Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
24°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

03.01.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 1- İhtisas Komisyonları seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 21.12.2011 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

   5393 sayılı Belediye Kanununun 24.  maddesi a bendi gereği,   Belediye meclisi üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir dendiğinden ; Belediyemiz ile ilgili konuların görüşülmesi için aşağıda isimleri yazılı;

 

1- Plan ve Bütçe Komisyonu

2- İmar Komisyonu

3- Çevre ve Sağlık Komisyonu

4- Eğitim ve Gençlik Komisyonu

5- Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu

6- Sosyal Hizmetler Komisyonu

7- Türlü İşler Komisyonları olmak üzere 7 komisyonun kurulmasına, görev yapmak üzere beşer üyenin seçilmesine ve görev süresinin 31.12.2012 tarihine kadar devam etmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

Plan ve Bütçe komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri M.Zekeriya ÖZAK ve Fikret Gökmen tarafından verilen 03.01.2012 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Plan ve Bütçe komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Azalardan  Hasan KIRLI, İsmail GÜNDAŞ, Emine OKANALP, Temel YILMAZ, ve Günay ATUN oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

İmar Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri İbrahim ELGİN, ve Fikret Gökmen tarafından verilen 03.01.2012 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İmar komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Azalardan  M.Zekeriya Özak, Zafer YILMAZ, İsmail GÜN,  İsmail Sağıroğlu,  ve Orhan KARADAĞ oybirliği ile seçilmişlerdir.

   

Eğitim ve Gençlik komisyonu  üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri M.Zekeriya ÖZAK ve Fikret GÖKMEN  tarafından verilen 03.01.2012 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Eğitim ve Gençlik komisyonu  üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

İbrahim ELGİN, Mahmut ÖZTÜRK, Ali YILMAZ, Gülümser AYHAN, ve Haspi KÖSEMEN oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Çevre ve Sağlık komisyonu üyelikleri  teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri M.Zekeriya ÖZAK ve Fikret GÖKMEN  tarafından verilen 03.01.2012 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Çevre ve Sağlık komisyonu üyelikleri  için yapılan açık oylamayla:

Muammer BİNER, Olcay SANAL, Kani BAŞTÜRK, Elif BÜLBÜL,ve Fayık ÇELİK oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri M.Zekeriya ÖZAK ve Fikret GÖKMEN  tarafından verilen 03.01.2012 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Mehmet DEMİRTAŞ, Şahsuvar MARUL, Emine OKANALP, Erkan AKSOY, ve İbrahim KILIÇ oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Sosyal Hizmetler komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri M.Zekeriya ÖZAK ve Fikret GÖKMEN tarafından verilen 03.01.2012 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Sosyal Hizmetler komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

(Fikret GÖKMEN, Günay ATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL, Şaban SARIGÜLLE, İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN, Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN, Haspi KÖSEMEN Şahsuvar MARUL, Çağlar Devrim YILDIZ, Orhan KARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ, Cengiz ÇAKAR, Fayık ÇELİK) in mualif oylarına karşı ; Fahri MEYDAN, Mahmut ÖZTÜRK, İbrahim BULUT, Şaban SARIGÜLLE ve Muzaffer GÜRFİDAN oyçokluğu ile seçilmişlerdir.

 

Türlü İşler Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri M.Zekeriya ÖZAK ve Fikret Gökmen  tarafından verilen 03.01.2012 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde (Adnan UYSAL ortak verilen önergeye muhalefet ederek çekildiğini beyan ettiğinden yerine Ali YILMAZ teklif edildi.)

Türlü İşler Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla;

 Cengiz ÖZCAN,  Cengiz ÇAKAR, Ali YILMAZ, Erkan AKSOY ve İbrahim BULUT  oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

 

KARAR 2- 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde yer alan hüküm gereği, Denetim komisyonu oluşturulması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 21.12.2011 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  

 

Belediye meclis üyeleri  M.Zekeriya ÖZAK ve Fikret GÖKMEN  tarafından verilen 03.01.2012 tarihli takrir neticesinde, Denetim komisyonu  oluşumu için yapılan  gizli oylama  ile azalardan, İsmail GÜNDAŞ 36 oy, Fikret GÖKMEN 36 oy, Zafer YIMAZ 35 oy, Gülümser AYHAN 35 oy, Kani BAŞTÜRK 30 oy almak sureti ile Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmelerine oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

KARAR 3-   Saraybahçe Belediyesi ve Bulgaristan Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi arasında 02.02.2006 tarih ve 2006-40 sayılı meclis kararı ile kardeş belediye olma kararı alınmış olup, 06.08.2011 tarihli Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkındaki 5747 sayılı kanunun 1.maddesinin 31. bendi uyarınca Saraybahçe Belediyesinin adı İzmit Belediyesi olarak değiştirildiğinden iki belediye arasında kardeş belediye olarak akdedilen  Saraybahçe yerine İzmit Belediyesi ismi ile anılması ile ilgili değişikliğin yapılabilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 15.12.2011 tarih ve 1897 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 Saraybahçe Belediyesi ve Bulgaristan Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi arasında 02.02.2006 tarih ve 2006-40 sayılı meclis kararı ile kardeş belediye olma kararı alınmış olup, 06.08.2011 tarihli Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkındaki 5747 sayılı kanunun 1.maddesinin 31. bendi uyarınca Saraybahçe Belediyesinin adı İzmit Belediyesi olarak değiştirildiğinden iki belediye arasında kardeş belediye olarak akdedilen  Saraybahçe yerine İzmit Belediyesi ismi ile anılması ile ilgili değişikliğin yapılabilmesi, (Belediye Meclis üyesi Fikret Gökmen tarafından verilen sözlü önerge doğrultusunda,  06.08.2011 tarihinin  06.03.2008 tarih olarak değiştirilerek) evrakın uygun görülmekle  kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

KARAR 4- İzmit-Gündoğdu (Yeşilova)Mahallesi, G23b.25a. nazım imar planı paftası, G23b.25a.1b-1c-1d, G23b.25a.2a-2b-2c-2d, G23b.25a.4a-4b Uygulama imar planı paftalarında imar uygulamasına esas olarak hazırlanan ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2011 tarih ve 537 sayılı kararı ile tadilen uygun görülerek ilan için askıya çıkarılan revizyon imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazları içeren İmar Komisyonunun 08.12.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Gündoğdu, G23b.25a.1b-1c-1d, G23b.25a.2a-2b-2c-2d, G23b.25a.4a-4b uygulama imar planı paftalarında yer alan konut alanı olarak ayrılmış yapılaşma alanları ile sosyal ve teknik altyapı alanlarını kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2011 tarih, 537 sayılı kararı ile onaylandığı belirlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 20. Maddesi gereğince 30 gün süresince askıya çıkarılarak ilan edilen söz konusu alana ait uygulama imar planına yapılan itirazların 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesine göre Belediyemiz Meclisince değerlendirilerek onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine iletilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

07.10.2011 - 10.11.2011 tarihleri arasında askıya çıkarılarak, parsel malikleri ve çevre halkının söz konusu plan revizyonu kapsamında planlama kararlarına yönelik görüş ve itirazlarını içeren taleplerin Belediyemize iletildiği belirlendi. Talep sayısı ve içeriği göz önünde bulundurularak imar planı üzerinde yeni düzenlemeler içeren taleplerin başvuru belgesi ölçeğinde değerlendirilerek karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür. Bu karar gereği talepler ifadelendirilerek, imar planı ana kararlarınca yapılan değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

Emin NİGİZ, Cem NİGİZ ve Fatma DOĞRU imzalı 18.11.2011 tarihli dilekçe: Gündoğdu Mahallesi 5028, 3235 ve 3234 nolu parsellerinin, planlama neticesinde "Ticaret Alanı" içerisinde kaldığı belirtilerek, söz konusu parsellerinin "Konut Alanı" olarak planlamasının yapılması talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu: Gündoğdu Mahallesi 5028, 3235 ve 3234 nolu parsellerin imar planı üzerinde Ticaret alanı olarak tanımlandığı belirlenmiştir. Yapılan itirazda ticaret alanının konut alanı olarak yeniden düzenlenmesi önerilmektedir. Söz konusu parsellerin alt merkez konumda olduğu ve yapılanma koşulları ile yapı adası formunun bu kullanım kararı doğrultusunda oluşturulduğu belirlenmiştir. Uygulama İmar planı kararlarının bütünlüğünü bozucu Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte bir değişiklik önerisi olarak belirlenen talep imar planı ana kararları, planlama ilkeleri ve kamu yararı doğrultusunda uygun görülmemiştir. İtiraz dilekçesi içerisinde tanımlanan 5028 no´lu parsele ait dilekçe ekinde ve Belediyemiz kayıtlarında Koordinat bilgileri bulunmadığından söz konusu parselin bulunduğu alana ait bir yargıya varılamamıştır.

Şerife NİGİZ imzalı 18.11.2011 tarihli dilekçe: Şahsına ait, Gündoğdu 3. Bölge Ayazma Mevkii 453 parselde yer alan tek katlı yapının şuyurlandırma yapılırken gösteriminin unutulmuş olduğunu belirterek, söz konusu yapının belirtilen parsel üzerinde gösterimi talep edilmiştir.

 

Değerlendirme Sonucu: Talebin imar Uygulamasına yönelik olduğu ve bölgede yapılacak İmar Kanununun 18. Maddesi (şuyurlandırma) uygulaması sırasında ele alınması gereken bir talep olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte Gündoğdu Ayazma Mevkii 453 parseldeki yapının 15m kesitteki yol üzerinde kaldığı belirlenmiştir. İmar planı ulaşım şeması içerisinde 15m.lik ana aks üzerinde yer alan tek katlı yapının imar yolu dışında bırakılacak şekilde yeniden düzenlenmesinin ise topoğrafik yapının imar yolunun kuzeye doğru ötelenmesine uygun olmadığı ve söz konusu imar yolunun doğrusallığını bozucu nitelikte olduğu belirlendiğinden imar planı ana kararları ve kamu yararı doğrultusunda uygun görülmemiştir.

 

Ziya ARGÜNER imzalı 14.11.2011 tarihli dilekçe: Gündoğdu Mahallesi 495 no´lu parselin, "Park Alanı" içerisinde kaldığı belirtilerek, söz konusu parselinin "Konut Alanı" olarak planlaması talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu: Gündoğdu Mahallesi 495 no´lu parselin imar planı üzerinde bir kısmının yol bir kısmının Konut Alanı bir kısmının ise Park Alanı olarak ayrıldığı belirlenmiştir. Nazım İmar Planı arazi kullanım kararlarını ve İmar planı Yeşil alan sistemini değiştirici nitelikte olduğu belirlenen değişiklik önerisi imar planı ana kararları ve kamu yararı doğrultusunda uygun görülmemiştir.

Şemsettin ÜSTÜNER imzalı 29.11.2011 tarihli dilekçe: Gündoğdu Mahallesi 4 pafta 624 no´lu parselin, imar uygulaması sınırları içerisine alınmadığı belirtilerek, söz konusu parselin yapılaşmaya açılarak imar uygulaması sınırı içerisine alınması talep edilmiştir.

 

Değerlendirme Sonucu: Gündoğdu Mahallesi 4 pafta 624 no´lu parselin, imar planı üzerinde jeolojik sakıncalı alanda ve bölge parkı olarak tanımlanmış alanda kaldığı belirlenmiştir. Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte olduğu belirlenen talebin Komisyonumuzca değerlendirilmesi mümkün olmadığından öneri uygun görülmemiştir.

 

Ayşe ERBAY imzalı 29.11.2011 tarihli dilekçe:  Gündoğdu Mahallesi 605 no´lu parselin, imar planı üzerinde  "Yeşil Alan" içerisinde kaldığı belirtilerek, söz konusu parsellerinin "Konut Alanı" olarak düzenlenmesi talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu: Gündoğdu Mahallesi 605 no´lu parselin imar planı üzerinde bir kısmı Yeşil Alanda bir kısmı konut alanında bir kısmı da yolda kaldığı belirlenmiştir. Parselin Yeşil alanda kalan kısmının büyük bölümünün jeolojik olarak sakıncalı alanda kaldığı ve yapı yasaklı alan konumunda olduğu göz önünde bulundurularak söz konusu parselin konut alanı olarak düzenlenmesini içeren öneri imar planı ana kararları ve kamu yararı doğrultusunda uygun görülmemiştir.

Saniye BAŞTÜRK, Nesli BAŞTÜRK, Ayşe EREL, Hüseyin BAŞTÜRK, Nazlı BÜYÜKYILMAZ, Mümine BAKIRKAN, Yakup BAŞTÜRK ve Sabriye DİLBAZ imzalı 21.11.2011 tarihli dilekçe: Gündoğdu Mahallesi 9 pafta 617,619, 620 no´lu parsellerin, "Park Alanı" içerisinde kaldığı belirtilerek, söz konusu parsellerinin "Konut Alanı" olarak planlaması talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu: Gündoğdu Mahallesi 9 pafta, 617 no´lu parselin imar planı üzerinde Park alanı olarak ayrılmış alanda kaldığı bir kısmında jeolojik sakınca bulunduğu, 619 ve 620 no´lu parsellerin bir kısmının Park alanında diğer kalan kısımlarının ise Bölge parkında kaldığı belirlenmiştir. Nazım İmar planı arazi kullanım kararları ve jeolojik nedenle yapılaşmaya uygun alanda kalmadıkları belirlenene söz konusu parsellerin Konut Alanı olarak yeniden düzenlenmesi içeren öneri, imar planı ana kararları ve kamu yararı doğrultusunda uygun görülmemiştir.

 

Lütfi ÇETİN, Tahsin ÇETİN, Huriye AKÖZ imzalı bila tarihli dilekçe : Gündoğdu Mahallesi, 3000 no´lu parselin, "Park Alanı" içerisinde kaldığı belirtilerek, söz konusu parsellerinin "Konut Alanı" olarak planlanması talep edilmiştir.


Değerlendirme Sonucu: Gündoğdu Mahallesi, 3000 no´lu parselin, imar planı üzerinde Park Alanında kaldığı, parselin bir kısmının jeolojik sakıncalı alanda kaldığı ve bu nedenle yapı yasaklı bölgede bulunduğu bu bölgenin Konut alanı olarak planlanması Yeşil alan miktarı azalmasına neden olacağı ve Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte bir talep olduğundan imar planı ana kararları ve kamu yararı doğrultusunda uygun görülmemiştir.

 

Nahide ELBİR imzalı 01.12.2011 tarihli dilekçe:  Gündoğdu Mahallesi, Özbek Mevkii 9 pafta 644 parselin çok küçük bir kısmının, konut alanı içerisinde bırakıldığı belirtilerek çok daha uygun olmayan konumdaki 2 parselin konut alanı içerisinde kaldığı gerekçesi ile söz konusu parselin konut alanı içerisine alınması talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu: Gündoğdu Mahallesi, Özbek Mevkii 9 pafta 644 no´lu parselin imar planı üzerinde Bölge Parkında kaldığı belirlenmiştir. Bölge parkının bütünlüğünün korunması ve jeolojik açıdan yerleşime uygun olmayan alanın zemin özellikleri açısından konut alanı içerisinde değerlendirilmesinin mümkün olamayacağı belirlendiğinden nazım imar planı kararlarını değiştirici nitelikte olan talep uygun görülmemiştir.

 

Ahmet ULUSOY imzalı 01.12.2011 tarihli dilekçe:  Gündoğdu Mahallesi, Özbek Mevkii 9 pafta 644 parselin çok küçük bir kısmının, konut alanı içerisinde bırakıldığı belirtilerek çok daha uygun olmayan konumdaki 2 parselin konut alanı içerisinde kaldığı gerekçesi ile söz konusu parselin konut alanı içerisine alınması talep edilmiştir.


Değerlendirme Sonucu: Gündoğdu Mahallesi, Özbek Mevkii 9 pafta 644 no´lu parselin imar planı üzerinde Bölge Parkında kaldığı belirlenmiştir. Bölge parkının bütünlüğünün korunması ve jeolojik açıdan yerleşime uygun olmayan alanın zemin özellikleri açısından konut alanı içerisinde değerlendirilmesinin mümkün olamayacağı belirlendiğinden nazım imar planı kararlarını değiştirici nitelikte olan talep uygun görülmemiştir.

 

Rahmiye ÜNVER imzalı 01.12.2011 tarihli dilekçe:  Gündoğdu Mahallesi, Özbek Mevkii 9 pafta 644 parselin çok küçük bir kısmının, konut alanı içerisinde bırakıldığı belirtilerek çok daha uygun olmayan konumdaki 2 parselin konut alanı içerisinde kaldığı gerekçesi ile söz konusu parselin konut alanı içerisine alınması talep edilmiştir.


Değerlendirme Sonucu: Gündoğdu Mahallesi, Özbek Mevkii 9 pafta 644 no´lu parselin imar planı üzerinde Bölge Parkında kaldığı belirlenmiştir. Bölge parkının bütünlüğünün korunması ve jeolojik açıdan yerleşime uygun olmayan alanın zemin özellikleri açısından konut alanı içerisinde değerlendirilmesinin mümkün olamayacağı belirlendiğinden nazım imar planı kararlarını değiştirici nitelikte olan talep uygun görülmemiştir.

 

Sıdıka BAŞOL imzalı 01.12.2011 tarihli dilekçe:  Gündoğdu Mahallesi, Özbek Mevkii 9 pafta 644 parselin çok küçük bir kısmının, konut alanı içerisinde bırakıldığı belirtilerek çok daha uygun olmayan konumdaki 2 parselin konut alanı içerisinde kaldığı gerekçesi ile söz konusu parselin konut alanı içerisine alınması talep edilmiştir.


Değerlendirme Sonucu: Gündoğdu Mahallesi, Özbek Mevkii 9 pafta 644 no´lu parselin imar planı üzerinde Bölge Parkında kaldığı belirlenmiştir. Bölge parkının bütünlüğünün korunması ve jeolojik açıdan yerleşime uygun olmayan alanın zemin özellikleri açısından konut alanı içerisinde değerlendirilmesinin mümkün olamayacağı belirlendiğinden nazım imar planı kararlarını değiştirici nitelikte olan talep uygun görülmemiştir.

 

Zekiye ÇETİN imzalı 01.12.2011 tarihli dilekçe:  Gündoğdu Mahallesi, Özbek Mevkii 9 pafta 644 parselin çok küçük bir kısmının, konut alanı içerisinde bırakıldığı belirtilerek çok daha uygun olmayan konumdaki 2 parselin konut alanı içerisinde kaldığı gerekçesi ile söz konusu parselin konut alanı içerisine alınması talep edilmiştir.


Değerlendirme Sonucu: Gündoğdu Mahallesi, Özbek Mevkii 9 pafta 644 no´lu parselin imar planı üzerinde Bölge Parkında kaldığı belirlenmiştir. Bölge parkının bütünlüğünün korunması ve jeolojik açıdan yerleşime uygun olmayan alanın zemin özellikleri açısından konut alanı içerisinde değerlendirilmesinin mümkün olamayacağı belirlendiğinden nazım imar planı kararlarını değiştirici nitelikte olan talep uygun görülmemiştir.

 

Yaser TOKÖZ imzalı 23.11.2011 tarihli dilekçe: Gündoğdu Mahallesi 665 no´lu parselin tamamının imar planında Gündoğdu şuyurlandırma bölgesi içinde değerlendirilmesi talep edilmiştir.


Değerlendirme Sonucu: Gündoğdu Mahallesi 665 no´lu parselin tamamının imar planında konut alanı içerisinde yer aldığı belirlenmiştir. İmar planı arazi kullanım kararları doğrultusunda söz konusu parselin Gündoğdu şuyurlandırma bölgesi içerisinde değerlendirilmesinin mümkün olacağı belirlendiğinden talep için ayrıca bir işlem yapılmasına gerek olmadığı belirlenmiştir.

 

Feridun ERİŞ, Hazım ERİŞ, Kazım ERİŞ, Şahsine ERİŞ ve Melike MÜFTÜOĞLU imzalı 21.11.2011 tarihli dilekçe: Gündoğdu Mahallesi 9 pafta, 665 nolu parselin, yapılan planlama sonucunda bir kısmının plan dışında kaldığı belirtilerek söz konusu parselin tamamının planlama sınırı içerisine alınması talep edilmiştir.       


Değerlendirme Sonucu : Gündoğdu Mahallesi 9 pafta, 665 no´lu parselin imar planı kapsamında konut alanında kaldığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda, talebin değerlendirilmesi için ayrıca bir işlem yapılmasına gerek olmadığı görülmüştür.

 

Osman KURT imzalı 21.11.2011 tarihli dilekçe: Gündoğdu Mahallesi Özbek Mevkii 9 pafta 698 no´lu parselin, bir kısmının imar yolunda kaldığı belirtilerek yapılacak olan şuyurlandırmada mevcut parseli içerisinde yer alan evinin aynı parsel içerisinde kalacak şekilde düzenleme yapılması talep edilmiştir.


Değerlendirme Sonucu: Gündoğdu Mahallesi Özbek Mevkii 9 pafta 698 no´lu parselin, imar planı üzerinde bir kısmının Konut alanında bir kısmının da Yolda kaldığı belirlenmiştir. İmar planı üzerinde değerlendirilmesi gereken bir durumun olmadığı belirlenen talebin İmar Kanunun 18. Maddesi uygulaması sırasında göz önünde bulundurulması için imar uygulaması askı süresinin değerlendirilmesinin uygun olacağı görülmüştür.

 

Nuri FIRTIN ve Fatma Fırtın imzalı 21.11.2011 tarihli dilekçe: Gündoğdu Mahallesi Özbek Mevkii 697 no´lu parselde, yer alan evin imar yolu üzerinde kaldığı belirtilerek, yol güzergahının başka bir yere kaydırılması talep edilmiştir.


Değerlendirme Sonucu: Gündoğdu Mahallesi Özbek Mevkii 697 parseldeki yapının 20m kesitteki imar yolu üzerinde kaldığı belirlenmiştir. İmar planı ulaşım şeması üzerinde 20m.lik ana ulaşım aksı üzerinde , kavşak noktasında yer alan yapının imar yolu dışında bırakılacak şekilde ulaşım şemasının yeniden düzenlenmesi talebi ana ulaşım aksı konumundaki söz konusu 20m´lik imar yolunun doğrusallığını bozucu nitelikte olması, Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte olması nedeniyle imar planı ana kararları ve kamu yararı doğrultusunda uygun görülmemiştir.

 

Necibe EREL imzalı 21.11.2011 tarihli dilekçe: Gündoğdu Mahallesi 537 no´lu parselin, imar planı üzerinde "Konut Alanı" olarak düzenlemesi talep edilmiştir.


Değerlendirme Sonucu: Gündoğdu Mahallesi 537 no´lu parselin imar planı üzerinde Ticaret alanı, İbadet Tesisi Alanı, Kültürel Tesis Alanı, Yeşil Alan, Okul Alanı ve yolda kaldığı belirlenmiştir. Söz konusu parselin bulunduğu alanın bir alt merkez niteliğinde olduğu belirlendiğinden talebin imar planı üzerinde oluşturulmuş alt merkezin bütünlüğünün bozucu nitelikte olacağı ve sosyal donatı alanlarında azalma meydana getireceği belirlendiğinden talebin Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte olduğu tespit edilen talep imar planı ana kararları ve kamu yararı doğrultusunda uygun görülmemiştir.

 

Saniye BAŞTÜRK ve Nazlı BÜYÜKYILMAZ imzalı 22.11.2011 tarihli dilekçe: Gündoğdu Mahallesi 14 pafta 898 no´lu parselin bir bölümünün " Park Alanı" olarak planlandığı belirtilerek, söz konusu parselin tamamının "Konut Alanı" olarak düzenlenmesi talep edilmektedir.


Değerlendirme Sonucu: Gündoğdu Mahallesi 14 pafta 898 no´lu parselin imar planı üzerinde bir kısmının konut alanı bir kısmının da Yeşil alan üzerinde kaldığı belirlenmiştir. Yeşil Alan olarak planlanan kısımdan Yüksek gerilim hattının geçtiği ve İmar planı Yeşil Alan sisteminin bir parçası olduğu belirlendiğinden imar planı ana kararları ve kamu yararı doğrultusunda değişiklik talebi uygun görülmemiştir.

 

Adem KARAASLAN imzalı 22.11.2011 tarihli dilekçe: Gündoğdu Mahallesi 14 Ada 894 no´lu parselin bir kısmının yol üzerinde kaldığı ve arsa boyutunda daralma meydana geldiği belirtilerek, imar planı kararlarına itiraz edilmiştir.


Değerlendirme Sonucu: Gündoğdu Mahallesi 14 Ada 894 no´lu parselin, imar planında bir kısmının 15 mt´lik imar yolu üzerinde kaldığı ve bu yolun ana toplayıcı konumunda olması ve talebin Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte olması belirlendiğinden itirazın değerlendirilmesi uygun görülmemiştir.

 

Ayşen KADI, Akif ŞENER, Edife DOBRA ve Yaşar ŞENER imzalı 21.11.2011 tarihli dilekçe : Gündoğdu Mahallesi Köy altı mevkii 907 no´lu parsel üzerinden Yüksek Gerilim Hattı geçtiği ve Gerilim hattının çocuk sağlığı açısından olumsuz etkileri olduğu belirtilerek söz konusu parselde planlanan "Okul Alanı"nın kaldırılması talep edilmiştir.


Değerlendirme Sonucu: Gündoğdu Mahallesi, Köy Altı mevkii 907 no´lu parselin imar planı üzerinde büyük bir kısmının Ortaöğretim Tesis Alanı, bir kısmının Yol ve bir kısmının da Yeşil Alan olarak ayrıldığı tespit edilmiştir. Ortaöğretim Tesisinin planlama alanına ait sosyal donatı alanlarının nazım imar planı donatı alanı standartlarına uyularak planlama bölgesinin ihtiyacı kapsamında ayrıldığı, Enerji Nakil Hattı güvenlik kuşağı olarak konumlandırılmış yeşil alanda kalan kısmından ise Yüksek Gerilim Hattının geçtiği belirlenmiştir. İmar planı üzerinde gerekli önlemlerin oluşturulduğu bölgede önerilen Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte olduğu belirlendiğinden imar planı ana kararları ve kamu yararı doğrultusunda uygun görülmemiştir.

 

Muharrem ÇETİN imzalı 18.11.2011 tarihli dilekçe: Gündoğdu Mahallesi 911-912 parsellerde konut ve depo bulunduğu, bölgede yapılan planlamada bahsedilen yapıların "Sağlık Tesisi ve Otopark" alanı içerisinde kaldığı belirtilerek planlanan " Sağlık Tesisi ve Otopark " alanının başka bir parsel üzerinde düzenlenmesi talep edilmiştir.

Değerlendirme Sonucu: Gündoğdu Mahallesi, 911-912 no´lu parsellerin imar planı üzerinde 911 no´lu parselde Okul alanında kaldığı 912 no´lu parselde Sağlık Tesisi Alanı, Resmi Kurum alanı, Otopark alanı, Okul alanı ve Yeşil alanda kaldığı belirlenmiştir. Söz konusu parsellerin bulunduğu alan planlama bölgesi için bir merkez konumunda olduğundan talebin bu merkezin içeriğini bozucu nitelikte olması, belirlendiğinden ve sosyal donatı alanlarında azalma meydana belirlendiğinden Nazım İmar Planı kararlarını değiştirici nitelikte düzenleme önermeleri içeren talep imar planı ana kararları ve kamu yararı doğrultusunda uygun görülmemiştir.

 

Salih VAROL imzalı 16.11.2011 tarihli dilekçe:  Gündoğdu Mahallesi, 544, 1041, 1043 no´lu parsellerin bulunduğu alanda bahsedilen 3 ayrı parselde olan hisselerinin toplamı 800-850 m² civarında olan taşınmaz sahibi, bu 3 ayrı parseldeki hisselerinin bir parselde birleştirilerek 1000 m²´ye tamamlanması için ihtiyaç duyduğu 100-150 m²´lik bir miktarı da Belediyemizden satın almak üzere şuyurlandırma işleminin yapılması talep edilmiştir.

 

Değerlendirme Sonucu :  Gündoğdu Mahallesi, 544, 1041, 1043 no´lu parsellerin imar planı üzerinde Konut alanında ve yolda kaldığı belirlenmiştir. Yapılan itirazın, İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması aşamasında göz önünde bulundurulacak öneriler içerdiği belirlendiğinden değerlendirilmesi mümkün olamamıştır. Bu doğrultuda talebin İmar Kanunun 18. Maddesi uygulaması aşamasında Belediyemizden takibi uygun görülmüştür.


Recep BAŞTÜRK, Şükrü BAŞTÜRK, Mustafa BAŞTÜRK, İbrahim BAŞTÜRK, Hüseyin BAŞTÜRK, Mehmet BAŞTÜRK ve Vasfiye ZORLU imzalı 18.11.2011 tarihli dilekçe: Gündoğdu Mahallesi, 11 pafta 768 no´lu parselin , "Okul Alanı" içerisinde kaldığı belirtilerek, söz konusu parsellerinin "Konut Alanı" olarak planlaması talep edilmiştir.


Değerlendirme Sonucu : Gündoğdu Mahallesi, 11 pafta 768 no´lu parselin, imar planı üzerinde Gündoğdu Revizyon imar planı içerisinde yer alan bir parsel olmadığı belirlendiğinden değerlendirilmesi mümkün olamamıştır.

 

Saniye BAŞTÜRK, Nesli BAŞTÜRK, Mümine BAKIRKAN, Ayşe EREL, Yakup BAŞTÜRK, Hüseyin BAŞTÜRK ve Sabriye DİLBAZ imzalı 22.11.2011 tarihli dilekçe: Gündoğdu Mahallesi, 16 pafta 1101 no´lu parselin, "Park Alanı" içerisinde kaldığı belirtilerek, söz konusu parsellerinin "Konut Alanı" olarak planlaması talep edilmiştir.


Değerlendirme Sonucu: Gündoğdu Mahallesi, 16 pafta 1101 nolu parselin imar planı üzerinde bir kısmı Konut alanı ve bir kısmı da Yeşil alanda kaldığı belirlenmiştir. Yeşil alanda kalan kısmından Yüksek Gerilim Hattının geçtiği belirlenmiş olup yapılaşmaya uygun alan olmadığı belirlendiğinden imar planı ana kararları ve kamu yararı doğrultusunda değişiklik talebi uygun görülmemiştir.

Ayrıca Belediyemiz Meclisinin 06.06.2011 tarih, 72 Sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine gönderilen uygulama imar planı revizyonunun Büyükşehir Belediye Meclisinin15.09.2011 tarih, 537 Sayılı kararı ile tadilen uygun görüldüğü belirlenmiştir.

Söz konusu Büyükşehir Belediye Meclis kararı ve tadilen uygun görülen imar planı üzerinde ifadelendirilen yapılaşma koşullarından 589, 590, 591, 592, 593, 606, 607, 608, 609 ve 610 no´lu parsellerin bulunduğu yapı adalarındaki yapılanma koşullarının E=0.85, -/B-3 ( ön bahçesiz bitişik nizam 3 katlı ) şartı ile 5.00m yapı yaklaşma mesafesinin bir arada kullanılmasının mümkün olmadığı belirlendiğinden bu alandaki yapılanma koşulunun -/B-3 ( ön bahçesiz bitişik nizam ), 1037 no´lu parselin güney kısmında ayrılan konut alanına ait yapı yaklaşma mesafesinin Meclis kararında 5.00m plan üzerinde ise 3.00m olması sonucu oluşan uygulama sorununun çözümü için mevcut yapılaşma ve arazi kullanım göz önünde bulundurularak 3.00m olarak düzenlenmesi,

             Yukarıda belirlenen ve karar verilen imar planı itiraz konuları ile imar planı yapılanma koşulları üzerinde yapılan düzenlemelerin imar planı ana kararları ve kamu yararı doğrultusunda incelenerek elde edilen değerlendirme sonuçlarının uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 5- İzmit-Tepeköy Mahallesi , G23b-20d Nazım İmar Planı paftası , G23b.20d.3d uygulama imar planı paftası , 158 ada , 1 no´lu parselin "Kapalı Pazar Alanı" , G23b.20c.4d ; G23b.25b.1a uygulama imar planı paftaları , 187 ada 1no´lu parselin güneydoğusunda bir kısım alanın ise "Park Alanı" olarak düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği le ilgili İmar Komisyonunun 15.12.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

        Kentin fiziki gelişimi ile değişen sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara zemin oluşturacak yapısal mekanlara uygun alanların ayrılması düşüncesi kapsamında ,Tepeköy ve çevresindeki yüksek yoğunluktaki konut alanlarının Pazar Alanı ihtiyacının karşılanması amacıyla , İzmit-Tepeköy Mahallesi , G23b-20d Nazım İmar Planı paftası , G23b.20d.3d uygulama imar planı paftası , 158 ada , 1 no´lu parselin Park Alanı olan nazım imar planı arazi kullanım kararının Pazar Alanı , kaldırılan Park Alanına eşdeğer büyüklükte bir alanın ise   G23b.20c ve G23b25b nazım imar planı paftaları G23b.20c.4d ve G23b.25b.1a uygulama imar planı paftaları 187 ada 1no´lu parselin güneydoğusunda yer alan Ağaçlandırılacak Alan olarak tanımlanmış kamuya terkli alanın güneyinde 2374m2 büyüklüğünde bir alanın Park Alanı olarak ayrılması suretiyle yeniden düzenlenmesini içeren nazım imar planı değişikliği önerisinin  Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2011 tarih , 586 sayılı kararı ile uygun görüldüğü belirlenmiştir.

             Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2011 tarih , 586 sayılı kararı ile uygun görülen nazım imar planı değişikliği doğrultusunda ;  İzmit-Tepeköy Mahallesi , G23b-20d Nazım İmar Planı paftası , G23b.20d.3d uygulama imar planı paftası , 158 ada , 1 no´lu parselin 2374m2 büyüklüğünde Park Alanı olan uygulama imar planı arazi kullanım kararının , tüm cephe hatlarında 5m. yapı yaklaşma sınırı olacak şekilde , E:1.00 , h:2kat yapılanma koşullarına sahip  "Kapalı Pazar Alanı" , G23b.20c.4d ; G23b.25b.1a uygulama imar planı paftaları , 187 ada 1no´lu parselin güneydoğusunda yer alan Ağaçlandırılacak Alan kullanımına sahip 2374m2 büyüklüğünde bir kısım alanın ise "Park Alanı" olarak düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği önerisinin nazım imar planı kararları , planlama ilkeleri ve PlanYapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerince hazırlandığı belirlendiğinden  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 6-  İzmit-Arızlı Ağaköy Mevkiinde İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması aşamasında , uygulama sonrası yaşanacağı düşünülen mülkiyet dokusu , mevcut yapılaşma ve imar planı kararları arasındaki  uyumsuzluktan kaynaklanan uygulama sorunlarının çözümüne yönelik değişiklikleri içeren uygulama imar planı  değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 21.12.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Mevcut ulaşım sistemi ile yapılaşması tamamlanmış alanların oluşturduğu kırsal doku özelliklerinin esas alındığı ancak yerleşim alanında kentsel yaşam standartlarının oluşturulabilmesi için gerekli fiziki koşullara imkan sağlayacak düzenlemelerin yer aldığı  imar planı revizyonu kapsamında ;

      -1677 no´lu parselden kuzeybatıya doğru 14.00m. kesitteki ana ulaşım aksına bağlanan 10m. kesitteki imar yolunun taşıt yolu-yaya yolu ayrımı etkisi güçlendirilerek topoğrafik yapının daha uygun olduğu kuzeye doğru ötelenmesi ile 1671 no´lu parselde güneye doğru taşıt yoluna bağlantı yapan 7m. kesitteki yaya  yoluna kuzeybatı yönünde yeni bir güzergah oluşturularak ulaşım sistemi ve yapı adası formunun  topoğrafik yapıya  uygun konuma getirildiği,

      -İmar planı yol şeması ile yerinde fiziki olarak kullanılan  mevcut yapılaşmış alanın ana aksı konumundaki 7m. kesitteki yolun sistem içindeki durumunun da korunabilmesi amacıyla mevcut yapı adası formu içinde değerlendirilemeyecek olan 2075 ve 2076 no´lu parsellerin bulunduğu alanın bir meydan oluşturacak şekilde yaya yolu sistemi ile bütünleştirildiği ,

      -1666 no´lu parsel ve 1665 no´lu parselin bir kısmını içine alan yol cebinin ; topoğrafik yapı , mevcut yapılaşma ve imar planı arazi kullanım kararına uygun olarak sağlık ocağı alanının güneyinde otopark alanı olarak yeniden konumlandırıldığı ,

      -Yerleşik alanın kuzeyinde bulunan ve kullanımı devam eden Mezarlık Alanının doğu sınırının mevcut duvarlar ve mülkiyet sınırına göre doğu yönünde genişletilerek bu alanda bulunan imar yolu hattının yeniden şekillendirildiği ,

      -Konut adası içersinde yer alan 2055 no´lu parselin bulunduğu alanın ,  mevcut kullanımı ve topğrafik yapı göz önünde bulundurularak meydan olarak düzenlendiği ,

      -2040 no´lu parselden doğuya doğru çıkmaz sokak şeklinde saplanan 7m. kesitteki imar yolunun , kuzey yönünde jeolojik sınır esas alınarak 10m. kesitteki imar yoluna bağlanarak fonksiyonel bir konuma getirildiği ,

      -2067 no´lu parselin bulunduğu alanda ayrılmış Dini Tesis Alanının güneyindeki mevcut yol ve alanın doğu sınırında  yer alan  mevcut yolun imar planı ulaşım sistemi içinde tanımlanarak mevcut yapılaşma ve arazi kullanım imkanları ile imar planı kararlarının uyumunun sağlandığı ,

     -2050 no´lu parselin bulunduğu alanda oluşturulmuş çıkmaz yol konumundaki 7m. kesitteki yol girintisinin topoğrafik yapı ve ulaşım şeması ile bütünleştirilemeyecek konumda olduğundan kaldırılarak jeolojik veriler doğrultusunda yorumlandığı ,

      -2078 no´lu parselin bulunduğu alanın çevresinde mevcut durumda kullanılan yol hattı göz önünde bulundurularak imar yolu ulaşım şemasıın yeniden oluşturularak, bu bölgedeki yapı adası formu ve imar yolu güzergahının  daha tanımlanabilir hale getirildiği ,

      -Köy merkezi konumundaki mevcut yapılaşmanın oluşturduğu ve yapılan düzenlemelerle 7 adet yapı adasından oluşan mevcut konut adalarının yapılanma koşulunun , oluşacak parsel yapısı ve korunması düşünülen kırsal yerleşme özellikleri esas alınarak  -/B-2 olarak yeniden

düzenlendiği ,

    

 -Karayolu Koruma Kuşağı ile Jeolojik Sakıncalı Alan sınırında , 1725 no´lu parselin güneyinde düzenlenmiş imar yolu girintisinin ulaşım sistemi içersinde değerlendirilemeyecek konumda olduğundan kaldırıldığı ,belirlenmiştir.

                 

Bu doğrultuda ; İzmit-Arızlı Ağaköy Mevkii G23b.23b.3b , G23b.23b.3c , G23b.23b.3d  , G23b.24a.4a , G23b.24a.4d , G23b.23c.2b , G23b.23c.2a uygulama imar planı paftaları üzerinde yer alan Ağaköy´ün Merkezi ve güneyindeki uygulama imar planı mevcut konut alanını kapsayan bölgede , İmar Kanununun  18. Maddesi uygulaması ile ilgili çalışmalar sırasında yerinde gerçekleştirilen tespitlerin imar planı üzerine aktarılması sonucu belirlenen mevcut yapılaşma , mülkiyet verileri ve imar planı kararları arasında oluşacağı görülen uygulama sorunlarının giderilebilmesi için uygulama imar planı yol şeması  ,   yapılanma koşulları ile yapı adası formlarını değiştirici nitelikte yeni düzenlemeler  içeren imar planı revizyonunun planlama ilkelerince hazırlandığı ve kamu yararı içerdiği belirlendiğinden  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

  

KARAR 7-   İzmit-Kabaoğlu, 211 ada, 1 nolu parseldeki Tüysüzler mahalle konağı binasının ikinci katında derslik olarak ayrılan  iki adet yerin İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü tarafından "Kurs Merkezi" olarak kullanılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.12.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit Kabaoğlu 211 ada 1 nolu parseldeki Tüysüzler mahalle konağı binasının ikinci katında derslik olarak ayrılan  iki adet yerin İzmit kaymakamlığı İlçe Müftülüğü tarafından " Kurs Merkezi" olarak kullanılması ekli projede gösterilen  kesimlerin üç ( 3)  yıl süre ile bedelsiz olarak tahsisi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

  

KARAR 8-   Engelliler ve yaşlıların  ( güçsüzlerin ) sağlıklı insanlar gibi zorlanmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri, fiziksel çevrenin engelliler için ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması için kentsel sosyal teknik alt yapı alanlarında ve yapılarda gerekli düzenlemelerin yapılması teklifi ile ilgili İmar Komisyonu ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun 21.12.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 söz konusu Yönetmelik önerisinin, Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ve T.S.E. standartları ile getirilmiş yapısal , kısıtlayıcı ve denetleyici bir çok hükmü içerdiği belirlenmiştir. Önerilen uygulama yönetmeliğinin amacının  İmar Yönetmeliği ve T.S.E standartlarında da tanımlanan  " kent yaşamının bütününün sürdürüldüğü  açık ve kapalı alanların , engelli veya engelsiz ayrımı olmadan insanların tümü  tarafından eşit olarak kullanılmasının sağlanması" olduğu görülmüştür. Bu amaçla önerilen Yönetmeliğin hayata geçirilmesi durumunda,  engelliler ve yaşlıların (güçsüzlerin) sağlıklı insanlar gibi zorlanmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri ve fiziksel çevrenin engelliler için ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması için Belediyemizin yetki ve sorumluluklarının tanımlanmasında somut bir uygulama aracı  ve yasal bir belge niteliğinde olacağı tespit edilmiştir.

            Ancak önerilen yönetmeliğin yapısal ve idari işlemleri düzenleyici hükümlerinde , bazı kurumların yetki sınırları ile uygulayıcı olarak tanımlanan Belediyemiz yetki ve sorumluluğunun kesiştirildiği tespit edilmiştir. Bu durumun ise önerilen yönetmeliğin uygulanmasında kurumsal yetki kargaşası ve uygulama sorunları doğuracağı öngörülmüştür.

   Bu doğrultuda ; engelliler ve yaşlıların (güçsüzlerin) sağlıklı insanlar gibi zorlanmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri ve fiziksel çevrenin engelliler için ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması amacıyla kentsel-sosyal teknik altyapı alanlarında ve yapılarda gerekli düzenlemelerin yapılmasını içeren yönetmelik önerisinin, içeriğinde tanımlanan uygulama hükümleri esas alınarak, Büyükşehir Belediyesi gibi diğer kurumların yetki ve sorumluluk alanları ile T.S.E. standartları gibi kısıtlayıcı ve denetleyici uygulama araçları göz önünde bulundurulmak üzere revize edildikten sonra değerlendirilmesinin uygulanabilir olacağı belirlendiğinden, evrakın Müdürlüğüne iadesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.