Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

03.08.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR -81- İzmit-Sanayi Mahallesi, G23c.05a.4a uygulama imar planı paftası üzerinde yer alan " Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" kullanımına sahip (eski 2321 no´lu ) 299 ada, 1 nolu parselin Kocaeli 1. İdare Mahkemesi´nin 2008/780 esas no´lu dava dosyası ile ilgili 2009/1169 no´lu kararı göz önünde bulundurularak, yapı yaklaşma mesafelerinin ve imar planı yapı adası sınırlarının mülkiyet sınırları esas alınarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyon 29.07.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Sanayi Mahallesi, G23c.05a.4a uygulama imar planı paftası, 299 ada, 1 nolu parselin Kullar Belediyesi´nden 5747 sayılı "Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun" gereği 22.03.2008 tarihinde 5 belediyenin birleşmesi sonucu kurulan Belediyemize eklenen kısımda yer aldığı tespit edilmiştir.

Ayrıca söz konusu "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" kullanımına sahip parselde yer alan yapıların onaylı mevzi imar planına göre 22.12.1995 tarih ve 95/50 sayı ile yapı ruhsatı aldığı ve 13.01.1998 tarih, 01 sayı ile de yapıların bir kısmının yapı kullanma izin belgesi aldığı belirlenmiştir. Ancak Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 15.06.2007 tarih ve 421 sayılı kararı ile onaylanan ve şu an yürürlükte olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı´nda söz konusu parsele ilişkin çekme mesafeleri değiştiğinden ve yapılar yapı yaklaşma mesafesini ihlal eder duruma düştüğünden Kullar Belediyesi tarafından 15.02.2008 tarihinde 3194 sayılı İmar Kanunu´nun 32. maddesi gereğince yapı tatil tutanağı düzenlendiği, fakat otuz gün içerisinde ruhsat alımına yönelik işlemlerin yapılmadığı gerekçesiyle Kullar Belediye Encümeni´nin 26.03.2008 tarih ve 41 sayılı kararı ile ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkımına yönelik karar alındığı belirlenmiştir.

Söz konusu parsele ilişkin Kocaeli 1. İdare Mahkemesi´nde açılan 2008/780 esas no´lu dava ile ilgili 2009/1169 nolu kararda 22.12.1995 tarihli yapı ruhsatı ve projesine aykırılık varsa 3194 sayılı İmar Kanunu´nun "Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar" ile ilgili hükümlerin belirtildiği 32. maddesinde uygulanması gereken esasların ruhsat alınan tarihteki imar planı hükümlerine göre uygulanmasına ve imar planında belirtilen yapı yaklaşma mesafeleri koşulunu sağlamadığı nedeni ile yapıların tamamına yönelik yıkım kararında hukuka uyarlı olmadığına karar verildiği belirlenmiştir. 

Bu doğrultuda; İzmit-Sanayi Mahallesi, G23c.05a.4a uygulama imar planı paftası, eski 2321 nolu parselin imar uygulaması sonucu oluşan sınırları göz önünde bulundurularak 299 nolu yapı adasının sınırlarının yeniden düzenlenmesini ayrıca parselin mevcut imar planında batı cephesinde belirlenen 5 m.lik yapı yaklaşma mesafesinin kaldırılmasını, güneyinde yer alan 2 nolu parselden 5 m. ve doğusunda güncellenen karayolu kamulaştırma sınırından 15 m olarak yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlenmesini içeren plan değişikliği teklifinin Kocaeli 1. İdare Mahkemesi´nin 2008/780 esas nolu dava dosyası ile ilgili 2009/1169 nolu kararı doğrultusunda uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 82- İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.1d uygulama imar planı paftası, 1216 ve 1217 nolu parsellerde yer alan su kemerinin tescil kararının plan üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 08.07.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.1d uygulama imar planı paftası, 1216 ve 1217 nolu parsellerde yer alan üç gözlü anıtsal su kemerinin Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 08.06.2010 tarih, 1488 sayılı kararı ile tescil edildiği tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu su kemerininPaşa Suyu su kaynağından çıkarak İzmit´e (Nikomedia´ya) taşınan suyun, Gündoğdu´nun batısına aktarılması için inşaa edildiği ve su kemerinin ait olduğu dönemin yapısal özelliklerini ve dönem içinde yüklendiği işlevi yansıtması açısından kültürel varlık kapsamında olduğu saptanmıştır.

             Bu doğrultuda; İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.1d uygulama imar planı paftası, 1216 ve 1217 nolu parsellerde yer alan su kemerinin tescil kararının plan üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin imar planı ana kararları çerçevesinde önerildiği belirlendiğinden  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 83- İzmit-Alikahya Merkez Mahallesi, G24a.21d.1a-b uygulama imar planı paftaları, 754 ve 749 nolu yapı adaları ile 753 ve 750 nolu yapı adalarının arasından geçen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı´nda 12 m. olarak belirlenmiş olan imar yolunun kesitinin yeniden değerlendirilmesi ve 751 ile 752 nolu yapı adalarının güneyinden geçen 10 m.lik imar yolunun kesitinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı´na uygun şekilde 12 m. olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 15.07.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Alikahya Merkez Mahallesi, G24a.21d.1a-1b uygulama imar planı paftaları, 754 ve 749 nolu yapı adaları ile 753 ve 750 nolu yapı adalarının arasından geçen Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 12.06.2009 tarih ve 305 sayılı kararı ile onanan ve şu an yürürlükte olan "Alikahya Bölgesi Revizyon İmar Planı"nda 12 m. olan imar yolunun revizyon öncesi imar planlarında 6 m. olduğu, 749, 750, 753 ve 754 nolu yapı adalarında bu yol kesitine göre şuyulandırma gördüğü ve yapılaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı tespit edilmiştir. Ancak Kocaeli İli, İzmit İlçesi´ne ait Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 16.01.2009 tarih ve 47 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı´nında söz konusu yapı adalarının arasından geçen imar yolunun 12 m. olmadığı, bahse konu yapı adalarının güneyinden geçen ve "Ahmet Yesevi Caddesi" olarak adlandırılan imar yolunun 12 m olduğu saptanmıştır. 

             Bu doğrultuda; İzmit-Alikahya Merkez Mahallesi, G24a.21d.1a-b uygulama imar planı paftaları, 754 ve 749 nolu yapı adaları ile 753 ve 750 nolu yapı adalarının arasından geçen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı´nda 12 m. olarak belirlenmiş olan imar yolunun mülkiyet sınırları göz önünde bulundurularak 6 m. olarak yeniden düzenlenmesini ve 751 ile 750 nolu yapı adalarının güneyinden geçen mevcut imar planında 10 m. olan imar yolunun nazım imar planı doğrultusunda 12 m. olarak yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kamu yararı içerdiği ve imar planı ana kararları çerçevesinde önerildiği belirlendiğinden uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 84-  Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Asansörlerin yıllık bakımı konusu Elektrik Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası ve Belediyemizin ortak bir çalışması ile yapılması düşünülmektedir. Ancak söz konusu işin yapılması esnasında Odalar ile bir protokol yapılması ve odalara ödenecek bedel ile belediyemizin alacağı hizmet bedelinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarının 14.07.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 Talep edilen konu kontrol olmayıp bakım olmakla bu husustaki yönetmelik bakım değil kontrol öngörmekle ilgili hatalı talep nedeniyle konunun müdürlüğüne iadesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR  85-    Kentimiz insanına faydası olacak Halk Ekmek Fabrikasının kurulabilirliğinin araştırılması için gerekli etüd çalışmaların  yapılması  teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.07.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

14.07.2010 tarihli Plan ve Bütçe komisyon raporu tadilen değiştirilerek ; 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesine istinaden, halkımızın sosyal ekonomik ihtiyaçlarının tespit edilmesine; tespit edilen ihtiyaçlar konusunda sosyal destekleri arttırarak, aşevleri kurulmasına, kurumumuzun mevcut ekonomik imkanları da göz önünde bulundurularak ileriki tarihlerde Halk Ekmek Fabrikalarının kurulması ile ilgili  tavsiye kararının kabulüne ( Belediye Meclis üyeleri Fikret Gökmen, Günay Atun, Fahri Örengül, Şaban Sarıgülle, İsmail Sağıroğlu, Elif Bülbül, Gülümser Ayhan, Fahri Meydan, Haspi Kösemen, Şahsuvar Marul, Ç.Devrim Yıldız, Orhan Karadağ, Mehmet Demirtaş, Cengiz Çakar ve Fayık Çelik´in muhalif oylarına karşı ) oyçokluğu ile karar verildi.  

 

KARAR 86-   Yenidoğan Mahallesi, 4868 ada, 1 nolu parseldeki 1545/2400 oranındaki Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait hissenin satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına  ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.07.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

12.07.2010 tarihli Plan ve Bütçe komisyon raporu tadilen değiştirilerek ; Yenidoğan Mahallesi 4868 ada 1 nolu parselde yer alan 1545/2400 (1736446 m2 ) oranındaki Toki hissesinin 280.000.-TL aşmamak kaydı ile peşin alınmasına;  taksitle alınması  durumunda taksit sayısı ve ödeme süresine göre Üfe oranında  yapılacak artışlar dikkate alınarak alınmasına, bu konuda protokol yapılması için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesinin  kabulüne oybirliği ile karar verildi.   

 

KARAR 87-  Kadastral veriler ve Tapu Sicil Bilgilerinin paylaşım, değişiklik ve kontrollük hizmetleri ile döner sermaye ücret ödemelerine ilişkin usul ve esaslar ile ilgili Tapu ve Kadastro İstanbul Bölge Müdürlüğü ile Protokol yapılmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.07.2010 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Belediyemizin Harita, Emlak İstimlak, İmar, Fen İşleri ve Gelir Birimlerinin ihtiyacı olan kadastral veriler ve Tapu sicil bilgilerinin paylaşım, değişiklik ve kontrollük hizmetleri ile döner sermaye ücret ödemelerine ilişkin usul ve esaslar hakkında İzmit Kadastro ve Tapu Sicil Müdürlüklerinin bağlı olduğu Tapu ve Kadastro İstanbul Bölge Müdürlüğü ile protokol yapılmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 88-  Mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait imar planında park ve kültür alanında kalan Kemalpaşa mahallesi,  219 ada, 59 nolu parsel, Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinin 12/ 02/2010 tarih 78 sayısı ile 5393 sayılı kanunun 18/e ve 75/d maddelerine göre belediyemize bedelsiz olarak 10 yıl süre ile tahsis edilmiş olup, bu alana 5393 sayılı kanunun 75/ a maddesi hükümlerine göre Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylı çevre düzenleme ve peyzaj projesinin Belediyemizce uygulanması ve bu konuda  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.07.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

15.07.2010 tarihli Plan ve Bütçe komisyon raporu tadilen değiştirilerek ; Mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait imar planında park ve kültür alanında kalan Kemalpaşa mahallesi,  219 ada, 59 nolu parselin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden belediyemize bedelsiz olarak  10 yıl süre ile tahsisin kabul edilmesine, 5393 sayılı kanunun 75/ a maddesi hükümlerine göre Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylı çevre düzenleme ve peyzaj projesinin Belediyemizce uygulanması ve bu konuda  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne ( Belediye Meclis üyeleri Fikret Gökmen, Günay Atun, Fahri Örengül, Şaban Sarıgülle, İsmail Sağıroğlu, Elif Bülbül, Gülümser Ayhan, Fahri Meydan, Haspi Kösemen, Şahsuvar Marul, Ç.Devrim Yıldız, Orhan Karadağ, Mehmet Demirtaş,  Cengiz Çakar ve Fayık Çelik´in muhalif oylarına karşı ) oyçokluğu ile karar verildi.   

 

KARAR 89-    Alikahya Karadenizliler mahalle muhtarı Celal ŞAR, Alikahya Fatih mahalle Muhtarı Yaşar KELEŞ, Alikahya Atatürk Mahalle Muhtarı Cemil MARUL bilirkişi olarak seçilmiştir. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3.maddesi gereğince Muhtarlar Kadastro ekibinin asıl üyesi olduğundan yukarıda isimleri yazılı her mahalleden muhtarların yerine yeniden 1 (bir) adet bilirkişinin seçilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 21.07.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Alikahya Karadenizliler,  Alikahya Fatih, Alikahya Atatürk mahalle muhtarlarının görüşleri alınarak; Alikahya Karadenizliler mahallesinden Şenol ASLAN, Alikahya Fatih Mahallesinden  Avni ARICAN ve Alikahya Atatürk Mahallesinden Ahmet ERDEM´in  bilirkişi olarak görevlendirilmeleri uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi

 

KARAR 90-     İzmit Belediyesi tarafından yapımı devam eden ve tamamlanan parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 21.07.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Alikahya Merkez, Saraybahçe Fatih ve Kuruçeşme Doğan mahallesi muhtarlarının görüşleri alınarak, Alikahya Merkez Zümrüt Sokakta bulunan parka merhum Katip "KAMİL ERDEM PARKI" Saraybahçe Fatih Şairane Sokakta bulunan parka merhum hatırı sayılı "ALİ SEZER PARKI"  Kuruçeşme Doğan Lozan Caddesinde bulunan parka "ŞEHİT ARİF MEYDAN PARKI" olarak isim verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR-91-     Mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait imar planında park ve kültür alanında kalan Kemalpaşa mahallesi,  219 ada, 59 nolu parsel, Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisinin 12/ 02/2010 tarih 78 sayısı ile 5393 sayılı kanunun 18/e ve 75/d maddelerine göre belediyemize bedelsiz olarak 10 yıl süre ile tahsis edilmiş olup, bu alana 5393 sayılı kanunun 75/ a maddesi hükümlerine göre Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylı çevre düzenleme ve peyzaj projesinin Belediyemizce uygulanması konusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün  28.07.2010 tarih ve 2547 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Konu gündemin onuncu maddesinde görüşülerek karar altına alındığından, evrakın müdürlüğüne iadesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

KARAR 92- İzmit Cephanelik Spor Kompleksi ve Çevre Düzenleme  yapımı işi  konusunda  yetkinin 5393 sayılı Belediye kanununun 67. maddesine istinaden Belediye başkanına verilmesi teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 21.07.2010 tarihli yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit Cephanelik Spor Kompleksi ve Çevre Düzenleme yapımı işi ile ilgili; 5393 sayılı kanunun gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmelerini düzenleyen 67. maddesine göre  Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne  ( Belediye Meclis üyeleri Fikret Gökmen, Günay Atun, Fahri Örengül, Şaban Sarıgülle, İsmail Sağıroğlu, Elif Bülbül, Gülümser Ayhan, Fahri Meydan, Haspi Kösemen, Şahsuvar Marul, Ç.Devrim Yıldız, Orhan Karadağ, Mehmet Demirtaş, Cengiz Çakar ve Fayık Çelik´in muhalif oylarına karşı ) oyçokluğu ile karar verildi.  

 

 

KARAR 93- Mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait imar planında park alanında kalan Çukurbağ mahallesi 425 ada,7,8,9,10 parsel sayılı toplam 697m2 yüzölçümlü taşınmazlar,Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 15.01.2010 tarih ve 12 sayılı meclis kararı ve 03.02.2010 tarih ve 974 sayılı Encümen kararına istinaden 5 yıl süreyle Belediyemize tahsis edilmiş olup bu alana 5393 sayılı kanunun 75/a maddesi hükümlerine göre İmar planı doğrultusunda Büfe binası yapılması ve bu konuda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Fen işleri Müdürlüğünün 21.07.2010 tarihli raporu okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait imar planında park alanında kalan Çukurbağ mahallesi 425 ada,7,8,9,10 parsel sayılı toplam 697m2 yüzölçümlü taşınmazların  5 yıl süreyle Belediyemize tahsisinin kabulüne ve konu ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapmak üzere  Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Dr.Nevzat DOĞAN                            Elif BÜLBÜL                     Gülümser AYHAN                                   

İzmit Belediye Başkanı                              Katip                                      Katip