Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
16°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

04.03.2008 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 37-     Tepecik mahallesi 239 ada, 50 nolu parseldeki yapının kat mülkiyetli C Blok 107 bağımsız bölüm nosu ile Belediyemiz adına tescilli olan yerin (eski Yemekhane ve Sosyal tesisler ) borcumuzu karşılayacak kadar bölümünün satılmasına, mülkün  başkası tarafından satın alınması halinde elde edilen gelirin sendikaya olan borçların ödenmesi için kullanılması  hakkında Başkana ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 29.02.2008 tarih ve 343 sayılı yazısı  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 Genel iş sendikasına olan borcumuzdan dolayı icralı durumda olup,bütçe imkanları ile ödeme olanağı olmadığından çarşı iş hanı olarak bilinen Tepecik mahallesi 239 ada, 50 nolu parseldeki yapının kat mülkiyetli C Blok 107 bağımsız bölüm nosu ile Belediyemiz adına tescilli olan yerin (eski Yemekhane ve Sosyal tesisler ) borcumuzu karşılayacak kadar bölümünün satılmasına, mülkün  başkası tarafından satın alınması halinde elde edilen gelirin sendikaya olan borçların ödenmesi için kullanılması  hakkında Başkana ve Encümene yetki verilmesinin kabulüne ( Belediye Meclis üyeleri Salim Kukul, F.Sadık Bamaç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, Saffet Koşar, Güler Çetin ve Ali Birol Özbay´ın mualif oylarına karşı ) oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 38-     Saraybahçe Polis Merkezi bina tahsisi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 27.02.2008 tarih ve 329 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kocaeli Valiliğinin 05.02.2008 tarih 003848 sayılı yazıları ile Belediyemiz hudutları dahilinde görev yapan Saraybahçe Polis Merkez amirliğinin bulunduğu yerin yetersiz olduğundan ( 105.00m2) binanın sit alanı bölgesinde kalması nedeni ile de tamir ve tadilat yapılamadığı bu nedenle yer sorunu yaşandığını,amirliğin kapatılarak El Ele Polis Merkez Amirliği ile birleşeceğini Belediyemiz hudutları dahilinde bina tahsisi edilmesi talep edilmektedir.Mülkiyeti maliye Hazinesi adına tapulu olan İzmit Lisesinin bulunduğu 352 ada 115 nolu parselin doğu kuzeyinde bulunan atıl alana bina yapma müsadesi Kocaeli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden alınmış ve Fen İşleri Müdürlüğümüzce yapılan binada karakol amirliğinin faaliyete devamı bölgemiz için yararlı olacağından  5393 sayılı kanunun 75-d maddesine göre  3 yıllığına ücretsiz tahsis edilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 39-  Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin minimum parsel cephesi şartlarından 4 kata kadar 4 kat dahil yapılaşma şartı bulunan yapı adalarında minimum 6m. olarak kabul edilmesi koşulunun 5 kata kadar 5 kat dahil 6m. olması şeklinde yeniden düzenlenmesi suretiyle imar yönetmeliği hükmü değişikliği teklifi ile ilgili  imar komisyonunun 28.02.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde yer alan 18. maddesinde, parsel genişliklerinin İkamet ve Ticaret Bölgeleri başlığı altında minimum büyüklük ölçüleri verilecek hükme bağlandığı ve uygulamanın bu hükümler doğrultusunda yapıldığı belirlenmiştir. Tevhit ve İfraz işlemlerinden oluşan uygulamanın, tüm Kocaeli sınırlarında imar yönetmeliğinin 18. maddesi koşulları göz önünde bulundurularak yapıldığı, ancak uygulama aşamasında parsel dokusunu oluşturan parsellerin cephe boyutları, mevcut yapılaşma, hisse oranları ile imar planı şartlarının göz önünde bulundurulmasına imkan tanınmadığı belirlenmiştir.

Saraybahçe Belediyesi sınırları içersinde yer alan ve yapılaşması büyük oranda tamamlanmış planlı alanlar göz önünde bulundurulduğunda, İmar Yönetmeliğinin 18. maddesinin parsel genişlikleri ile ilgili minimum ölçüleri belirleyen hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı ve bunun sonucu olarak da mülkiyet ve yapılaşma problemlerinin yaşandığı bölgelerin olduğu tespit edilmiştir.

Tespiti yapılan sorunun çözümüne yönelik olarak, Yönetmelik hükümlerinin yerel koşulları da kapsaması ve uygulamanın mevcut durumla örtüşerek uygulanabilirlik sınırının genişletilmesi amacıyla İmar Yönetmeliğinin 18. maddesinde yer alan parsel genişlikleri koşullarına biraz daha açılım kazandırılması ile sorunun çözümlenebileceği sonucuna varılmıştır.

Belediyemiz yetkisinde olmayan "İmar Yönetmeliği" hazırlama ve onaylama yetkisi ile bu yönetmelikte değişiklik yapma yetkisinin Büyükşehir Belediyesinde olması göz önünde bulundurularak; imar yönetmeliğinin 18. maddesinin parsel genişlikleri başlığı altında İkamet ve Ticaret Bölgeleri tanımı içinde,

a)      4 kata kadar ( 4 kat dahil ) inşaata müsait yerlerde;

aa- Bitişik Nizamda: 6m.den

aa- Blok başlarında : Yan bahçe mesafesi +6.00 m.den

ac- Ayrık Nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı+ 6 m. den az olamaz

b)      5 kat inşaata müsait yerlerde

ba- Bitişik Nizamda: 7 m. den

bb- Blok Başlarında : Yan bahçe mesafesi + 7.00 m. den

bc- Ayrık Nizamda; Yan bahçe mesafeleri toplamı + 7 m. den az olamaz.

c)      6 kat inşaata müsait yerlerde;

ca- Bitişik Nizamda: 7,5 m. den

cb- Blok Başlarında: Yan bahçe mesafesi+ 7,50m.den

cc- Ayrık Nizamda; Yan bahçe mesafeleri toplamı+7,50m.den az olamaz.

d)      7 kat inşaata müsait yerlerde;

da- Bitişik Nizamda; 8 m.den 

db- Blok Başlarında; yan bahçe mesafesi+8,00 m.den

dc- ayrık Nizamda; Yan bahçe mesafeleri toplamı+8.00 m. den az olamaz.

e)      8 kat inşaata müsait yerlerde;

ea- Bitişik Nizamda; 8,50 m. den

eb- Blok Başlarında: Yan bahçe mesafesi+ 8.50 m. den

ec- Ayrık Nizamda; Yan bahçe mesafeleri  toplamı+8.50 den az olamaz.

f)  9 kat inşaata müsait yerlerde;

fa- Bitişik Nizamda; 9 m. den

fb- Blok Başlarında ; Yan bahçe mesafesi+ 9 m. den

fc-Ayrık Nizamda; Yan Bahçe mesafeleri toplamı + 9,00 m.den az olamaz.

g) 10 yada daha fazla katlı inşaata müsait yerlerde

ga- Bitişik Nizamda; 12.00 m. den

gb- Blok başlarında; Yan bahçe mesafesi + 12.00 m. den

gc- Ayrık Nizamda; Yan bahçe mesafeleri  toplamı+12.00 m. den az olamaz

            şeklinde düzenlemenin yeniden yapılmasının uygun olacağı düşünülerek, İmar Yönetmeliği değişikliği yapılmasının önerilmesi ve Büyükşehir Belediyesince yapılacak değişikliklerde belirtilen düzenlemenin öneri olarak kabul edilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

KARAR 40-Büyükşehir Belediyesi Estetik Kurulunun İlke Kararları ile Büyükşehir Belediyesi İlan Reklam Yönetmeliğinin, daha uygulanabilir hale gelmesi amacıyla incelenerek katkı sağlayacak kararların alınıp Büyükşehir Belediyesine sunulması amacıyla hazırlanan teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 21.02.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Büyükşehir Belediyesi Estetik Kurulu İlke Kararları ile Büyükşehir Belediyesi İlan Reklam Yönetmeliği incelenerek İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile gerekli görüşmeler yapılmıştır. Konunun daha hızlı bir şekilde Büyükşehir Belediyesince iletilmesi ve Meclis kararının alınmasına gerek olmadığı düşünülerek öneri ve görüşler ilgili Müdürlüğü aracılığı ile Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir.Bu doğrultuda; Meclis kararı alınmasına gerek olmadığı ve ilgili Müdürlük aracılığı ile görüş ve öneriler Büyükşehir Belediyesine iletildiği için evrakın dairesine iadesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 41-     Dolphin Kültür Merkezi isminin değiştirilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 27.02.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Dolphin Kültür Merkezi isminin YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ olarak değiştirilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 42-     Sağlıksız beslenme hastalıklara yakalanmanın temelini oluşturmaktadır. Sağlıksız beslenmenin insan sağlığına vereceği zararlar konusunda bilinçlendirme eğitimlerinin kültürevlerinden başlayarak daha geniş kitlelere ulaşabilmekle ilgili çalışmaların yapılması teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal  Hizmetler ve Çevre Sağlık komisyonlarının 22.02.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Saraybahçe sınırları içersindeki kültürevlerinde Sağlıksız beslenme hakkında eğitim verilmesi  uygun görülmekle  kabulüne oybirliği ile karar verildi.