Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
10°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

03.05.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 58- Durhasan Mevkii, G23b.25a.2c-3b, G23b.24b.1a-1b-1c-1d-4a-4b uygulama imar planı paftalarında yer alan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 14.01.2011 tarih ve 36 sayılı kararı ile onaylanan ve "Kentsel Çalışma Alanı" olarak tanımlanan alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile G23b.25d.4b uygulama imar planı paftasında yer alan lejant bilgilerine "Kentsel Çalışma Alanı" gösterimin eklenmesi, söz konusu planlama alanına ilişkin yapılan talepler ve Kentsel Çalışma Alanı kullanımına ilişkin hükümlerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği´ne ilave edilmesi ile ilgili değişiklik teklifi hakkındaki İmar komisyonunun 21.04.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Belediye sınırları içerisinde güneyde İstanbul-Ankara TEM Otoyolu, kuzeyde ve doğuda Bıçkı Deresi, batıda yerleşim alanları ile sınırlı 61 hektarlık bir alandan oluşan, G23b.25a-G23b.25b nazım imar planı paftaları ve G23b.25a.2c, G23b.25a.3b, G23b.25b.1a, G23b.25b.1b, G23b.25b.1c, G23b.25b.1d, G23b.25b.4a, G23b.25b.4b uygulama imar planı paftalarında yer alan planlama alanının; Kocaeli kentinin merkezi işlevine sahip mevcut merkez ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı´nda belirlenmiş olan Körfez´in doğusunda yer alacak Merkezi İş Alanı ile bağlantısı kurularak,mevcut merkezde oluşan ulaşım sorunları, kamusal alanların yetersizliği, geleneksel merkez konumunda olan mevcut merkezde çağdaş kullanımlara yeni alanlar oluşturulamaması, kente vizyon kazandıracak yeni oluşumlara alan ayrılamaması problemlerine çözüm olacak ve sağlıklı bir kent dokusu elde etmek için yapılacak kamusal yatırımların Belediye bütçesine getireceği yükü azaltacak stratejik bir konuma sahip olduğu tespit edilmiştir.

 

           Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 14.01.2011 ve 36 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin planlama kararı incelendiğinde; alanın 3 bölge olarak değerlendirildiği ve bu bölgelerin karakterlerine göre planlama kararları ve kriterleri belirlendiği saptanmıştır.

  

Bu alanlar içerisinde;

ü     Kandıra Yolu´nun batısı ile Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü-Knadıra Yolu bağlantısını sağlayıcı Trompet Kavşağın güneybatısında yer alan planlama alanında bulunan "Konut Alanı" kullanımına sahip yapı adaları için belirlenmiş olan "5/A-3/3, 0.35/1.05"  yapılaşma koşulu ile "Belediye Hizmet Alanı" kullanımına sahip alan için belirlenmiş olan "E:1.00, max:3 kat" yapılaşma koşulu,

ü     Kandıra Yolu´nun güney doğusunda yer alan planlama alanında bulunan "Kültürel Tesis Alanı" kullanımına sahip alan için belirlenmiş olan "E:1.00, max:3 kat" yapılaşma koşulu,  "İbadet Yeri" alanı için belirlenmiş olan "E:1.00" yapılaşma koşulu ile "Teknik Altyapı Alanı" için belirlenmiş olan "E:1.00, max:3 kat" yapılaşma koşulu,

ü     Trompet Kavşağın kuzey batısında yer alan planlama alanında bulunan "Teknik Altyapı Alanı" için belirlenmiş olan "E:1.00, max:3 kat" yapılaşma koşulunun uygun olduğuna karar verilmiştir.

ü     Ayrıca Kentsel Çalışma Alanı kullanımının plan lejantında bulunmaması dolayısıyla "Kentsel Çalışma Alanı" gösteriminin plan lejantına eklenmesi uygun görülmüştür.

         

           Ancak "Kentsel Çalışma Alanı" kullanımına sahip Enerji Nakil Hatlarına yakın olan adalara ilişkin belirlenmiş olan "E:2,4, max:5 kat" olan yapılaşma koşulu ile diğer "Kentsel Çalışma Alanı" kullanımına sahip adalara ilişkin belirlenen "E:2,4, max:8 kat"  yapılaşma koşullarının alanın kendi içinde bütünlüğünün sağlanması ve kentin genel kat rejimi kriterleri göz önünde bulundurulduğunda "Kentsel Çalışma Alanı" kullanımına sahip alanların bütününde yapılaşma koşulunun "E:2.00, max:6 kat" olarak yeniden düzenlenerek değiştirilmesinin uygun olacağı görülmüştür.

             Ayrıca alan içinde belirlenmiş olan "Ortaöğretim Tesisi Alanı", "Sağlık Tesisi Alanı" kullanımlarına ve "E:1.00, max:3 kat" yapılaşma koşullarına sahip donatı alanlarındaki yapılaşmanın standartlara uygun bir biçimde gerçekleşmesi amacıyla yapılaşma koşullarının "E:1.20, max:3 kat" olarak yeniden düzenlenmesi ile yapısal alan ihtiyacının kalmayacağı düşünülmüştür.

              

         Bunun yanı sıra; Kentsel Çalışma Alanı kullanımına ilişkin hükümlerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği´ne ilave edilmesi konusu değerlendirilmiş, ancak Kocaeli İli´nin bütününe ilişkin olan İmar Yönetmeliği´ne İzmit İlçesi özelindeki Kentsel Çalışma Alanı kullanımı için belirlenmiş olan ifadelerin eklenmesinin uygun olmadığı belirlendiğinden söz konusu alana ilişkin belirlenmiş olan hükümlerin Plan Notları´na eklenmesinin uygun olduğu belirlenmiştir.

             

         Son olarak söz konusu planlama alanına ilişkin yapılan talepler incelenmiş, bu taleplerin imar planı onay süreci içerisinde değerlendirilmesinin uygun olmayacağı, taleplerin uygulama imar planı askı aşamasında değerlendirilmesinin uygun olduğu belirlenmiştir.  

              

        Bu doğrultuda; G23b.25a-G23b.25b nazım imar planı paftaları ve G23b.25a.2c, G23b.25a.3b, G23b.25b.1a, G23b.25b.1b, G23b.25b.1c, G23b.25b.1d, G23b.25b.4a, G23b.25b.4b uygulama imar planı paftalarında yer alan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı´nda "Kentsel Çalışma Alanı" olarak tanımlanmış ve donatı alanları belirtilmiş olan planlama alanına ve alanın batısında yer alan Konut Alanı"na ilişkin hazırlanan ve planlama kararlarının yukarıda belirtildiği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve G23b.25d.4b uygulama imar planı paftasında yer alan lejant bilgilerine "Kentsel Çalışma Alanı" gösterimin eklenmesi, söz konusu planlama alanına ilişkin yapılan talepler ve Kentsel Çalışma Alanı kullanımına ilişkin hükümlerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği´ne ilave edilmesi ile ilgili öneri kentsel ihtiyaçlar, kamu yararı ve mevcut imar planı ana kararları çerçevesinde tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 59- İzmit-Yeşilova Mahallesi(tapuda Deretepe), G23b.25a.2c Uygulama İmar Planı paftası, 152 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerde tevhit işlemi yaptırmak üzere yapılan görüşmeler sırasında şifahen parsellerin yola terkleri olduğunun öğrenildiği ancak söz konusu parsellerin orijinal ölçü krokisi ile imar sınırları arasında farklılık olduğu belirtilerek, oluşan mağduriyetinin giderilmesi için söz konusu parsellerin aplikasyon krokisi ile imar hatları arasındaki farklılığın giderilmesine ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 15.04.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

152 ada 1 ve 2 parsellerin ilk imar planlarında ada kenarının imar uygulaması ile örtüştüğü ve doğrusal olduğu ancak Bekirpaşa Belediye Meclisinin 03.02.2009 tarih ve 22 sayılı kararı ile onaylanan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2009 tarih ve 127 sayılı kararı ile kabul edilen "Bekirpaşa bölgesi Otoban Kuzey Revizyon İmar Planı" işi kapsamında söz konusu parsellere ait mülkiyet verisindeki sehven oluşan yanlışlık dolayısıyla ada kenarının da son mülkiyete göre yeniden düzenlendiği belirlenmiştir.

Bu doğrultuda Yeşilova Mahallesi(tapuda Deretepe), G23b.25a.2c Uygulama İmar Planı paftası, 152 ada 1 ve 2 parsellerin Denge Harita İnşaat ve Yapı Elemanları San.Tic.Ltd.Şti. tarafından hazırlanan ve 15.03.2011 tarih onaylı aplikasyon krokisine göre imar hatlarının yeniden düzenlenmesinin söz konusu parselin kuzeybatısında yer alan 14mt´lik imar yolunu daraltıcı nitelikte olmadığı belirlendiğinden, alan kaybı ve donatı eksilmesine neden olmayan Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri, şehircilik ilkeleri ve kamu yararı çerçevesinde uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

KARAR 60- 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Üniversite Yolunun sağında ve solunda Mutlak Tarım Arazisi (tarımsal niteliği korunacak alan) olarak belirlenen takriben toplam 30.2 hektarlık alanın düzenli yapılaşmanın sağlanabilmesi amacıyla 19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu"nun 13.maddesinin (d) bendi ve Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü´nün 09.06.2006 tarih ve 2297 sayılı talimatı gereğince "Konut Alanı" olarak planlanması yönünde "Kamu Yararı Kararı" alınması teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 25.04.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

             İstanbul´un etki alanı içinde yer alan İlimizin yıllardan beri aldığı göç ve doğal nüfus artışı ile sanayinin yer seçimi için avantajlı bir yapıya sahip olmasından kaynaklanan çekim gücü, kentimizin hızlı bir büyüme sürecine girmesine neden olmuştur. Bu süreçle birlikte, gerek sanayinin yerleşimi, gerekse artan nüfusun konut ihtiyacının karşılanması için gerekli olan imarlı arsa ve konut stoğunun yetersiz olması, bu büyüme baskısının doğurduğu talebi karşılayamamıştır.

Kocaeli´nin bugünkü sıkışık ve çarpık yapılaşma görünümünün sorumlusu, konut-barınma ihtiyacı nedeniyle kullanım için gecekondu yapanlar değil yıllardan beri Nazım Planla kontrol edilenve sürdürülebilir şehir kavramını esas alan bir yaklaşımın olmamasıdır. Yapılan alt ölçekli plan revizyonları ve ilave planlarla planların bütünlüğü ortadan kalkmıştır. Yanlış arazi kullanım kararları; plansız iskan alanlarının açılması, doğal ve tarihi değerlere sahip alanların korunamaması, kirlilik (hava,su,toprak) gibi önemli çevresel sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Ancak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli İl sınırının tamamında hazırlatılarak yürürlüğe giren "1/50000 ölçekli 2025 Kocaeli Çevre Düzeni Planı" ve "1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı" hızla gelişen bölgemizde kentin gelişme, sanayi, tarım, turizm, ulaşım genel ve bölgesel arazi kullanımların belirlenmesi açısından yapılan projeler içinde en önemli adımlardan birini oluşturmaktadır.

Bu doğrultuda Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hazırlatılan üst ölçekli imar planları kapsamında Belediyemiz sınırları içerisinde İstanbul-Ankara TEM Otoyolu kuzeyinde G23b.24a-24b, G23b.19c Nazım İmar Planı paftaları, G23b.19c.4c-4d, G23b.24a.2b, G23b.24b.1a-1c-1d, G23b.24b.4a Uygulama İmar Planı paftalarında yer alan1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı´nda İ6-İ7-İ8 nolu " Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanları" olarak tanımlanan İzmit-Üçtepeler Mevkii, Kabaoğlu Köyü, Sarıcalar Köyü ve Malta Mevkii´nin bir kısmını kapsayan alanda Belediyemiz tarafından 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmalarına başlanmış olup, yapılan incelemelerde bahse konu alan içerisinde yazımız ekinde haritada işaretli alanların "Tarımsal Niteliği Korunacak Alan" olarak planlandığı ve yerleşime kapatıldığı belirlenmiştir.

Ancak söz konusu alanın;

1.      Konumu itibariyle kentin gelişim istikametinde yer alması ve Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi´ne yakınlığından dolayı  kentin kuzey yönüne doğru  büyüme eğilimi içerisinde olması,

2.      Özellikle de kent merkezi ile üniversiteyi birbirine bağlayan Üniversite yolu çevresinde yapılaşma ile ilgili yoğun bir çekim gücü olduğu ve yeni yerleşim alanları ile birlikte yapılaşma baskısının daha da artacağı,

3.      Mutlak Tarım Alanı olarak belirlenen alanların yeni yerleşim alanları arasında parçacıl olarak yer almasından dolayı bütünselliğini yitirerek tarımsal alan özelliğini koruyamayacağı,

4.      Aynı zamanda Üniversite yolunun mutlak tarım arazisi olarak belirlenen alanları parçalaması ve özelliklede eğitim döneminde oluşan trafik yoğunluğu sunucu egzoz gazlarının iki tarafa yağmasından tarım alanlarını olumsuz etkilenmesi nedeniyle tarımsal alan vasfını yitirdiği aşikar bir gerçektir

Sonuç olarak; Kentler günümüzde hepimizin içinde yaşadığı, çalıştığı, barındığı toplumsal mekanlardır. Bu nedenlerle içinde yaşadığımız kentsel mekanlarda yaşanabilir bir çevre oluşturmak için çok yönlü düşünmek gerekiyor. Günümüzde kent planlaması, kentte yaşamı bütünleyici işlevini kaybetmektedir. Kentin ilçeleri, beldeleri birbirinden kopuklaşmakta, bunlar arasındaki etkileşim giderek azalmaktadır. Kentte bazı alanların işlevselleştirilerek bir takım fonksiyonların getirilmesi sonucu; örneğin bahse konu alanda olduğu gibi gerek ana ulaşım arterleri ile bu alanların parçaladığını gerekse yerleşim alanları arasında sıkıştırılarak mevcut kullanımını kaybedeceğini görmemezlikten gelmek, kentlerin yeni sorunları olarak en kısa zamanda önümüze çıkacaktır.

Bu bağlamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli İl sınırının tamamında hazırlatılan "1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı"nda Mutlak Tarım Arazisi (tarımsal niteliği korunacak alan) olarak belirlenen ancak  kentin gelişim istikametinde Üniversite Yolu üzerinde yoğun yapılaşma baskısı altında olan takriben toplam 30.2 hektarlık alanın düzenli yapılaşmanın sağlanabilmesi amacıyla 19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu"nun 13.maddesinin (d) bendi ve Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü´nün 09.06.2006 tarih ve 2297 sayılı talimatı gereğince "Konut Alanı" olarak planlanması yönünde "Kamu Yararı Kararı" alınması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 61- Mülkiyeti Belediyemize ait Durhasan ( Alikahya Fatih Mahallesi)   164 ada 18 nolu cinsi arsa olan  712.77 m2 lik parselin satılması konusunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin ( e ) fıkrasına göre  Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi teklifi ile ilgili  Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.04.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Durhasan ( Alikahya Fatih Mahallesi)   164 ada 18 nolu cinsi arsa olan 712.77 m2 lik parselin satılması konusunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin ( e ) fıkrasına göre  Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.