Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
24°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

05.02.2008 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 22- 16.01.2008 tarih ve 20 sayılı meclis kararımız ile Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Biriminde 61420 sicilde kayıtlı Hayyam Garipoğlu´na ait emlak vergi borçlarının tahsil edilebilmesi için,6183 sayılı Amme alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun´un 90.maddesine göre gayrimenkullerin satışına ve bu satışla ilgili komisyonda görev yapmak üzere bir meclis üyemizin görevlendirilmesine karar verilmiş idi.Borçlunun avukatı tarafından kurumumuza tebliğ edilen,Yargıtay 1.hukuk dairesinin 2005/6970 esas ve 12870 sayılı kararı ile söz konusu gayrimenkulün 07.12.2005 tarihinde Ahmet ŞİMŞEK adına tescil edildiği anlaşılmıştır.Bu nedenle,ileride doğabilecek itiraz aleyhimize açılacak davalara karşı söz konusu satışla ilgili alınan kararın Ahmet ŞİMŞEK  adına adınada geçerli olası teklifi ile ilgili  Mali Hizmetler Müdürlüğünün  29.01.2008 tarih ve 536 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

16.01.2008 tarih ve 20 sayılı meclis kararımız ile Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Biriminde 61420 sicilde kayıtlı Hayyam Garipoğlu´na ait emlak vergi borçlarının tahsil edilebilmesi için,6183 sayılı Amme alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun´un 90.maddesine göre gayrimenkullerin satışına ve bu satışla ilgili komisyonda görev yapmak üzere bir meclis üyemizin görevlendirilmesine karar verilmiş idi.Borçlunun avukatı tarafından kurumumuza tebliğ edilen,Yargıtay 1.hukuk dairesinin

2005/6970 esas ve 12870 sayılı kararı ile söz konusu gayrimenkulün 07.12.2005 tarihinde Ahmet ŞİMŞEK adına tescil edildiği anlaşılmıştır.Bu nedenle,ileride doğabilecek itiraz aleyhimize açılacak davalara karşı söz konusu satışla ilgili alınan kararın Ahmet ŞİMŞEK   adınada geçerli olmasının kabulüne oybirliği ile karar verildi.   

KARAR 23-    Kocaeli- Merkez, Körfez Mahallesi, G23b-24c-2c imar planı paftası, 19N-a uygulama imar planı paftası, 3209 ada, 6 nolu parselde, imar planı yapılanma oranı ve kat sayısı artışı suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 29.01.2008 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Kocaeli- Merkez, Körfez Mahallesi, G23b-24c-2c imar planı paftası, 19N-IIa uygulama imar planı paftası, 3209 ada, 6 nolu parselde, imar planı yapılanma oranı ve kat sayısı artışı suretiyle önerilen plan değişikliği talebi incelendi.

Yapılan inceleme sonucu; İzmit- Körfez Mahallesi, G23b-24c-2c imar planı paftası, 19N-IIa uygulama paftası, 3209 ada, 6 nolu parselin mevcut imar planı üzerinde E=1.00, max 3 kat yapılanma koşullu Özel Yurt alanı olarak ayrıldığı tespit edilmiştir. Parselin mülk sahibinin ise 3512 sayılı kanunun 37. maddesine istinaden kamu yararı gözeten derneklerden ? Yoksullara Yardım Derneği? olduğu belirlenmiştir. Derneğin amacıyla doğru orantılı olarak hizmet kapasitesinin ve niteliğinin artırılmasına yönelik inşaat alanı ihtiyacının karşılanması amacıyla imar planı inşaat alanı oranının artırılması suretiyle konunun çözümünün hedeflendiği belirlenmiştir.

Bu doğrultuda; 1/25000 ölçekli nazım imar planı kapsamında Merkezi İş Alanı (MİA) sınırları içersinde yer alan bahse konu parselde; prestij yapılarının ve ticari kullanımların yoğunlaşacağı bir bölgede kalması ile bölgenin yoğunluk ve yükseklik kullanımları ile dengeli bir yapılaşma göz önünde bulundurularak imar planı yapılanma koşulunun E=2.00, 5 kat olarak yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği teklifi kamu yararı içerdiği, nazım imar planı kararlarına uygun koşullar taşıdığı

ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair yönetmeliğin 23. maddesi göz önünde bulundurulmasının kabulüne ( Belediye Meclis Üyeleri Salim Kukul, Temel Çağlayan, F.Sadık Bamaç, Mehmet Ataç, İzzet Dal, İbrahim Güçlü, Müfit Karakuş, Saffet Koşar ,Güler Çetin ve Ali Birol Özbay ın muhalif oylarına karşı) oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 24-     İzmit- Arızlı G23b-23c-2b imar planı paftası,  20M -IVd uygulama paftası,131 ada 11 nolu parselin yapılanma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 29.01.2008 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 İzmit- Arızlı, G23b-23c-2b imar planı paftası, 20M-IVd uygulama paftası, 131 ada, 11 nolu parselde 2001 yılında Belediyemizden ruhsat alınarak inşaatına başlanan ve inşası büyük oranda tamamlanmış, yasal 5 yıllık ruhsat süresi dolmuş yapıların bulunduğu tespit edilmiştir. Ruhsat süresi dolduğu için temdidi aşamasında yapıların aplikasyon hatasından kaynaklandığı belirtilen imar planı ön bahçe mesafesine tecavüzlü kısımlarının tespiti ile ruhsatına aykırılık oluştuğu belirlenmiştir. Kaçak inşaat konumuna düşen yapıların iskan işleminin gerçekleşememesi sonucu mülk sahiplerinin mağdur olmaları sonucu plan değişikliği önerildiği tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda; bahse konu parseldeki yapıların aplikasyon hatası sonucu ortaya çıktığı belirlenen ve mülk sahibi vatandaşların mağdur olmalarına sebep olan imar planı ön bahçe mesafesine tecavüzlü kısımların çözümüne yönelik yapılanma koşulunun TAKS/KAKS kullanımından Emsal değeri kullanım şekline dönüştürülmesi ile E=0,90, hmax = 9,50 ve ön bahçe mesafesinin belirleyen yapı yaklaşma

sınırının mevcut yapıları kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen plan değişikliği

teklifi imar planı ana kararlarını değiştirici nitelikte düzenlemeler içermediği, milli servet kaybının  korunması yönünde kamu yararı olduğu tespiti ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 23. maddesi göz önünde bulundurularak  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 25-     Belediyemiz sınırları içersinde yer alan tescilli ve koruma altındaki yapı cephelerine konulmak istenen reklam tabelalarına standart getirilmesi teklifi ile ilgili imar Komisyonunun 29.01.2008 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

           Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulundan tescilli olan ve Koruma altına alınan yapıların cephe karakteristikleri özellik arz etmekte olup, topluma kazandırılan bu sivil mimari örneklerinin cepheleri doku itibari ile bozulmaması ve bütün olarak algılanması esastır.Bu türdeki yapılarda restorasyon yapılmış olanlarda dahil yapılan incelemelerde görüldüğü üzere cephedeki tabela uygulamaları zaman zaman yapının özelliğine uygunluk arz etmemekte, yapıdaki özellikleri gizlemektedir.Bunlarda yapılacak uygulamalara kriterler getirilmesi uygun müteala edilmekte olup, bu kriterlerin;

 1)      Yapının cephesindeki camlara ve çerçevelere hiçbir şekilde ilan-reklam tabelası konulmaması.

2)      Yapının özgün karakterine göre zemin katlarda, uygun bir yerde (duvar zemin üzerinde ve cam-konsol-motif çıkmaları dışında) maksimum 50cm. yüksekliğinden fazla olmamak üzere ve cephe boyunun 1/3´ünü geçmemek üzere (maks.50cm.xcephe boyu/3) reklam tabelası kullanılabilir.Reklam tabela alanı tek reklam veya grup reklam alanıdır.

3)      Cephede 2.maddede belirtildiği üzere ve belirtilen boyutlarda sadece bir alanda uygulama yapılabilir.

4)      Yapıların çatılarında ve saçaklarında reklam tabelası uygulaması yapılamaz.

5)      Yapılacak reklam ve tanıtım sadece o yapıda konuşlanmış fonksiyon ve işyerlerini tanıtım amaçlı ve içerikli olmalıdır.binaya ait olmayan fonksiyonlarda reklam tabelası uygulanamaz.

6)       Reklam tabelası zemin fon rengi, bina cephesi rengi ile uyumlu renk ve dokuda olmalıdır.Zıt renkler kullanılamaz.

7)      Reklam tabelası bina cephesindeki fon-figür-desen-kabartma ve bezemeleri kapatmamalıdır.

8)      Bu türdeki yapıların camlarında güneş ışığı kırıcı branda veya örtüler dış cephede  kullanılamaz.ihtiyaç halinde bina içerisinden perde ve güneş kırıcı kullanılabilir.

9)      Binalarda konsol türde ve çıkmalı reklam tabelaları kullanılamaz.Tabela bina cephesine ankastre ve en fazla cepheden 15cm. açıklıkta olmalıdır.

10)   Bu binaların zemin katlarında reklam tabelası alanı dışında maksimum 40cm.x40cm. ebatlarında yapının tescile konu özelliklerini anlatan pirinç plaka üzerine? bina kimlik plakası? konmalıdır.

11)   Burada olmayan hükümlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İlan-Reklam ve Tabela yönetmeliği geçerlidir şeklinde uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 26- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü faaliyetleri içersinde yer alan bazı hizmet bedellerinin tarifelendirilmesi teklifi  ile ilgili İmar komisyonunun 29.01.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

1-) Ekteki forma uygun ve ekteki formun düzenlenmesi ile basit tamir tadil izninin verilmesi.

2-) 2464 sayılı Belediye gelirleri kanununun 5.b maddesine dayanılarak.

            İşgaliye harcı= cephe boyu X gün X işgali yol kat sayısı X kat adedi X harç bedeli ( 2008 yılı için 2,5 ytl /  31.12.2004 tarih, 25687 sayılı RG.şekli)

            Gün= cephe alanı 600M2 ye kadar olanlarda 30 gün, 600 M2-1200 M2 olanlarda 60 gün, 1200 M2 den yukarısında 90 gün,

            İşgaliye yol kat sayısı = Parke yollarda 0,1

                                                = Asfalt yollarda 0,2

                                                = Traverten ve benzeri kaplamalarda 0,3 alınması

3-) Basit tamir tadil izinlerinde yapının mühürlü olup olmadığı, sit alanında kalıp kalmadığı gibi inceleme ve araştırmalar yapılmakta olduğundan bu hizmetlere karşılık basit tamir-tadil izni verilmesine ve bedelin;

            a) Meskenlerde belge başına 100 ytl

            b) Ticarethanelerde belge başına 250 ytl

şeklinde harçlar alınması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 27-    Belediyemiz sınırları içersinde yer alan yapılarda basit tamir- tadil izinlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 29.01.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

1- Ruhsat işlemlerinde yapılan proje incelemelerinde Bakanlığın plan proje tasdik ücreti değerleri uygulaması devam ettiğinden 2. harç alınamayacağından bu harcın alınmamasına.

2- Ruhsatta parselin cephe aldığı yolda inşaat çalışmalarında yapılacak yol tahriplerinden dolayı Fen işleri gelir tarifesinde yol tahrip bedelleri yer aldığından 2. kez harcın alınmamasına,

3- 19 pafta,480 ada, 658 nolu parsellerde bulunan ?Körfez Küçük Sanayi Sitesi? içerisindeki işyerlerinin Belediyemiz Meclisinin 06.08.1999 tarih, 1999/97 sayılı kararına binaen Meclis kararına uygun yapılan ve hizmet bedeli alınan bedellerin güncellemesi sonucu olarak,

1.Tip dükkanda         750.00 Ytl

            2. Tip dükkanlarda  1.250.00 Ytl

             3. Tip dükkanlarda 1.750.00 Ytl

İzin belgesi ücreti alınması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 28- 02.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2008 tarihine kadar sözleşmeli personele net ücretin ödenebilmesi  teklifi ile ilgili  Bütçe Komisyonunun 29.01.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Ekli listede belirtilen ücretlerin Müdürlüğünden geldiği şekli ile  kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 29-     Memur personele ödenen sosyal denge yardımı teklifi ile ilgili Bütçe Komisyonunun 29.01.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Sayıştay ilamına bağlanana kadar evrakın Müdürlüğüne  iadesi uygun  görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR- 30    Norm Kadro Esas Cetvel değişikliği teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunun 21.01.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İlişik listedeki Norm Kadro Esas Cetvel değişikliği konusu Müdürlüğünden geldiği şekli  ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 31-     Denetim komisyonunda görevlendirilecek kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Bütçe komisyonunun 10.01.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde:

Denetim komisyonunda görevlendirilecek kişi veya kuruluşlara 1000 x Katsayı (1000 x 0.049486 = 49.48 YTL olarak asgari tutar ödenmesi  uygun görülmekle  kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

KARAR 32-  Zabıta Personelinin Maktu mesai ücretleri teklifi ile ilgili Bütçe komisyonunu10.01.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

28 Aralık 2007 tarih 26740 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede 2008 yılı için, fazla çalışma ücretlerine ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup,belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarda görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta ve İtfaiye Hizmetlerinde fiilen çalışan personel ile kadrolu olarak fiilen çalışan koruma ve güvenlik personeline Belediye Meclis Kararı ile tespit edilen miktar fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. dendiğinden Zabıta Personeline fazla  mesai ücretinin 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere bürüt 261 YTL ( ikiyüz atmış bir yeni türk lirası) olarak ödenmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 33- İnternet salonları ve oyun yerlerinin işyeri açma ve çalışma ruhsat harçları teklifi ile ilgili Bütçe Komisyonunun 21.01.2008 tarihli  raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İnternet Salonları ve Oyun Yerlerinin işyeri açma ve çalışma ruhsat harçları;

2007  YILI                                               2008 YILI

50-150m2              3.000.-YTL                  50-150m2             3.300.-YTL

151-200m2            4.000.-YTL                  151-200m2            4.400.-YTL   

201-250m2            5.000.-YTL                  201-250m2            5.500.-YTL

250m2 üstü           7.500.-YTL                 250m2 üstü             8.500.-YTL

   Bilgisayar başına 60 YTL (Makine Denetim ücreti) 5m2 lik alanda bir bilgisayar ile çalışması  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 34-     Topçular mahallesi 4086 ada 16 parselde bulunan Umut Parkının isminin değiştirilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 28.01.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Topçular mahallesi 4086 ada 16 parsel nosu ile kayıtlı olan park alanı, 3194 sayılı imar kanununun 18.maddesine göre Belediyemiz tarafından 1998 yılında yapılan arsa ve arazi düzenlemesi sonrasında, düzenlemeye giren tüm parsellerden alınan düzenleme ortaklık payı ile elde edildiğinden  Umut Parkının isminin değiştirilmesi  uygun görülmemekle reddine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 35-    Köy ürünleri satanların sayılarının, ürünlerini sattıkları yerlerin tespiti ve satış yeri temini konusunda çalışma yapılması teklifi ile ilgili Türlü işler Komisyonunun 28.01.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 Belediyemizin ilgili birimlerinin görüşleri de alınarak yapılan çalışmalarda, mevcut günübirlik köylü esnafın ürünlerini belli noktalarda pazarladıkları tespit edilmiş olup, belediyenin sınırları içerisinde bir sorunun olmadığı ve köylü pazarına ihtiyaç duyulmadığına , önümüzdeki süreç içerisinde  yapılacak olan Kapalı Çarşının  kentin rahatlamasına yararlı olacağı  ve ticari hayata canlılık katacağı,  ayrıca kayıt dışı esnafında kayıt altına alınacağından dolayı bu sürecin başlatılması ve esnafın bu yere yönlendirilmesi   uygun görülmekle  kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 36-Kültürevlerimizdeki kursiyerlerin çevre bilinci ve katı atıkların ayrıştırılması konusunda çalışmaların yapılması ve bu konularda eğitim verilmesi teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler ve Çevre Sağlık Komisyonlarının 23.01.2008 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Geri Dönüşüm Projesi kapsamında sınırlarımızda bulunan tüm İlköğretim okullarındaki her sınıfta ? Geri Dönüşüm ve Çevre? eğitimi verilmiş olup bu eğitimler projenin gelişmesine ve Türkiye´de örnek gösterilen  bir proje haline gelmesine yol açmıştır. Benzer uygulamanın Belediyemiz bünyesindeki Kültürevlerindeki bayanlara yönelik yapılması için Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden izin geldikten sonra 2. yarıyıl başından itibaren başlanması  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar  verildi.