Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
10°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

03.02.2009 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 7- İzmit-Arızlı, G23b-23c-2b uygulama imar planı paftası, 20M-IVcd pafta, 241 ada, 2 nolu parsel ve 125 ada, 5 nolu parselin bulunduğu alanda 7 m. genişliğinde yeni bir yaya yolu oluşturulması ile mevcut konut alanı ve yol şemasında yeni bir düzenleme içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit- Arızlı G23b-23c-2b uygulama imar planı paftası, 20M-IVcd pafta, 241 ada, 2 nolu parsel ve 125 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda uygulamanın parselasyon yapılarak gerçekleştirilmesi amacıyla, 7 m. genişliğinde yeni bir yaya yolunun 241 ada 2 nolu parselin kuzeyinden güneydeki imar yoluna bağlanması ve bu alandaki meydan konumundaki yol kesitinin 7 m. genişliğinde imar yoluna dönüştürülmesi ile, 125 ada 5 nolu parselin kuzeybatı köşesindeki yol cebinin kaldırılarak konut adasına ilave edilmesi suretiyle plan değişikliği önerildiği belirlenmiştir.

İmar planı değişikliği suretiyle önerilen imar yolunun bölgenin topoğrafik yapısı ve düzenleme alanının büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda maliyetinin yüksek olacağı görülmüştür. İmar planı koşullarının maliyeti arttırıcı yönde değiştirilmesi ile kamusal kaynaklara getirilen maliyet arttırıcı etkinin plan değişikliği talebinde kamu yararı bulunmadığı sonucunu oluşturduğu belirlendiğinden teklif uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 8- Belediyemiz sınırları içersinde yer alan Ticari Yapılarda, cafe, lokanta gibi işyerlerinin sayısının artması ve bu işletmenin açık alan kullanım ihtiyaçlarını veya hizmet şekillerini, ulaşım sağlayan yol cephelerindeki ön bahçe mesafesi olarak bırakılmış alanları kullanarak karşılamaları sonucu oluşan taleplere ve mekansal kullanım tercihlerine yön vermek veya standartlarının günümüz eğilimlerini göz önünde bulundurularak yeniden oluşturulmasını sağlamak amacıyla imar yönetmeliğinin ilgili maddelerinin yeniden değerlendirilmesi teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 21.01.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Ticari yapılarda ön bahçe mesafesinin kullanımında imar yönetmeliğinin ilgili maddelerinin yeniden oluşturulması teklifi, yönetmelik hükümlerinin Kocaeli il sınırlarının bütününü kapsaması ve bu konuda yeterli tespit ve talebin bulunmaması gerekçesiyle uygun görülmemiştir.

Ancak Belediyemiz sınırları içersinde imar planı üzerinde MİA-1 ve MİA-2 olarak tanımlanmış bölgelerde ön bahçelerin açık alan kullanımlarının artması ve bu kullanımların kent merkezinin bu bölümüne kendine özgü bir kimlik oluşturması tespiti doğrultusunda uygulamalara yön verecek standartların oluşturulması gerekliliği ve aynı zamanda yasal sınırlar dahilinde yapılacak uygulama koşullarının belirlenmesi gerektiğinin uygun olacağı görüşüyle Belediyemiz sınırlarında yer alan Ticari Yapıların açık alan kullanımı ihtiyaçlarına yönelik bir standart oluşturmanın doğru olacağı düşünülmüştür.

Bu doğrultusunda;

1- Talebin imar planı üzerinde MİA-1 ve MİA-2 koşulu getirilmiş alanlar içersinde yer alan yapı adalarındaki ruhsatlı binaları kapsaması,

2- Ticari yapının zemin katında yer alan faaliyetin cafe, pastane, lokanta vb. kullanımlar içermesi,

3- Zemin kat açık alan kullanımı için önerilen yerin ruhsatlı yapıya ait parsel sınırları içersinde yer alması,

4- Ruhsatlı yapıya ait yan bahçe kullanımındaki alanda yer almaması ve yalnızca ön bahçe kullanımlı imar yoluna cepheli kısımlarda kullanımın sağlanması,

5- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 32. maddesinde yer alan ön bahçe tesviyesi şartlarına uygun koşullar taşıması,

6- Ruhsatlı yapıda yer alan tüm kat maliklerinin muvafakatinin alınması,

Şartlarının yerine getirilmesi sonucu, binaların ön bahçelerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görüşünün alınması kaydıyla üstünün ve cephelerinin açılır kapanır bir örtü elemanı ile kapatılarak kullanılması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 9-İzmit- Yenimahalle G23b-23c-1c, G23b-23c-2d uygulama imar planı paftaları, 1834 nolu yapı adasının kuzeyindeki 17 m. genişliğindeki imar yolunun güneydeki 12 m. genişliğindeki imar yolu güzergahı kullanılarak yeniden düzenlenmesini içeren ve 1834 nolu yapı adası ile güzergahı değiştirilen, kamulaştırılması tamamlanmış 17 m. genişliğindeki imar yolu hattının Park Alanı olarak düzenlenmesi ve 1039 nolu yapı adasının kuzeyindeki imar yolu kesitinin kadastral sınırlar göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 28.01.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit-Yenimahalle G23b-23c-1c, G23b-23c-2d uygulama imar planı paftaları 1834 nolu yapı adasının kuzeyinde yer alan 17 m. kesitteki imar yolunun güneye kaydırılması ve 1039 nolu yapı adasının kuzeyindeki imar yolunun yeniden düzenlenmesi ile 1034 nolu yapı adası ve mevcut yol hattının Park Alanı olarak düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifinin mülkiyet, imar planı fonksiyon kararları ve imar yolu arasındaki ilişkiyi yeniden kuracak teknik alt yapısının oluşturulmadığı belirlendiğinden, bu çalışmanın oluşturulduktan sonra konunun değerlendirilmesinin mümkün olabileceği görülerek, talebin ilgili müdürlüğüne iade edilmesiuygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 10- İzmit- Körfez Mahallesi G23b-24c-2c imar planı paftası, 19N-IId uygulama paftası, 3209 ada, 2 nolu parselin bulunduğu yapı adasında kat artışı suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 27.01.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit-Körfez Mahallesi, G23b-24c-2c imar planı paftası, 19N-IId uygulama paftası, 3209 ada, 2 nolu parselin bulunduğu yapı adasının mevcut imar planı üzerinde E=1.00, hmax=6.50 yapılanma koşullu, Ticaret kullanımına ayrılmış alan olarak düzenlenmiş olduğu belirlenmiştir. Söz konusu parselin bulunduğu alanın Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.08.2008 tarih, 454 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planında Merkezi İş Alanı sınırları içersinde, Yoğunluğu ve Yapı Düzeni ve/veya Fonksiyonu Yenilenecek (Düzeltilecek) Alanda (Y) kaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca uygulama imar planı yapılanma oranları ve koşuları MİA sınırları kapsamında belirtilen yapılanma hükümleri ile uyum sağlamadığı ve mevcut MİA sınırları içersinde kullanılan imar planı yapılanma şartlarının bu alanda kullanılmadığı belirlenmiştir. Bununla birlikte nazım imar planı üzerinde yoğunluk kararları belirtilmiş Ticaret kullanımlı alanların yapı yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda Rafet Karacan Bulvarı kuzeyinde Bekirpaşa Belediyesi sınırları içersinde yer alan Ticaret tanımlı alanlarla uyumlu koşullar içermediği tespit edilmiştir.

Bu tespitler doğrultusunda; G23b-24c-2c imar planı paftası, 3209 nolu yapı adasında katsayısı sınırının 2 den 5 e çıkarılması suretiyle önerilen plan değişikliği talebinin, yalnızca katsayısı artırılması ve 3209 nolu adayı kapsaması suretiyle değerlendirilmesinin imar planı ana kararlarının uygulamaya geçirilmesi ve planlamanın bütünlük ilkesinin korunması yönünde uygun olmayacağı, talebin nazım imar planı kararları ve uygulama imar planı yapılanma koşulları göz önünde bulundurularak daha bütüncül bir çerçevede değerlendirilmesi suretiyle yapılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

1/5000 ölçekli nazım imar planı (MİA ve YA ) Merkezi İş Alanı ve Yenilenecek Alanlar kararları gereğince imar planı değişikliği talebinin batıda Carrefour Köprülü Kavşağı, kuzeyde Rafet Karacan Bulvarı, güneyde Demiryolu güzergahı ile doğuda Saraybahçe Belediye sınırına kadar olan bölgede ele alınarak, mevcut uygulama imar planı ile nazım imar planı kararlarının uyumunun sağlandığı kısıtlanmış bir bölgede bütünlüğün oluşturulması ile değerlendirilmesinin uygun olacağı görülmüştür.

Belirlenen revizyon bölgesinde; yapılanma koşullarının değerlendirilerek, nazım plan kararları ile mevcut merkezi iş alanına uyumlu yapılanma hükümlerinin oluşturulabilmesi için, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından 19.07.2006 tarihinde yayınlanan 2006/13 sayılı genelgenin g bendi (Alana ait jeolojik- jeoteknik etüt raporu sonuçlarına göre getirilmiş olan kütlesel yoğunluk ve kat yüksekliği önerileri yerine, ilgili kurum tarafından onaylanan, bir önceki çalışmadan daha ayrıntılı olarak hazırlanmış, daha fazla veri, yorum önlem, öneri ve proje içeren çalışmalar sonucunda yeni öneriler getirilebilir.) ve h bendin de (Bina statik projesine esas olmak üzere hazırlanan parsel bazında zemin etüt raporlarının sonuçlarına göre yoğunluk ve kat yüksekliği artırımına yönelik plan revizyonu yapılamaz) belirtilen koşullara uygun olarak Bayındırlık İl Müdürlüğünün 26.01.2009 tarihli onaylarıyla zemin etütleri yenilenmiştir.

Yenilenen zemin etüdü verileri, nazım imar planı kararları ve mevcut merkezi iş alanı yapılanma koşulları göz önünde bulundurularak;

İzmit- Körfez mahallesi G23b-24c-2d imar planı paftası 1199 adanın yapılanma koşullarının Ticaret Alanı gösterimi ile birlikte 5/A-4/3:0.40/1,60 olarak düzenlenmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin aynen korunması, 3206 nolu yapı adasının yapılanma koşullarının Ticaret Alanı gösterimi ile birlikte 5/A-4/3; 0.40/1,60 olarak düzenlenmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin aynen korunması, 5018 ada 8 nolu parselin yapılanma koşullarının E=2.00, max=4k olarak düzenlenmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin aynen korunması suretiyle yeniden oluşturulması uygun görülmüştür.

İzmit- Körfez Mahallesi 3209 adanın kuzeyinde E=2, max5 kat yapılanma koşullu Ticaret Alanının yapılanma şartlarının mülkiyet dokusu ve MİA yapılanma hükümlerine uygun olacak şekilde MİA 1, A-5 olarak yeniden düzenlenmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin bu düzenlemeye uyarlanması sonucu imar planı koşulları ile parsel cephe ve derinliklerinin uyumlu olacağı görülmüştür.

İzmit- Körfez Mahallesi 3209 adanın güneyindeki 2 ve 3 nolu parseller ile 3212 ada 2 nolu parselin yapılanma koşullarının E=2,max=4k olarak yeniden düzenlenmesi sonucu bu bölgede yer alan yapı adalarının yapılanma koşulları ile uyumun sağlanacağı belirlenmiştir.

İzmit- Körfez Mahallesi, G23b-25d-1d ve G23b-25d-1c imar planı paftaları, 541 nolu adada yer alan ve mevcut imar planında konut alanı olarak görülen yapı adalarının yapılanma koşullarının 1/5000 ölçekli nazım imar planı fonksiyon kararları gereğince Ticaret Alanı olarak tanımlanması ve yapılanma hükümlerinin kuzeydeki Bekirpaşa Belediyesi sınırlarında yer alan yapı adalarında uygulanmış T ibaresi ile tanımlı Ticaret Alanı olarak düzenlenmesi uygun görülmüştür. Belediyemiz uygulama imar planı notları ve lejandında tanımlı olmayan T lejandı ve açıklamasının Saraybahçe Belediyesi uygulama imar planı notlarına ve lejandına ilave edilmesinin uygun olacağı tespit edilmiştir. Bu alanda T lejandı ile birlikte yapılanma koşulu 3/A-4/3; 0,50/2,00 olarak belirlenmiştir. T ifadesi lejandi içersinde Tali İş Merkezleri olarak aktarılarak, plan notlarına " T (Tali İş merkezi); imar planında söz konusu gösterimin getirildiği adalarda yer alan 4 kat yüksekliği, tamamı ticaret fonksiyonuna ayrılacak binalar için geçerli olup, alanda zemin kat ticaret diğer katlar konut veya tamamı konut yapılacaksa 3 kat olarak uygulanacaktır. Bu durumda TAKS değeri mevcut plandaki değer olarak kullanılmak koşulu ile KAKS hesabı kat sayısına göre yapılacaktır. Tamamı ticaret olarak kullanılan durumlarda arka bahçe mesafesi 3 kat değeri üzerinden kullanılacaktır." ifadesi eklenmesi uygun görülmüştür.

İzmit- Körfez Mahallesi, G23b-25d-4b uygulama imar planı paftası, 1859,1861, 1857, 1860 nolu yapı adalarının yapılanma koşullarının E=2, max=4 kat ve Ticaret gösterimi ile ifadelendirilmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin aynen mevcut plandaki şekliyle korunması sonucu nazım imar planı kararları ile uygulama imar planı yapılanma koşullarının uyumunun sağlanmış olacağı görülmüştür.

Bu doğrultuda;uygun görülen yapılanma koşulları ve fonksiyon kararlarının 1/1000 ölçekli imar planı üzerinde gerekli düzenlemelerin yapılması suretiyle oluşturulacak revizyon uygulama imar planını; nazım imar planı ana kararları ile uygulama imar planı yapılanma koşulları arasında uyumun sağlanması, kentsel mekanın rantbl kullanılması yönünde kamu yararının bulunması ve mevcut yapılaşma ile uyumlu plan koşullarının oluşturulmasının sağlanmış olacağı belirlendiğinden,uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 11-Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.08.2008 tarih, 454 sayılı kararıyla uygun görülen 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda hazırlanan Kocaeli Üniversitesi Kampus Alanının doğusunda, Ticaret Alanı olarak ayrılmış 375,376,377,378,379 ve 382 nolu parsellerin bulunduğu alanı kapsayan uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 28.01.2009 tarihli raporu okunarak yapılanmüzakeresi neticesinde:.

İzmit-Kabaoğlu 375,376,377,378,379 ve 382 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda hazırlanan uygulama imar planı teklifinin bölgede artan ticari faaliyetlere zemin oluşturacak mekanlara hizmet edecek koşullar içerdiği, ayrıca yapılaşmayı denetim altında tutacak düzenlemeler ve donatıları kapsayan sınırlandırmaların yanı sıra çevredeki yapılaşmayla uyumlu yapılanma koşuları içerdiği belirlenmiştir.

Bu doğrultuda 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun ilgili hükümleri gereği Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik koşullarına uygunluğu ve kamusal yarar içerdiği belirlenen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 12- Norm Kadro Esas Cetvel değişikliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 14.01.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İlişik listedeki Norm Kadro Esas Cetvel değişikliği konusu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden geldiği şekli ile uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 13-Sözleşmeli personel istihdamının 5393 sayılı kanunun 49.maddesinin 3.parağrafında "Belediye ve bağlı kuruluşlarında Norm kadroya uygun olarak teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir."denildiğinden sözleşmeli personellerin 01.01.2009- tarihinden itibaren çalıştırılma yetki süresinin uzatılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 19.01.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediye hizmetlerimizin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için mevcut boş bulunan memur kadrolarımıza sözleşmeli personel atanabilmesine ilişkin İçişleri Bakanlığından izin alınarak 5393 sayılı kanunun geçici 1.maddesi uyarınca; Belediye Meclisinin 04.12.2007 tarih ve 183 sayılı kararı ile 16 adet sözleşmeli personelin 31.12.2008 tarihine kadar istihdamına izin verilmiştir. Bu sebeple sözleşmeli personel istihdamının 5393 sayılı kanunun 49.maddesinin 3.paragrafında "Belediye ve Bağlı kuruluşlarında Norm Kadroya uygun olarak teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir." Denildiğinden, ilişik listede mevcut bulunan ve halen çalışmaya devam eden 16 adet sözleşmeli personellerin 01.01.2009 tarihinden itibaren çalıştırılabilmesiuygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 14- 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2009 tarihine kadar sözleşmeli personellere net ücretinin ödenebilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 19.01.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İlişik listedeki sözleşmeli personellere net ücretinin ödenebilmesi konusu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden geldiği şekli ile uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 15- Geçici işçilerin 01.01.2009 -31.12.2009 tarihleri arasında çalıştırılabilmeleri teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 19.01.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde.

21.04.2007 tarih ve 26500 sayılı Resmi gazetede yayımlanan, 04.04.2007 tarih ve 5620 sayılı Kamuda Geçici İşçi Pozisyonlarında çalışanların sürekli işçi kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne geçirilmeleri, Geçici İşçi çalıştırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun geçici 1. maddesinin 2. bendinde "Sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyenler 2006 yılındaki çalışma sürelerini aşmamak kaydıyla bu kanunun 3. maddesinin ( c ) bendinde (" Belediye ve Bunların Müessese ve İşletmelerinde ve Mahalli İdare Birliklerinde, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesi çerçevesinde yetkili meclislerin den geçici iş pozisyon vizesi alınması zorunludur." ) belirtilen usule göre vizesi yapılacak geçici iş pozisyonlarında istihdam edilmeye devam olunurlar denilmektedir.

Buna göre ; Belediyemizde geçici iş pozisyonlarında çalışmakta iken anılan kanuna istinaden sözleşmeli personel olarak çalışmayı kabul etmeyen aşağıdaki tabloda isimleri ve 2006 ve 2008 yılları çalışma süreleri belirtilen personellerin 2009 yılında da çalıştırılmasına ihtiyaç duyulduğundan.

KARAR 16- 5393 sayılı kanunun 25 maddesinde kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret meclis tarafından kararlaştırılır. Denildiğinden Denetim komisyonunda çalıştırılacak kişi veya kuruluşlara verilecek ücretin tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 14.01.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı kanunun 25 maddesinde kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret meclis tarafından kararlaştırılır. Denildiğinden Denetim komisyonunda görevlendirilecek kişi veya kuruluşlara 1000 x Katsayı (1000 x 0,053505 = 53.51 TL olarak asgari tutar ödenmesiuygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 17- Zabıta personelinin maktu mesai ücreti teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 14.01.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

31 Aralık 2008 tarih 27097 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede 2009 yılı için, fazla çalışma ücretlerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup,belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarda görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta ve İtfaiye Hizmetlerinde fiilen çalışan personel ile kadrolu olarak fiilen çalışan koruma ve güvenlik personeline Belediye Meclis Kararı ile tespit edilen miktar fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. dendiğinden Zabıta Personeline fazla mesai ücretinin 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere bürüt 285 TL ( ikiyüz seksenbeş türk lirası) olarak ödenmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 18- Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan vatandaşlarımıza organ bağışı hakkında bilgi verilmek üzere eğitim çalışmaları yapılması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık, Eğitim Gençlik kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonlarının 28.01.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan vatandaşlarımıza organ bağışı hakkında kültürevlerinde Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından eğitim verilmesi, organ bağışı ile ilgili gönüllü kişiler ve Sivil toplum örgütleri ile birlikte kampanya başlatılması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 19- Mülkiyeti belediyemize ait olan Yenimahalle mahallesi, 19L-IIb pafta, 1838 ada, 6 nolu parseldeki 11616/30468, 1823 ada, 1 nolu parseldeki 312/1185, 1837 ada, 1 nolu parseldeki 294/1057 oranındaki hisselerimizin tamamının veya bir kısmının Kocaeli Büyükşehir Belediyesine satılması veya takas edilmesi konusunda 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin e/bendi gereğince Belediye Başkanına ve encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 02.02.2009 tarih ve 197 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Mülkiyeti belediyemize ait olan Yenimahalle mahallesi, 19L-IIb pafta, 1838 ada, 6 nolu parseldeki 11616/30468, 1823 ada, 1 nolu parseldeki 312/1185, 1837 ada, 1 nolu parseldeki 294/1057 oranındaki hisselerimizin tamamının veya bir kısmının Kocaeli Büyükşehir Belediyesine satılması veya takas edilmesi konusunda 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin e/bendi gereğince Belediye Başkanına ve encümene yetki verilmesinin kabulüne ( Belediye meclis üyeleri Alpaslan Seymen, Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç, Mehmet Ataç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, Saffet Koşar,Güler Çetin, Ali Birol Özbay ve Ergun Aşkın´ın muhalif oylarına karşı) oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 20- 4 yılldır gerçekleştirdiğimiz "28 Haziran Uluslar arası Folklor Şenliği" kapsamında ilimize davet ettiğimiz "Bosna Hersek" ZIVINICE de düzenlenen "ULUSLAR ARASI ÇOCUK Festivali " için belediyemize davet mektubu gönderilmiştir. Bu davet üzerine Bosna Zivinice de 4-9 Mart 2009 Tarihleri arasında festivale katılmak üzere İzmit Belediye Başkanı Halil Vehbi YENİCE, Belediye Meclis Üyeleri Zerrin TÜRK, Hasibe HEPDURLUK, Gülcan KOCABIYIK, Mustafa DAĞ, Eğitim Kültür ve Müze Birimi Sorumlusu Fikret KAYA, Neslihan Tuğba KAYA ve ekli listedeki öğrencilerin görevlendirilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 03.02.2009 tarih ve 106 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

4 yılldır gerçekleştirdiğimiz "28 Haziran Uluslar arası Folklor Şenliği" kapsamında ilimize davet ettiğimiz "Bosna Hersek" ZIVINICE de düzenlenen "ULUSLAR ARASI ÇOCUK Festivali " için belediyemize davet mektubu gönderilmiştir. Bu davet üzerine Bosna Zivinice de 4-9 Mart 2009 Tarihleri arasında festivale katılmak üzere İzmit Belediye Başkanı Halil Vehbi YENİCE, Belediye Meclis Üyeleri Zerrin TÜRK, Hasibe HEPDURLUK, Gülcan KOCABIYIK, Mustafa DAĞ, Ergun AŞKIN ,Eğitim Kültür ve Müze Birimi Sorumlusu Fikret KAYA, Neslihan Tuğba KAYA ve ekli listedeki öğrencilerin ve çalıştırıcıların görevlendirilmelerine ve pasaport , otobüs gidiş-dönüş bedeli ile yasal harcırahlarının ödenmesi hususunda İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.06.2005 tarih ve 5003-50520 sayı ve 2005/ 62 nolu genelgesinin 3. maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda kabulüne oybirliği ile karar verildi.