Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
16°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

04.05.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 39- İzmit, Yeşilova Mahallesi, G23b-25a-2b imar planı paftası, 145 ada, 1 nolu parselin park alanı, G23b-25a-2c uygulama imar planı paftası, 130 ada, 10 nolu parselin ibadet yeri, G23b-25a-2d uygulama imar planı paftası, 104 ada, 9 nolu parselin konut alanı ve 142 ada, 8 nolu parselin bir kısmının park alanı olarak düzenlenmesi şeklinde önerilen uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili İmar komisyonunun 20.04.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 12.02.2010 tarih ve 105 sayılı kararı ile uygun görülen nazım imar planı değişikliği doğrultusunda G23b-25a-2b imar planı paftası, 145 ada, 1 nolu parsel üzerinde yer alan ibadet yeri alanının, mevcutta Beyazıt Camiinin yer aldığı G23b-25a-2c uygulama imar planı paftası, 130 ada, 10 nolu parsel üzerinde kuzey-doğu ve kuzey-batı yönlerinden3 m, güney-doğu ve güney-batı yönlerinden 5 m. çekilerek, E=1.00 yapılaşma koşullarına göre ibadet yeri alanı, 130 ada, 10 nolu parsel üzerinde düzenlenmiş  park alanının ise 145 ada, 1 nolu parselin ise park alanı olarak düzenlenmesi şeklinde uygulama imar planı değişikliği teklif edildiği belirlenmiştir.

 

Ayrıca hazırlanan uygulama imar planı değişikliği kapsamında G23b-25a-2c uygulama imar planı paftası, 130 ada 10 nolu parsel ile 130 ada 9 ve 15 nolu parsellerin "konut alanı" olan kullanımlarının "ibadet yeri", G23b-25a-2d uygulama imar planı paftası, 104 ada, 9 nolu parselin"park alanı" olan kullanımının "konut alanı" kullanımı şeklinde ve yapılacak plan değişikliği ile oluşacak ibadet yeri alanı eksikliğinin ise G23b-25a-2d uygulama imar planı paftası, 142 ada, 8 nolu parseldeki ibadet yeri alanının, 142 ada 7 nolu parseldeki park alanına doğru genişletilerek imar planı kullanım koşullarının yeniden düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

                 Bu doğrultuda; önerilen uygulama imar planı değişikliği teklifinin, kamu yararı içerdiği, planlama ilkeleri ve imar planı ana kararlarına uygun olduğu belirlendiğinden uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 40- İzmit, Bekirdere Mahallesi, G23b-25a-4d uygulama imar planı paftası, 326 ada, 1 nolu parselde bulunan Dini Tesis Alanının ve 2463 ada 5 nolu parselde bulunan halihazırda Başaran Camii´ne ait lojman binasının 20.00 m´lik imar yolunda kalmaları gerekçesiyle; Dini Tesis alanı ve Lojman Binasının 313 ada, 1 nolu parselde yeniden düzenlenmesi amacıyla bu alanın ibadet yeri olarak ayrılması şeklinde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 20.04.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları doğrultusunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin 313 ada 1 nolu parselde yer alan park kullanımı kapsamındaki spor tesislerinin aktivitesini engelleyici ve işleyişini önleyici bir düzenleme olduğu tespit edilmiştir. G23b-25a-4d uygulama imar planı paftası, 313 ada, 1 nolu parselde yapılan tespit çalışmalarında yeniden yapılacak bir düzenleme ile mevcut tesisin işleyişinin devam ettirilmesinin sağlanabileceği belirlenmiştir.

 

         Ancak yeniden düzenlenebileceği tespit edilen alanda yapılacak çalışmaların nazım imar planı kararlarını değiştirici nitelikte olduğu görüldüğünden, nazım imar planı değişikliği çalışmaları tamamlandıktan sonra konunun değerlendirilmesi için teklifin Dairesine iade edilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

KARAR 41- 5747 sayılı yasa ile Saraybahçe, Bekirpaşa, Alikahya, Kuruçeşme ve Akmeşe Belediyeleri´nin birleşmeleri sonucu oluşan İzmit İlçe Belediyesi´nin imar planı uygulama hükümlerinin oluşturulması amacıyla; birleşen belediyelerin imar planlarının ve uygulama hükümlerinin bütünleştirilmesi, aynı başlık altında tanımlanması ve ifadelendirilmesi çalışması kapsamında hazırlanan uygulama hükümleri (plan notları) ile gösterim sembollerinin (lejant) yeniden düzenlenmesi şeklindeki revizyon teklifi ile ilgili imar komisyonunun 22.04.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzkeresi neticesinde:

 

Belediyemiz imar planı uygulama hükümlerinin oluşturulması amacıyla, birleşen belediyelerin imar planlarının ve uygulama hükümlerinin bütünleştirilmesi, aynı başlık altında tanımlanması ve ifadelendirilmesi çalışması kapsamında hazırlanan uygulama hükümleri (plan notları) ile gösterim sembollerinin (lejant) yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan önerinin değişiklik gerektiren plan teklifleri ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği görüldüğünden plan kararları, uygulama hükümleri ve gösterim sembollerini bütüncül olarak içeren daha kapsamlı bir revizyon teklifi hazırlanması gerektiği belirlenmiştir.

             Bu doğrultuda; Plan hükümleri revizyonu önerisinin plan kararları ile birlikte hazırlanarak Meclis gündemine getirilmesi için teklifin Müdürlüğüne iadesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 42- İzmit, Arızlı MevkiiG23b-23b-3d, G23b-23c-2a uygulama imar planı paftaları, 1707, 1706 nolu parsellerin spor alanı, 1702, 1703, 1704 nolu parsellerin kültürel alan ve 2460, 2762 nolu parsellerin ortaöğretim alanı olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 13.04.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Mevcut uygulama imar planı üzerinde Ağaçlandırılacak Alan ve Karayolu Kamulaştırma Alanı kullanımlarında olan 1707 nolu parsel ve Karayolu Kamulaştırma Alanı kullanımında olan 1702, 1703, 1704, 1706, 2460, 2762 nolu parsellerin Spor, Kültürel ve Ortaöğretim Tesisi Alanı olarak düzenlenmesini içeren nazım imar planı kararı değişikliğinin, Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 16.01.2009 tarih ve 47 sayılı kararı ile uygun görülen İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı kapsamında belirlendiği tespit edilmiştir.

 

1/5000 ölçekli nazım imar planında kentsel spor alanı kullanımında olan 1706, 1707 nolu parsellerin 10 m. yapı yaklaşma mesafesi, E=0.10, max 2 kat,  kültürel alan kullanımında olan 1702, 1703, 1704 nolu parsellerin güneyde 30 m., diğer yönlerde 10m. yapı yaklaşma mesafesi, E=0.90, max 3 kat,  ortaöğretim alanı kullanımında olan 2460, 2762 nolu parsellerin ise güneyde 5 m., doğu ve batıda 10m., kuzeyde 20 m., yapı yaklaşma mesafesi, E=0.90, max 3 kat yapılaşma koşulları ile nazım imar planı fonksiyon kararlarına uygun olarak uygulama imar planı kararlarının oluşturulduğu belirlenmiştir.

 

Söz konusu düzenleme kapsamında özellikle spor tesisi alanı ile kültürel tesis alanının otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla 1704, 1706 nolu parsellerin yaklaşık 2846 m2´lik kısmında otopark alanı ile ulaşım sisteminin oluşturulması ve imar planı fonksiyon alanlarının cephe aldığı imar yolunun düzenlenmesi şeklinde oluşturulan  uygulama imar planı değişikliği teklifinin kamu yararı içerdiği ve imar planı ana kararları doğrultusunda hazırlandığı tespit edilmiştir.

 

           

 

          Ayrıca hazırlanan uygulama imar planı değişikliği kapsamında, mevcut uygulama imar planında güvenlik mesafeleri belirtilmemiş, düzenleme alanının kuzey-doğu, güney-batı istikametinde yer alan enerji nakil hattının, güzergahı ve güvenlik mesafelerinin ifadelendirildiği belirlenmiştir.

        

         Bu doğrultuda; İzmit, Arızlı MevkiiG23b-23b-3d, G23b-23c-2a uygulama imar planı paftaları, 1707, 1706 nolu parsellerin spor alanı, 1702, 1703, 1704 nolu parsellerin kültürel alan ve 2460, 2762 nolu parsellerin ortaöğretim alanı olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin, kamu yararı içerdiği, planlama ilkeleri ve imar planı ana kararlarına uygun olduğu belirlendiğinden uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 43- ; İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.2a uygulama imar planı paftası, 2999 parselde bulunan su kemeri ve G23b.25a.1d uygulama imar planı paftası, 1196 ile 1217 nolu parsellerin arasında yer alan su kemerinin tescil kararlarının plan üzerine aktarılması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 21.04.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.2a uygulama imar planı paftası, 2999 parselde bulunan Roma Dönemine ait üç gözlü antik su kemerinin Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 02.04.2005 tarih, 516 sayılı kararı ile, G23b.25a.1d uygulama imar planı paftası, 1196 ile 1217 nolu parseller arasında yer alan üç gözlü anıtsal su kemerinin İstanbul VI Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 06.03.2007 tarih, 324 sayılı kararı ile tescil edildiği tespit edilmiştir.

            Ayrıca söz konusu su kemerlerinin yatay ve düşey tespit haritaları ile Koruma Kurulu tarafından Belediyemize iletilen sayısal tespitleri karşılaştırılarak incelendiğinde; 2999 nolu parselde bulunan su kemerinin yatay ve düşey tespiti ile Koruma Kurulu tarafından Belediyemize iletilen sayısal tespitin aynı olduğu, ancak 1196 ile 1217 nolu parsellerin arasında kalan su kemerinin yatay ve düşey tespit haritası ile Koruma Kurulu tarafından Belediyemize sunulan sayısal tespitler arasında su kemerinin konumu açısından farklılıklar olduğu saptanmıştır.

           Bu doğrultuda; G23b.25a.2a uygulama imar planı paftası, 2999 parselde bulunan su kemeri tescil kararının plana aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin imar planı ana kararları çerçevesinde önerildiği belirlendiğinden Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

    Ancak G23b.25a.1d uygulama imar planı paftası, 1196 ile 1217 nolu parsellerin arasında yer alan İstanbul VI Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu´nun 06.03.2007 tarih, 324 sayılı kararı ile tescil edilen su kemerinin konumunun Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından yeniden değerlendirildikten sonra görüşülmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 44- İzmit-Yeşilova Mahallesi, G23b.25a.3a Uygulama İmar Planı paftası, 179 ada 1 parselin aplikasyon krokisi ile imar hatları arasındaki farklılığın giderilmesi  ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 12.04.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

179 ada 1 parsele ilişkin Kadastro Müdürlüğü´nce hazırlanan ve 13.07.2010 tarihinde onaylanan aplikasyon krokisi ile mevcut imar planındaki imar hatlarının örtüşmediği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda; Yeşilova Mahallesi, G23b.25a.3a Uygulama İmar Planı paftası, 179 ada 1 parselin Tapu Kadastro Müdürlüğü´nce hazırlanan aplikasyon krokisine göre imar hatlarının yeniden düzenlenmesinin söz konusu parselin kuzey ve doğusunda yer alan 10 ve 14mt´lik imar yollarını daraltıcı nitelikte olmadığı belirlendiğinden, alan kaybı ve donatı eksilmesine neden olmayan Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri, şehircilik ilkeleri ve kamu yararı çerçevesinde  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 45- İzmit, M.Alipaşa MahallesiG23b-25d-1d uygulama imar planı paftası, 542 ada, 168 ve 169 nolu parsellerin batısından geçen 6 metrelik imar yolunun mülkiyet durumuna göre yaklaşık 3 metre olacak şekilde yeniden düzenlenmesi ile ilgili uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili imar komisyonunun 14.04.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit, M.Alipaşa MahallesiG23b-25d-1d uygulama imar planı paftası, 542 ada, 168 ve 169 nolu parsellerin batısından geçen 6 metrelik imar yolunun 3 metre olarak düzenlenmesi şeklinde önerilen uygulama imar planı değişikliği teklifi, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin ilgili maddeleri ve mevcut uygulama imar planı ana kararlarına aykırı olduğu belirlendiğinden uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi. .

 

KARAR 46- İzmit-Yenişehir Mahallesi, G23b.24c.3c-G23b.25d.2b uygulama imar planı paftaları, 2522 ada, 11 nolu parselin tamamının Karayolu Kamulaştırma Sınırı içinde kalması sebebiyle "Ticaret Alanı" olan kullanımının "Otopark Alanı" olarak planlanması ve Karayolu İstimlak Sınırı´nın söz konusu parseli kapsayacak şekilde düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 15.04.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Yenişehir Mahallesi, G23b.24c.3c-G23b.25d.2b uygulama imar planı paftaları, 2522 ada, 11 nolu parselin tamamının 11.12.1992 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldığı tespit edilmiştir.

            Bu doğrultuda; 2522 ada, 11 nolu parselin tamamının Karayolu Kamulaştırma Sınırı´nın içinde kalması sebebiyle Karayolu Kamulaştırma Sınırı´nın yeni hatları göz önünde bulundurularak alanın yerinde daha fonksiyonel kullanılabilmesi açısından bahse konu parselin "Ticaret Alanı" olan kullanımının "Otopark Alanı" olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin imar planı ana kararları çerçevesinde önerildiği belirlendiğinden uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 47- İzmit, Alikahya Fatih MahallesiDurhasan Mevkii,  G23b-25b-3b uygulama imar planı paftası, 684 ada, 2 nolu parselde, 5 metre olan yapı yaklaşma mesafesinin 3 metre olarak yeniden düzenlenmesini içeren, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi ile ilgili imar komsyonunun 08.04.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

G23b-25b-3b uygulama imar planı paftası, 684 ada, 2 nolu parselin, yapılaşma koşullarından yapı yaklaşma mesafesinin, mevcut uygulama imar planı üzerinde 5 m. olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

            Bu doğrultuda; söz konusu 684 ada, 2 nolu parselin uygulama imar planı üzerinde belirlenmiş5 m. olan yapı yaklaşma mesafesinin 3m. olarak düzenlenmesini içeren uygulama imar planı değişikliği teklifinin imar planı ana kararları ve planlama ilkelerine aykırı olduğu düşünüldüğünden uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 48- İzmit-Arızlı, Akpınar Mevkii G23b-23a-2b,2d,2c,3a,3b,G23b-23b-1d uygulama imar planı paftalarında TOKİ tarafından hazırlanan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2008 tarih ve 521 sayılı kararıyla uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planının, güncellenen mülkiyet durumları esas alınmak üzere sayısal ortama aktarılmasını içeren uygulama imar planı teklifi ile ilgili imar komisyonunun 19.04.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Arızlı, Akpınar Mevkii  G23b-23a-2b, 2d,2c,3a,3b, G23b-23b-1d paftaları üzerinde yer alan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının güncellenen mülkiyet durumları esas alınmak üzere, imar planı ulaşım ve fonksiyon alanlarını sınırlandıran hatları ile yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi şeklinde  sayısal ortama aktarılmasını içeren teklifin, imar planı ana kararlarını değiştirici nitelikte olmadığı ve teknik gereklilikler göz önünde bulundurularak önerildiği belirlendiğinden uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 49- Kentlilik ve Hemşerilik bilincinin oluşması ve gelişmesi adına, yaşadığı şehri ve mahallesini özümseme, mahalle halkını birbiri ile kaynaştırma ve sosyal yaşamın içine katma amacı ile 5 pilot mahalleden başlayıp daha sonraları diğer mahallelere de yayılmasını sağlamak için  oluşturulacak proje üzerinde çalışma yapılması teklifi ile ilgili  Sosyal Hizmetler Komisyonunun  27.04.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

 

1-     Komisyonumuz mahalle muhtarlarıyla beraber istişare toplantısı yaparak karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

2-     29 Ekim Cumhuriyet bayramı kutlamalarının bir bölümünün Cumhuriyet mahallesine kaydırılması,

3-     Mahallelerdeki sağlık taramalarının periyodik olarak her sene yapılması bilhassa,   (  göz ve diş)

4-     Halk Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak mahalle kültür evlerinde Ana Baba okulu adı altında bir eğitim verilip, bu eğitimi görenlerede  sertifika verilmesi,

5-     Hafta sonları yapılan bisiklet turlarının diğer  mahallelere de  kaydırılması,

6-     Mahalleler arası spor karşılaşmalarının yapılması,

7-     Çocuk parklarında bulunan çocuk oyun aletleri ile birlikte büyükler içinde kondisyon aletlerinin konulması,

8-     Belediyemiz tarafından yapılan gezi programlarının mahalle nüfus sayılarına göre araç tahsis edilmesi,

9-     Mahallelerdeki enlerin seçilmesi (Evlerinde Balkon,Bahçe, Fiziki görünüm gibi)

10- Şehir merkezindeki müzik duraklarının diğer mahallelerdeki uygun mekanlara da uyarlanması,

11- Meclis üyeleri ile mahalle muhtarlarının diyaloglarının arttırılması,

12- Kent kucaklaşması adı altında belediyemiz binası önünde ( Belsa Plaza) her hafta sonu çeşitli etkinliklerle (Türk sanat, Türk halk, Türk pop müziği vb.) kent  halkını birbirleriyle tanıştırma ve kaynaştırma amacıyla etkinliklerin düzenlenmesi,

13- Kent merkezi ve mahallelerde yöresel yemekler ve giyecekler ağırlıklı halk panayırlarının düzenlenmesi,

14- Nostaljik oyunların oynandığı parkların düzenlenmesi.(Topaç, Tongil, İp Atlama, Misket,Dama, Satranç, Beş Taş, Çizgi, Seksek, Mendil Kapmaca, Islık gibi )

Şeklinde tavsiye kararı niteliğinde olması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR  50- Eski valilerimizden İhsan Dede´nin isminin Belediye sınırları içerisinde oluşturulacak yeni bir parka verilmesi teklifi ile ilgili  Türlü İşler komisyonunun 28.04.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

 

Malta mahallesi, 585 adada yapılan 3.785 m2lik spor tesisine "İZMİT BELEDİYESİ İHSAN DEDE SPOR TESİSLERİ " adının verilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 51- 5393 sayılı yasanın 49. maddesinin 10.fıkrasına istinaden Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilenlerin ücretlerinin tespiti ile ilgili  Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.04.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Belediye meclis üyelerinden Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilenlerin, görevleri devam ettiği müddetçe 5393 sayılı kanunun 49.maddesinin 10.fıkrasında belirtilen hüküm gereği Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3 oranında ödenmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 52- Vatandaşlarımız tarafından Müdürlüğümüze özel mülkiyetlerdeki ağaçların budanması ile atıl ve boş olarak duran özel mülkiyetteki alanların biçilmesi ile ilgili yoğun şekilde talep gelmektedir. Talep edilen bu hizmetin Belediye gelirleri kanununda karşılığı olmadığından bununla ilgili bir ücret belirlenmesi teklifi ile ilgili  Plan ve Bütçe komisyonunun 19.04.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

1- Sepetli araç ile ağaç kesme ve budama saat ücreti 175.TL (Kesilen ağaç dallarının parçalanması, kaldırılması ve taşınması dahil değildir.)

 

2- Özel mülkiyetteki çim biçme ve tırpan çalışması ile ilgili görevlendirilen 1 işçinin 1 saat ücreti 10.TL/saat  olarak ödenmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 53- Mehmetalipaşa düğün salonu ve Mevlana kültür merkezinde yapılan nikah merasimlerinde vatandaşlarımızdan  dış nikah ücreti alınmaktadır 2009 Aralık meclisinde aldığımız bu kararın değiştirilmesi ile ilgili  Plan ve Bütçe Komisyonunun 19.04.2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Tarife cetvelinin 32. sayfasında yer alan Evlendirme Birimi tarifesinin 9. maddesinden sonra gelmek üzere; (Madde 10)  Mevlana Kültür Merkezi Nikah Salonu ve Mehmetalipaşa düğün salonlarında kıyılacak sadece nikah yarım saat için 25.TL + Uluslar arası aile cüzdanı bedeli ve memur yolluk harcı olarak 25.TL alınır; şeklinde maddenin ilavesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi