Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
10°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

04.01.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 1-  İhtisas komisyonları seçimi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.12.2010 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 24.  maddesi a bendi gereği,   Belediye meclisi üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir dendiğinden ; Belediyemiz ile ilgili konuların görüşülmesi için aşağıda isimleri yazılı;

 

1- Plan ve Bütçe Komisyonu

2- İmar Komisyonu

3- Çevre ve Sağlık Komisyonu

4- Eğitim ve Gençlik Komisyonu

5- Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu

6- Sosyal Hizmetler Komisyonu

7- Türlü İşler Komisyonları olarak oluşturulmasına ve bu komisyonlarda 31.12.2011 tarihine kadar görev yapmak üzere beşer üyenin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Plan ve Bütçe komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Hasan Kırlı ve Fikret Gökmen tarafından verilen 04.01.2011 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Plan ve Bütçe komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Azalardan  Hasan Kırlı, İsmail Gündaş, Fikret Gökmen, Ç.Devrim Yıldız ve Elif Bülbül oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

İmar komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri  Hasan Kırlı ve Fikret Gökmen tarafından verilen 04.01.2011 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İmar komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Azalardan  M.Zekeriya Özak, Zafer Yılmaz, İsmail Sağıroğlu, Haspi Kösemen ve Mehmet Demirtaş oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Eğitim ve Gençlik komisyonu  üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Hasan Kırlı ve Fikret Gökmen  tarafından verilen 04.01.2011 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Eğitim ve Gençlik komisyonu  üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Mahmut Öztürk, İsmail Gün, Cengiz Çakar, Gülümser Ayahan ve Temel Yılmaz oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Çevre ve Sağlık komisyonu üyelikleri  teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Hasan Kırlı ve Fikret Gökmen  tarafından verilen 04.01.2011 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Çevre ve Sağlık komisyonu üyelikleri  için yapılan açık oylamayla:

Erkan Aksoy, İbrahim Bulut, Elif Bülbül, Hüseyin Canıgeniş ve Fayık Çelik oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Hasan Kırlı ve Fikret Gökmen  tarafından verilen 04.01.2011 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

Muammer Biner, Emine Zeybek, Mehmet Demirtaş, Fahri Meydan ve Şahsuvar Marul oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Sosyal Hizmetler komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Hasan Kırlı ve Fikret Gökmen tarafından verilen 04.01.2011 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Sosyal Hizmetler komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla:

İbrahim Elgin, Kani Baştürk, Şaban Sarıgülle, Muzaffer Gürfidan ve Günay Atun oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Türlü İşler komisyonu üyelikleri teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Hasan Kırlı ve Fikret Gökmen  tarafından verilen 04.01.2011 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Türlü İşler Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla;

Emine Okanalp,  İbrahim Kılıç, Cengiz Özcan, Günay Atun ve Gülümser Ayhan oybirliğ ile seçilmişlerdir.

 

KARAR 2- 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde yer alan hüküm gereği, Denetim komisyonu oluşturulması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.12.2010 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  

 

Belediye meclis üyeleri  İlyas Şeker  ve Fikret Gökmen  tarafından verilen 04.01.2011 tarihli takrir neticesinde, Denetim komisyonu  oluşumu için yapılan  gizli oylama  ile azalardan, Fikret Gökmen 37 oy, Orhan Karadağ 36 oy, Cengiz Çakar 37 oy, İsmail Gündaş  33 oy, Emine Okanalp 31  oy almak sureti ile Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 3-  Belediyemizin işçi ihbar ve kıdem tazminatları işinde kullanılmak üzere İller Bankasından teminat mektubu alınmak suretiyle yurtiçi Bankalardan kredi kullanılmasına ve bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesi ve teminat mektubunun alınmasında Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 16.12.2010 tarih ve 4968  sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

                5393 sayılı Kanun´un 68.maddesinin (d) ve (e) bentlerinde;

                     "  d-Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarı aşamaz. Bu miktar Büyükşehir Belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır.

                 e-Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden sahip oldukları şirketler en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin , 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu  geçmeyen iç borçlanmayı Belediye Meclisinin kararı:yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir"

denilmektedir. Ancak;

                  5594 Sayılı Kanunu´nun 2.maddesinin 3.fıkrasında "Belediye ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesi konusunda 68. maddenin (d) bendinde öngörülen sınırlamaya bağlı olmaksızın İçişleri Bakanlığı´nın onayı ile borçlanma yapılabilir. Bu amaçla yapılan borçlanmalar ihbar ve kıdem tazminatı dışında hiçbir gider için kullanılamaz."hükmü yer almaktadır.Bu hükümler çerçevesinde;

                

 

 

 

 

 

 

 

 

               Belediyemizin işçi ihbar ve kıdem tazminatları işinde kullanılmak üzere İller Bankasından teminat mektubu alınmak suretiyle yurtiçi Bankalardan 2.000.000.-TL (YL/İkimilyonTL) (anapara) tutarında kredi kullanılmasına ve bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesi ve teminat mektubunun alınmasında Belediye Başkanı´na yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 4-   Avrupalı 14 kentin yer aldığı 14 Mayıs 2009 tarihinde Brüksel Velocity 2009 kongresinde imzalanan deklarasyon içerisinde İzmit kenti de yer almış olup, söz konusu projeye Çevre ve Orman Bakanlığının şartlı nakdi yardım talep edilmek üzere 5393 sayılı yasanın 38/g bendi ve yine aynı yasanın 18/g bendi gereğince yetki talebi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 24.12.2010 tarih ve 923 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

         Belediyemiz Avrupalı 14 kenti yer aldığın14 Mayıs 2009 tarihinde Brüksel Velocity 2009 Kongresinde imzalanan deklarasyon içerisinde  İzmit Kenti de yer almıştır.

        Söz konusu projeye Çevre ve Orman Bakanlığından Şartlı nakdi yardım talep edilecek olup, proje ile ilgili Çevre ve Orman Bakanlığının yardım konuları ile ilgili 9 maddeden oluşan Şartlı Nakdi yardım talebini içeren  belgelerin  (e) bendine göre yapılacak Nakdi yardımların 03.04.2007 gün ve 26482 tarihli resmi gazetede yayınlayarak yürürlüğe giren  Çevre gelirinin takip ve tahsili ile tahsilat karşılığı öngörülen ödeneğin kullanımı için protokol yapılması öngörüldüğünden 5393 sayılı yasanın 38/g bendine istinaden Belediye Başkanına yetki verilmesine ve  aynı yasanın 18/g bendi gereğince şartlı bağışın kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 5-  Gündoğdu mahallesi, Cephanelik mevkii G23b-25a-IV.A-B-C-D pafta, 797 ada, 1 nolu parsel imar planlarımızda kapalı spor tesis alanı olarak gözükmektedir. İhalesi yapılan spor kompleksi ile ilgili Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden şartlı nakdi yardım talep edileceğinden, yapılacak olan nakdi yardımları protokol esasları doğrultusunda verileceği için 5393 sayılı Belediye kanununun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına yetki verilmesine, aynı kanunun 18/g maddesine göre şartlı olarak verilecek olan bedelin kabul edilmesi teklifi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 24.12.2010 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Belediyemiz Gündoğdu Mahallesi Cephanelik mevkii G23b-25a-IV.A-B-C-D pafta 797 ada 1 nolu parsel imar planlarımızda kapalı spor tesis alanı olarak gözükmektedir.

              Söz konusu parsele uygulama imar planı koşulları gereğince  gerekli olan tesisleri yapmak koşulu ile Kocaeli İl Özel idaresi İl genel Meclisi  tarafından 06.01.2010 tarih ve 8 nolu kararıyla   Belediyemize kullanım (uygulama) izni verilmiştir.

              Uygulama imar planı göre gerekli projeler hazırlanarak 08.06.2010 tarihinde ihale edilmiş olup, 24.08.2010 tarihinde işe başlanmıştır.

              İhalesi yapılan spor kompleksi ile ilgili Gençlik ve spor Genel Müdürlüğünden Şartlı nakdi yardım talep edileceğinden, yapılacak olan nakdi yardımları protokol esasları doğrultusunda verileceği için 5393 sayılı Belediye kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına yetki verilmesine ve aynı kanunun 18/g maddesi gereğince şartlı bağışın kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR  6- Şirintepe Mahallesi, G23b.23d.1c Uygulama İmar Planı paftasında x: 4514456 - 4514200, y: 488390 - 488170 koordinatları arasında kalan 1595m² yüzölçümlü yerinde kullanılmayan ve imar planı üzerinde "Belediye kreşi" olarak tanımlanan "Belediye Hizmet Alanı" kullanımının "Belediye Hizmet,Ticaret ve Sosyal-Kültürel Tesis Alanı" olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 09.12.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Sınırlarımız içerisinde sağlıklı, yaşanabilir ve planlı yerleşmeler oluşturma ilkesi doğrultusunda, öncelikle olabildiğince çok insanın yararlanacağı ortak kentsel alanlar oluşturulması ve kentin kültürel, tarihi ve doğal potansiyelinin canlı tutulması ile açık havada eğlenme ve dinlenmenin kişinin iş gücünü arttıran, sosyal ve psikolojik yapısını olumlu yönde etkileyen bir faktör oluşu da göz önüne alındığında; Belediyemiz Şirintepe Mahallesi, G23b.23d.1c Uygulama İmar Planı paftasında x: 4514492- 4514140, y: 488252- 488635 koordinatları arasında yer alan "Bölge Parkı"nın "her yaş grubuna hitap edecek şekilde evcil hayvanları ve doğal görünüşlü alanları ile oluşturulacak değişik bir ortamda dinlenme imkanı sağlayan ve çevre dostu malzemeler kullanılarak kendi kendine yetebilen ekolojik bir park" olarak düzenlemesinin düşünüldüğü belirlenmiştir.

Ancak söz konusu alanda yapılması düşünülen projenin daha uzun süreli ve kullanılabilir olmasını sağlamak ve insanların yeme-içme-dinlenme-konaklama gibi ihtiyaçlarını karşılayarak bölgenin canlılığını arttırmak amacıyla alanın batısındaki imar planı üzerinde "Belediye kreşi" olarak tanımlanan "Belediye Hizmet Alanı" kullanımının "Belediye Hizmet,Ticaret ve Sosyal-Kültürel Tesis Alanı" olarak planlanmasının gündeme geldiği tespit edilmiştir.

Bu bağlamda; Belediyemiz Şirintepe Mahallesi, G23b.23d.1c Uygulama İmar Planı paftasında x: 4514456 - 4514200, y: 488390 - 488170 koordinatları arasında kalan 1595m² yüzölçümlü yerinde kullanılmayan ve imar planı üzerinde "Belediye kreşi" olarak tanımlanan "Belediye Hizmet Alanı" kullanımının bölge parkında yapılması düşünülen projenin odak noktasını oluşturması ve hem kentteki genç nüfusun hem de ergin nüfusun ihtiyaçlarını karşılayarak, onları farklı kullanımlarla bir araya getirecek olanakların sunulması amacıyla yapılaşma koşulları aynen kalmak üzere 2547 ada 5 parsel ile 278 ada 52 parselde yer alanların alan gösterimleri emsal kabul edilerek "Belediye Hizmet,Ticaret ve Sosyal-Kültürel Tesis Alanı" olarak planlanması şeklinde yoğunluk artışı, alan kaybı ve donatı eksilmesine yol açmayan Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuat çerçevesinde teklif edildiği şekilde planlanması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi

 

KARAR 7-  Karabaş Mahallesi, G23b.24c.1c-2d Uygulama İmar Planı paftası, 1045 ada, 125 nolu parselin "Akaryakıt ve Bakım İstasyonu" kullanımının parsel forumunun yeniden düzenlenerek "MİA-2 tanımlı Ticaret Alanı" olarak değiştirilmesi ve "E:0.30, Hmax:5.50mt" olan yapılaşma koşulunun "3/A-4"olarak yeniden düzenlenmesi şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 27.12.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Karabaş Mahallesi, G23b.24c.1c-2d Uygulama İmar Planı paftası, 1045 ada, 125 nolu parselin mevcut imar planında E.0.30, Hmax:5.50mt yapılaşma koşuluna sahip "Akaryakıt ve Bakım İstasyonu" alanı kullanımının bölgenin ihtiyaçları ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2010 tarih ve 511 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda "MİA-2 tanımlı Ticaret Alanı" olarak değiştirilmesinde bir sakınca olmadığı, ancak söz konusu parsel de oluşturulacak yeni kullanım hakkı sonrasında hemen bitişiğindeki 108 nolu parselde ileride yapılacak yapının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 3.Bölüm: Parsel Genişlikleri, Konut ve Ticaret Bölgelerinde "Bitişik Nizamda 4 kata kadar olan bölgelerde min.bina cephesi 8.00 mt´den az olamaz" hükmü şartlarını ihlal edeceği ve mevcut şartlarla oluşturulacak bina cephesinin 4.99 mt olacağı göz önüne alındığında estetik ve fonksiyonel olmayan bir durum oluşacağı tespit edilmiştir.

Bu nedenle yapılan plan değişikliği ile ileride herhangi bir olumsuzluğa sebep vermemek amacıyla Belediyemiz, Karabaş Mahallesi, G23b.24c.1c-2d Uygulama İmar Planı paftası, 1045 ada, 125 nolu parselin bitişiğindeki 108 nolu parselin cephesinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İmar Yönetmeliğinin 18.maddesine istinaden "İfraz ve tevhid yolu ile imar yoluna cephesi olmayan parsel ihdası yapılamaz.Ancak ileride komşu parsellerle ifraz ve tevhid edilmek üzere yola cephesi olsun veya olmasın artık parseller oluşturulabilir" hükmü çerçevesinde imar yönetmeliğinde belirlenen min. 14mt cephe şartını sağlayacak şekilde ileride tevhid edilmek üzere artık parsel oluşturularak parsel cephesinin 14mt´ye tamamlanması ve 1045 ada 125 parselin "Akaryakıt ve Bakım İstasyonu" kullanımının önerilen duruma göre parsel forumunun yeniden düzenlenerek "MİA-2 tanımlı Ticaret Alanı" olarak değiştirilmesi ve "E:0.30, Hmax:5.50mt" olan yapılaşma koşulunun "3/A-4"olarak yeniden düzenlenmesi şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması imar planı ana kararları ile temel planlama prensipleri ve meri mevzuat çerçevesinde tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 8-  Güvenliğin sağlanma işinin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliğinden çıkartılarak Zabıta Müdürlüğü bünyesine alınması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.12.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 İlişikte tanzim edilmiş Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından talep edilen İzmit Belediyesi Çalışma Yönetmeliği tadil edilmiş şekliyle  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 9-  Yenidoğan mahallesi,19M-1-b pafta, 2180 ada,1 nolu parselin 192/2600 (192,00m2 ) oranındaki hissemizin Maliye Hazinesi adına bedelsiz devrine ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.12.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:  

 

Yenidoğan mahallesi, 19M-1-b pafta, 2180 ada, 1 nolu parselin 192/2600 (192,00m2) oranındaki hissesi Belediyemize ait olup imar planında İlköğretim alanında kalmaktadır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü 03.11.2010 tarih 26218 sayılı yazısında söz konusu parselin bedelsiz olarak Maliye Hazinesi adına devrini talep etmiştir. Buna göre 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin ( d ) bendine göre Yenidoğan mahallesi, 19M-1-b pafta, 2180 ada, 1 nolu parselin 192/2600 (192,00m2) oranındaki hissemizin Maliye Hazinesi adına bedelsiz devrine ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

KARAR 10-  Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Ömerağa mahallesi, 13 pafta, 281 ada, 15 nolu parseldeki Pertev Paşa hamamının restorasyon karşılığı kiralanması işi ile ilgili protokol yapmak üzere 5393 sayılı Belediye kanununun 75. maddesine göre Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.12.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü´ne ait Ömerağa Mahallesi 13 pafta 281 ada 15 nolu parselde bulunan Pertev paşa Hamamının restore edilerek kullanılmak üzere Belediyemize kiralanması 24.12.2009 tarih 3995 sayılı yazımız ile kiralanması talep edilmiştir.

Vakıflar Meclisi´nin 12.10.2010 tarih 607/465 sayılı kararı ile protokolün taraflarca imzalandığı tarihten itibaren toplam 49 yıllığına eski eser tescilli taşınmazın (Pertev Paşa Hamamının) restorasyon karşılığı Belediyemize kiralanması uygun görülmüştür.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Ömerağa Mahallesi 13 pafta 281 ada 15 nolu parseldeki Pertev Paşa hamamının restorasyon karşılığı kiralanması işi ile ilgili protokol yapmak üzere 5393 sayılı Belediye kanununun 75. Maddesine göre Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 11- Alikahya 164 ada, kuzeyinde Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altındaki 2070,00 m2alanın açık otopark olarak 10 yıl süre ile kiraya verilmesi ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonunun 20.12.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Kira dönemi içinde yeni bir imar düzenlemesinin belediyece yapılması durumunda sorumluluk olmaması kaydıyla 10 yıllığına kiralanması konusunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 12- 5393 sayılı Belediye yasasının 18 (e ) maddesine dayalı olarak Hatipköy Kuruçeşme mevkii 272 nolu bölme içerisindeki 21,4 hektarlık Devlet Ormanının Belediyemize tahsis edilmesi, tahsisle ilgili olarak hazırlanan protokolün kabul edilmesi, Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesi, bölge halkı için yapılması planlanan Rekreasyon projesinin uygulanması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.12.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Belediyemiz sınırları içersinde bulunan Hatip köy Kuruçeşme mevkii 272 nolu bölme içersindeki 21,4 hektarlık Devlet ormanı Belediyemiz tarafından bölge halkının Rekreasyon ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Hatipköy Kent Ormanı yapılmak üzere planlanan vaziyet planı projesi, İzmit orman işletme Müdürlüğü tarafından kabul edilerek yıllık kira bedeli               4.000,00 TL + % 18 KDV TL, 720 TL teminat ücreti olmak üzere Genel toplamı 5.440,00 TL bedel belirlenerek Belediyemiz ile İzmit Orman işletme Müdürlüğü arasında gerekli yazışmalar yapılmış olup,  05.07.2010 tarihinde  protokol imzalanmıştır.

5393 sayılı Belediye yasasının 18 (e)  maddesine dayalı olarak söz konusu Devlet ormanının Belediyemize tahsis edilmesi, tahsisle ilgili olarak hazırlanan protokolün kabul edilmesi, Belediye başkanı ve Encümenine yetki verilmesi, bölge halkı için  yapılması planlanan Rekreasyon projesinin uygulanmasının uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 13-  Zabıta personelinin fazla mesai ücretinin belirlenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.12.2010 tarihli  raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

31 Aralık 2010 tarih 27802 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede 2011 yılı için, fazla çalışma ücretlerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup,belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarda görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta ve İtfaiye Hizmetlerinde fiilen çalışan personel ile kadrolu olarak fiilen çalışan koruma ve güvenlik personeline Belediye Meclis Kararı ile tespit edilen miktar fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. dendiğinden Zabıta Personeline fazla  mesai ücretinin 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere bürüt 322 TL ( üçüzyüz yirmi iki Türk lirası) olarak ödenmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 14-   İzmit´ imizin görünüşünü olumsuz etkileyen binaların ve işyerlerinin güzelleştirilmesi ve vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi bakımından Belediyemizin yapabileceklerinin neler olabileceğinin tespitinin yapılması teklifi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunun 28.12.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden Şinasi Topuz, İmar ve Şehircilik Ruhsat Birimi Zuhal Bayram, Fen İşleri Müdürlüğü Fatma Kandaz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Estetik Kurulun´dan  Mimar Ahmet Coruk toplantılarımıza iştirak etmişlerdir.

 

Tespitler:

Belediyemiz sınırları içerisinde şehir estetiğiyle bağdaşmayacak derecede kötü görüntü arz eden bahçesi düzensiz, sıvasız ve boyasız binaların olduğu, açıktan kabloların geçtiği, binaların alt katlarından üst katlarına kadar çeşitli  boy ve ebatta birbiriyle uyumsuz tabelaların mevcut olduğu tespit edilmiştir.

 

Öneriler:

Bu tespitler ışığında şu öneriler üzerinde mutabakat sağlanmıştır:

 

1-     Belediyemiz sınırlarında görüntü kirliliği oluşturan ve vatandaşlarımızca yoğunlukla kullanılan caddelerden öncelikli olarak, İstiklal cad., Fethiye cad., Alemdar cad., İnönü cad., D-100,  Cumhuriyet cad. ve  2. planda Turan Güneş cad. Zincirlikuyu cad. Bağdat cad., Şahabettin Bilgisu caddelerinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Estetik Kurulunca onaylanmış güzelleştirme projelerinin uygulanması şehrimize estetik katacaktır.

 

2-     Cadde güzelleştirme çalışmaları dahilinde binaların cephe iyileştirme çalışmalarının başlatılmasında, Belediyemizin bu süreci teşvik edebilmesi için boya maliyetlerinin üstlenilmesi ya da boya firmaları ile görüşüp vatandaş adına uygun fiyatın belirlenmesi şeklinde katkıda bulunulması halkımızı teşvik edici olacaktır.