Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

03.07.2012 Tarihli Meclis Toplantısı

03.07.2012 TARİHLİ  MECLİS KARARLARI

 

KARAR 58İzmit-Gündoğdu Mahallesi,G23b.25a Nazım İmar Planı Paftası, G23b.25a.3b Uygulama İmar Planı Paftasında"Konut Alanı" kullanımına sahip 167 ada 9 nolu parselin "Konut Alanı" olanmevcut imar planı arazi kullanım kararının "Ticaret Alanı" olarak yenidendüzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifiile ilgili İmar Komisyonunun 14.06.2012 tarihli raporu  okunarakyapılan müzakeresi neticesinde:

 

Belediyemiz,Gündoğdu Mahallesi, 167 ada, 9 no´lu parselin Kocaeli Büyükşehir BelediyeMeclisinin 12.04.2012 tarih 197 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmarPlanında "290 kişi/ha yoğunlukta Meskun Konut Alanı" olan kullanımının "290kişi/ha yoğunlukta Tali İş Merkezi" olarak düzenlendiği ve söz konusu parselinmevcut uygulama imar planında " Konut Alanı " kullanımında olduğubelirlenmiştir.

KocaeliBüyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2012 tarih, 197 sayılı kararıdoğrultusunda; İzmit-Gündoğdu, G23b.25a.3b Uygulama İmar Planı Paftası,167 ada 9 nolu parselin cephe aldığı 14 mt genişliğindeki Turan GüneşCaddesinin önemli ulaşım arterlerinden birisi olması ve imar planı üzerindekiticari süreklilik kararının sağlanması amacıyla Turan Güneş Caddesini kesipKandıra yönüne bağlantı sağlayan Yeşilova Caddesi ile TEM otoyol geçiş kısmınakadar olan 170 ada 19 nolu parsel, 169 ada 5 ve 6 nolu parseller, 168 ada 12 ve24 nolu parsel, 167 ada 9 nolu parsel, 3034 ada 1,7 ve 8 nolu parseller ile8838, 8839 ve 8840 nolu parsellerin bulunduğu alanın, nazım imar planı arazikullanım kararının "Ticaret Alanı" olarak yeniden düzenlendiği tespitedilmiştir.

KocaeliBüyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2012 tarih, 197 sayılı kararı göz önündebulundurularak İzmit-Gündoğdu, G23b.25a.3b Uygulama İmar PlanıPaftası, 167 ada 9 nolu parselin Konut Alanı olan mevcut uygulama imar planıarazi kullanım kararının "Ticaret Alanı" olarak yeniden düzenlemesini içerenuygulama imar planı değişikliği önerisinin İzmit-Gündoğdu,G23b.25a.3b Uygulama İmar Planı Paftası, 170 ada 19 nolu parsel, 169 ada 5 ve 6nolu parseller, 168 ada 12 ve 13 nolu parsel, 167 ada 9 nolu parsel, 3034 ada1,7 ve 8 nolu parseller ile 4599 ve 4600 nolu parselleri kapsayacak şekildeyeniden düzenlenmesi ile nazım imar planı kararlarına uygun uygulama imar planıkararlarında bütünlüğün sağlanabileceği görülmüştür.

Bu doğrultuda;İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.3b Uygulama İmar PlanıPaftası, 170 ada 19 nolu parsel, 169 ada 5 ve 6 nolu parseller, 168 ada 12 ve13 nolu parsel, 167 ada 9 nolu parsel, 3034 ada 1,7 ve 8 nolu parseller ile4599 ve 4600 nolu parselleri kapsayan bölgenin uygulama imar planı arazikullanım kararının "Ticaret Alanı" olarak yeniden düzenlenmesi ile söz konusualanın yapılanma koşulunun nazım imar planı yoğunluk kararları göz önündebulundurularak A-3 olarak ifadelendirilmesini içeren

uygulama imarplanı değişikliği önerisinin nazım imar planı kararları şehircilik ilkeleri ve kamu yararı çerçevesinde  uygungörülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 KARAR 59- İzmit- Yenimahalle 1274 ada, 9 nolu parselve 27 ada, 461 nolu parselin mevcut imar planında sehven kaldığıbelirlenen  "5/A-2/3, 0.40/1.20 yapılanmakoşulunun yeniden eski yapılanma koşulu olan "5/A-2/3, 0.40/0.80" oranınadönüştürülmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imarkomisyonunun 07.06.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

       İzmit- Yenimahalle 1274 ada, 9 noluparsel ve 27 nolu ada, 461 parselin mevcut imar planı yapılanma koşulunun"5/A-2/3, 0.40/1.20 olarak belirlendiği, ancak bu yapılanma düzeni ve oranının16.02.2007 tarih ve 92 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylı imar planırevizyonu kapsamında sehven oluşturulduğu tespit edildiğinden imar planıyapılanma düzeni ve oranı arasındaki uyumsuzluğun düzeltilmesi amacıyla mevcutuygulama imar planı üzerindeki "5/A-2/3, 0.40/1.20" olan yapılanma oranlarınınuygulanabilir değer olan "5/A-2/3, 0.40/0.80" oranına dönüştürülmesini içerenUygulama İmar Planı değişikliği  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ilekarar verildi.

KARAR 60İzmit-YahyakaptanMahallesi, G23b.25c.1d Uygulama imar planı paftası, 1554 ada 1 nolu parseldeyer alan " Resmi Kurum Alanının " imar planı yapılanma koşullarının yenidendüzenlenmesini içeren Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgiliİmar komisyonunun 21.06.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

 

 SosyalGüvenlik Kurumu Kocaeli İl Müdürlüğü´ne ait mevcut durumdaki hizmet binasının 1999 yılındaki depremde hasar gördüğüve orta hasarlı yapı olarak sınıflandırılması nedeniyle yeni hizmet binasınınİzmit-Yahyakaptan Mahallesi,  G23b.25c.1dUygulama imar planı paftası, 1554 ada 1 nolu parselde yer alan Resmi KurumAlanında yapılabilmesi için uygulama imar planı yapılanma koşulunun Blokifadesi ile birlikte yeniden H:6 Kat düzenlenmesi talep edildiğibelirlenmiştir.

Ancak sözkonusu 1554 ada 1 nolu parselin mevcut imar planında E:1.20 ve H:3 Katyapılanma koşullarına sahip Resmi Kurum Alanı olduğu ve yapılan imar planıdeğişikliği teklifi ile Emsal değerini arttırılması sonucu yapı yoğunluğuarttırıcı etkisi olacağı, söz konusu parselin alanı içerisinde yapılacak yapıkütlesinin bölgede olumsuz silüet etkisi meydana getireceği ve bölgede otoparkalanı sorunu yaratacağı tespit edilmiştir.

 

Bu doğrultuda,İzmit-Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25c.1d Uygulama imar planı paftası, 1554 ada1 nolu parselde Aladağ İmar Planlama firması tarafından hazırlanan Uygulamaİmar Planı değişikliği önerisi ile teklif edilen Blok ve H:6 Kat yapılanmakoşulunun, SGK İl Müdürlüğünün mevcut iş potansiyeli ve yapısal alan ihtiyacıgöz önünde bulundurularak, bulunduğu alandaki mevcut yapılaşma ile uyumlufiziksel özelliklere sahip yapısal imkanın sağlanması amacıyla E:2.00, H:4 Katve yapı yaklaşma sınırlarının ön cepheden 5mt, batı ve güney cephelerinden 10mt ve doğu cephesinden 3 mt olacak şekilde alansal sınırlayıcı ölçülerletanımlı bir alan oluşturulması ve otopark ihtiyacının kendi içerisindeçözülmesi kaydıyla  yeniden düzenlenmesi (Belediyemeclis üyeleri Fikret GÖKMEN, GünayATUN, Temel YILMAZ, Fahri ÖRENGÜL,  ŞabanSARIGÜLLE,  İsmail SAĞIROĞLU, Muzaffer GÜRFİDAN, Cengiz ÖZCAN,Elif BÜLBÜL, Gülümser AYHAN,  Haspi KÖSEMEN, Ç Devrim YILDIZ, OrhanKARADAĞ, Mehmet DEMİRTAŞ, Cengiz ÇAKAR ve Fayık ÇELİK´ in mualif oylarınakarşı  ( İzmit Belediye Başkanı  Dr. Nevzat DOĞAN ve Meclisüyeleri  Muammer BİNER, M.Zekeriya ÖZAK, Adnan UYSAL, Hasan KIRLI,İsmail GÜNDAŞ, Emine ZEYBEK, Hüseyin CANIGENİŞ, Hüseyin ÜZÜLMEZ, İbrahimKILIÇ, İbrahim ELGİN, İsmail GÜN,  Kani BAŞTÜRK, İbrahim BULUT,Mahmut ÖZTÜRK, Zafer YILMAZ, Emine OKANALP, Erkan AKSOY ALi YILMAZ ´ınkabul oyları ile  uygun görülmekle kabulüne  oyçokluğuile  karar verildi. 

 

 

KARAR 61Mahallesınırlarının yeniden belirlenmesi teklifi ile ilgili  İmar komisyonunun21.06.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Muhtarlık Hizmet Binalarınınkonumu göz önünde bulundurularak , hizmet alanlarının coğrafi koşullar gereğikısıtlı olması ve hizmet kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalarınhizmet alanlarının konumundan kaynaklanan nedenlerle yürütülememesigerekçesiyle Mahalle Sınırlarının yeniden oluşturulmasını içeren önergeninMahalle Muhtarlarının talepleri esas alınarak sunulduğu belirlenmiştir.

             Değerlendirme çalışmaları ,mahalle sınırlarının harita üzerinde incelenmesi ile muhtarlar ve mahallesakinlerinden gelen istek ve şikayetlerin tespitine yönelik ilgiliMüdürlüklerden gerekli bilgilerin derlenmesi ile başlamıştır. Belediyemizsınırları içersinde görev yapan Muhtarların bir araya geldiği bir toplantı iletalep ve sorunlar ilk ağızdan dinlenmiş , İl Mahalli İdareler Müdürlüğü ileyapılan görüşme ile ülkemiz ve ilimiz ölçeğinde muhtarlık sistemi , sorunlarıve genel taleplerinin ele alındığı idari ve hukuki bilgilenmeye yönelik birçalışma yapılmıştır.

             Belediyemiz sınırlarının büyük birbölümünün topoğrafik yapısı itibariyle yaya ulaşım mesafesini kısıtlayan fizikiyapısı , yapısal yoğunluk potansiyelinin farklı kullanım koşulları ve fizikiyapılanma ile oluşmuş olması , içi içe geçen farklı arazi kullanım kararlarınınmekanı kısıtlayan kullanılabilirlik etkisi , fiziki yapıda zamanla gerçekleşendeğişikliklerle oluşan sosyal-kültürel ve ekonomik hayattaki farklılaşmanınetkisiyle yaşanılan mekanın yaşayanlarca algılanan benimseme sorunlarının oluştuğutespit edilmiştir.

             Ülkemizdeki yerel yönetimsistemindeki yapının da bu gerekçelerle sorgulandığı ve yeni yönetimselmodellerin araştırıldığı belirlenen çalışma sürecinde , mahalle sınırlarıüzerinde yapılacak yeni düzenlemelerle belirtilen sorunların çözülmesininmümkün olamayacağı tespit edilmiştir. Bununla birlikte mahalle sınırlarıüzerinde yapılacak her yeni düzenlemenin adrese dayalı bilgi sistemi üzerinekurulu eğitim , sağlık ve idari hizmet alanlarındaki bölünüşlerden başlayarak ticariişletmelerin kurumsal tanımlamalarındaki ifadelere kadar bir çok alanda bilgive belge değişikliklerine neden olacağı tespit edilmiştir.

             Bu doğrultuda ;  Mahalle sınırlarının yeniden belirlenmesiniiçeren önergenin değerlendirilerek , Belediyemiz sınırları içersinde yer alanmahalle sınırları üzerinde değişiklik yapılması ile ilgili bir kararverilmesine gerek olmadığının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

 

KARAR 62-  BelediyemizFen İşleri Müdürlüğünce Hacıhasan ve Kozluk mahallesi Sırrıpaşa Caddesindecephesi bulunan binalarda 6306 sayılı kanunun 17. Maddesine istinaden " Cepheİyileştirme Projesi" gerçekleştirilecektir. Söz konusu proje bedelinintamamının veya bir kısmının Belediye bütçesinden karşılanabilmesi teklifi ileilgili 28.06.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

     5393 sayılı kanunun 73. Maddesini  tadil eden, 6306 sayılı kanunun 17. Maddesineistinaden gerekli iznin  KocaeliBüyükşehir Belediyesinden  alınmasıgerektiğinden evrakın Müdürlüğüne iadesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 63Akçakoca mahallesi,377 ada,19nolu parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin ( e) fıkrasına göreparselin belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması ve bu konudaBelediye Başkanına ve  Encümene yetkiverilmesi teklifi ile ilgili  Plan veBütçe komisyonunun 26.06.2012 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

 

      Akçakoca mahallesi,377 ada,19 noluparselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin ( e) fıkrasına göreparselin belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması ve bu konudaBelediye Başkanına ve  Encümene yetkiverilmesi  uygun görülmekle kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

KARAR 64-  05.06.2012 tarih ve 52 nolu meclis kararına ilaveolarak " Hizmet İzmit Gıda Otopark Spor Tesisi İşletmesi" adı altındave faaliyet konusu çay bahçesi, park, cafe,otopark, spor tesisi yiyecek, içeceksatış standı olmak üzere işletmenin kurulmasına , Ticaret Odası, Ticaret sicilMemurluğu vergi dairesi gibi ilgili kurumlara kayıtlarının yaptırılmasına T.Cİçişleri Bakanlı´ndan izin alınarak Bütçe İçi İşletme oluşturulması ve BelediyeBaşkanına işletmenin yetkilisi ve işlemlerin takibi için  tam yetkiverilmesi teklifi ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 02.07.2012tarih ve178 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresineticesinde:

 

     05.06.2012tarih ve 52 nolu meclis kararına ilave olarak " Hizmet İzmit Gıda OtoparkSpor Tesisi İşletmesi" adı altında ve faaliyet konusu çay bahçesi, park,cafe,otopark, spor tesisi yiyecek, içecek satış standı olmak üzere işletmeninkurulmasına , Ticaret Odası, Ticaret sicil Memurluğu vergi dairesi gibi ilgilikurumlara kayıtlarının yaptırılmasına T.C İçişleri Bakanlı´ndan izin alınarakBütçe İçi İşletme oluşturulması ve Belediye Başkanına işletmenin yetkilisi veişlemlerin takibi için  tam yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüneoybirliği ile karar verildi.

 

  

 

    Dr. Nevzat DOĞAN                        Günay ATUN                  Emine OKANALP  

   İzmit Belediye Başkanı                          Katip                                     Katip