Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
16°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

05.04.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 46-   01.01.2010 -31.12.2010 Mali yılı İzmit Belediyesinin Faaliyet raporunun görüşülmesi teklifi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 23.03.2011 tarih ve 43 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Şeklindeki faaliyet raporunun kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

KARAR 47- Meclis katiplikleri seçimi ( 2 asil ,2 yedek) teklifi ile ilgili  Belediye Meclis üyeleri Fikret Gökmen  ve İbrahim Elgin tarafından verilen 05.04.2011 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

5393 sayılı Belediye kanununun 19.maddesi a bendi gereği meclis I.ve II.Başkan Vekili ile ,en az iki katip üyeyi ilk iki yıl için  görev yapmak üzere seçer, ilk iki yıldan sonra seçilecek Başkanlık divanı yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapar dendiğinden;

Meclis katiplikleri için yapılan gizli oylama neticesinde: 

Asil üyeliğe Azalardan Günay Atun 35 oy,  Emine Okanalp 35 oy, yedek üyeliğe  Emine Zeybek 35 oy , Cengiz Çakar 35 oy almak üzere meclis katipliklerine oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

KARAR 48- Meclis I. ve II. Başkan Vekilliğine üye seçimi teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Fikret Gökmen ve İbrahim Elgin tarafından verilen 05.04.2011 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

5393 sayılı Belediye kanununun 19.maddesi a bendi gereği meclis I.ve II. Başkan vekili ile en az iki katip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer, ilk iki yıldan sonra seçilecek Başkanlık divanı yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar dendiğinden;

Meclis I. ve II. Başkan vekilleri seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde:

Meclis I.Başkan Vekilliğine  Muzaffer Gürfidan 35 oy, Meclis II. Başkan Vekilliğine Muammer Biner 35 oy almak sureti ile oybirliği ile seçilmişlerdir. 

 

KARAR 49- Encümen üyelikleri seçimi teklifi ile ilgili Belediye Meclis üyeleri Fikret Gökmen ve İbrahim Elgin tarafından verilen 05.04.2011 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi a bendi gereği, il Belediyelerinde ve nufusu 100.000´ in üzerindeki Belediyelerde ,Belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye Mahalli Hizmetler birim amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden oluşur dendiğinden;

Encümen üyelikleri için yapılan gizli oylama neticesinde: Azalardan Hüseyin Üzülmez  35 oy, Fahri Meydan 33 oy, Cengiz Özcan 32 oy almak sureti ile encümen üyeliğine oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

KARAR 50- Alikahya Fatih Mahallesi(tapuda M.Alipaşa) G23b.25b.4d uygulama imar planı paftası, 205, 206, 207 ile 2793, 2794, 2795, 2783 nolu yapı adalarının arasından geçen 20 m.lik imar yolunun mevcut yapılaşma göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 10.03.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Alikahya Fatih Mahallesi, G23b.25b nazım imar planı paftası, G23b.25b.4d uygulama imar planı paftası, 207 ada, 36 ve 37 nolu parseller, 206 ada, 51, 52 ve 53 nolu parseller, 205 ada, 31, 32, 33 ve 34 nolu parsellerin güneyinden, 2793 ada, 31, 32, 33, 34 ve 36 nolu parseller, 2794 ada, 36, 37, 38 ve 39 nolu parseller, 2795 ada, 55, 56 ve 57 nolu parseller ile 2783 ada, 39 ve 40 nolu parsellerin kuzeyinden geçen 20 m. kesite sahip olan imar yolunun güzergahının mevcut yapılaşma göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 14.01.2011 tarih ve 35 sayılı kararı ile kabul edildiği tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda; onaylı nazım imar planı, 207, 206, 205, 2793, 2794, 2795 nolu yapı adalarına ilişkin yapılan bina tespitleri ve söz konusu imar yolunun güney yönüne genişletilmesi durumunda 2793, 2794 ve 2795 nolu yapı adalarında inşa edilmiş olan ruhsatlı ve iskanlı yapıların yolda kaldığı ve bu durumun da mağduriyet oluşturduğu, bunun yanı sıra söz konusu alanda yapılaşmanın büyük oranda tamamlandığı ve oluşacak yeni yapılaşmanın da mevcut olan yapı hatları ve dokusu ile ilgili uyumsuzluk oluşturacağı durumları göz önünde bulundurularak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin oluşan mağduriyeti çözümleyeceği ve oluşacak yapılaşmayı olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir.

Bu bağlamda; Belediyemiz-Alikahya Fatih Mahallesi(tapuda M.Alipaşa), G23b.25b.4d uygulama imar planı paftası, 207 ada, 36 ve 37 nolu parseller, 206 ada, 51, 52 ve 53 nolu parseller, 205 ada, 31, 32, 33, ve 34 nolu parsellerin güneyinden, 2793 ada, 31, 32, 33, 34 ve 36 nolu parseller, 2794 ada, 36, 37, 38 ve 39 nolu parseller, 2795 ada, 55, 56 ve 57 nolu parseller ile 2783 ada, 39 ve 40 nolu parsellerin kuzeyinden geçen 20 m.lik imar yolu hattının mevcut yapılaşma göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesine ilişkin onaylı nazım imar planı doğrultusunda ve imar planı ana kararları ile kamu yararı çerçevesinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 51-  Karabaş Mahallesi, G23b.24c.1c uygulama imar planı paftası, 1026 nolu yapı adasının Cumhuriyet Caddesi cephesindeki ada hattının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 15.03.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:   

 

Karabaş Mahallesi, 1026 nolu yapı adasının Cumhuriyet Caddesi´nden cephe alan parsellerinde yer alan yapıların yatay ve düşey tespit haritası incelendiğinde; söz konusu yapıların ruhsatlı ve iskanlı olduğu ancak yola tecavüzlü olduğu belirlenmiştir.

Fakat bu durumun da imar planlarının sayısal ortama aktarılması aşamasında çizim tekniklerinin hassasiyetinin artması ve sayısal verilerin üst üste çakıştırılmasında kullanılan yöntemlerden kaynaklandığı tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda; Belediyemiz-Karabaş Mahallesi, G23b.24c.1c uygulama imar planı paftası, 1026 nolu yapı adasında bulunan Cumhuriyet Caddesi´nden cephe alan 120, 140, 146 ve 191 nolu parsellerin kuzeyinden geçen ada hattının yapılara ilişkin hazırlanan yatay ve düşey tespit haritaları göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesini içeren ve imar planı ana kararları ve kamu yararı çerçevesinde hazırlandığı belirlenen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

KARAR 52-    III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili plan ve Bütçe komisyonunun 22.03.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İlişik listedeki III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli konusu İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden geldiği şekli ile  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 53-    5393  sayılı Belediye Kanununun 18/ e ve 75/d maddelerine göre Kozluk mahallesi, 189 ada, 16 parsel üzerinde bulunan tescilli eserin ve Kozluk mahallesi, 189 ada, 25 nolu parselin Kocaeli İl Özel İdaresine tahsis edilmesi ve bu konuda protokol yapmak üzere Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun  24.03.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Kozluk mahallesi 189 ada16 parselde kullanılan gayrimenkulün 1. yıl   yine; Kozluk mahallesi 189 ada 25 nolu parselde bulunan gayrimenkulün 10 yıl müddetle tahsisi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar veridi.

 

KARAR 54-     03.08.2010 tarih ve 88 sayılı İzmit Belediyesi Meclis kararı ile yapımı uygun görülmüş olan İzmit Saat kulesi ve Atatürk heykeli Çevre Düzenleme Projesi için Kültür ve Turizm Bakanlığının 18.01.2010 tarih ve 10816 sayılı genelgesine istinaden şartlı nakdi yardım talep edilecek olup, şartlı nakdi yardımın takip ve tahsili ile tahsilat karşılığı öngörülen ödeneğin kullanımı için 5393 sayılı yasanın 38/g bendine istinaden Belediye Başkanına yetki verilmesi  teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun  24.03.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 İzmit saat kulesi ve Atatürk heykeli çevre düzenleme projesinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından proje bedelinin asgari % 30 unu hak ediş karşılığı olarak şartlı karşılanması  ve 18.01.2010 tarihli 10816  sayılı  Kültür ve Turizm Bakanlığı genelgesi hükümleri doğrultusunda işlem yapılarak gerekli protokollerin Başkan tarafından yapılması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar veridi.

 

KARAR 55-Avusturyanın Viyana kentinde 28 Nisan 2011 -01 Mayıs 2011 tarihleri arasında Art-Carnuntum Derneği tarafından düzenlenen, hoşgörü etkinlikleri kapsamında yer alan "İzmit Özel Günü" proğramına katılmak üzere izmit Belediye Meclis Üyeleri İbrahim Elgin ve Mahmut Öztürk, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Acar´ın tüm masrafları Art-Carnuntum Derneği  tarafından  ödenmesi şartı ile, yurtdışına çıkış müsadesi teklifi ile ilgili  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 04.04.2011 tarih ve 328 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde: 

 

 Avusturyanın Viyana kentinde 28 Nisan 2011 -01 Mayıs 2011 tarihleri arasında Art-Carnuntum Derneği tarafından düzenlenen, hoşgörü etkinlikleri kapsamında yer alan "İzmit Özel Günü" proğramına katılmak üzere izmit Belediye Meclis Üyeleri İbrahim Elgin ve Mahmut Öztürk, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Acar´ın tüm masrafları Art-Carnuntum Derneği tarafından ödenmesi şartı ile, yurtdışına çıkış müsadesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 56- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün açık ihale   yöntemi ile yapmakta olduğu "Cephanelik Spor Kompleksi Yapımı İşi" ile ilgili yatırımın finansmanı amacıyla; Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Spor Toto Teşkilat Başkanlığı´nın 28.03.2011 tarih ve 25 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yatırımın % 50 lik kısmı tesise " İzmit Belediyesi Spor Toto Cephanelik Spor Kompleksi" adının verilmesi şeklindeki reklam karşılığında ödenecektir.Yapımı devam eden söz konusu komplekse " İzmit Belediyesi Spor Toto Cephanelik Spor Kompleksi " adının verilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04.04.2011 tarih ve 1816 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün açık ihale   yöntemi ile yapmakta olduğu "Cephanelik Spor Kompleksi Yapımı İşi" ile ilgili yatırımın finansmanı amacıyla; Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Spor Toto Teşkilat Başkanlığı´nın 28.03.2011 tarih ve 25 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yatırımın % 50 lik kısmı tesise " İzmit Belediyesi Spor Toto Cephanelik Spor Kompleksi" adının verilmesi şeklindeki reklam karşılığında ödenecektir.Yapımı devam eden söz konusu komplekse " İzmit Belediyesi Spor Toto Cephanelik Spor Kompleksi " adının verilmesinin kabulüne oybirliği ile karar veridi.

 

KARAR 57- Özel Mülkiyetlerde Belediye ekiplence yapılan ilaçlamalarda daha önceden alınmış bir meclis kararı nedeniyle  ilaçlama bedeli alınmaktadır  bu hizmetin ücretsiz verilmesi teklifi ile ilgili Belediye Meclis üyeleri Ali Yılmaz, İbrahim Elgin ve İbrahim Bulut tarafından verilen 05.04.2011 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Özel Mülkiyetlerde, ilaçlama hizmeti karşılığında alınan bedellerin kaldırılarak, ilaçlama hizmetlerinin bedelsiz yapılmasına oybirliği ile karar verildi.