Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
16°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

03.07.2009 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 60- İzmit-Körfez Mahallesi G23c-04b-2c uygulama imar planı paftası, 2531 ada, 1 nolu parselin Ticaret Alanı olan kullanımının kuzey ve batı yönünde otopark ve yeşil alan kullanımlı 700 m2büyüklüğünde bir alanın eklenmesi ile 1588M2 büyüklükte Akaryakıt- Bakım ve LPG İkmal İstasyonu Alanı olarak düzenlenmesi suretiyle önerilen uygulama imar planı değişikliği teklifiile ilgili İmar komisyonunun 25.06.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit- Körfez Mahallesi G23c-04b nazım imar planı paftası, G23c-04b-2c uygulama imar planı paftası, 2531 ada, 1 nolu parselin ve çevresindeki alanın bir kısmının "Merkezi İş Alanı" kullanımının "Akaryakıt- Bakım ve LPG İkmal İstasyonu alanı olarak düzenlenmesini içeren nazım imar planı değişikliği teklifinin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2009 tarih 148 sayılı kararıyla uygun görüldüğü belirlenmiştir.

Nazım imar planı kararları doğrultusunda hazırlanarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin parsel büyüklükleri standartlarından Akaryakıt-Bakım ve LPG İkmal İstasyonu Alanlarında aranan 1500 m2 minimum büyüklük koşulunun sağlanabilmesi amacıyla yeşil alan ve otopark alanlarından 700 m2 lik bir kısmın 2531 ada, 1 nolu parsele eklenmesi ile alansal büyüklük standardının oluşturulduğu tespit edilmiştir. Bu standardın oluşturulması için kullanılan yeşil alan ve otopark alanlarından parsele ilave edilen parçalara eşdeğer büyüklükteki alanın ise mülkiyeti 2531 ada 1 nolu parsel malikine ait nazım imar planında MİA, uygulama imar planında ise Küçük Sanayi Alanı olarak tanımlı alanda yer alan, 1290 ada, 27 nolu, 1893 ada 4 ve 5 nolu parsellerin yeşil alan olarak düzenlenmesi ile elde edildiği belirlenmiştir.

Söz konusu alanda önerilen uygulama imar planı değişikliği teklifi içersinde Akaryakıt-Bakım ve LPG İkmal İstasyonu Alanı olarak belirtilen bölgenin; mevcut uygulama imar planı ulaşım sistemi içersinde kısıtlayıcı ve engelleyici ayrıca yönlendirici konumdaki yeşil bant olarak şekillendirilmiş alanın formunu ve işlevsel özelliklerini değiştirici nitelikte bir düzenleme oluşturduğu, kamusal bir alan olan otopark alanını kısıtlayarak işlevini yetersiz konuma getirildiği ve imar planı ulaşım sistemine uygun olmayan bir alansal düzenleme içerdiği belirlenmiştir. Bununla birlikte mevcut uygulama imar planında Küçük Sanayi kullanımlı alan içersinde düzenlenen yeşil alanlarının fonksiyonel ve tanımlanabilir nitelikte olmadığı görülmüştür. Düzenlenen yeşil alanların imar planı yapılanma koşulları içersinde kamusal hizmet verecek özelliklerin dışında yalnızca yapısal formu değiştiren ve adaların yapı yoğunluğunu azaltan nitelikte olduğu belirlenmiştir.

Ayrıca nazım imar planı üzerinde yapılanma koşulları ve yapısal yoğunluğu yeniden belirlenecek MİA içersinde benzeri düzenlemelerin yapılmasının planlamanın bütünlük ilkesine ve imar planı ana kararlarına aykırılık oluşturduğu düşünülmüştür.

Bu doğrultuda; nazım imar planı fonksiyon kararlarına uygun olarak hazırlanan ancak mevcut uygulama imar planı ulaşım ve yapılanma koşullarına uygun olmayan düzenlemeler içeren uygulama imar planı değişikliğine ( Belediye meclis üyeleri İlyas Şeker, Muammer Biner, M.Zekeriya Özak Hasan Kırlı, İsmail Gündaş, Emine Zeybek, Hüseyin Üzülmez, İbrahim Kılıç, İbrahim Elgin, İsmail Gün, Kani Baştürk, İbrahim Bulut, Mahmut Öztürk,Zafer Yılmaz´ Emine Okanalp, ve Erkan Aksoy´un)muhalif oylarına karşı komisyondan geldiği şekli ilekabulüne oyçokluğu ile karar verildi

KARAR 61-İzmit-Hacıhızır Mahallesi, 26 kadastro paftası, 403 ada, 48 nolu parselin bulunduğu alanda düzenlenmiş imar yolunun parselin dışına kaydırılarak yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 18.06.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit-Hacıhızır Mahallesi, 26 kadastro paftası, 403 ada 48 nolu parselin bir kısmını içine alacak şekilde düzenlenmiş imar yolunun bölgenin topografik koşulları, mülkiyet dokusu ve mevcut yapılaşma durumu göz önünde bulundurularak düzenlendiği belirlenmiştir. İmar planı ulaşım sistemi içersinde bağlantı ve hizmet noktaları ile bütünlük oluşturan söz konusu yolun kaydırılması veya kaldırılmasının imar planı ulaşım sistemini bozucu nitelikte bir düzenleme olacağı ve topografik yapının imar planı ada boyutları üzerindeki şekillendirici etkisini göz ardı edeceği belirlendiğinden, kamu yararına aykırı bir düzenleme özelliği taşıyan talepuygun görülmemekle reddine oybirliği ilekarar verildi.

KARAR 62-İzmit- Hacıhızır Mahallesi, 26 kadastro paftası, 409 ada, 11 nolu parselin bulunduğu imar adasının yapılanma koşullarında tevhid zorunluluğu şartının kaldırılması suretiyle önerilen imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 11.06.2009 tarihli raporu okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit- Hacıhızır Mahallesi, 26 kadastro paftası, 409 ada, 11 nolu parselin bulunduğu imar adasında yer alan kuzey doğu yönündeki parsellerin derinliklerinin imar yönetmeliğinde belirtilen standartların altında olduğu, söz konusu parsellerden güneybatı yönüne doğru alçalan nitelikte yüksek onanlı bir kot farkının bulunduğu ve yapılaşmanın yüksek istinat duvarları oluşturarak tehlikeli bir durumda gerçekleştiği belirlenmiştir.

Bahse konu yapı adasındaki tevhid zorunluluğunun da bu tehlikeli durumu ortadan kaldırmak ve yapılaşmayı topografyaya uygun olarak denetim altına almak amacıyla getirildiği tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda; söz konusu alanda imar planı koşullarında yer alan tevhid zorunluluğunun kaldırılması suretiyle önerilen plan değişikliği talebinin, parsel ölçeğinde düşünülerek ve fiziki çevrenin kontrol ve denetim dışı gelişmesini sağlayan yönde bir düzenleme içerdiği belirlendiğinden uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 63- İzmit-Yenidoğan Mahallesi, G23b-24d-1c uygulama imar planı paftası, 45 kadastro paftası, 1049 ada, 20 nolu parselin yapılanma koşulunu oluşturan hatların yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen imar planı değişikliği teklifi İile ilgili İmar komisyonunun04.06.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit-Yenidoğan Mahallesi, G23b-24d-1c uygulama imar planı paftası, 1049 ada, 20 nolu parselin mevcut imar planı yapılanma koşullarının kitle-blok gösterimi yapılarak ifadelendirildiği belirlenmiştir. İmar planı yapılanma koşullarına uygun büyüklük ve taban kullanımında hazırlanan uygulama projesinin bölgenin topografik yapısından kaynaklanan sebeplerle inşa edilen istinat duvarı sebebiyle güney yönünde dönüklük oluşturacak şekilde konumlandırıldığı ancak oluşan bloğun ön bahçe mesafesine tecavüzlü duruma düştüğü tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda; İmar planı yapılanma koşulunun topoğrafik yapı ve mevcut yapılaşma göz önünde bulundurularak, kitle blok gösteriminin kaldırılıp batı yönündeki yapılanma koşuluna uygun olarak, yapı yaklaşma sınırları ile yapılaşma alanının kısıtlanması ve güneydeki imar hattının yeniden düzenlenmesi suretiyle imar planı kararlarının yeniden oluşturulduğu belirlenmiştir.

İmar planı yoğunluk kararlarına aykırı düzenlemeler içermeyen ve topoğrafik yapının oluşturduğu kısıtlamalar sonucu oluşan teknik zorunluluktan kaynaklanan plan değişikliği önerisinin kamu kaynakları ve konut alanlarının etkin ve verimli kullanılması yönünde düzenlemeler içerdiği belirlendiğindenuygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 64- İzmit Yenidoğan Mahallesi, 20M-IIIa uygulama imar planı paftası, 4354 ada, 11 nolu parselin imar planı üzerinde Trafo Alanı olan kullanımının Konut Alanı olarak düzenlenmesi suretiyle önerilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgli imar komisyonunun 11.06.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit- Yenidoğan Mahallesi, G23b-24d-1b imar planı paftası, 20M-IIIa uygulama imar planı paftası, 4354 ada 11 nolu parselin mevcut imar planında Trafo Alanı olarak ayrılan bölgede yer aldığı, şahıs mülkiyetindeki söz konusu alanda herhangi bir trafo tesisi bulunmadığı belirlenmiştir. Söz konusu parselin yakınlarında yer alan 4374 ada 1 nolu parselde bölgenin Trafo Tesisi ihtiyacını karşılayan yapı inşa edilmiş olduğundan söz konusu parselin konut alanı olarak yenidendüzenlendiği belirlenmiştir.

Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27. Maddesi hükümlerince yatırımcı kuruluş görüşü doğrultusunda hazırlanan nazım imar planı kararlarının aykırılık oluşturmayan ve ilave kentsel donatı alanı ayrılmasını gerektiren büyüklükte bir düzenleme içermeyen uygulama imar planı değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 65- İzmit- Yenimahalle, G23b-23d-4b imar planı paftası, 19L-Ic uygulama paftası 3553 ada 4 nolu parselin bulunduğu yerde konut alanı, park alanı ve imar yolunun yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 18.06.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit-Yenimahalle, G23b-23d-4b imar planı paftası, 19L-Ic uygulama paftası, 3553 ada 4 nolu parselin mevcut imar planında güney yönünde bir kısmının konut ve imar yolu, kuzey yönünde ise jeolojik sakıncalı alanda kalan parçası yeşil alan, jeolojik sakıncası olmayan kuzey yönündeki en dış bölgesinin ise konut alanında kaldığı belirlenmiştir.Kuzeydeki konut alanında kalan parçasının bina yapılamayacak ölçülerde olduğu görüldüğünden kuzeydeki 5 nolu parselle tevhid şartı getirilmiştir.

Ancak tevhid koşulu 5 nolu parselin büyüklük ve konumu göz önünde bulundurulduğunda kısıtlayıcı ve uygulamayı güçleştirici bir durum oluştururken imar planı kararlarının amacını oluşturan sağlıklı ve estetik çevrenin oluşumunu destekleyen, yapılaşma sürecini bilimsel ve kentsel özellikle doğrultusunda yönlendiren bir durum oluşturmadığı belirlenmiştir. Ayrıca 4 nolu parselin kuzey parçasının 5 nolu parsele katılması için yapılacak işlemler sonrası 4 nolu parselin bir çok parçaya ayrılması gerektiği ve imar planı ulaşım sistemi içersinde herhangi bir fonksiyonu olmayan 7 m. lik çıkmaz yol niteliğinde bir alanın kamuya terkinin gerektiği tespit edilmiştir.

KARAR 66- Av.Bilge SAVAŞAN´ın müvekkili olduğu Yusuf BAKİ, Cevat BAKİ ve Şaban BAKİ´nin maliki bulunduğu Belediyemiz sınırları içerisinde M.Alipaşa mah. Pafta no:38, Ada no:1092 (sehven 1032 olarak yazılmış), ve parsel no:14´de tapuya kayıtlı bulunan taşınmazı ilgilendiren imar plan değişikliği talebinin reddine ilişkin Belediye Başkanlığımızın 04.12.2003 tarih ve 1796 sayılı işleminin, Kocaeli İdare Mahkemesinin 2004/557E-2005/1234 K sayılı kararı ile iptal edildiği, iptal kararının da Danıştay 6.Dairesinin 2006/900 E-2008/724K sayılı ve 06.02.2008 tarihli kararı ile onandığı belirtilerek, kesinleşen mahkeme kararı gereği söz konusu parselin mevcut imar planında E:1.00, H:3 kat yapılaşma koşuluna sahip "İlköğretim Tesis Alanı" olan kullanımının 5/A-3/3, 0.35/1.05 yapılaşma koşuluna sahip "Konut Alanı" olarak planlanması şeklinde Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması teklifi ile ilgili imar komisyonunun 18.06.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

davacı ve arkadaşlarına ait M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25d.3d Uygulama İmar Planı paftası, 38 pafta, 1092 ada, 14 nolu parselin 1985´li yıllarda İzmit Belediyesi tarafından yaptırılan ilk imar planları ile 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem sonrası Belediyemiz tarafından yapılan İzmit Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.06.2001 tarih ve 70 sayılı kararı ile onanan Revizyon imar planlarında da "ilköğretim alanı ve imar yolu" olarak planlandığı belirlenmiştir.

Ancak 10.07.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5216 sayılı "Büyükşehir Beleyesi Kanunu"nun 7.maddesi gereği nazım imar planlarını yapmak, yaptırmak ve onaylamak yetkisi tamamen Büyükşehir Belediyesine devredilmiş, sadece 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını yapma yetkisi ilçe ve alt kademe Belediyelerine verilmiştir.

Dolayısıyla Belediyemiz, M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25d.3d Uygulama İmar Planı paftası, 38 pafta, 1092 ada, 14 nolu parselin "İlköğretim alanı" olan kullanımının "konut alanı" olarak planlanmasını içeren imar planı değişikliği yapımı öncelikle 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğini gerektirdiğinden, 5216 sayılı yasa gereği sadece uygulama imar planı yapma yetkisi olan Belediyemizce herhangi bir işlem yapılması yasaya aykırılık teşkil edeceğinden mümkün değildir.

Bu bağlamda yukarıda ifade edilen gerekçeler doğrultusunda 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği yetkimiz dışında olduğundan alınan mahkeme kararı gereği M.Ali Paşa Mahallesi, 38 pafta, 1092 ada, 14 parsel sayılı taşınmazı ilgilendiren plan değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri doğrultusunda hazırlatılarak incelenmek üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesine sunulmasının, uygungörülmekle kabulüneoybirliği ile karar verildi.

KARAR 67-İzmit Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı" doğrultusunda Belediyemiz sınırları içerisinde İstanbul-Ankara TEM Otoyolunun güneyinde G23b.24b.3a-3b-3c-3d, G23b.25a.4a-4b-4c-4d, G23b.25a.3a-3b-3c-3d, G23b.25b.4a-4d, G23a.24c.2a-2b-2c-2d, G23b.25d.1a-1b-1c-1d, G23b.25d.2a-2b-2c-2d, G23b.25a.1a-1b-1c-1d, G23b.25d.4b, G23b.25d.3a-3b, G23b.25c.4a-4b Uygulama İmar Planı paftalarında yer alan takriben 98 hektarlık alan ile İstanbul-Ankara TEM Otoyolunun kuzeyinde G23b.19c.3c, G23b.20d.4c-4d, G23b.20d.3c-3d, G23b.20c.4c-4d, G23b.24b.2a-2b-2c-2d, G23b.25a.1a-1b-1c-1d, G23b.25a.2a-2b-2c-2d, G23b.25b.1a-1b-1c-1d, G23b.24b.3a-3b, G23b.25a.4a-4b, G23b.25a.3a-3b, G23b.25b.4a Uygulama İmar Planı paftalarında yer alan takriben 95 hektarlık alanın "1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Lejandı Revizyonu" Belediyemiz Meclisinin 03.02.2009 tarih ve 23-22 sayılı kararları ile kabul edilerek Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı´nın 13.03.2009 tarih ve 128-127 sayılı kararları ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunun 8.b maddesi gereği 21.04.2009 - 22.05.2009 tarihleri arasında yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili imar komisyonunun 18.06.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

1. HALİL İBRAHİM VARDOĞAN 20.05.2009 tarihli itiraz dilekçesinde, Belediyemiz, İzmit İlçesi, M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25d.1d Uygulama İmar Planı paftası, 542 ada 34 ve 169 nolu parsellerin maliki olduğunu, 34 nolu parsel üzerinde yer alan ruhsatlı ve iskanlı binası ile arsasının yolda kaldığını ve bu durumda mağdur edildiğini ifade ederek, mağduriyetinin giderilmesi için itiraz etmektedir. Ancak söz konusu imar yolu 1970´li yıllarda yapılan imar planları ile birlikte planlanmış olup, 18.03.1994 tarih ve 625 sayılı Meclis kararı ile 3 metre doğuya kaydırılacak şekilde tadil edilmiştir. 1994 yılından itibaren ve Belediyemizce yapılan son Revizyon İmar Planları ile bahse konu imar yolu ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmadığından söz konusu itirazın uygun görülmemekle reddine,

2. ÇETİN BOLDAŞ bila tarihli itiraz dilekçesinde, Belediyemiz, İzmit İlçesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25d.2d Uygulama İmar Planı paftası, 2543 ada 22 nolu parselinin de içinde bulunduğu bölgenin ticaret alanı ve 4 kat olarak düzenlendiğini ancak binasını noksan katlı yaptığı için ayrık nizam koşullarından dolayı ilave kat hakkından yararlanamadığını belirterek, oluşan mağduriyetinin giderilmesi için yapılaşma koşulunun Emsal:1.80 olarak düzenlenmesi için itiraz etmektedir. Söz konusu itirazın bahse konu parsel incelendiğinde E:1.60 değerinin E:1.80 olarak attırılmasının üst ölçekli ana plan kararları doğrultusunda yoğunluk artışına neden olması sebebiyle uygun görülmemekle reddine,

3. İSMET GÜL 18.05.2009 tarihli itiraz dilekçesinde, Belediyemiz, İzmit İlçesi, M.Alipaşa Mahallesi, G23b.25d.1a Uygulama İmar Planı paftası, 4954 ada 4 nolu parselin maliki olduğunu, 12.06.2007 tarihinde aldığı imar durumuna göre B-3 nizamında ruhsat aldığını ancak revizyon imar planı ile verilen kat ilavesi için başvurduğunda parselinin ayrık nizam olarak değerlendirildiğini belirterek, oluşan mağduriyetinin giderilmesi için itiraz etmektedir. Söz konusu itirazla ilgili yapılan inceleme neticesinde, oluşan mağduriyetin giderilmesi amacıyla plan üzerinde sehven A-4 olarak bırakıldığı belirlenen bahse konu parselin yapılaşma koşulunun B-4 olarak düzenlenmesinin uygun olacağı düşünüldüğünden kabulüne,

4. ABDÜRREZZAK KOÇAKELÇİ 03.05.2009 tarihli itiraz dilekçesinde, Belediyemiz, İzmit İlçesi, G23b.25d.2d Uygulama İmar Planı paftası, 2543 ada 21 nolu parselinin yapılaşma koşulunun revizyon imar planı ile çevresindeki aynı veya benzer hizmete ayrılmış alanlardan farklı olarak düzenlendiğini belirterek, oluşan mağduriyetinin giderilmesi için yapılaşma koşulunun çevresindeki yapılaşma şartlarına uyum sağlayacak şekilde düzenlenmesi için itiraz etmektedir. Söz konusu itiraza konu parsel ile çevresindeki diğer parsellere verilen yapılanma şartları incelendiğinde, revizyon imar planı ile bölgede verilen kat ilavesine istinaden söz konusu parselin çevresindeki diğer parseller ile aynı yapılaşma koşuluna sahip olabilmesi için Emsal değerinin 1.60 olarak düzenlenmesinin uygun olacağı düşünüldüğünden kabulüne,

5. HASAN BOZAN bila tarihli itiraz dilekçesinde, Belediyemiz, Yenişehir Mahallesi, G23b.25d.2a Uygulama İmar Planı paftası, 1778 ada 6 nolu parselin sahibi olduğunu belirterek, parselinin şeklinin düzgün bir bina yapımına elvermemesi nedeniyle oluşan mağduriyetinin giderilmesi amacıyla gerekli düzenlemenin yapılması için itiraz etmektedir. Söz konusu itiraz ile ilgili yapılan inceleme neticesinde; söz konusu parsel formunun düzgün bir bina yapılmasına imkan tanımadığı, bu nedenle de parsel alanında herhangi bir artış yapılmadan parselin kuzeydoğu köşesinin düz bir kırık oluşturacak şekilde yeniden düzenlenmesinin uygun olacağı düşünüldüğünden kabulüne,

6. İBRAHİM TEKTAŞ Muradiye Kültür Vakfı Şube Başkanı 20.05.2009 tarihli itiraz dilekçesinde, Belediyemiz, İzmit İlçesi, Tepeköy Mahallesi, G23b.25a.2b Uygulama İmar Planı paftası, 145 ada 1 nolu parselin vakıflarına ait olduğunu ve parsellerinde ruhsatlı ve kısmen iskanlı olan binalarının bulunduğunu belirterek, revizyon imar planı ile parsellerinin çevresindeki yollarda yapılan değişiklikler sonucu oluşan mağduriyetinin giderilmesi için itiraz etmektedir. Söz konusu itirazın değerlendirilmesi sonucu parselin doğusunda bulunan 10 metrelik imar yolu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hazırlattığı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda ana ulaşım ağı çerçevesinde değerlendirilip 14 metre olarak planlandığından, 10 metreye düşürülmesinin genel plan kararları ve üst ölçekli ana plan kararlarını bozacağından uygun görülmemekle reddine, ancak yolun genişletilmesi sonucu oluşan mağduriyetin giderilmesi amacıyla parselin kuzey ve doğu cephesindeki yapı yaklaşma mesafelerinin 10 metreden 5 metreye düşürülmesinin uygun olacağı düşünüldüğünden kabulüne,

Ayrıca "İzmit Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı" doğrultusunda İstanbul-Ankara TEM Otoyolunun güneyinde hazırlanan "1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Lejandı Revizyonu" üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde;

1. Planlama sahası içerisinde Yenişehir Mahallesi, G23b.25a.3c Uygulama İmar Planı paftası, 2508 ada 4 ve 5 nolu parsellerin yapılaşma koşulunun sehven 5/A-3/3, 0.40/1.20 olarak bırakıldığı belirlendiğinden, yol boyunca yapılan kat artışına istinaden söz konusu parsellerin de yapılaşma koşulunun yol boyundaki diğer parseller gibi 5/A-4/3, 0,40/1,60 olarak düzenlenmesi uygun olacağından kabulüne,

2. Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25d.2d Uygulama İmar Planı paftası, 2534 ada, 11 nolu (1 ve 10 nolu parsel tevhiden) parselin yapılaşma koşulunun yol boyunca yapılan kat artışı sırasında sehven 5/A-3/3, 0,40/1,20 olarak bırakıldığı bu nedenle de Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile Kandıra yolu kenarında yapılan artışlara istinaden söz konusu parselin yapılaşma koşulunun çevresiyle uyum arz etmesi amacıyla 5/A-4/4, 0,40/1,60 olacak şekilde düzenlenmesinin 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri, şehircilik ilkeleri ve kamu yararı çerçevesinde uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 68- İzmit Çukurbağ Mahallesi, G23b24c1b imar planı paftası, 494300-494400 düşey; 4515100-4515200 yatay koordinatlar arasında yer alan şeref Meydanının bir kısmının trafo Alanı olarak düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili 04.06.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit-Çukurbağ Mahallesi, G23b24c1b imar planı paftası 494300-494400 düşey; 4515100-4515200 yatay koordinatlar arasında yer alan Şeref Meydanı olarak tanımlanan bölgenin imar planı üzerinde ağaçlandırılacak Alan olarak ifadelendirilmiş olduğu ve dereye ait kadastral sınırlar içersinde kaldığı belirlenmiştir.

Bu doğrultuda; teknik altyapı alanı olarak tanımlanan Trafo Alanının kadastral olarak Dere mülkiyetinde kalan bölgede yer alması ve imar planı kararları ile trafo alanı olarak tanımlanamayacak büyüklük ve konumda bir düzenleme içermesi gerekçesiyle öneri plan değişikliği teklifi uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 69- Gündoğdu mahallesi, Gündoğdu deresinin batısında yer alan köylüye ait ekip biçilen tarlalar ile Yunus Emre caddesinin güneyinde yer alan köy yerleşim alanının 2003 yılında oluşturulan Malta Mahallesi sınırları içerisinde bırakılmasıyla oluşan sınır değişikliğinin, Gündoğdu mahallesi sınırının mevcut yerleşim sınırlarına göre yeniden düzenlenmesi teklifi ile ilgili yapılan İmar komisyonunun25.06.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Gündoğdu mahallesinin İl İdare Kurulunun 19.11.2003 tarih 2003/2754 sayılı kararı ile Gündoğdu , Ayazma ve Malta mahalleleri olarak 3´e bölündüğü belirlenmiştir. İl İdare Kurulunun 2003/2754 sayılı kararı ile oluşturulan Malta ve Gündoğdu mahallelerinin arasındaki sınır;Yunus Emre caddesini takiben Uğur Mumcu caddesi ile kesiştiği noktaya,Buradan kuzey-doğuya doğru Uğur Mumcu caddesini takiben Gündoğdu deresi ile kesiştiği noktaya, buradan güneye doğru Gündoğdu deresini takiben TEM otoyolunun (otoban) kesiştiği nokta olarak tanımlandığı belirlenmiştir.

Mahalle sınırı değişikliği talebinin içeriğinde belirtilen ;Gündoğdu deresinin TEM otoyolu (otoban) ile kesiştiği noktadan kuzeye doğru Malta Mahallesi kalıcı konutları imar uygulama plan sınırından Taha sokağa, buradan Uğur Mumcu caddesini takiben Yunus Emre caddesine,buradanda Uğur Mumcu caddesi ile Gündoğdu deresinin kesiştiği nokta ile Gündoğdu deresi arasında kalan, ekli krokide gösterilen yaklaşık 10 hektarlık alanın, Malta Mahalle muhtarlığınında onayı alınarak Gündoğdu Mahallesine ilave edilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 70- 5747 sayılı kanun ile belediyelerin birleşmesinden sonra oluşan mükerrer cadde- sokak isimlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 25.06.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5747 sayılı kanun ile belediyelerin birleşmesinden sonra oluşan mükerrer cadde- sokak isimlerinin muhtarların önerileri doğrultusunda numara sistemine geçilmesi, Mahallelerin her birine 29 harfi bölüştürülerek isimlerin oluşturulması ve Büyükşehir Belediyesi tarafından eski isimler ve yeni oluşan isimlerin listelerinin tarafımıza bildirilmesi, uygun görülmeklekabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 71- Saraybahçe , Bekirpaşa, Kuruçeşme, Alikahya, Akmeşeden oluşan İzmit Belediyesinin sınırları içerisinde oluşturulacak "içkili yer bölgesi " tespit edilmesi teklifi ile ilgili Sosyal Hizmetler ve İmar komisyonlarının 11.06.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

a-Kocaeli Valililiğince İçkili yerlerin tespitine dair 11.10.2001 ve 06.01.2004 tarihinde alınan komisyon kararlarının aynen uygulanmasına,

b-Müktesep hak sahiplerinden ; müktesep haklarını kaybedenlerin içkili yer bölgesinden çıkarılmasına halen faaliyet gösterenlerin müktesep haklarının devamına,

c-İçkili yer ruhsatlandırılmasında İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin ilgili maddelerinin uygulanmasına,

d-Bundan sonraki İçkili yer açma taleplerinin Komisyonca yerinde incelenerek değerlendirilmesine,

e-Krokide İçkili yerler bölgesinin yeşil, Müktesep haklı yerlerin sarı renkle boyanmasına, İçkili yerlere ait kararın ölçekli krokide belirterek tasdik edilmesine, ve:

 

1-Kuruçeşme(Tuna Sokak)Atatürk Caddesinin Yeni mahalle girişinde köprü başında bulunan Dere Sokak başında 2 numaralı binadan (Tuna Sokak)Atatürk caddesi üzerindeki 26 numaralı binaya kadar olan sağ taraftaki kısmın (1985 yılı kararı)

2-Yenidoğan Mahallesi, Eski Derince caddesinde(E-5) D-100 karayolu tarafından girişte sağ tarafta bulunan 1 sayılı binadan başlamak üzere 96 numaralı binaya kadar olan sol kısım (1985 yılı kararı)

3-Tepecik Mahallesi, Hürriyet Caddesi, 7 numaralı binadan başlamak üzere Mektep sokağa girişte sol tarafta bulunan 15 numaralı binaya kadar olan kısmın (1985 yılı kararı)

4-05.12.1989 tarihindeki İl Komisyon kararı 12.07.1990 tarihinde İçişleri Bakanlığınca onaylanan Kemalpaşa Mahallesi, Şahabettin Bilgisu Caddesinin Halkevinden girişte sağ tarafında bulunan 134/A sayılı işyerinden başlamak üzere 136 numaradan 172 numaraya kadar olan yerler Kemalpaşa Mahallesi, yine Şahabettin Bilgisu Caddesinin Halkevinden girişte sol tarafta bulunan 117/A ve 115 sayılı işyerlerinin (1989 yılı kararı)

5-Şahabettin Bilgisu Caddesinden Yavuz Sokağa girişte sağ tarafta kalan 8 numaralı binadan 18 numaralı binaya kadar yine Yavuz Sokağa, Şahabettin Bilgisu caddesinden girişte sol tarafta kalan 1 numaralı binadan11 numaralı binaya kadar olan kısmın (1985 yılı kararı)

6-(Sehven Yalı Hamam Sokak olarak belirtilen)Fettah Öven Sokağa Şahabettin Bilgisu Caddesinden girişte sağ tarafta kalan 21 numaralı binadan 5 numaralı binaya kadar , yine Fettah Öven Sokağa Şahabettin Bilgisu Caddesinden girişte 28 numaralı binadan başlamak üzere 2 numaralı binaya kadar olan kısmın(1985 yılı kararı)

7-İzmit Körfez sanayi Fuarı içinin tamamı(1985 yılı kararı)

8-Kadıköy Mahallesi, Atatürk bulvarı 2/A sayılı yerde bulunan metro Apt.nından başlamak üzere sağ tarafı 12 numaralı binaya kadar sol tarafı ise 2 numaralı Metro Apt.tam karşısındaki 37 numaralı binadan başlayarak 61 numaralı binaya kadar olan kısmın (1985 yılı kararı)

9-Kadıköy mahallesi, Bağdat caddesine doğu kışla yönünden girişte sol tarafta kalan 1. Esendal sokağın başında bulunan 100/c sayılı binanın tam karşısında bulunan Selahattin Mutlu sokağının başında bulunan 147/A sayılı binadan başlamak üzere 63 sayılı binaya kadar olan kısmın (1985 yılı kararı)

10-Turan Güneş Caddesi, (Kandıra caddesi) nin santralden girişte 116 numaralı binadan başlamak üzere 3.Vişnelik sokak başında bulunan 202 numaralı binaya kadar yine Turan Güneş (kandıra Caddesi) caddesinin santralden girişte sol tarafta bulunan 101 numaralı binadan başlayarak 221 numaralı binaya kadar olan kısmın (1985 ve öncesi yılı kararı)

11-Bekirdere üçyol kavşağında bulunan Yusuf AYDINOĞLU ´ na ait 2 numaralı binadan başlamak üzere Zincirli kuyu Caddesi üzerinde bulunan 102 numaralı binaya kadar sağ tarafta kalan yer, yine Bekirdere Üçyol Zincirlikuyu Caddesi üzerindeki İsmail Hakkı TAŞER e ait olan 1 numaradan başlayarak 93 numaralı binaya kadar olan kısmın (1985 ve öncesi yılı kararı)

12-05.03.1985 tarihli komisyon karar ve İçişleri Bakanlığınca 05.04.1985 tarihinde onaylanan Bekirdere Turan Güneş Caddesi,(Kandıra Caddesi) Başaran Sokağın Başındaki 2 numaralı binadan başlamak üzere 277 numaralı binaya kadar olan kısmın yine başaran sokağın başında bulunan 2 numaralı binanın tam karşısındaki ve Turan Güneş caddesi (Kandıra caddesi) üzerindeki 256 numaralı binadan başlamak üzere Bekirdere Üçyola doğru gelindiğinde sol tarafında bulunan 286 numaralı binaya kadar olan kısmın ( 16.12.1986 tarihinde İl Komisyon kararı 16.02.1987 tarihinde onaylanmış olup, Turan Güneş Caddesinin 273 ve 275 numaralı binalar dahil edilmiştir.)

13-İlimiz sahil şeridinde bulunan Salim Dervişoğlu Caddesini Tren Garının karşısına denk gelen Yelken Spor Kulübü binasının 15 metre ilerisinden başlamak üzere Sakarya istikametine doğru olan Deniz tarafına kalan ve içersinde marinanın bulunduğu sahil kesiminin Sabancı Kültür merkezine 15 metre mesafe yakınına kadar uzanan bölümün, yine Sabancı Kültür merkezinden 15 metre mesafeden başlamak üzere Gölcük istikametine doğru sahil şeridini takiben fuar merkezi içersinde bulunan Atlı Spor kulübüne 15 metreye yakın olan kısmın,

14-Atlı Spor Kulübünün Gölcük istikametine doğru gidişe göre hemen yanında bulunan derenin güney tarafından başlamak üzere Yuvacık Kavşağına kadar olan birinci maddede uygulanacağı gibi sahil kısmın (Tekyön)

15- Kuruçeşme Cumhuriyet mahallesi, Sahil caddesini takiben Derince istikametinden İzmit(Merkez) istikametine doğru gidişe göre yolun sol tarafında bulunan Umut sitesi A Blok dahil başlamak üzere Çoruh (Mısır) sokağın girişinde (sağ taraftaki site) dahil olmak üzere denize bakan kısımlarının ve aynı caddenin deniz tarafına (sahil kesmine) kalan ve Umut sitesi ile Çoruh (Mısır) sokak arasına denk gelen kısımların,

16-Kemalpaşa mahallesi, Yalı Cami Sokak No: 3 sayılı kısmın,

17- Kemalpaşa mahallesi, Eski PTT Sokak No: 1/B (dahil olmak üzere) 1/D, 7/B sayılı kısımların,

18-Kemalpaşa mahallesi Gümrükçüler caddesi, No: 3 sayılı kısmın ,

 

19- Akmeşe, Cumhuriyet Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, No: 37/A adresinde bulunan içkili Lokantanın İçkili yerler bölgesinden çıkarılmasına , 13 Sokak No: 3 sayılı kısmın İçkili yer bölgesine dahil edilmesine,

22.01.1985 tarihinde toplanan komisyonca müktesep haklı olarak kabul edilen ve isimleri yazılan şahıslardan:

Aşağıda 6 madde halinde belirtilen kurum ve şahısların işyerlerinin müktesep haklarını devam ettirdiklerinden müktesep haklarının korunması,

a) İsmet AKBAŞ Leyla .Atakan Cad. No: 28 (Kayıtta var)

b)Faruk DOĞRU İnönü Cad. No: 180 (Kayıtta var Yenilememiş)

c)Mehmet YÜCESOY Rıza Ziya ERYILMAZ Demiryolu Cad. No:44(Kaydı var yenilemiş)

d)Mevlüt Muharrem GÜNIŞIK Eski Ankara Cad. No: 75/1 Kayıtta var 1984/3)

e)İhsan SANAL - Oğuz ÖN Tepecik Mh.Tokoğlu Sk.No: 1/A Kayıtta var

f)Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği Kemalpaşa Mah. .Metropol İş merkezi Kat/4

uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 72- Belediyemize bağlı benzer hizmetlerin daha sağlıklı, aksamadan yapılabilmesi amacı ile 31.08.2009 da sona erecek olan Temizlik Hizmet alımı ihalesinin 31.12.2011 tarihine kadar ihale edilmesi için 5393 sayılı belediye kanununun 67. maddesine istinaden Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 15.06.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Temizlik hizmet alımı ihalesinin; iş bu hizmet alımında çalıştırılacak işçilerin varsa hafta tatili, dini ve resmi bayram çalışması, senelik izin ve fazla mesai ve diğer tüm ücretlerinin bordrolarına eksiksiz yansıtılması, iş eğitimi, iş kazalarını önleme eğitimi dahil tüm eğitimlerin verilmesi iş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına eksiksiz riayet edilmesi, belediyemize yakışır giyim ve temizlik içersinde olmaları, uluslar arası çalışma koşullarının (İLO şartları) tam olarak uygulanması, bu hususların yerine getirilmesinin temini açısından eleman çalıştırılması, iş kazası, meslek hastalığı durumunda ödenmesi gereken maddi ve manevi tazminatların her bir çalışan için güvencenin temini açısından, yine üçüncü şahıslara verilecek zararların temini açısından da yeterli düzeyde mali mesuliyet sigortasının yapılması, bu hususların belediyemizde de denetiminin temini, istihkak ödemeleri öncesi Sosyal Güvenlik kurumunda (SGK) da borçlarının bulunmadığının belgelenmesi ile ancak istihkak ödemelerinin yapılması, çalıştırılacak araç, gereç ve elemanlarının belediyemizce tespiti ile bu miktarlarda araç, gereç ve eleman çalıştırılması, bu araçların da trafik ve kasko sigortalarının yeterli düzeyde yapılmış olması, SGK ya borçların ve yukarıda belirtilen diğer sorumlulukların yazılı

KARAR 73- Gündoğdu mahallesi, Orhan mahallesi, Yenidoğan mahallesi parselleri ile Belediye çarşı işhanı olarak bilinen Tepecik mahallesindeki bağımsız bölümlerin 5393 sayılı kanunun 18.maddesinin (e) bendine göre satış işleminin yapılması, bu konuda Belediye Başkanı´na ve Encüme´ne yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 10.06.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemiz uhdesinde bulunup da kamu alanında kalmayan ve imar planında konut alanında kalan müstakil tapulu gayrimenkullerimizden Gündoğdu mahallesi G23B25A3D pafta 723 ada 1 parsel ( 210,34m2), Orhan Mahallesi 20N-1-d pafta 3439 ada 6 parsel ( 418 m2), Yenidoğan mahallesi G23B24D1B pafta 4372 ada 1 parsel ( 231m2) Yenidoğan mahallesi G23B23C2C pafta 3918 ada 4 parsel ( 479m2) ve Yenidoğan mahallesi 20M-IV-c pafta 4416 ada 10 ( 56m2) nolu parseller ile belediye çarşı işhanı olarak bilinen Tepecik mahallesi 239 ada 50 nolu parseldeki A Blok 4 kat. 103, 104; A Blok 5.kat 118, 119; A Blok 7.kat 145. 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156; B Blok 5.kat 69, 70, 71, 72 , 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80; B Blok 7.kat 93, 94, 95, 96, 97, 98, 104; C Blok 3.kat 123; C Blok 4 kat 130, C Blok 5.kat 153, 156, 169, 170; C Blok 6.kat 180, 181, 183, 185, 186, 187, 200, 201; C Blok 7.kat 202 nolu bağımsız bölümlerin; 5393 sayılı kanunun 18.maddesinin (e) bendine göre satış işleminin yapılması, bu konuda Belediye Başkanına ve encümene yetki verilmesiuygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 74- Kocaeli İl Özel İdaresine, imar planında ilköğretim alanı olarak ayrılan tapuda Körfez mahallesi, 1865 ada, 1 nolu parseldeki belediyemize ait hissenin 5393 sayılı kanunun 75. maddesine göre bedelsiz devir talebi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 09.06.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Adı geçen parselin (İmar planında ilköğretim alanı olarak ayrılmış 1865 ada 1 nolu parsel ) 595 - 7507 hisseye tekabül eden 42m2 nin Kocaeli İl Özel İdaresi adına tescil ve ferag verilmesi hususu uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 75- İmar planlarında Pazar alanı olarak ayrılan Maliye Hazinesi adına kayıtlı tapuda Durhasan 669 ada, 1 nolu parselin belediyemize bedelsiz olarak tahsis edilmesi konusunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 08.06.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Pazar yerinin hazineden tahsis alınması ve gerekli müsaadelerin yapılması için Başkana ve Encümene yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 76- Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının tapuda Hatipköy 2105 ada, 12 parsel üzerinde bulunan belediyemize ait binanın Kocaeli Vergi ve İdare Mahkemelerince kullanılmak üzere 5393 sayılı kanunun 75. maddesine göre bedelsiz tahsis talebi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 10.06.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait bulunan Belsa Plaza işhanında geçmişte idare mahkemesine yer tahsisi edilmiş bulunması, bu defa Belsa Plaza işhanının bu bölümlerinin İzmit Belediyesine devredilmesi nedeniyle, Belediyemiz mülkiyetindeki tapuda Hatipköy 19LIIa pafta, 2105 ada, 12 nolu parseldeki ( Kuruçeşme hizmet binası) binanın zemin kat 1, 2, 1.kat 4, 5, 6, 2.kat 7, 3.kat 8, 9, 10 ve 4.kat 12 nolu bağımsız bölümlerin düğün salonu olarak kullanılan bölüm dışındaki ve market olarak kullanılan bölüm hariç, İzmit Belediyesi irtibat bürosu yapılacak yerinde bırakılarak 5 yıllığına bila bedel Adalet Bakanlığı Kocaeli İdare ve Vergi Mahkemeleri Başkanlıklarına tahsis edilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 77- 31.05.2009 Tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazetede "Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik" yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğin 5.maddesinin 1.fıkrasının ( c) bendine göre Belediyemiz C13 gurubunda yer almaktadır.Belediyemizin yeni belirlenen gurubuna göre organizasyonel yapısı, müdürlüklerin ve kadro durumlarının belirlenebilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 25.06.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

1- İlişikteki organizasyon şemasının kabulüne,

2- Norm Kadroda belirtilen hakedilen norm kadro durumu listesinde belirtilen şef kadrosunun 10, Avukattan 4, Mali hizmetler uzmanından 2, yardımcısından 1, idari personelden 20, sağlık personelinden 10, yardımcı hizmet personelinden 10, Zabıta memuru 10, kadronun eskitilmesiyle memur kadrolarının toplam 355 kişi olmasıuygun görülmeklekabulüne oybirliği ile karar verildi.