Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
24°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

05.07.2011 Tarihli Meclis Toplantısı

KARAR 77- İzmit-Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25d.2d Uygulama İmar Planı paftasında yer alan 2543 ada 1 nolu parselin "Ticaret Alanı" olan kullanımının bitişiğindeki 2 nolu parselde yer alan "Akaryakıt, Bakım ve LPG İkmal İstasyonu" alanı bütünleşecek şekilde "E:0.30, Hmax:7.00 mt" yapılanma koşuluna sahip "Akaryakıt, Bakım ve LPG İkmal İstasyonu" olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile iligili İmar komisyonunun 17.06.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

   Söz konusu parsel maliki tarafından RAMOĞLU PLANLAMA Mim.Müh.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.´ne hazırlatılan Belediyemiz, Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25d.2d Uygulama İmar Planı paftası, 2543 ada 1 nolu parselin mevcut imar planında 5/A-4/3, 0.40/1.60 yapılaşma koşuluna sahip "Ticaret Alanı" kullanımında kaldığı ancak söz konusu parselin bitişiğinde yine aynı şahsın mülkiyetinde bulunan 2543 ada 2 nolu parselde "Akaryakıt, Bakım ve LPG İkmal İstasyonu" alanında yer alan mevcut tesisin gerektirdiği faaliyetlerin daha sağlıklı yapılabilmesi, yeni yatırım olanaklarının değerlendirilebilmesi, işlem hacminin ve kapasitesinin talepleri karşılayacak oranda geliştirilebilmesi ve kalite/güvenlik kriterlerinin yükseltilebilmesi amacıyla kullanımın alanının genişletilmesine ihtiyaç duyulduğu, bu nedenle de 1 nolu parselin de "Akaryakıt, Bakım ve LPG İkmal İstasyonu" alanı olarak düzenlendiği belirlenmiştir.

Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.02.2011 tarih ve 123 sayılı kararı ile onaylanan Kocaeli 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümleri ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Hükümlerinin 2.11.4.Akaryakıt, Bakım ve LPG İkmal İstasyonları kısmında Akaryakıt, Bakım ve Lpg İkmal İstasyonu alanlarında, özellikle kat yüksekliği ve yapılaşma koşulları konusunda yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması amacıyla düzenlenen "...Bu alanlarda yapılanma koşulları; en fazla inşaat alanı kat sayısı (E=Emsal); 0,30 en fazla yapı yüksekliği (Hmax):7,00 metre" hükmü doğrultusunda "E:0.30, Hmax:5.50mt" olan yapılaşma koşulunun "E:0.30, Hmax:7.00 mt" olarak düzenlendiği ve plan değişikliği ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü´nün TS 12820 "Akaryakıt İstasyonları-Emniyet Kuralları" ve TS 11939 "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları(LPG)-İkmal İstasyonu-Karayolları Taşıtları için-Emniyet Gerekleri" standartlarına uygun görüşü ile parsel alanına giriş ve çıkışlarla ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığının uygun görüşlerinin alındığı dolayısıyla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatını etkileyen olumsuz bir durumun olmadığı kanaatine varılmıştır.

Bu doğrultuda Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2011 tarih ve 246 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine uygun olarak Belediyemiz, Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25d.2d Uygulama İmar Planı paftası, 2543 ada 1 nolu parselin mevcut imar planında "Ticaret Alanı" olan kullanımının 2 nolu parselle bütünleşecek şekilde "Akaryakıt, Bakım ve LPG İkmal İstasyonu" olarak planlanması ile "Akaryakıt, Bakım ve LPG İkmal İstasyonu" alanının "E:0.30, Hmax:5.50mt" olan yapılaşma koşulunun "E:0.30, Hmax:7.00 mt" olarak düzenlenmesi şeklinde yoğunluk artışı ve donatı eksilmesine neden olmayan Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının üst ölçekli plan hükümleri ile 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde teklif edildiği şekilde planlanması  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 78- İzmit-Serdar Mahallesi, G23b.24d.1a Uygulama İmar Planı paftası, 219 ada 2 nolu parselde yer alan Ziya Gökalp İlköğretim Okulunun fiziki yetersizliği nedeniyle yıkılarak yerine 26 derslikli yeni bir okul yapılacağı, bu nedenle de yapılacak binanın mevcut alana yerleştirilebilmesi için söz konusu alanın yapı yaklaşma mesafeleri ile emsal değerinin yeniden düzenlenmesi suretiyle hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 17.06.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Kocaeli İl Özel İdaresi, İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı-Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan İzmit-Serdar Mahallesi, G23b.24d.1a Uygulama İmar Planı Paftası, 219 ada, 2 no´lu parselin mevcut imar planında E:1.00, Hmax:4 kat yapılaşma koşuluna sahip "İlköğretim Tesis Alanı" olarak planlandığı ancak mevcut imar planı şartlarının söz konusu bölgede artan öğrenci sayısı oluşan mekân ihtiyacının karşılanmasına yönelik daha kapsamlı bir bina yapılmasına imkân tanımadığı belirlenmiştir.

Bu doğrultuda İzmit-Serdar Mahallesi, G23b.24d.1a Uygulama İmar Planı Paftası, 219 ada, 2 no´lu parselde yer alan mevcut İlköğretim Okulu binasının yerine söz konusu bölgede yaşayan nüfusun eğitim yeri sıkıntısına çözüm bulmak amacıyla daha kapsamlı bir bina yapılabilmesi için "İlköğretim Tesis Alanı"nın batı ve doğu cephesinde 8mt olan yapı yaklaşma mesafesinin 5mt´ye, güney cephesinde 6mt olan yapı yaklaşma mesafesinin ise 3mt´ye düşürülerek planlanması, ayrıca "E:1.00, max:4kat" olan yapılaşma koşulunun kat yüksekliği değişmemek kaydıyla emsal değerinin E:1.60 olarak düzenlenmesi şeklinde alan kaybı ve donatı eksilmesine yol açmayan Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile kamu yararı çerçevesinde teklif edildiği şekilde planlanması uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 79-  İzmit-Orhan Mahallesi, G23b.24b.4d Uygulama İmar Planı Paftası, 3466 ada, 15 nolu parselin tamamı ile 16 nolu parselin büyük bir kısmında yer alan "Trafo Alanı" kullanımının "Park Alanı" olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 23.06.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Orhan Mahallesi, G23b.24b.4d Uygulama İmar Planı Paftası, 3466 ada "Park Alanı" kullanımına sahip 16 ve 21 nolu parsellerin bir kısmı ile "Belediye Hizmet Alanı" kullanımına sahip 20 nolu parselin kullanımlarının "Konut Alanı"na dönüştürülmesi, kaldırılan park alanına eş değer alanın ise 3452 ada, 2 nolu parselin doğusunda planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3466 ada, 15 nolu parselin tamamı ile 16 nolu parselin büyük bir kısmının "Trafo Alanı" olarak ayrılması suretiyle Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi´nin 13.02.2009 tarih ve 85 sayılı kararı ile tadilen onaylandığı belirlenmiştir.

Ancak onaylanan plan değişikliği sonrasında mülkiyet dokusunun ve bilgilerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tarafından yapılan 18.madde işleminin gerçekleşmesi için Kadastro Müdürlüğünce yapılan kontrol sonucunda, "Park Alanı"nın büyüklüğünün azaldığı belirlendiğinden işlem uygun görülmemiş ve mülkiyet bağlamında uygulaması çözümlenemeyen bir durum ortaya çıkmıştır.

Bu nedenle planın uygulanabilirliliğinin sağlanması adına, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2011 tarih ve 295 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda; İzmit-Orhan Mahallesi, G23b.24b.4d Uygulama İmar Planı Paftası, 3466 ada, 15 nolu parselin tamamı ile 16 nolu parselin büyük bir kısmında yer alan "Trafo Alanı" kullanımının alanda zorunlu olarak ayrılması gereken donatı alanı olmadığı ve herhangi bir kurum görüşü ile oluşturulmadığı belirlendiğinden yeniden "Park Alanı" olarak düzenlenmesi şeklinde hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği yapılmasının imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuat çerçevesinde teklif edildiği şekilde planlanması  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 80- İzmit-Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25c.1d Uygulama İmar Planı paftası, mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu´na ait 1554 ada 1 nolu parselin "Sağlık Tesis Alanı" olan kullanımının "Yönetim Merkezi Alanı" olarak düzenlenmesi şeklindeki Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2011 tarih ve 243 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı değişikliğine istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 27.06.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit-Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25c.1d Uygulama İmar Planı paftası, 1554 ada 1 nolu parselin mevcut imar planında tüm cephe hatlarından 5.00mt yapı yaklaşma mesafesi ile E:2.50, H:3 kat yapılaşma koşuluna sahip "Sağlık Tesis Alanı" kullanımında kaldığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı - Kocaeli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü´nün talebi üzerine, Kocaeli Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü´nden alınan uygun görüş doğrultusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Yönetim Merkezi Alanı" olarak planlandığı belirlenmiştir.

Bu doğrultuda hazırlanan Uygulama Planı değişikliği  teklifi ile İzmit-Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25c.1d Uygulama İmar Planı paftası, 1554 ada 1 nolu parselin mevcut imar planında "Sağlık Tesis Alanı" olan kullanımının "Resmi Kurum Alanı" olarak düzenlenmesinde herhangi bir sakınca olmadığı, ancak E:2.50 olan yapı yoğunluğu değerinin parselin çekme mesafeleri ve kat yüksekliği göz önünde bulundurulduğunda hiçbir zaman uygulanamayacağı, bu nedenle de planın uygulanabilir olması ve görsel yapı yoğunluğu artışına neden olmadan yapı yoğunluğunun belli sınırlar içerisinde tutularak lojman...vb. yapılaşmaların önüne geçilmesi amacıyla çekme mesafeleri ve kat yüksekliği aynen kalmak üzere E(Emsal) değerinin azaltılarak 1.20 olarak düzenlenmesi şeklinde Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması imar planı ana kararları, temel planlama prensipleri ve meri mevzuat çerçevesinde tadilen uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 81-   Gürol GÜÇLÜ´ye 2011 yılı için geçici işçi vizesi verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.06.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Belediyemizde 4857 sayılı iş kanuna tabi olarak geçici işçi kadrosunda görev yapmakta iken Genel-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanlığına seçilen ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 29.maddesi uyarınca 15.07.2003 tarihinden itibaren iş akdi askıya alınan Gürol GÜÇLÜ´nün;Profesyonel Yöneticiliği  15.02.2011 tarihinde sona ererek belediyemizdeki asli görevine başlamıştır.

Adı geçenin, geçici işçilikten ilgi ( c) kanun gereği sürekli işçi statüsüne tescil işlemleri ilgi (a) yazımızla talep edilmiş ancak; ilgilinin 2005 ve 2006 yıllarında iş akdi askıda olduğundan Kurumumuzda primleri ödenmediğinden sürekli işçi kadrosuna tescil işleminin yapılamayacağı ilgi (b) yazı ile bildirilmiştir.

          İlgi (c) Kanunun Geçici 1.Maddesinde; "Bu kanunun 1 inci maddesinde belirtilen şartları taşımadıkları için sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçişi yapılamayan ve bu Kanunun 3 üncü maddesi kapsamına girmeyen geçici işçiler ve bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen usule göre vizesi yapılacak geçici iş pozisyonlarında çalıştırılmaya devam olunabilir." hükmü amir olup, aynı kanunun 3.maddesinin ( c) fıkrası uyarınca adı geçenin geçici işçi pozisyon vizesinin yetkili meclislerden alınması gerekmektedir. Bu nedenle; ekli listede ismi bulunan Gürol GÜÇLÜ´nün karşısında gösterilen süreler kadar 2011 yılı için Geçici İşçi Vizesi verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 82-   Temizlik Hizmet Alımı işi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.06.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

2014 Eylül sonunu aşmamak kaydıyla yıllara sari ihale yapılması  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 83-   Mülkiyeti Belediyemize ait , Ömerağa Mahallesi 12 pafta 278 ada 52 nolu parsel üzerinde bulunan Belsa Plaza 3-4 Blok  6. Kattaki yaklaşık 551,00 m2´lik kullanım alanlı 166 167 , 168 , 169 , 170 , 171 , 172, 173 , 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179  180 , 181 , 182 , 183 184 , 185  nolu bağımsız bölümlerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesine göre asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü adına kiraya verilmesi ve bu konuda Belediye Başkanı ile Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.06.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü 17.05.2011 tarih 3668 sayılı yazılarında , Ömerağa Mahallesi 12 pafta 278 ada 52 nolu parsel üzerinde bulunan Belsa Plaza 3-4 Blok  6. Kattaki mülkiyeti Belediyemize ait yaklaşık 551,00 m2´lik kullanım alanlı 166 , 167 , 168 , 169 , 170 , 171 , 172, 173 , 174 , 175 , 176  177 , 178 , 179 , 180 , 181  182 , 183 , 184 , 185 nolu bağımsız bölümlerin kiralanmasını talep etmektedirler.

Mülkiyeti Belediyemize ait , Ömerağa Mahallesi 12 pafta 278 ada 52 nolu parsel üzerinde bulunan Belsa Plaza 3-4 Blok  6. Kattaki yaklaşık 551,00 m2´lik kullanım alanlı 166 167 , 168 , 169 , 170 , 171 , 172, 173 , 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179  180 , 181 , 182 , 183 184 , 185  nolu bağımsız bölümlerin 5393 sayılı Belediye 75. Maddesine göre asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü adına 5 yıl müddetle aylık 6000.-TL ve her yıl üfe oranında artış ile kiralanmasına ve bu konuda Belediye Başkanı ile Encümene yetki verilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 84-     Karadenizliler Mahallesi 53 pafta 8271 nolu parsel üzerinde Belediyemize ait 2 (iki) katlı binanın 2. (ikinci) katının bir kısmının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e ve 75.d maddelerine göre Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü´ne tahsis edilmesi ve bu konuda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.06.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

          İzmit Karadenizliler Mahallesi 53 pafta 8271 nolu parsel üzerinde Belediyemize ait     2 (iki) katlı binanın 2. (ikinci) katının tamamı Karadenizliler Mahallesi Sağlık Evi ve Lojmanı olarak kullanılmak üzere 10 (on) yıllığına Alikahya Belediyesi ile Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan ve Valilikçe onaylanan protokolle Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü´ne tahsis edilmiş olup, tahsis süresi 20.11.2010 tarihinde sona ermiştir. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü´nün 13.04.2011 tarih ve 14593 sayılı yazılarıyla söz konusu binanın          2.Katının Karadenizliler Mahallesi Sağlık Evi olarak protokolün yenilenmesi istenilmektedir.

Karadenizliler Mahallesi 53 pafta 8271 nolu parsel üzerinde Belediyemize ait 2 (iki) katlı binanın 2. (ikinci) katının bir kısmının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e ve 75.d maddelerine göre Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü´ne 3 yıl müddetle bedelsiz olarak tahsis edilmesi ve bu konuda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

KARAR 85-  Tüysüzler (Kabaoğlu Köyü) Mahallesi 211 ada 1 nolu parselde bulunan Tüysüzler Mahalle Konağı binasının sağlık evi olarak ayrılan kısımları ile Gündoğdu Mahallesi 615 ada 2 nolu parselde bulunan Gündoğdu Mahalle Konağı binasının sağlık evi olarak ayrılan kısımlarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e ve 75.d maddelerine göre Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü´ne tahsis edilmesi ve bu konuda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.06.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit Tüysüzler (Kabaoğlu Köyü) Mahallesi 211 ada 1 nolu parselde bulunan Tüysüzler Mahallesi Konağı ile Gündoğdu Mahallesi 615 ada 2 nolu parselde bulunan Gündoğdu Mahalle Konağı Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü´nün 06.05.2011 tarih ve 17964 sayılı yazılarıyla söz konusu binaların sağlık evi olarak ayrılan kısımlarının tahsisi istenmektedir.

Tüysüzler (Kabaoğlu Köyü) Mahallesi 211 ada 1 nolu parselde bulunan Tüysüzler Mahalle Konağı binasının sağlık evi olarak ayrılan kısımları ile Gündoğdu Mahallesi 615 ada 2 nolu parselde bulunan Gündoğdu Mahalle Konağı binasının sağlık evi olarak ayrılan kısımlarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e ve 75.d maddelerine göre Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü´ne 3 yıl müddetle bedelsiz olarak tahsis edilmesi ve bu konuda Kocaeli Valiliği ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 86-    İzmit Belediyesi tarafından Kuruçeşme Kocatepe mahallesi, 4969 ada, 12 nolu parsel üzerinde yapılan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Türlü İşler Komisyonunun 27.06.2011 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

İzmit Belediyesi tarafından Kuruçeşme Kocatepe mahallesi, 4969 ada, 12 nolu parsel üzerinde yapılan parka, Kuruçeşme kocatepe mahallesi muhtarının görüşü alınarak Limon Çiçeği isminin verilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.