Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
16°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

04.08.2009 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 78-Tüysüzler Mahallesinin imar planı yapılanma koşullarının yeniden düzenlenerek, kat sayısının arttırılması suretiyle değişiklik yapılmasıteklifi ile ilgili İmar komisyonunun 23.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresineticesinde:

Belediyemiz sınırları içinde yer alan Tüysüzler Mahallesinin bütünün nazım imar planı üzerinde az yoğun konut alanı olarak tanımlanmış bölge içersinde yer aldığı belirlenmiştir. Yoğunluk ve donatı alanları nazım imar planı kararları ile belirlenmiş bölgenin, uygulama imar planı üzerindeki yapılanma koşullarının ise A-2 ( Ayrık Nizam İki katlı ) olarak düzenlendiği tespit edilmiştir. Yapı yoğunluğu, nüfus projeksiyonu ve donatı alanları ile Tüysüzler Mahallesinin bulunduğu bölgenin bütünün, düşük yoğunluktaki konut alanı içersinde yer almasının, mahalle sınırları ile imar planı koşullarının alansal tanımlama içersinde belirleyici bir bütünlük oluşturduğu görülmüştür.

Mevcut yapılaşmanın büyük oranda ruhsatsız yapılardan oluştuğu Tüysüzler Mahallesinin, yapı adası boyutlarının, mülkiyet dokusunun ve ulaşım sistemi ile sosyal-teknik donatı alanlarının nazım imar planı yoğunluk kararları ve ulaşım şeması içersinde şekillenmiş olduğu belirlenmiştir. Mevcut imar planı katsayısı koşulunu sağlamayan ruhsatsız yapılaşmanın sorunlarının çözümüme yönelik olarak talep edildiği tespit edilen kat artışı talebinin, plan kararları ile koşullandırılan ve halen devam eden yapılaşma sürecinin disiplin altında gelişmesini ve sağlıklı bir çevrenin oluşmasını sağlayan düzenleyici etkisini ortadan kaldıran bir düzenleme olacağı görülmüştür

.

KARAR 79-Yenimahalle Mahallesi, G23b.23d.2c Uygulama İmar Planı paftası, 27 ada, 443 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2008 tarih ve 360 sayılı kararı ile onaylandığı belirtilerek, bu doğrultuda hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının incelenerek onaylanması teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 16.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Söz konusu parsel maliki tarafından Şehir Plancısı Mustafa RAMOĞLU´na hazırlatılan Belediyemiz, G23b.23d.2c Uygulama İmar Planı paftası, 27 ada, 443 nolu parselin batısından geçen 8 metrelik imar yolu üzerinde yer alan yol fazlası alanın, parselin formu nedeniyle parseldeki yapılaşmayı olumsuz etkilediği gerekçesiyle, 8 metrelik imar yolunun genişliği muhafaza edilecek şekilde Orta Yoğunluklu Konut Alanına ilave edilmesi ve kaldırılan yol alanına eşdeğer alanın, 27 ada 443 nolu parselin 10 metrelik imar yoluna bakan cephesinde konut alanı kullanımına sahip çıkıntısının yol alanı olarak düzenlenmesi ile karşılandığı belirlenmiştir.

KARAR 80-Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25d.2b Uygulama İmar Planı paftası, 1560 ada, 5 nolu parselde yer alan "Yurt Alanı"na kapasitesinin az olması nedeniyle ek olarak bir blok daha inşa edileceği ve bu nedenle de kapasitelerinin arttırılması amacıyla E:1.00 değerinin E:1.60, H:9.50mt olan kat yüksekliğinin de Hmax:4 kat olarak düzenlenmesi şeklinde plan tadilatı yapılması teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 16.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Söz konusu parsel maliki tarafından Şehir Plancısı Mustafa RAMOĞLU´na hazırlatılan Belediyemiz, Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25d.2b Uygulama İmar Planı paftası, 1560 ada, 5 nolu parselin, E:1.00, Hmax:9.50mt yapılaşma koşuluna sahip yurt alanında kaldığı ve alanda revizyon imar planı öncesi hazırlatılan jeolojik ve jeoteknik etüt raporunda Qal1-C2 olarak belirlenen alüvyon alanlarda yer almakta olduğu ´´Bina yapım süreci koşullara bağlı alanlar´´ başlığı altında ´´V nolu alan´´ olarak belirlendiği ve alanda yüksekliğin maksimum bodrum+3 kat (9.50 m) olarak sınırlandırıldığı anlaşılmıştır.

Ancak söz konusu alanda artan talebi karşılayacak yurt binalarının daha kullanımlı yapılabilmesi ve kapasitelerinin arttırılabilmesi için kat yüksekliğinin artırılması ihtiyacının doğduğu belirlenmiştir.

KARAR 81- Fatih Mahallesi, Sultan Murat Caddesi ve civarındaki arsaların mevcut imar planlarındaki yapılaşma koşulunun 5/A-3/3, 0.35/1.05 olduğu ancak 2000´li yıllardan sonra söz konusu alanların Yahyakaptan Mahallesi ve Yuvam Akarca konutları arasında kalarak hızla gelişen ve rantabl hale geldiği belirtilerek, mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla çevrelerinde yer alan diğer konut alanlarında olduğu gibi kat yüksekliğinin 4 kata çıkartılması için gerekli plan değişikliğinin yapılması teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 16.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Batıda Akarca deresi, doğuda İstanbul-Ankara TEM otoyolu, kuzeyde Sultan Murat Caddesi, güneyde Kaymakçı Çiftliği Özel Orman alanı ile sınırlı söz konusu alanın 5/A-3/3, 0.35/1.05 yapılaşma koşuluna sahip konut bölgesinde kaldığı belirlenmiştir.

Ancak 3194 sayılı İmar Kanununun İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğinin "İmar Planı Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esaslar" Madde 28- İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun arttırılmasına dair imar planı değişikliklerinde: "1- (Değişik: RG 2/9/1999-23804) Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları EK-1 de belirtilen standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır ve/veya artırılır" denmektedir.

KARAR 82- Hacıhasan Mahallesinde yer alan Eker sokağın isminin Tüysüzler Sokak olarak değiştirilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 21.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemiz ve Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce yürütülen Ulusal Adres ve Veri Tabanı çalışmaları esnasında 31.07.2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesine istinaden Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2007 tarih 126 nolu kararı ile Hacıhasan mahallesinde yer alan Tüysüz sokağın adı Eker sokak olarak değişmiştir. Buna göre değişen Eker sokağın adının Tüysüzler Sokak olarak değiştirilmesi uygun görülmeklekabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 83- Hacıhasan Mahallesinde yer alan Tezer isimli sokağın Pembe Köşk Sokak olarak değiştirilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 28.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Hacıhasan mahallesinde yer alan Pembe Köşk´ün bulunduğu Tezer isimli sokağın; adreslere gönderilen evraklar konusunda yaşanan sorunlardan ve ayrıca Pembe Köşk´ün taşıdığı tarihi önem açısından isminin Pembe Köşk Sokak olarak değiştirilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 84- Yenidoğan Mahallesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği toplantı binasının isminin "Prof. Dr. Türkan Saylan" olarak değiştirilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonun 28.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı yasanın 81.maddesi Cadde, Sokak, meydan, park , tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve Beldeyi tanıtıcı amblem , flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; Belediye Meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır bu kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer dendiğinden; yapılan oylama neticesinde CHP 19 kabul AKP 13 red oyu kullandığından üçte iki çoğunluk sağlanamadığından konunun reddine karar verildi.

KARAR 85- Orhan Mahallesinden başlayıp Topçular Mahallesinde devam eden Emir Sokağın bölündüğü ve iki ayrı bağımsız sokak haline dönüştüğü, Orhan Mahallesinde kalan kısmın Emir Sokak olarak geçerliliğini koruduğu Topçular Mahallesinde kalan kısımdaki sokağa yeni isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 28.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Cedit mahallesi, 4076, 4083 ve 4084 nolu adaları kapsayan sahada Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.07.2008 tarih 416 sayısı ile onaylanan imar planı tadilatı yapılmıştır. Tadilata uygun olarak yapılan 14.10.2008 tarih 17587 nolu yevmiye ile tapuya tescil olan işlem sonucunda Orhan mahallesinden başlayıp Topçular mahallesinde devam eden Emir sokağın bölündüğü ve iki ayrı bağımsız sokak haline dönüştüğü, Orhan mahallesinde kalan kısmın Emir sokak olarak geçerliliğini koruduğu Topçular mahallesinde kalan kısımdaki sokağa Eker sokak ismi verilmesiuygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 86- Bosna Hersek Travnik Belediyesi´nin İzmit Belediyesi ile kardeş şehir olması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonunun 24.07.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Bosna Hersek Travnik Belediyesi, İzmit Belediyesi ile eğitim, turistik, kültür ve sosyal alanda işbirliği yapmak için iki belediyenin kardeş şehir olması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi