Yükleniyor...

Yükleniyor...
 
  • Türkçe
  • English
facebook twitter instagram youtube
20°C
ETKİNLİK TAKVİMİ

05.08.2014 Tarihli Meclis Kararı

K A R A R

                                                    ===========

 

KARAR 54- İzmit-Serdar Mahallesi, G23b.24d.1a uygulama imar planı paftası, 205 ada 6 nolu parselin büyük bir kısmının imar yolunda kalması sebebiyle oluşan mağduriyetin giderilmesi adına 205 ada 5 ve 6 nolu parsellerin imar hattının yolun genişliği ve doğrusallığı korunacak şekilde yeniden düzenlenmesi ile söz konusu düzenleme sonucu ihdas edilen alanın 212 nolu imar adasının güneyinde yer alan 7 mt genişliğindeki imar yolunun halihazırda özel mülkiyete konu olmayan ve 7 mt genişliğindeki imar yollarının kesişim noktasında bulunan kısmının genişletilerek planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu´nun 17.07.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:İzmit-Serdar Mahallesi (tapuda Arızlı), G23b.24d.1a uygulama imar planı paftası, 205 ada 6 nolu parselin önünden geçen imar yolu güzergahının değiştirilmesi sonrasında söz konusu parselin neredeyse tamamının yolda kalması sonucu oluşan mağduriyetin giderilmesi adına imar hattının yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelendi.

 

Yapılan inceleme neticesinde; İzmit-Serdar Mahallesi (tapuda Arızlı), G23b.24d.1a uygulama imar planı paftası, 205 nolu imar adasının da içinde yer aldığı 193, 194, 199, 203, 209, 211, 214 nolu adalar ile 195, 200, 204, 206, 210, 212, 213 nolu adalar arasında mevcut imar planında yer alan 7 mt. genişliğindeki imar yolunun halihazırdaki mevcut yol (Yazıcıoğlu Sokak) güzergahı ile örtüşmediği ve arazinin topoğrafik yapısı nedeniyle yerinde açılamayacağı ile daha önce 18. madde uygulaması görmüş alanda gereksiz kamulaştırma maliyetlerine sebep olacağı gerekçesiyle Emlak ve İstimlak Müdürlüğü´nce önerilen plan değişikliği doğrultusunda mevcut yapılaşma durumu dikkate alınarak yeniden düzenlendiği ve Belediyemiz Meclisinin 03.09.2013 tarih ve 82 sayılı kararı ile kabul edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2013 tarih ve 695 sayılı kararı ile onaylandığıbelirlenmiştir.

 

 Ancak, söz konusu planlama sınırı içerisinde yer alan 205 ada 6 nolu parsel malikinin talebi üzerine bahse konu imar yolunun yeniden değerlendirilmesi sonucunda; imar planı değişikliği öncesi söz konusu parselin tamamının konut kullanımına sahip olduğu, yapılan değişiklik sonrasında ise bahçe olarak kullanılan kısmın neredeyse tamamının yolda kaldığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda; İzmit-Serdar Mahallesi (tapuda Arızlı), G23b.24d.1a Uygulama İmar Planı paftası, 205 ada 6 nolu parselin büyük bir kısmının imar yolunda kalması sebebiyle oluşan mağduriyetin giderilmesi adına, konuya ilişkin Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü´nden alınan uygun görüş doğrultusunda 205 ada 5 ve 6 nolu parsellerin imar hattının yolun genişliği ve doğrusallığı korunacak şekilde yeniden düzenlenmesi ile söz konusu düzenleme sonucu ihdas edilen alanın 212 nolu imar adasının güneyinde yer alan 7 mt genişliğindeki imar yolunun halihazırda özel mülkiyete konu olmayan ve 7 mt genişliğindeki imar yollarının kesişim noktasında bulunan kısmının genişletilmesi şeklinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmasının alan kaybı ve donatı eksilmesine yol açmadığı belirlendiğinden, kamu yararı, temel planlama prensipleri ve 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde teklif edildiği şekilde planlanması  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

 

 

İzmit Belediye Başkanı         Katip                                 Katip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      K A R A R                                                       

                                                 =============

- 2014 yılı Gelir tarife cetveline İmar Müdürlüğünün  Yapı Ruhsat bölümlerine  belirtilen hizmet bedellerinin ilave edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 22.07.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Dr.Nevzat DOĞAN          Güzin TAŞTEKİN      Hüseyin POLATTİMUR                     

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                       

                                                   =============

- Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere araç satın alma teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 18.07.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

CİNSİ :                                  MODEL :    ADET :   KİŞİ SAYISI :    MOTOR HACMİ :      MOTOR GÜCÜ :       YAKIT :Otobüs :                                2009-2011        1               21+1               4900-5200cc Arası       110-120 Kw Arası        DizelDamperli Kamyon                2005-2007        3               2+1                3900-4100cc Arası       120-140 Kw Arası         DizelÇİft Kabin Kamyonet :         2009-2011        2               4+1                  300-2500cc Arası         90-110 Kw Arası         DizelKapalı Kasa Kamyonet :      2005-2007        4                4+1                 1300-1500cc Arası        40-60 Kw Arası           Dizel6,5 m3 Yol Yıkama Aracı :  2010-2012        1                1+1                4000-5000cc Arası       120-150 Kw Arası         Dizel1,8 m3 Yol Süpürme Aracı :2010-2012        1                1+1                                                       50-70 Kw Arası           DizelBinek Otomobil :                  2005-2007        1                4+1                1400-1500cc Arası         45- 50 Kw Arası          DizelKamyonet Parelvan :            2010-2012        1                4+1                 1400-1900cc Arası         45-50 Kw                    Dizel  

Dr. Nevzat DOĞAN         Güzin TAŞTEKİN      Hüseyin POLATTİMUR                     

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                       

                                                 =============

   Hatipköy 2105 ada, 12 parsel üzerinde bulunan Belediyemize ait binanın zemin kat 1,2 - 1.kat 4,5,6 - 2.kat 7 - 3.kat 8,9,10 ve 4. Kat 12 nolu bağımsız bölümlerin düğün salonu , market ve Belediyemiz irtibat bürosu olarak kullanılan bölüm hariç , Adalet Bakanlığı Kocaeli İdare ve Vergi Mahkemeleri adına 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesi teklifi ile  ilgili  Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.07.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Dr. Nevzat DOĞAN         Güzin TAŞTEKİN      Hüseyin POLATTİMUR                     

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                       

                                                    =============

  Kozluk Mahallesi 187 ada 6 nolu (75,88 m2) parselin , 187 ada 7 nolu (21,03 m2) parselin , 187 ada 26 nolu parselin (26/67 oranı) , 190 ada 20 nolu (458,70 m2) parselin , Akçakoca Mahallesi 378 ada 24 nolu  (147,42 m2) parselin tarih koridoru projesi kapsamında , Mehmetalipaşa Mahallesi 3252 ada 9 nolu (772,00 m2) parselin, 3626 ada 2 nolu (172,00 m2) parselin Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere  5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin ( e ) fıkrasına göre satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi  teklifi  ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 16.07.2014 tarihli raporu  okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Dr. Nevzat DOĞAN         Güzin TAŞTEKİN      Hüseyin POLATTİMUR                      

 

 

 

 

 

 

 

 

K A R A R

                                                       

                                                  =============

 

 

 KARAR 59-Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve imar planlarında konut alanında kalan Arızlı 171 ada 3 nolu parselin (180,00 m2) , 173 ada 1 nolu parselin (168,00 m2) , 174 ada 1 nolu  parselin (164,00m2) ,  174 ada 2 nolu parselin (113,00 m2) , 174 ada 6 nolu parselin     (109,00 m2) ,  175 ada 5 nolu parselin (144,00 m2) , 176 ada 7 nolu parselin (140,00 m2), 192 ada 36 parselin (319,00 m2) , Cedit Mahallesi 4126 ada 2 parselin (103,00 m2) ,437 ada 39 parsel (99/299 oranının),  Durhasan 797 ada 8 parselin (472,00 m2) satılması konusunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin   ( e ) fıkrasına göre bu konuda Belediye Başkanına ve Encümen´e yetki verilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği karar verildi.

 

 

 

İzmit Belediye Başkanı           Katip                                    Katip

 

KARAR 60-Belediyemiz mükellefi Ersin ALPASLAN (T.C. Kim. no: 52825291262) Akçakoca konutları 4455 ada, 4 parselde bulunan A3 Blok 10 No. lu daireden kaynaklanan borcuna karşılık Belediyemiz tarafından açılan Kocaeli 1. Asliye Hukuk mahkemesine 2013/481 E. Dosya ile alacak davası açılmış olup; davalı borçlu mükellefi Ersin ALPASLAN, belediyemizden 12.05.2014 tarihinde bir dilekçe ile uzlaşma talep etmiştir. Dava konusu borca mahsuben mükellefin yaptığı ödemeler neticesinde 28.02.2010 tarihli anapara borcu bulunmayan 8.096,13.-TL, gecikme faizi bakiye tutarı kalmıştır. 2007 yılı yılından bu yana süren çözüm süresinin uzamış olması, davanın Belediyemiz aleyhine neticelenmesi ihtimali, yargı giderlerinin artması, uyuşmazlığı sulhen çözmenin belediyenin menfaati ve kamu yararına uygun olması nedenleriyle, borçlunun gecikme faizi 8.096,13.-TL bakiyesinin 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun "Meclisin Görev ve Yetkileri"  başlıklı 18. maddesi (h) bendinde; "Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarın  beşbin YTL´den fazlası dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek." şeklinde düzenlenen Belediye Meclisine verilen yetkiye dayanarak , borçludan tahsis edilmesi halinde Kocaeli 1. Asliye Hukuk mahkemesine 2013/481 E. Sayılı dosyada davalı borçlu ile sulh yapılarak, yargılama gideri ve mahkemece takdir edilecek vekalet ücretinin borçlu Ersin ALPASLAN üzerinde bırakılmasına  ( Belediye Meclis üyeleri Şaban SARIGÜLLE, , Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ,  Uğur KOŞTUR, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ,  Barboros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY´) un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet  ÇETİN, Erkan AKSOY, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR ) ´un kabul oylarıyla  oyçokluğu ile karar verildi. 

 

İzmit Belediye Başkanı                          Katip                                                   Katip

 

 

 

 

 

 

 

KARAR 61-        Tavşantepe  Mahallesi, Tavşantepe  Caddesi,  Esen sokak  232 ada, 27 parsel´de bulunan mevcut  Melodi parkının,  Merhum " Muhtar  Tekin GÜNER" olarak değiştirilmesi  uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Dr. Nevzat DOĞAN                    Güzin TAŞTEKİN        Hüseyin POLATTİMUR

 

  Makedonya, Üsküp Çayır Belediyesinin  İzmit Belediyesi  ile kardeş şehir olması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonunun 21.07.2014 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

 

Dr. Nevzat DOĞAN           Güzin TAŞTEKİN              Hüseyin POLATTİMUR

 

   

            "UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE MİLLİ BİR GÖREVDİR"03.06.2014 tarihli önergemizin meclis tarafından kabul edilmesiyle  Eğitim Gençlik ve Çevre Sağlık  komisyonu birlikte yapmış oldukları çalışma neticesinde:

Psikolog Fahri KARSON

Komisyon üyeleri tarafından; İl Milli Eğitim Müdürü,  İlçe Emniyet Müdürü ile İl Asayiş Büro Amirliği ile görüşmeler yapılmıştır.

İl Emniyet Müdürlüğünden görüşme talep edilmiş olup, Komisyon çalışma sürecinde programlarının yoğun olması sebebi ile görüşme sağlanamamıştır.

BONZAİ NEDİR?            Halk arasında genel olarak "BONZAİ"  yada "JAMAİKA"olarak bilinen bu uyuşturucu madde, bazı bitkilerin yapraklarına karıştırılan "sentetik cannabinoid" ismi altındaki birçok kimyasal maddeden oluşmaktadır. Tamamen kimyasal olan bu maddeler bazı bitkilerin kurutulmuş yapraklarına emdirilerek yapılmaktadır. Bu uyuşturucu maddeye Emniyet Genel Müdürlüğünün 81 ile göndermiş olduğu genelgede, kullanımı özendirmemek adına "Bonzai" yerine "sentetik cannabinoid" denilmesi istenmiştir.

            Dünya genelinde Spıce Sılver, Spıce Gold, Spıce Diamond v.s. birçok farklı isim ve ambalaj adı altında satılmaktadır.

            Uyuşturucu madde gerek satıcılarına gerekse kullanıcılarına dair çıkarılan yeni yasa ile birlikte yasal müeyyidesi de artırılmıştır ve caydırıcılığını sağlanmaya çalışılmıştır. Bu düzenleme ile birlikte Uyuşturucu madde imal, ihraç, ithal 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası gerektirirken 20 yıldan 30 yıla çıkarılmıştır. Satma suçu 5 yıldan 15 yılda kadar iken 10 yıldan 20 yıla çıkarılmış ve çocuğa verilmesi, satılması halinde de bu ceza 15 yıldan az olmayacaktır. Uyuşturucu madde kullanma suçu 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası iken 2 yıldan 5 yıla  çıkarılmıştır.

KULLANIM ALANLARI   Ülkemizde ve Dünyada kullanımı hızla yayılan bu uyuşturucu maddenin, hızla yayılmasının nedeni; ucuz ve kolay ulaşabilirliği olmasıdır. Çok tehlikeli olan bu kimyasal uyuşturucu madde, sadece bir defa içimde bile öldürme riski bulunmaktadır. Kullanıldığı zaman kişiler üzerinde terleme, ağız kuruluğu, korku, halüsinasyon görme, öldüğünü veya öleceği düşüncesine kapılma gibi etkileri olmaktadır. Bad trip denilen ölüm tribine girildiği zaman ise ölüm riski yükselmektedir. Uzun süreli kullanımlarda ise vücutta büyük sivilceler, yaralar, hafıza kaybı ve akıl rahatsızlığı meydana getirmektedir.

Kan basıncında hızlı artış ve nabız yükselmesi

?         Göz kızarıklığı

?         Açlık hissi

?         Geçici körlük

?         

?          Dış etkenli tüm ortamlardan uzaklaştırılması, gerekiyorsa telefon numarasının değiştirilmesi

?         Bağımlıların kullanmış olduğu uyuşturucu maddeyi tamamen bırakması gerekiyor.

?         Bağımlılık tedavisi uzun sürelidir. Kişinin tedavide kaldığı süre arttıkça, tedavinin başarılı olma ihtimali vardır.

?         Tek başına ilaç tedavisi yeterli değildir. Kişinin kendisini tanıması, uyuşturucu maddeyi kullanma davranışını öğrenmesi, uyuşturucu madde kullanma nedenlerini anlaması, tekrar başlamaması için neler yapması gerektiğini öğrenmesi sağlanmalıdır.

 KOMİSYONUMUZUN ÇALIŞMASI SONUCU ORTAYA ÇIKAN ÖNERİLERKoordinasyon merkezi oluşturulmalı. AFAD örneğinde olduğu gibi  Vali, Kaymakam, Belediye Başkanları, Sağlık Müdürlükleri, Milli Eğitim Müdürlükleri, Sivil Toplum Örgütleri, Muhtarlar ile işbirliği içinde koordinasyonlu bir şekilde bir çalışma sistemi oluşturulmalı.

?         Kentsel Dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi

?         Bununla yapılacak yeni mahalle projelerinde mahalle sakinleri bir araya getirecek ortak alanlar oluşturulması ve organizasyonlar yapılması( İzmit Belediyesinin Çardakta Buluşma Projesi örneği gibi).

Belediyemizin Kültür Müdürlüğü öncülülüğünde geçici tiyatro ekipleri kurulup uyuşturucuyla mücadele konusunda bilinçlendirilecek oyunlar sahnelenmelidir. Okullarda bu tiyatro oyunları ile bir kampanya yapılabilir.

?         Belediyemizin başlattığı "çevre eğitimi" gibi bir projeyle aynı anda binlerce gencimizi "uyuşturucu ile mücadele eğitiminin" gönüllü koçları haline getirilebilir. Böylece gönüllülüğü her ailede bir gönüllü kampanyasına dönüştürülerek binlerce eve ulaşma fırsatı yakalanabilir. Bununla ilgili çalışmaları yürütecek Belediyemize bağlı olarak bir birim ivedi bir şekilde  kurulmalıdır.

?         Aydınlatma ve mobese kameralarının uyuşturucu madde kullanımın yoğun olduğu bölgelerde bulunması ve aktif takibinin yapılması sağlanmalıdır.

?         Söz konusu kurulacak kamplarda Profesyonel bir psikolog ekip tarafından 24 saat gözlem altında tutulmalı.

?         Uyuşturucu maddelerin İnternet üzerinden satışı yapıldığı tespit edilmiştir. Bununla ilgili olarak yetkili merciler uyarılmalı ve bu konun takipçisi olmaları sağlanmalıdır.

?         Yapılan araştırmalarda Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi Ve Araştırma Merkezi kısa adıyla AMATEM´in ilimizde olmadığı, tedavi için çevre illerde bulunan Bursa ve İstanbul´a nakillerin yapıldığı görülmüştür. Ancak bu durumda da sağlık güvencesi olmayan kişilerden nakil ücreti ve yine AMATEM de ücret talep edildiği görülmüştür. Bu durum tedaviyi geciktirmekte ve uyuşturucudan kurtulmayı gerçekten isteyen kişilerinde önünü kesmektedir. Bu nedenle ilimizde AMATEM´in kurulması için ivedi bir şekilde çalışma yapılmalıdır. AMATEM´e Türkiye genelinde başvuru sayısı 2013 yılında yaklaşık 200.000 kişi olmasına rağmen, Türkiye de bulunan AMATEM lerde ki toplam yatak sayısı 857 dir.

?         Belediye Spor Müdürlüğü bünyesinde gençlerin spor yapmaya ulaşmalarındaki  engellerin kaldırılması gerekmektedir. Ücretsiz spor alanlarının kullanımları ve gençlerin enerjilerini harcayabilecekleri alanlar oluşturulmalıdır.

?          

 

İzmit Belediye Başkanı                Katip                                                   Katip