkları bu tek noktada şantiye alanının içinde kalacak şekilde inşaata başlanmadan önce 2,5m.x 6m. ebatlarında beton zemin oluşturulmalıdır. Bu beton zeminin yanında da basınçlı su bulundurulmalıdır. Araçların ve iş makinelarının tekerlekleri şantiye sahasından çıkmadan önce beton zemin üzerinde basınçlı su ile yıkanarak trafiğe çıkarılmalıdır.
Araçlara hiçbir suretle istidap hacmi üzerinde yükleme yapılmamalı ve üzeri branda ile kapatılmadan trafiğe çıkılmamalıdır.
 Yukarıdaki güvenlik ve emniyet tedbirlerine uymayanlara 3194 sayılı yasanın 40. maddesine binaen cezai müeyyide uygulanmalıdır şeklinde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 8 -   Tescilli ve Koruma altındaki yapı cephelerine konulmak istenen reklam tabelalarına standart getirilmesi ile ilgili çalışmalar tamamlanmadığından, çalışmalar tamamlanıncaya kadar ek süre istenmesi teklifi ile ilgili imar komisyon Başkanlığının 26.12.2007 tarihli yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybiriliği ile karar verildi.

KARAR 9-     Zabıta Personelinin Maktu mesai ücretleri Resmi Gazete de yayımlanmadığından Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra görüşülmesi için meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 26.12.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 10-     Saraybahçe Belediyesi sınırları içerisinde köy ürünleri satanların sayılarının ; ürünlerini sattıkları yerlerin tespiti ve satış yeri temini konusunda çalışmalar devam ettiğinden meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 28.12.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere erakın Türlü işler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 11-     Basit tamir, tadil izinleri ve bu durumdaki uygulamalarda aksine hareket edenler hakkında yapılacak cezai uygulamalarının tespitinin sağlanması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık ve İmar komisyonlarının 25.12.2007 tarihli raporu okunarark yapılan müzakeresi neticesinde:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliğinin 63. maddesine binaen Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan ?Basit Tamir Tadil? izinleri ile kısmi inşaai faaliyetlerde bulunulmaktadır. 3194 Sayılı yasanın 34. maddesi ?İnşaat ve tamiratın devamı ve bahçelerin tanzim ve ağaçlandırılması sırasında yolun veya kaldırımların, Belediye veya Valiliklere ve komşulara ait yerlerin işgal edilmesi ve yer üstü tesislerinin tahrip olunması ve bunlara zarar verilmesi, taşıt ve yayaların gidiş ve gelişlerinin zorlaştırılması, yapı, yol sınırına 3m. Ve daha az mesafede yapılması taktirde her türlü tehlikeyi önleyecek şekilde yapı önünün tahta perde ve münasip malzeme ile kapatılması ve geceleri aydınlatılması mecburidir. ??..? şeklinde olmakla can, mal ve çevre güvenliğinin tesis edilmesi  için gereğinin yapılması ön görülmekte, aynı zamanda Belediyelere yaptırım yetkisini vermektedir.

         İnşaat mahallinde yapılan çalışmalarda, imar yollarında Belediyemizin yapmış olduğu gerek yaya yollarındaki (Tretuvar) gerekse araç yollarındaki satıh kaplamalarına zarar verilerek deforme edildiği, bu durumların ıslahında da Belediyemizin insan gücü ve ekonomik kayıplara uğradığı görülmektedir. Bu olumsuzluklara engel olunmak kaydı ile aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun müteala edilmektedir.

            1- Onarım, tamir, tadil görecek bina cephesinin sağı ve soluna cephe boyundan 1,5m. Taşacak şekilde olmak üzere şekil-1´de görüldüğü gibi;

                        a-) Tretuvarın mevcut olması durumunda ;

·        Tretuvarın 1,5m. Ve az olması durumunda  tretuvar genişliğinin tamamının

         (Tretuvar genişliği) x (cephe boyu + 1,5m. + 1,5m.) alanın kaplanması.

·        Tretuvar genişliğinin 1,5m.´den fazla olması durumunda Tretuvar genişliğinin 2m.´lik bölümünün

          2m. X (cephe boyu + 1,5m. + 1,5m.) alanın kaplanması

·         Tretuvar bulunmaması durumunda  mevcut imar yolunda (Yaya ve araç yolu)

          1,5m. X (cephe boyu + 1,5m. +1,5m.) alanın kaplanması          

            Zorunludur. Zeminin kaplaması en az 1,5mm.´lik membran veya buna benzer yırtılma ve darbelere dayanıklı elastik malzeme kullanılması esastır. Malzemenin rengi  siyah yada gri olmalıdır. Bu kaplamanın üzerinde bina cephesi tarafından 50cm. açıklığından geçecek ve 5cm. kalınlığında kırmızı renk yaya yaklaşma şeridi çizilmelidir. Yine kaplamanın her iki başına  50cm. içeride ve koruma şeridine dik olcak biçimde sarı renkte ?DİKKAT!´ yazılmalıdır .

Çalışmanın tamamlanmasını müteakiben malikince kaplama malzemesi kaldırılmalıdır.

2- Çalışma esnasında hiçbir suretle Tretuvar yada yola inşaat malzemeleri veya inşaat atığı konulamaz.

Şeklinde uygun görülmekle  kabulüne oybirliği ile  karar verildi.

KARAR 12-     Şehrimizin tarihi yerlerinin ilköğretim okulu öğrencilerine tanıtımı amacı ile çalışmalar yapılması teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun 27.12.2007 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Şehrimizin tarihi yerlerinin ilköğretim okulu öğrencilerine tanıtımı amacı ile boyama kitabı basılması komisyonumuzca uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 13- İnternet salonları ve Oyun yerlerinin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsat harçları teklifi ile ilgili İktisat ve Küşat Müdürlüğünün 02.01.2008 tarih ve 6 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 14- Topçular mahallesi 4086 ada, 16 parselde bulunan "UMUT PARKI" nın isminin değiştirilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 27.12.2007 tarih ve 195 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Türlü İşler komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi. 

KARAR 15-  Basit tamir tadil izinleri teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.01.2008 tarih ve 24 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 16- Belediye Hizmet Bedelleri teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.01.2008 tarih ve 25 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 17- Kocaeli- Merkez, Körfez mahallesi, G23b-24c-2c imar planı paftası, 19N-IIa uygulama imar planı paftası, 3209 ada, 6 nolu parselde yapılanma oranının (E= 1.6) ve kat sayısı sınırının (3´den 4´e )arttırılması suretiyle plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.01.2008 tarih ve 19 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 18- Memur personele ödenen sosyal denge yardımı  teklifi ile ilgili  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 02.01.2008 tarih ve 7 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 19- Kültürevlerimizdeki kursiyerlerin çevre bilinci ve katı atıkların ayrıştırılması konusunda çalışmaların yapılması ve bu konularda eğitim verilmesi teklifi ile ilgili belediye Meclis üyeleri Mustafa Dağ ve Ali İhsan Vardoğan tarafından verilen 03.01.2008 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre Sağlık ve Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler  komisyonlarına  havalesine oybirliği ile karar verildi.