Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
16°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

05.05.2015 Tarihli Meclis Kararı

K A R A R

                                                        

                                                               ===========

 

 

Madde 67- Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik,güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir." denilmektedir.

                       5393 sayılı Belediye Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bağlayıcı mevzuat (Ek fıkra: 10/9/2014-6552/14 md.) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olup," hükmü kapsamında işlemlerin yapılması, 36 Ay süre ile gerçekleştirilmesi planlanan Özel Güvenlik Hizmet Alımı ihalesinin yapılması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                               ===========

 

                      Gümüşhane Belediyesi´ne, a41 HE 633 plakalı 1994 model Mercedes aracın, hibe edilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi  

 

 

 

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                               ===========

 

- Kelkit Belediyesi´ne, araç parkımızda bulunan arazöz araçlardan 41 HE 637 plakalı 1995 model Fatih aracın, hibe edilmesi teklifi  ile ilgili  Temizlik İşleri Müdürlüğünün 24.04.2015 tarih ve 194 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

        Kelkit Belediyesi´ne, araç parkımızda bulunan arazöz araçlardan 41 HE 637 plakalı 1995 model Fatih aracın, hibe edilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                               ===========

 

-  Torul Belediyesi´ne Araç parkımızda bulunan arazöz araçlardan 41 FZ 058 plakalı 1994 model Fatih aracın, hibe edilmesi teklifi  ile ilgili  Temizlik İşleri Müdürlüğünün 24.04.2015 tarih ve 195 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

           

                 

 

 

 

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                               ===========

 

-   Durhasan Mahallesi, G23b.25a.3c Uygulama İmar Planı paftası, 3995 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 15.04.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

                 İzmit-Durhasan Mahallesi, G23b.25a.3c Uygulama İmar Planı paftası, "Park Alanı", "Karayolu Yol Kenar Koruma Kuşağı"  ve imar yolu kullanımına sahip 3995 no´lu parselin Park ve imar yolunda kalan kısmının yapı yapılmasına imkan tanıyacak büyüklükte olmaması ve 3942 sayılı Kamulaştırma Kanunu´nun kısmen kamulaştırma ile ilgili 12.maddesinde"...Bir kısmı kamulaştırılan taşınmaz maldan artan kısmı yararlanmaya elverişli bir durumda değil ise,  kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açılmayan hallerde mal sahibinin en geç kamulaştırma kararının tebliğinden itibaren otuz gün içinde yazılı başvurusu üzerine, bu kısmın da kamulaştırması da zorunludur..." hükmü çerçevesinde söz konusu parselin Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacağı sebebiyle tamamının "Karayolu Kamulaştırma Sınırı" içerisine alınarak, park alanı olan kısmının "Karayolları Yol Kenar Koruma Kuşağı" olarak düzenlendiği ve alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2015 tarih ve 157 sayılı kararı ile onaylandığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda; İzmit-Durhasan Mahallesi, G23b.25a.3c Uygulama İmar Planı paftası, 3995 nolu parselin mevcut imar planında yer alan Karayolu Kamulaştırma Sınırı dışında kalan "Park Alanı" ve imar yolu olan kısımlarının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacağı sebebiyle tamamının "Karayolu Kamulaştırma Sınırı" içerisine alınması ve park alanı olan kısmının da "Karayolları Yol Kenar Koruma Kuşağı" olarak düzenlenmesi şeklinde alan kaybı ve yoğunluk artışına yol açmayan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği´nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084,41 PİN (Plan İşlem Numarası) almış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                               ===========

 

KARAR 49-   İzmit-Yenişehir Mahallesi(tapuda M.Alipaşa), G23b.25a.3d uygulama imar planı paftası, 1727 ada 13 ve 14 nolu parseller ile 10 nolu parselin bir kısmında Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2015 tarih ve 161 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 22.04.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

          İzmit-Yenişehir Mahallesi(tapuda M.Alipaşa), G23b.25a.3d uygulama imar planı paftası, mülkiyeti belediyemize ait 1727 ada 14 nolu parselin mevcut imar planında E:1.00, H:3 kat yapılaşma koşuluna sahip "Belediye Hizmet, Kültür ve Sağlık Tesis Alanı" olarak planlandığı ancak söz konusu parselin cephe uzunluklarının düzgün bir bina yapımına elverişli olmaması nedeniyle bitişiğinde yer alan Çocuk Bahçesi ile yerinin değiştirildiği ve konut alanı kullanımına sahip 1727 ada 10 nolu parselin de bir kısmının düzgün bir alan formunun elde edilebilmesi amacıyla "Belediye Hizmet Alanı" kullanımına dâhil edilerek planlandığı belirlenmiştir.

 

Bu bağlamda; üst ölçekli plan değişikliği doğrultusunda hazırlanan İzmit-Yenişehir Mahallesi(tapuda M.Alipaşa), G23b.25a.3d uygulama imar planı paftası, mülkiyeti belediyemize ait 1727 ada 14 nolu parselin "Belediye Hizmet, Kültür ve Sağlık Tesis Alanı" kullanımının bitişiğindeki 13 nolu parselde yer alan "Çocuk Bahçesi" ile yerlerinin değiştirilmesi ve belediye hizmet alanının daha fonksiyonel kullanılmasının sağlanması amacıyla konut kullanımına sahip 1727 ada 10 nolu parselin bir kısmının da belediye hizmet alanına dâhil edilerek Belediyemiz, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Lejandı gösterim tekniği ile uyumlu hale getirilmek üzere "Belediye Hizmet Alanı" olarak planlanması ve yapı yaklaşma mesafelerinin imar yollarından 5mt, diğer cephelerden 3mt olarak düzenlenmesi ile E:1.00, H:3 kat yapılaşma koşulunun kat yüksekliği değiştirilmeksizin emsal değerinin E:1.20 olarak planlanması şeklinde alan kaybı ve donatı eksilmesine yol açmayan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği´nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP 1084,42 PİN (Plan İşlem Numarası) almış1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

 

 

 

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                               ===========

 

-  İzmit Yenidoğan (Zabıtan) Mahallesi 4408 ada, 2 nolu 69,00m2 yüzölçümlü parselin ve üzerinde bulunan binanın, belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması, Kıymet Takdir Komisyonunca  belirlenecek kamulaştırma bedeline karşılık, Mülkiyeti belediyemize ait Kadıköy Mahallesi, 5008 ada, 1 nolu parsel İzmit Kent Konut 1. Etap,83/49760 arsa paylı H3 Blok 1. Kat 11 nolu bağımsız bölümün, Belediye kanununun 15/h maddesine göre trampa edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 22.04.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

           İzmit Yenidoğan (Zabıtan) Mahallesi 4408 ada, 2 nolu 69,00m2 yüzölçümlü parselin ve üzerinde bulunan binanın, belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınması,  Mülkiyeti belediyemize ait Kadıköy Mahallesi, 5008 ada, 1 nolu parselde bulunan  İzmit Kent Konut 1. Etap,83/49760 arsa paylı H3 Blok 1. Kat 11 nolu konut ile Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecek kamulaştırma bedeline karşılık trampa edilmesi, Belediye kanununun 15/h maddesine göre   uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                               ===========

 

- (II) Sayılı Boş Kadro Değişikliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.04.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;      

(II) SAYILI CETVEL : BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

                     

KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN

ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN

UNVAN KODU*

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

UNVAN KODU

SINIFI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GEREKÇESİ                             a)Personelin müktesebi                

b)Personelin öğrenim düzeyi 

 c)Personelin hizmet süresi                          

d)Dolu kadro değişiklik gerekçesi                  

0

G.İ.H.

İktisat Müfettişi

1

1

-

-

-

-

-

İptal

0

G.İ.H.

Sosyal Konutlar ve Gecekondu Müdürü

1

1

-

-

-

-

-

İptal

0

G.İ.H.

Belediye Başkan Yardımcısı

1

1

-

-

-

-

-

İptal

                     

      Yukarıda tabloda belirtilen II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                               ===========

 

   İzmit  Turgut Mahallesi, İsmail Gaspralı Caddesi, 3438 ada, 2 parselde yapımına başlanan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler komisyonunun 21.04.2015 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

  

             Orhan Mahallesi İsmail Gaspralı Caddesi, 3438 ada, 2 parselde yapımına başlanan parka MİMAR SEDAT ONARANisminin verilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                        

                                                               ===========

 Çek Cumhuriyeti´nin Prag kentinde 23-26 Temmuz 2015 tarihleri arasında  düzenlenecek,Uluslararası Halk Oyunları Festivali´nde belediyemizi temsilen Kocaeli Amra Kafkas Halk Dansları Kulübü Derneği´nin yer alması ve ekli davetli listesinde bulunan folklör topluluğu ile iki adet şoförün ulaşım, konaklama, yeme, içme ve diğer yapacakları harcamaların ücretlerini kendileri karşılamak suretiyle katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 04.05.2015 tarih ve 680 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak  yapılan müzakeresi neticesinde: 

          

           Çek Cumhuriyeti´nin Prag  kentinde 23-26 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenecek  Uluslararası Halk Oyunları Festivali´nde belediyemizi temsilen Kocaeli Amra Kafkas Halk Dansları Kulübü Derneği´nin yer alması ve ekli  davetli listesinde adı geçen  folklör topluluğu ile iki adet şoförden oluşan toplam  kırkyedi  (47 ) kişilik  kafilenin , (masrafları  kendileri tarafından karşılanmak kaydıyla)   etkinliğe katılmak üzere görevlendirilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Dr. Nevzat DOĞAN                         Güzin TAŞTEKİN                       Hüseyin POLATTİMUR

<span 12pt;="" font-family:="" "times="" new="" roman","serif";="" mso-fareast-font-family:="" roman";="" mso-fareast-language:="" tr´="">İzmit Belediye Başkanı                             Katip                                                 Katip