Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
16°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

03.06.2008 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 56- İzmit- Körfez Mahallesi, G23c-05a-1a uygulama imar planı paftası, 4836 ada, 11 nolu parselin imar planı üzerinde yer alan Akaryakıt ve Bakım İstasyonu kullanımının, Akaryakıt, Bakım ve LPG İkmal İstasyonu olarak düzenlenmesi suretiyle uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 28.05.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit- Körfez Mahallesi G23c-05a-1a uygulama imar planı paftası, 4836 ada, 11 nolu parselin bulunduğu alanın imar planı fonksiyon kararları içersinde yer alan işlevsel özellikleri kapsamında, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ( LPG ) ile çalışan Motorlu Taşıtlar için İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırma işlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5. maddesi gereği imar planı üzerinde LPG gösteriminin yer alması koşulunun yerine getirilmesi amacıyla önerildiği belirlenmiştir. Söz konusu alanın mevcut fonksiyon tanımı gereği parsel büyüklüğü ve yapılanma oranlarını sağladığı, önerilen kullanım kararının yapısal koşullarını sağlayacak uygun büyüklük ve konumda olduğu  belirlenmiştir.

Bahse konu alanda önerilen uygulama imar planı değişikliğinin imar planı uygulama hükümleri kapsamında uygun koşullar taşıdığı ve nazım imar planı kararları doğrultusunda hazırlandığı belirlendiğinden uygun görülerek kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 57- İzmit- Cedit Mahallesi, G23b-24b-4c uygulama imar planı paftası, 4076, 4083 ve 4084 nolu adalarda konut, park ve otopark alanlarının yeniden düzenlenmesi  suretiyle uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 28.05.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit- Cedit Mahallesi, G23b-24b-4c uygulama imar planı paftası 4076 ada, 2,3,4,5,20 nolu parseller, 4083 ada, 2,3,4,5,6,7,8 nolu parseller ile 4084 ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 nolu parsellerin mevcut imar planında konut alanı ve park alanı olan kullanımlarının otopark alanı ile birlikte toplulaştırma ve daha verimli yapılaşma yapılmasına olanak sağlanması amacıyla yeniden düzenlendiği belirlenmiştir. Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. maddesi hükümleri ile nazım imar planı kararlarına uygun olarak hazırlandığı belirlenen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 58- İzmit- Körfez Mahallesi, G23c-04b-3c; G23c-04b-3d uygulama imar planı paftaları, 4209 ada, 11 nolu parselde yapılanma oranının (E değerinin ) aynı kalması (E:1.00), kat sayısı sınırının 2´den 4´e ve hmax. değerinin 7 mt. den 14.50 m. ye çıkarılması suretiyle önerilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 28.05.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Körfez Mahallesi, G23c-04b-3c; G23c-04b-3d uygulama imar planı paftaları, 4209 ada, 11 nolu parselin imar planı üzerinde E=1.00, max.h 7.00, maks.2 kat yapılanma koşullu Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak tanımlanmış alanda yer aldığı belirlenmiştir. Mevcut imar planı yapılanma koşullarının Çevre Düzeni ve Nazım İmar planı kararlarının uygulanmasında kısıtlı imkanlar oluşturduğu gerekçesiyle imar planı yapılanma oranlarında bir artış içermeyen ancak parseldeki uygulamaya uygun kat sayısının ve saçak yüksekliğinin sağlanmasına yönelik mekansal kısıtlayıcı kararların değiştirilmesi amacıyla, nazım imar planı fonksiyon kararlarının işlevsel özelliklerine uygun koşullar içerdiği tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda; Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 28. maddesi hükümleri ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünün 04,04,2003 tarih, 4256 sayılı genelgesi ve nazım imar planı kararlarına uygun olarak hazırlandığı tespit edilen uygulama imar planı değişikliği teklifi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. .

 

KARAR 59-     Lösemili çocuklara kan temini konusunda sivil toplum örgütleri ile yardımlaşarak belediyemizce çalışma yapılması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık komisyonunun 28.05.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı tarafından Lösev ( Lösemili Çocuklar Vakfına ) kan temini konusunda yardımcı olunması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 60-      Sayın Valimizin başlatmış olduğu silahsızlanma kampanyasına katkı vermek adına İlköğretim öğrencilerine oyuncak silahlarını getirmeleri karşılığında kitap hediye edilmesi, hediye edilecek kitapların çeşidinin araştırılması teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonunun 27.05.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne oyuncak silahını teslim eden ilköğretim öğrencilerine birer tane kitap hediye edilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 61-     Veliahmet Mahallesinde Kabaran çeşme, Hacıhızır, Hacıhasan Çeşme, ve susam sokaklar arasında kalan alanın muhtarlık kayıtlarının Hacıhızır mahallesinde olması sebebiyle Hacıhızır mahallesine bağlanması teklifi ile ilgili  Türlü İşler komisyonunun 29.05.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Veliahmet Mahallesinde Kabaran çeşme, Hacıhızır, Hacıhasan Çeşme, ve susam sokaklar arasında kalan alanın muhtarlık kayıtlarının Hacıhızır mahallesinde olması sebebiyle Hacıhızır mahallesine bağlanması  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 62-    Belediyemiz meclisi tarafından isimsiz mükerrer isim taşıyan, birleşmesi gereken cadde ve sokaklara 02.03.2007 tarih ve 48 sayılı meclis kararı alınmış olup; meclis kararımızla alınan  sokak isimlerine mahalle sakinleri tarafından uygunsuzluğu ile ilgili itiraz dilekçelerinin değerlendirilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun  29.05.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Yenimahalle Aşkın sokak isminin Merkez Cami sokak olarak, Veliahmet mahallesindeki Doğa sokak isminin Onat sokak olarak, Yenimahalledeki İnan sokak isminin Ahmet Filiz sokak olarak değiştirilmesi ve Atatürk  ve Cumhuriyet isimlerinin başka yerlerde olmasından dolayı Şirintepe mahallesindeki Kazım Karabekir caddesi ile Topçular mahallesindeki Uygar sokak isimlerinin aynı kalması  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.