Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
16°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

05.01.2010 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR1- Gündem gereğince;

5393sayılıBelediyeKanununun24.maddesiabendigereği,Belediye meclisi üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir, dendiğinden ihtisas komisyonları bir yıllığına görev yapmak üzere;

Plan ve Bütçe komisyonu üyeliği teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Hasan Kırlı ve T.Metin Alan tarafından verilen 05.01.2010 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Plan ve Bütçe komisyonu üyeliği için yapılan açık oylamayla:

Azalardan Fikret Gökmen, Mehmet Demirtaş, Fahri Örengül, Hasan Kırlı, ve İsmail Gündaş´ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

İmarkomisyonu üyeliği teklifi ile ilgili Belediye Meclis ÜyeleriHasan Kırlı ve T.Metin Alan tarafından verilen 05.01.2010 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İmarkomisyonu üyeliği için yapılan açık oylamayla:

Azalardan T.Metin Alan, İsmail Sağıroğlu,Cengiz Çakar,M.Zekeriya Özak ve Zafer Yılmaz´ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Çevre ve Sağlık komisyonu üyeliğiteklifi ile ilgili Belediye Meclis ÜyeleriHasan Kırlıve T.Metin Alan tarafından verilen 05.01.2010 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Çevre ve Sağlık komisyonu üyeliğiiçin yapılan açık oylamayla:

Elif Bülbül, Fahri Meydan, Günay Atun, Erkan Aksoy ve İbrahim Bulut ´unseçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Eğitim ve Gençlik komisyonu üyeliği teklifi ile ilgili Belediye Meclis ÜyeleriHasan Kırlı ve T.Metin Alan tarafından verilen 05.01.2010 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Eğitim ve Gençlik komisyonu üyeliği için yapılan açık oylamayla:

Gülümser Ayhan,Temel Yılmaz, Haspi Kösemen, Mahmut Öztürk veİsmail Gün´ün seçilmesine oybirliği karar verildi.

Kültür Turizm ve sanat Komisyonu üyeliğiteklifi ile ilgili Belediye Meclis ÜyeleriHasan Kırlıve T.Metin Alan tarafından verilen 05.01.2010 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kültür Turizm ve sanat Komisyonu üyeliğiiçin yapılan açık oylamayla:

Mehmet Demirtaş, Çağlar Devrim Yıldız,Cengiz Özcan,Muammer Biner ve Emine Zeybek´in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Sosyal Hizmetler komisyonu üyeliğiteklifi ile ilgili Belediye Meclis ÜyeleriHasan Kırlıve T.Metin Alan tarafından verilen 05.01.2010 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Sosyal Hizmetler komisyonu üyeliğiiçin yapılan açık oylamayla:

Şaban Sarıgülle,Haspi Kösemen,Gülümser Ayhan, İbrahim Elgin veEmine Okanalp´ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Türlü İşler komisyonu üyeliği teklifi ile ilgili Belediye Meclis ÜyeleriHasan Kırlıve T.Metin Alan tarafından verilen 05.01.2010 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Türlü İşler Komisyonu üyelikleri için yapılan açık oylamayla;

Muzaffer Gürfidan, Şahsuvar Marul, Hüseyin Canıgeniş, Kani Baştürk ve İbrahim Kılıç´ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 2- 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde yer alan hüküm gereği Denetim komisyonu oluşturulması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 21.12.2009 tarih ve 158 sayılı yazısıokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediye meclis üyeleri Hasan Kırlı ve T.Metin Alan tarafından verilen 05.01.2010 tarihli takrir neticesinde, Denetim komisyonu oluşumu için yapılan gizli oylama ile azalardan ,Fikret Gökmen 35 oy, Fahri Örengül 35 oy, Hasan Kırlı35 oy,İsmail Gündaş34 oy,Elif Bülbül 34 oy almak sureti ile Denetim Komisyonu üyeliğinin seçimine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 3-İzmit İlçesi, Yenişehir Mahallesi, G23b-25d-2a uygulama imar planı paftası, 2527 ada, 10 nolu parselde trafo alanı kullanımına ihtiyaç duyulduğundan söz konusu parselin bir kısmında trafo alanı ayrılması şeklinde uygulama imar planı değişikliğinin incelenerek gereğinin yapılmasıteklifi ile ilgili İmar komisyonunun 24.12.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

G23b-25d-2a uygulama imar planı paftası, 2527 ada, 10 nolu parselde yer alan site, çevresindeki trafolardan elektrik hizmeti alamadığı için ihtiyaç duyulan elektrik bağlantısının bu alana yapılacak bir trafo aracılığıyla sağlanması zorunluluğundan dolayı söz konusu alanda trafo yeri ayrılması gerektiğinden imar planı değişikliği talep edildiği belirlenmiştir.

Ancak İzmit, Yenişehir Mahallesi, G23b-25d-2a uygulama imar planı paftası, 2527 ada, 10 nolu parselde SEDAŞ´ın uygun gördüğü büyüklükte bir alanın, trafo alanı olarak düzenlenmesi gerekli olduğundan, uygun büyüklükte trafo alanının imar planı üzerinde ayrılması şeklinde düzenlenen imar planı değişikliğinin parsel yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olduğu tespit edilmiştir. Belirlenen yapı yoğunluğu artışının söz konusu parselde yer alan ruhsatlı yapıların inşaat alanlarını arttırıcı nitelikte ve ilave donatı alanı ayrılmasını gerektiren bir yoğunluk artışı içermediği görülmüştür. Bu doğrultuda; söz konusu imar planını değişikliği teklifinin kamu yararı içerdiği, imar planı ana kararları ile temel planlama ilkeleri çerçevesinde uygun olacağının kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR 4- İzmit Arızlı 241 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin arasından 7 metrelik imar yolunun açılmasına ilişkin uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili imar komisyonunun 24.12.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İzmit-Arızlı, G23b.23c.IIb Uygulama İmar Planı paftası, 241 ada 2 nolu parsel ve 125 ada 5 nolu parsellerin ifraz edilerek yeni parseller oluşturulması amacıyla 241 ada 2 nolu parsel ile 125 ada 5 nolu parsellerin arasından geçen 7 metre genişliğindeki yaya yolunun kuzeye doğru 241 ada 2 nolu parselin kendi mülkiyet sınırları içinden geçecek şekilde devam ettirilerek 10 metrelik imar yoluna bağlanması suretiyle önerilen Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin; ada bazında görsel bütünlüğü bozan parçacıl yapılaşmalar oluşturmaktan ziyade, bitişiğindeki diğer imar adaları ile bütünlük arz edecek şekilde yapılaşmasını sağlamak amacıyla çevresiyle beraber incelenerek değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünüldüğünden evrakın müdürlüğüne iadesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 5- Çayırköy 64 pafta, 3305 nolu parselin imar durumunun talep edildiği ve söz konusu parsele ait 09.10.1995 tarih ve 194 sayılı İzmit Büyükşehir Belediye Meclisince onaylı mevzi imar planının bulunduğu belirtilerek, konunun incelenerek gereğinin yapılması teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 17.12.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Çayırköy, 64 kadastro paftası, G23b.20c.4c-25b.1b Uygulama İmar Planı paftaları, mülkiyeti S.S.5 nolu Minibüs ve Otobüsçüler Mot.Taş.Koop.´ne ait 3110m² yüzölçümlü 3305 parselin mevcut imar planında E:0.30, Hmax:7.50 mt yapılaşma koşuluna sahip "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" olarak planlandığı ve mevzi imar planının Bekirpaşa Belediye Meclisinin 16.06.1995 tarih ve 65 sayılı kararı ile kabul edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.1995 tarih ve 1-194 sayılı kararı ile onaylandığı belirlenmiştir.

Ancak Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2009 tarih ve 47 sayılı kararı ile onaylanan İzmit Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notları "2.11.4.Bakım, Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonları" alanları için belirlenen "Bu alanlarda yapılama koşulları; En fazla inşaat alanı kat sayısı(E=Emsal) ; 0.30 , En fazla yapı yüksekliği(Hmax) ; 5.50mt´dir" hükmü doğrultusunda söz konusu parselin Hmax:7.50 mt olan kat yüksekliğinin Hmax:5.50 mt olarak düzenlenmesi gerektiği tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda Çayırköy, 64 kadastro paftası, G23b.20c.4c-25b.1b Uygulama İmar Planı paftaları, 3305 nolu parselin E değeri aynı kalmak kaydıyla H:7.50 mt olan kat yüksekliğinin H:5.50 mt olarak düzenlenmesi şeklinde yoğunluk artışı, alan kaybı ve donatı eksilmesine yol açmayan Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun olacağının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 6- 2010 yılı için geçici işçi vizesi verilmesi teklifi ile ilgiliPlan ve Bütçe Komisyonunun 24.12.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kamuda geçici iş pozisyonlarında çalışanların sürekli iş kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilmeleri, geçici işçi çalıştırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki ilgi kanunun geçici 1.maddesinin 2. fıkrasında; "Sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyenler, 2006 yılındaki çalışma sürelerini aşmamak kaydıyla bu kanunun 3.maddesinde belirtilen usüle göre vizesi yapılacak geçici iş pozisyonlarında istihdam edilmeye devam olunurlar." denilmektedir. dendiğinden; ekli listede isimleri bulunan geçici işçiler için karşılarında gösterilen süreler kadar 2010 yılı için geçici işçi vizesi verilmesi uygun görülmeklekabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 7- Serdar Mahallesinden, Orman Kadastro Komisyonlarında, Kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere 1 adet bilirkişi seçilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 23.12.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kocaeli İli İzmit ilçesi, Serdar mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek madde 4 hükümlerince 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında yapılacak kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile görev yapmak üzere 03/ 11/2009 tarih ve 102 sayılı meclis kararı ile bilirkişi listeleri belirlenmiştir. Ancak Serdar mahallesinde bilirkişi olarak seçilen Yusuf oğlu Kemal Üzüş´ün Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan adli sicil kaydında sabıkasının mevcut olduğu anlaşılmış olup, Kemal Üzüş´ün yerineSerdar Mahallesi Muhtarı ile yapılan toplantıda önerilenisimolan Nuri Aydın´ın bilirkişi olarakgörevlendirilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 8- İzmit Belediyesi tarafından yapılan ve yapımı devam eden parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 23.12.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Alikahya Karadenizliler Mahallesindeki parka Zigana Parkı, Alikahya Akarca mahallesindeki bulunan parka Nazım Hikmet parkı, Bekirpaşa Yeşilova Mahallesinde bulunan parka Farabi Parkı, Bekirpaşa Yahyakaptan mahallesinde bulunan parka Ömer Türkçakal parkı ismi verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 9-Gagauz Özerk bölgesinin şehirlerinden biri olan Çadır-Lunga şehrinin İzmit Belediyesi ile kardeş şehir olması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat komisyonunun 21.12.2009 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Gagauz Özerk bölgesinin şehirlerinden biri olan Çadır-Lunga şehri ile İzmit Belediyesinin Eğitim, Turistik, Kültür, ve Sosyal alanda işbirliği yapmak üzere kardeş şehir olması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 10- İzmit Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerdeki suç işleme oranlarının azaltılması amacıyla; belediyemizin sosyal hizmetler planlaması ile ilgili Sosyal Hizmetler komisyonunun 24.12.2009 tarihli raporuokunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Sosyal İşler Komisyonu üyeleri, Şaban SARIGÜLLE, İbrahim ELGİN, Emine OKANALP, tarafından Meclis Başkanlığına verilen önerge kabul görmüş ve Sosyal İşler komisyonuna havale edilmiştir. Bu havale neticesinde komisyonumuz toplanmış, ilk olarak İlçe Emniyet Müdürü ziyaret edilip, kendisi ile İzmit sınırları içerisindeki mahallelerle ilgili suç oranları ve çözüm önerileri hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Daha sonra Sosyal Hizmetler Müdürlüğüyle görüşülüp komisyon toplantımıza Sosyal Hizmetler uzmanı Dilek Kılıçkıran davet edilip kendisinden Yerel yöneticilerden Sosyal hizmetler Müdürlüğünün neler beklediğine dair görüş alınmıştır. Bu görüşme bağlamında 80.Yıl Sosyal Hizmetler Gençlik Merkezi komisyonumuz tarafından ziyaret edilip sorunların yerinde tespit edilmesi imkanı sağlanmıştır. Bu görüşmeler ve ziyaret neticesinde komisyon üyeleri aşağıda raporu hazırlayarak meclisin takdirine sunmaktadır.

İzmit halkının daha güvenli bir kentte yaşaması ve suç oranlarının asgari seviyeye indirilmesi için Belediyemiz tarafından alınabilecek tedbirler maddeler halinde aşağıda belirtilmiştir.

1- Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mahallelerdeki metruk veya terk edilmiş binaların bir an önce yıkılması.

2- Sokak ve Park aydınlatmalarının acilen elden geçirilmesi.

3- Öncelikli olarak Topçular, Tavşantepe, 28 Haziran, Körfez, Tüysüzler, ve Serdar

mahalleleri olmak kaydıyla mahalle hizmet binalarının bir an evvel halkımızın

hizmetine sunulması, eğer gecikme olacaksa bu mahalleler arasından bir pilot mahalle

seçilip uygulamaya geçilmesi, bu binaların içerisinde öğrenciler için ders çalışma, Etüd

odaları, Bilgisayar ve İnternet odaları, hanımlara yönelik meslek kursu odaları ve Aile

danışma ve dayanışma merkezi biriminin oluşturulması.

4-Sokakta çalışan yada yaşayan çocukların Zabıta Müdürlüğümüz tarafından özenle takip

edilip, bu çocukların Ailelerine ulaşmak kaydı ile Belediye, Milli Eğitim ve Aile ile

ortak işbirliğinin oluşturulması.

5- Şans oyunları (iddia, Loto, Toto, 6´lı Ganyan) bayilerinde yaş sınırlarına dikkat edilip edilmediğinin Zabıtamız tarafından özenle izlenmesi.

6- Bilhassa yaşlılar, kadınlar, ve çocuklar için hobi merkezlerinin oluşturulması.

7- Gençlere yönelik sosyal ve spor amaçlı gençlik merkezleri ve semt sahaları( Futbol, Voleybol, Basketbol ) oluşturulması, Bisiklet sporununda yaygınlaştırılıp turnuvalar düzenlenerek özendirilmesi.

8- Belediyemize ait spor tesislerinde ara tatil ve yaz tatili süresince düzenli olarak spor okullarının kurulması.

9- Göçlerin önüne geçilmesi için göç veren bölgelere ağırlık verilerek meslek edindirme kurslarının arttırılmasıyla beraber eğitim standartlarının da yükseltilerek kentlilik bilincinin aşılanması.

10- Özellikle Serdar, Kozluk, Yenimahalle, Kireçocakları, ve Tavşantepe gibi çarpık yapılaşmanın yoğun olduğu mahallelerin yaşam koşullarının çağdaş normlara ulaştırılarak sosyal donatı alanlarının oluşturulduğu tarzda yeniden yapılandırılması.

11- Kalabalık ve Sosyo-Ekonomik seviyesi düşük olan Ailelelerin aile ve çocuk sayılarının tespit edilmesi bu ailelerin ekonomik alanlarda desteklenmesinin sağlanması bu amaçla Valilik, Sosyal yardımlaşma Vakfı, Belediye ve Muhtarlıklar ile işbirliği yaparak kendilerinin lehine çıkarılan kanunlar hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak ve gerekli kurumlara yönlendirilmesi.

12- Cadde ve Sokaklarımız üzerinde vatandaşlarımızın geçişlerini engellemeyecek şekilde oturma ve dinlenme Bank´ı uygulaması başlatılıp yerlerinin belirlenmesi.

13-Belediye , Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler

Müdürlüğü, ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile beraber ortaklaşa " Aile Bilinçlendirme"el

kitabının hazırlanıp halkımızın hizmetine sunulması uygun görülmekle kabulüneoybirliği ile karar verildi.

KARAR 11- Belediyemizin işçi ihbar ve kıdem tazminatları işinde kullanılmak üzere iller Bankasından teminat mektubu alınmak suretiyle yurtiçi Bankalardan kredi kullanılmasına ve bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesi ve teminat mektubunun alınmasında Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.12.2009 tarih ve 59 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

5393 sayılı kanunun 68. maddesinin (d) ve (e) bentlerinde ;

" d - Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarı aşamaz. Bu miktar Büyükşehir Belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır.

e- Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden sahip oldukları şirketler en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı Belediye meclisinin kararı yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir" denilmektedir. Ancak;

5594 sayılı kanunu´nun 2. maddesinin 3.fıkrasında "Belediye ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesi konusunda 68.maddenin (d) bendinde öngörülen sınırlamaya bağlıolmaksızın İçişleri Bakanlığı´nın onayı ile boçlanma yapılabilir. Bu amaçla yapılan borçlanmalar ihbar ve kıdem tazminatı dışında hiçbir gider için kullanılamaz." hükmü yer almaktadır. Bu hükümler çerçevesinde;

Belediyemizin işçi ihbar ve kıdem tazminatları işinde kullanılmak üzere iller Bankasından teminat mektubu alınmak suretiyle yurtiçi Bankalardan 2.500.000.-TL (YL/İkimilyon beşyüz binTL) (anapara) tutarında kredi kullanılmasına ve bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesi ve teminat mektubunun alınmasında Belediye Başkanı´na yetki verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.